Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA CÁC CON LAI GIỮA ĐỰC LAI PIDU (PIETRAIN DUROC) VÀ NÁI LANDRACE, YORKSHIRE HAY F1(LANDRACE YORKSHIRE) " doc

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ NĂNG SUẤT CHẤT LƯỢNG THỊT CỦA CÁC CON LAI GIỮA ĐỰC LAI PIDU (PIETRAIN DUROC) NÁI LANDRACE, YORKSHIRE HAY F1(LANDRACE YORKSHIRE) " doc

Tài liệu BÁO CÁO
... I HC NễNG NGHIP H NI 484 ĐáNH GIá NĂNG SUấT V CHấT LƯợNG THịT CủA CáC CON LAI GIữA ĐựC LAI PiDu (PIETRAIN DUROC) V NáI LANDRACE, YORKSHIRE HAY F1(LANDRACE YORKSHIRE) Assessment of carcass ... với con lai 3 giống PiDu Y v con lai 4 giống PiDu F1(LY) với sai khác có ý nghĩa thống kê ở mức P<0,05. Đánh giá năng suất chất lượng thịt của các con lai giữa đực lai pietrain ... lợng thịt của các con lai ny cũng cần phải đợc quan tâm. Xuất phát từ đó, việc đánh giá năng suất v chất lợng thịt của các con lai đợc tạo ra giữa đực lai PiDu với lợn nái Yorkshire, Landrace...
 • 7
 • 439
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá mức độ thay đổi phân tử của các dòng lạc đột biến mới chọn tạo bằng chỉ thị SSR" doc

Tài liệu Báo cáo
... 12 % (1 - 0,88). Nhom II g6m 14 dong con lai va chia thanh ba nhom phu, trong do, dong L981-1-1 va L981-2-1 la hai hat ttr hai qua khac nhau nhung lai giong nhau hoan toan (100%), tuong ... budc 2 den budc 4 lap lai 35 chu ki. Dien di phan tich san pham PCR-SSR trong gel polyacrylamide 6%, nhupm bac de chup anh. Phan tich so lieu: Dua tren sir xuat hien hay khong xuat hien cua ... khoang 4% (1-0,96), dong VD2-2-3 va VD2-2-4 lai co sir sai khac nhieu nhat so vdi gi6ng goc khoang 27% (1-0,63). Ket qua phan tich d day cting cho thay, mtre dp bien dpi phan ttr cua 8 ddng...
 • 9
 • 460
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá diễn biến mưa axit có nguồn gốc địa phương tuyến Hà Nội, Vĩnh Yên, Yên Bái Lào Cai" ppt

Tài liệu Báo cáo
... day chi thuan tuy mang nghTa axit hay kh6ng khi ban vl ban chat, nhung ngugc lai neu tinh gia trj tdng lupng ion (nong dp) ctia mua mang xuong mat dat lai co tam quan trpng kieu khac. Cd ... /nss-S04^' >1, cho thay NO3" la thanh phan gay axit nudc mua, khi ti le nay nho ban 1 thi ngugc lai la SO4"''. Ti le NH4* /nss-Ca"* >1, cho thay NH4* la thanh ... ngugc lai. 2.2.2. Cdc thdnh phdn ldm thay ddi gid tri pHmcdc mua thong qua ti le nong duang luang cdc ion Theo nhan djnh ve li thuyet cting nhu thuc tien [2, 3] cac ion chinh lam thay d6i...
 • 13
 • 479
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển, năng suất, chất lượng hoa đa dạng di truyền của một số mẫu giống hoa hồng được chọn lọc tại Gia Lâm, Hà Nội " pptx

