đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)
... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Mã đề thi 132 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 2012 -2 013 MÔN HÓA HỌC Thời gian ... hai anđehit trong X là A. H-CHO và OHC-CH2-CHO. B. CH2=C(CH3)-CHO và OHC-CHO. C. OHC-CH2-CHO và OHC-CHO. D. CH2=CH-CHO và OHC-CH2-CHO. Câu 48 : Cho hiđrocacbon X phản ứng ... 33,3 gam. D. 35 ,4 gam. Câu 17: Axit nào trong số các axit sau có tính axit mạnh nhất: A. CH3-CCl2-COOH B. CH3-CBr2-COOH C. CH3 -CH2 - CCl2-COOH D. CCl2-CH2-COOH Câu 18:...
 • 6
 • 899
 • 8

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)
... www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 -2 013 MÔN: HÓA HỌC Thời ... m.CH3-C6H 4 -NH2 www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 2 C. m.CH3-C6H 4 -OH và p.NH2-C6H 4 -CHO D. m.CH3-C6H 4 -OH và m.CH3-C6H 4 -NH2 Câu ... p.NH2-C6H 4 -CHO, m.CH3-C6H 4 -NH2. Chất có lực axit mạnh nhất và chất có lực bazơ mạnh nhất tương ứng là A. p.O2N-C6H 4 -OH và p.NH2-C6H 4 -CHO B. p.O2N-C6H 4 -OH và m.CH3-C6H 4 -NH2...
 • 7
 • 467
 • 3

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)
... N2O 4 tăng lên 16 lần thì nồng độ của NO2 19TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 -2 013 Môn: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề ... N2O 4 tăng lên 16 lần thì nồng độ của NO2 A. tăng 16 lần. B. tăng 4 lần. C. tăng 8 lần. D. giảm 4 lần. Hết 6TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC ... thành 3-etylpentan-3-ol. Tên của X là A. 3-etylpent-3-en. B. 2-etylpent-2-en. C. 3-etylpent-2-en. D. 3-etylpent-1-en. Câu 38: Cho sơ đồ chuyển hoá: Glucozơ → X → Y → CH3COOH. Hai chất X, Y lần...
 • 20
 • 625
 • 8

đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn hóa - trường thpt yên thành 2 (mã đề 001)

đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn hóa - trường thpt yên thành 2 (mã đề 001)
... www.DeThiThuDaiHoc.com ww.dethithudaihoc.com Trang 1/5 m· ®Ò 001 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 , NĂM HỌC 2012 – 2013 Môn thi: HÓA HỌC (Đề thi có 5 trang) ... lượt là A. K3PO 4 , K2HPO 4 , KH2PO 4 B. K3PO 4 , KH2PO 4 , K2HPO 4 C. KH2PO 4 , K3PO 4 , K2HPO 4 D. KH2PO 4 , K2HPO 4 , K3PO 4 Câu 35: Thực hiện ... H2SO 4 đ được chất A .Tìm CTCT Của A,X,Y A. CH3-O-CH=CH-CH3; CH3OH; CH2=CH-CH2OH. B.CH3-O-CH2-CH=CH2; CH3OH; CH2=CH-CH2OH. C.C2H5-O-CH=CH2; C2H5OH; CH2=CH-OH....
 • 6
 • 611
 • 3

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)
... 0 ,4 M C. 0 ,42 M D. 0 ,45 M www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 111 5 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2012 -2 013 MÔN THI: ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 111 1 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 111 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC ... THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 2012 -2 013 MÔN THI: HÓA HỌC Câu Mã đề 111 Mã đề 222 Mã đề 333 Mã đề 44 4 1. C D B B 2. C D A D 3. D A A B 4. A D D A 5. C B C A 6. C B D A 7. C C D D 8....
 • 6
 • 721
 • 10

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)
... Trang 1/5 - đề thi 357 TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 ... hoá hoàn toàn X thu được 2, 2- imetylbutan. X là A. 2, 2- imetylbut-3-in. B. 3, 3- imetylbut-1-in. C. 2, 2- imetylbut-2-in. D. 3, 3- imetylpent-1-in. Câu 17: Cho dung dịch chất X vào dung dịch chất ... acrylic, propilen, ancol anlylic, 2-metylhex-3-en, axit oleic, hexa-1 , 4- đien, stiren. Số chất trong dãy có đồng phân hình học là A. 7. B. 5. C. 6. D. 4. Câu 40 : Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức...
 • 5
 • 417
 • 0

THI THỬ ĐẠI HỌC Lần II năm 2013 MÔN: Vật lý - THPT CHUYÊN HÀ TĨNH (Mã đề thi 005) pptx

