Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG HÌNH THÁI VÀ MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA LOÀI LILIUM POILANEI GAGN BẢN ĐỊA " pdf

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG HÌNH THÁI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NÔNG HỌC CỦA LOÀI LILIUM POILANEI GAGN. BẢN ĐỊA " pdf

Tài liệu BÁO CÁO
... 7, s 4: 460 - 467 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 460 Đánh giá đa dạng hình thái v một số đặc điểm nông học của loi Lilium poilanei Gagn. bản địa Evaluation of Morphological Variation and Agronomichorticultural ... các đặc điểm hình thái v một số đặc tính nông học của loi hoa ny nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chọn tạo giống hoa lily mới phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 2. VậT LIệU ... các đặc điểm thực vật học Mô tả chi tiết các đặc điểm thân lá, hoa của loi L. poilanei Gagn. đợc thể hiện ở bảng 1 v minh hoạ ở hình 2. Có thể quan sát thấy sự biến động lớn về hình thái, đặc...
 • 8
 • 500
 • 0

Đánh giá đa dạng hình thái một số đặc điểm nông học của loài Lilium poilanei Gagn. bản địa

Đánh giá đa dạng hình thái và một số đặc điểm nông học của loài Lilium poilanei Gagn. bản địa
... s 4: 460 - 467 TRNG I HC NễNG NGHIP H NI 460 Đánh giá đa dạng hình thái v một số đặc điểm nông học của loi Lilium poilanei Gagn. bản địa Evaluation of Morphological Variation and Agronomichorticultural ... các đặc điểm hình thái v một số đặc tính nông học của loi hoa ny nhằm cung cấp cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chọn tạo giống hoa lily mới phù hợp với điều kiện của Việt Nam. 2. VậT LIệU ... các đặc điểm thực vật học Mô tả chi tiết các đặc điểm thân lá, hoa của loi L. poilanei Gagn. đợc thể hiện ở bảng 1 v minh hoạ ở hình 2. Có thể quan sát thấy sự biến động lớn về hình thái, đặc...
 • 8
 • 396
 • 1

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÁC DÒNG CÁ RÔ PHI ĐỎ (Oreochromis spp) BẰNG MICROSATELLITE " docx

Tài liệu BÁO CÁO
... mẫu có số lượng thấp nhất. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Đặc điểm đa dạng di truyền của các mẫu Sau khi xử lý số liệu bằng phần mềm Arlequin Fstat, chúng tôi đã tổng hợp các giá trị về số allele ... vào giá trị dị hợp tử quan sát (Ho) dị hợp tử mong đợi (He). Cụ thể, giá trị Ho trung bình của dòng 1 là 0,56 của dòng 2 là 0,54; giá trị He trung bình của dòng 1 là 0,71 của ... chọn lọc (Bancroft ctv., 1995; Pemberton ctv., 1996). Do đó, đánh giá mức độ đa dạng allele có thể là một chỉ thị tốt hơn mức độ dị hợp tử, để đánh giá ảnh hưởng thực tế của các phương pháp...
 • 6
 • 482
 • 3

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG NGUỒN GEN CÂY THUỐC TẮM CỦA NGƯỜI DAO ĐỎ TẠI SAPA, LÀO CAI " pot

Tài liệu BÁO CÁO
... định tên khoa học đến chi, 43 loài đã xác định tên khoa học đến loài 4 loài chưa xác định được tên khoa học. Các loài này thuộc 67 chi, 49 họ. Người Dao đỏ ở Sapa sử dụng 94 loài cây thuốc ... v theo tên địa phơng dựa trên bản mô tả đặc điểm hình thái thực vật tra cứu đối chiếu với các khóa phân loại v các tiêu bản mẫu ở các cơ sở nghiên cứu (Phòng Tiêu bản, Viện Sinh thái Ti nguyên ... vật; Phòng Tiêu bản Khoa Sinh, Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia; Phòng Tiêu bản Viện Dợc liệu; Phòng Tiêu bản Bộ môn Thực vật Trờng Đại học Dợc H Nội, sau đó đợc ti liệu hóa nguồn...
 • 9
 • 786
 • 2

Tài liệu BÁO CÁO " ĐÁNH GIÁ ĐA DẠNG DI TRUYỀN NGUỒN GIỐNG NGÔ TẺ ĐỊA PHƯƠNG DỰA TRÊN CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI " potx

Tài liệu BÁO CÁO
... cùng một địa phơng nguồn gen ngô địa phơng cũng khá đa dạng. Các mẫu giống ngô thu thập từ các nhóm dân tộc khác nhau cũng khá đa dạng v phân thnh nhiều nhóm (Hình 3). Nếu mức hệ số đồng hình ... Giới (2003). Sự đa dạng nguồn gen cây lúa, ngô ở một số địa phơng miền núi phía Bắc Việt Nam, Tạp chí Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp, Trờng Đại học Nông nghiệp H Nội, tập I, số 4, tr. 5 - 7. ... gièng ng« ®Þa ph−¬ng khi ph©n tÝch trªn 14 tÝnh tr¹ng Đánh giá đa dạng di truyền nguồn giống ngô tẻ địa phương dựa trên các đặc điểm hình thái 609 Coefficient0.12 0.20 0.27 0.35 0.43GT 3 0...
 • 9
 • 490
 • 3

Tài liệu Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp “Thực trạng một số biện pháp hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Phước Vĩnh” doc

Tài liệu Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp “Thực trạng và một số biện pháp hoàn thiện công tác Kế toán tài sản cố định tại công ty Cổ Phần Phước Vĩnh” doc
... khác.c. Tài sản cố định thuê tài chínhNguyên giá TSCĐ thuê tài chính là giá trị hợp lý của tài sản thuê tại thời điểm khởi đầu thuê tài sản. Nếu giá trị hợp lý của tài sản thuê cao hơn giá trị ... cố định. Tài sản cố định là những tư liệu lao động có hình thái vật chất hoặc những tài sản không có hình thái vật chất, có giá trị lớn thời gian sử dụng lâu dài. Những TSCĐ của doanh nghiệp ... pháp đánh giá tài sản cố định Để phân tích hiệu quả sử dụng TSCĐ cần thiết phải đánh giá TSCĐ trong từng kỳ kế toán. Hiện nay, công ty đánh giá TSCĐ dựa trên 2 chỉ tiêu: nguyên giá giá trị...
 • 39
 • 707
 • 0

BÁO CÁO " MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI BỌ XÍT BẮT MỒI " pdf

BÁO CÁO
... nghiên cứu về đặc điểm sinh học, sinh thái, vai trò diệt sâu biến động số lượng của loài Sycanus falleni loài Sycanus croceovittatus trên một số các cây trồng với con mồi là các loài sâu ... Tạp chí Khoa học Phát triển 2012: Tập 10, số 2: 213 - 219 TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA LOÀI BỌ XÍT BẮT MỒI Coranus spiniscutis ... đến nay các đặc điểm sinh học của loài bọ xít này vẫn chưa được quan tâm nghiên cứu. Nghiên cứu này góp phần bổ sung một số đặc điểm sinh học nhằm định hướng sử dụng, nhân nuôi loài bọ xít...
 • 7
 • 678
 • 2

Đề tài Hình thái đá tai một số đặc điểm sinh học của giống cá lóc (channa)

Đề tài Hình thái đá tai và một số đặc điểm sinh học của giống cá lóc (channa)
... TỔNG QUAN TÀI LIỆU2.1 Đặc điểm hình thái của một số loài cá thuộc họ cá lóc phân bố ở đồng bằng Sông Cửu Long2.1.1 Đặc điểm chung thành phần loài của họ cá lóc● Đặc điểm chung của cá lóc• ... pháp lấy đá tai của các loài cá lóc 18 Hình 4.1: Hình dạng bên ngoài của cá lóc đen 25 Hình 4.2: Hình dạng bên ngoài của cá lóc bông 25 Hình 4.3: Hình dạng bên ngoài của cá dầy 25 Hình 4.4: Tương ... 2008) 11 Hình 2.8: Hình dạng các dạng rãnh trung tâm (Tuset et al, 2008) 12 Hình 2.9: Các loại đuôi, tùy thuộc vào hình dạng độ cong (Tuset et al. 2008) 12 Hình 3.1: Địa điểm thu mẫu 16 Hình 3.2:...
 • 84
 • 2,645
 • 0

Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại nông sản làm thức ăn gia súc trong kho, một số đắc điểm sinh học của loài mọt khuẩn đen (alphitobius diaperinus panzer

Nghiên cứu thành phần sâu mọt hại nông sản làm thức ăn gia súc trong kho, một số đắc điểm sinh học của loài mọt khuẩn đen (alphitobius diaperinus panzer
... hình thái, sinh học sinh thái học của loài mọt bột ñỏ Tribolium castaneum Herbst ở một số tỉnh miền Bắc Việt Nam khả năng phòng chống chúng bằng biện pháp sinh học, Luận án Tiến sĩ Nông ... lát, ñậu tương Trường ðại học nông nghiệp Hà Nội - Luận văn Thạc sỹ khoa học nông nghiệp……. 87 TÀI LIỆU THAM KHẢO A/ Tài liệu tiếng Việt 1. Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn (1997a), ... liệu tại Hà Nội, vùng phụ cận một số biện pháp phòng chống, Luận văn Thạc sĩ Nông nghiệp, Trường ðại học Nông nghiệp Hà Nội. 20. Dương Minh Tú ðinh Ngọc Ngoạn (1993), "Hiệu lực của...
 • 117
 • 939
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn lamẫu xác nhận đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trườngthủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạcthủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường bổ sung của dự án đầu tư tại khu công nghệ cao hòa lạcbáo cáo đánh giá chất lượng đảng viên năm 2013báo cáo đánh giá rủi ro kiểm toán trong kiểm toán chính tại việt nam hiện nayNghiên cứu sự biến đổi một số cytokin ở bệnh nhân xơ cứng bì hệ thốngNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiBiện pháp quản lý hoạt động dạy hát xoan trong trường trung học cơ sở huyện lâm thao, phú thọGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Nghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