Tài liệu Báo cáo
... tiềm năng của đất nớc. Nghiên cứu ny đợc tiến hnh góp phần khắc phục những tồn tại trên. Mục tiêu nghiên cứu nhằm đánh giá khả năng sinh trởng, phát triển, năng suất, chất lợng hoa của các ... 50%). 3.4. Năng suất v chất lợng hoa của các mẫu giống hoa hồng có triển vọng Các đặc điểm về chất lợng hoa quyết định giống đó có đợc thị trờng a chuộng không, còn năng suất lại quyết ... 2008: Tp VI, S 5: 404-411 I HC NễNG NGHIP H NI 404 ĐáNH giá KHả NĂNG SINH TRƯởNG PHáT TRIểN, NĂNG SUấT, CHấT LƯợNG HOA V ĐA DạNG DI TRUYềN CủA MộT Số MẫU GIốNG HOA HồNG ĐƯợC CHọN LọC TạI GIA...
 • 8
 • 481
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Đánh giá hiện trạng năng lực tổ chức bộ máy ngành tài nguyên môi trường của tỉnh Đồng Nai" pdf

Tài liệu Báo cáo
... tổng hợp số phiếu đánh giá hiệu quả công tác phối hợp trong nội bộ ngành của lãnh đạo các cán bộ ngành tài nguyên môi trường (BS01 BS02) Báo cáo Đánh giá hiện trạng năng lực tổ chức ... phối kết hợp giữa Sở Tài nguyên Môi trường với các phòng Tài nguyên Môi trường huyện, các Sở, phòng cấp huyện: Kết quả được thống kê như sau: Báo cáo Đánh giá hiện trạng năng lực tổ ... số phiếu đánh giá hiệu quả công tác phối hợp trong nội bộ ngành của lãnh đạo các cán bộ ngành tài nguyên môi trường (BS01 BS02) Đánh giá chung TNMT Nông nghiệp TNMT Công nghiệp...
 • 31
 • 1,001
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG KHOAI NGỌT (Dioscorea Alata) LÀM THỨC ĂN CHO CÁ RÔ PHI (Oreochromis niloticus) " pptx

Tài liệu BÁO CÁO
... 1% chất đánh dấu (Cr2O3), 2 nghiệm thức còn lại chứa 70% lượng thức ăn đối chứng 30% lượng nguyên liệu thí nghiệm (khoai ngọt hoặc cám sấy). Kết quả cho thấy độ tiêu hóa nguyên liệu năng ... hàm lượng oxy giữa các nghiệm thức từ 5,70-6,19 mg/L, giá trị pH dao động trong khoảng 7,98-8,09. 2.3 Phân tích mẫu xử lý số liệu Các chỉ tiêu về ẩm độ, protein, lipid, tro, xơ chất ... mức ý nghĩa 0,05. 3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Xác định khả năng tiêu hóa của khoai ngọt ở cá rô phi Khả năng tiêu hóa khoai ngọt dưỡng chất (protein, năng lượng) của cá rô phi là chỉ tiêu rất...
 • 6
 • 442
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Đánh giá lựa chọn vật liệu chọn giống nâng cao tốc độ sinh trưởng cá rô phi nuôi vùng nước lợ mặn " potx

Tài liệu Báo cáo
... biệt các đàn cá khác nhau. 2.3. Đánh giá so sánh các đàn cá Đánh giá so sánh các đàn cá về biến dị di truyền tốc độ sinh trưởng (Bents2000, Zimmermann & Natividad, 2 Các đàn cá được đánh ... cỏ GIFT Đánh giá lựa chọn vật liệu chọn giống… nhập nội, cá rô phi vằn dòng Đài Loan…) 1 số đàn cá mới được hình thành từ lai giữa các dòng/đàn cá rô phi hiện có. 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG ... 14 - 15‰ 20 - 22‰ Bảng 3. Khối lượng thân tỷ lệ sống các đàn cá nuôi trong ao có độ mặn biến động 4 - 19%o Các đàn cá Khối lượng thân (g) Tỷ lệ sống (%) Hình 2. Tỷ lệ sống của các đàn...
 • 5
 • 437
 • 2

Tài liệu BAO CAO DANH GIA CHUAN KTKN

Tài liệu BAO CAO DANH GIA CHUAN KTKN
... một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, đem lại hiệu quả cao trong mỗi tiết học. Chuẩn kiến thức là cơ sở để đánh giá chất lượng học tập của HS cũng như đánh giá chất lượng dạy học của giáo viên một cách ... thường xuyên sử dụng các tài liệu là: Tài liệu bồi dưỡng thay sách, các tài liệu thuộc dự án đổi mới phương pháp dạy học, tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì III, các loại sách báo, tạp chí có ... theo Chuẩn kiến thức kĩ năng. Chỉ đạo cho các giáo viên kiểm tra đánh giá HS phải bám vào yêu cầu Chuẩn kiến thức kĩ năng căn cứ vào sự tiến bộ của HS. Chỉ đạo các giáo viên nộp kế hoạch...
 • 6
 • 286
 • 0

Tài liệu BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN KTKN

Tài liệu BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ CHUẨN KTKN
... của GV đến chất lợng từng học sinh.- Đánh giá GV, HS phải bám vào Chuẩn căn cứ vào điều kiện dạy học, học sinh từng vùng miền, vào điểm xuất phát của học sinh. - Không đánh giá giờ dạy ... sinh.B. Đánh giá sự phù hợp của chuẩn KTKN của từng môn học đối với khả năng, điều kiện học tập, phát triển của học sinh :- Chuẩn kiến thức kỹ năng các môn học ở tiểu học là phù hợp với khả năng của ... hạn chế cha phát huy hết năng lực của các em đó .* Đánh giá hoạt động dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng của giáo viên: - Giáo viên dạy học theo Chuẩn kiến thức, kỹ năng vừa phải quan tâm...
 • 5
 • 287
 • 0

Tài liệu Báo cáo đánh giá chung của Liên hiệp quốc về Việt Nam docx

Tài liệu Báo cáo đánh giá chung của Liên hiệp quốc về Việt Nam docx
... nhấn mạnh vào nhân phẩm, bình đẳng công bằng giữa các vùng địa lý, giữa các nhóm dân tộc, các tầng lớp xã hội, giữa nam giới phụ nữ, giữa ngời lớn trẻ em. Sự phát triển đợc đánh giá theo ... quyền cho các đối tợng sự tham gia trực tiếp của họ vào các khâu lên kế hoạch, giám sát đánh giá dự án sẽ nâng cao hiệu quả hoạt động tác động của dự án. 9 Số liệu của Bộ NN&PTNT: ... hợp giữa các tổ chức LHQ, các nhà tài trợ, các cơ quan Chính phủ các tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức LHQ đã thực hiện 3 Báo cáo về tiến độ thực hiện các MDG kể từ năm 20012 đến nay. Các...
 • 97
 • 440
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo đánh giá năng lực nhà thầubáo cáo đánh giá năng lực nhà thầu tư vấndanh gia nang suat va chat luong vuon cay cao subáo cáo đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu nâng cao năng lực của các đối tác trong hoạt động truyền thông vì sự sống còn và phát triển trẻ emđánh giá năng suất phẩm chất và khả năng chịu mặnbáo cáo đánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nước sinh hoạt hiệu quả ở phường linh trung quận thủ đứcbài báo cáo thuyết trình năng suất và 5s bí mật thành công từ nhật bảnđánh giá năng lực công nghệ cơ sở của các doanh nghiệp vừa và nhỏiểu đánh giá năng lực thực hiện công việc của các nhân viênthủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạcbáo cáo đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán chính tại việt nam hiện nayđề tài thạc sĩ đánh giá năng suất sinh sản lợn laibáo cáo đánh giá hiệu quả dự án phân loại rác sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn quận 4 và đề xuất các giải pháp hoàn thiện hơbáo cáo đánh giá hiệu năngbáo cáo đánh giá hiệu năng mạngBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngChuong 2 nhận dạng rui roGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