THI THỬ ĐẠI HỌC Lần II năm 2013 MÔN: Vật lý - THPT CHUYÊN HÀ TĨNH (Mã đề thi 005) pptx
... CHUYÊN HÀ TĨNH TỔ VẬT LÝ THI THỬ ĐẠI HỌC, Lần II năm 2013 MÔN: Vật lý Thời gian làm bài: 90 phút; Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 005 Ghi chú: Đề thi có 60 câu trắc nghiệm ... www.DeThiThuDaiHoc.com C10.6,1q;kg10.1,9m;s.J10.625,6h ;s.m10.3c ;s.m0,10g19e31e 341 82 −−−−−−===== Trang 1/6 - đề thi 005 www.dethithudaihoc.com – www.mathvn.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN ... C. .;;; 43 21λλλλ D. .;;321λλλ www.DeThiThuDaiHoc.com C10.6,1q;kg10.1,9m;s.J10.625,6h ;s.m10.3c ;s.m0,10g19e31e 341 82 −−−−−−===== Trang 2/6 - đề thi 005 www.dethithudaihoc.com...
 • 6
 • 381
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN VI NĂM 2012 MÔN TOÁN TRƯỜNG THPT CHUYÊN ĐHSP HÀ NỘI
... www.VIETMATHS.com TRƯỜNG THPT LÊ LỢI ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012. T.P ĐÔNG HÀ - QUẢNG TRỊ Môn: TOÁN KHỐI A-B Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề. I. PHẦN CHUNG ... sinh: Số báo danh: Người ra đề: Lê Đình Thành Phản biện: Lê Đức Hải www.VIETMATHS.com 1HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2012 Môn: Toán khối A-B Câu I.1 (1,0 đ) ... 22 2 22 4 4 4 1 1 11 23 4 3 4 2 2 2xxI dx dx dxx x xI I       với 1I =2 4 132dxx=22 4 3113 1 72 2 16x dx x      222 4 1 4 2xI dxx...
 • 5
 • 436
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
... SỞ GD & ĐT HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ... (1.0 điểm) Vì 3 31 t 4 0 t 1 4 1< ≤⇒< − ≤ − suy ra 33 4 2f(t) 4 1+≥−. Vậy giá trị nhỏ nhất của biểu thức là 33 4 2 4 1+− khi 3a b,c a 2= =. ... Cảm ơn bạn Khánh Hòa (k.hoa 94@ zing.com) gửi tới www.laisac.page.tlTrang 1 – SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO HÀ TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ KÌ THI THỨ ĐẠI HỌC LẦN THỨ 1 NĂM HỌC 2012 -2 013 HƯỚNG...
 • 6
 • 419
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 môn toán TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 môn toán TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ doc
... coi thi không giải thích gì thêm. Họ và tên thí sinh: Số báo danh: (Đề thi gồm 01 trang) SỞ GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 2012 -2 013 Môn: ... NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: TOÁN; Khối A, A1 (Đáp án – thang điểm gồm 04 trang) • Đồ thị: x 1± 3± 2± y 0 0 3− - Nhận ... thẳng 2d : y 7m m.= − Vẽ đồ thị(C '), ta có: ê( )êu 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2x 4x 3 n u x 4x 3 0y g x x 4x 3x 4x 3 n x 4x 3 0− + − − + − ≥= = − + − =− + − + − < 0.25...
 • 5
 • 386
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi tử đại học lần 2 năm 2013 môn toán trường thpt chuyên trần phúde thi thu dai hoc lan 4 nam 20102011 mon hoa thpt chuyen nguyen hue ma de 132đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn toán khối a a1 b trường thpt chuyên phan bội châuđề thi thử đại học lần 2 năm 2011 môn hóa thpt lê quý đônđáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán khối a trường thpt đặng thúc hứa thanh chương – nghệ anđề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn tiếng anh trường thpt chuyên nguyễn huệ lần đề 132đề thi thử đại học khối a năm 2013 môn hóađề thi thử đại học khối a năm 2013 mon hoađề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2013đáp án mã đề 150 môn tiếng anh thi thử đại hoc lần 1 năm 2013đề thi thử đại học lần ii năm 2014 môn vật lý trần phúđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 môn toán khối a b trường thpt thuận thành tỉnh bắc ninhđề thi thử đại học lần iv năm 2013 trường thpt chuyên – đhsp môn thi toánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Nghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDEPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát triển mạng lưới kinh doanh nước sạch tại công ty TNHH một thành viên kinh doanh nước sạch quảng ninhNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Định tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThiết kế và chế tạo mô hình biến tần (inverter) cho máy điều hòa không khíTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Chiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015Đổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP