đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn hóa - trường thpt yên thành 2 (mã đề 001)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên trần phú (mã đề 245)
... www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HẢI PHÒNG THPT CHUYÊN TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 20 1 2- 2013 MÔN: HÓA HỌC Thời ... chất sau: 1. CH3-CH(NH 2 )-COOH 2. HO-CH 2 -COOH 3. CH 2 O và C6H5OH 4. C 2 H4(OH) 2 và p-C6H4(COOH) 2 5. (CH 2 )5(NH 2 ) 2 và (CH 2 )4(COOH) 2 Các trường hợp nào sau đây ... A. p.O 2 N-C6H4-OH và p.NH 2 -C6H4-CHO B. p.O 2 N-C6H4-OH và m.CH3-C6H4-NH 2 www.dethithudaihoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 2 C. m.CH3-C6H4-OH và...
 • 7
 • 467
 • 3

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)
... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com 1 TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ Mã đề thi 1 32 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN IV NĂM HỌC 20 1 2- 2013 MÔN HÓA HỌC Thời gian ... tạo của hai anđehit trong X là A. H-CHO và OHC-CH 2 -CHO. B. CH 2 =C(CH3)-CHO và OHC-CHO. C. OHC-CH 2 -CHO và OHC-CHO. D. CH 2 =CH-CHO và OHC-CH 2 -CHO. Câu 48: Cho hiđrocacbon X phản ... CH3-CBr 2 -COOH C. CH3 -CH 2 - CCl 2 -COOH D. CCl 2 -CH 2 -COOH Câu 18: Cho sơ đồ sau: 0dHCldpdd,70KCl (X) (Y)→ → ↑. Các chất X, Y lần lượt là: A. KClO, Cl 2 . B. K, H 2 . C....
 • 6
 • 899
 • 8

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên lương văn tụy (mã đề 111)
... ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC 20 1 2- 2013 MÔN THI: HÓA HỌC Câu Mã đề 111 Mã đề 22 2 Mã đề 333 Mã đề 444 1. C D B B 2. C D A D 3. D A A B 4. A D D A 5. C B C A 6. ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com MĐ 111 1 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NINH BÌNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN TỤY Mã đề thi 111 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I-NĂM HỌC ... → NaAlO 2 + 3/2H 2 B. Al 2 O3 + 2NaOH nóng chảy→ NaAlO 2 + H 2 O C. NaAlO 2 +CO 2 → Al(OH)3 + NaHCO3 D. Al 2 O3 +3CO → 2Al +3CO 2 Câu 21 . Hai bình chứa dung dịch Ca(OH) 2 và dung...
 • 6
 • 721
 • 10

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hoá - trường thpt chuyên nguyễn quang diệu (mã đề 101)
... 16 lần thì nồng độ của NO 2 A. tăng 16 lần. B. tăng 4 lần. C. tăng 8 lần. D. giảm 4 lần. Hết 6TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU DÁP ÁN CHI TIẾT LẦN 1 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 20 1 2- 2013 ... lần thì nồng độ của NO 2 19TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN QUANG DIÊU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 20 1 2- 2013 Môn: HOÁ HỌC Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã :101Họ và tên ... NH 2 CnH2n-1(COOH) 2  (n +2) CO 2 + (n+3 /2) H 2 O + ½ N 2 CmH2m+3N  mCO 2 + (m+3 /2 )H 2 O + ½ N 2 nN 2 = ½ + ½ = 1 (mol); nCO 2 = n +2+ m=7  n+m= 5 nH 2 O = n+ 3 /2+ m+3 /2= n+m+3= 8...
 • 20
 • 625
 • 8

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)

đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn hóa - trường thpt minh khai (mã đề 357)
... Trang 1/5 - đề thi 357 TRƯỜNG THPT MINH KHAI TỔ HOÁ HỌC (Đề thi có 05 trang) ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 20 13 Môn thi: Hoá học Thời gian làm bài: 90 phút; (50 ... vàng. Khi hiđro hoá hoàn toàn X thu được 2, 2- imetylbutan. X là A. 2, 2- imetylbut-3-in. B. 3, 3- imetylbut-1-in. C. 2, 2- imetylbut -2 - in. D. 3, 3- imetylpent-1-in. Câu 17: Cho dung dịch chất X vào ... Cl 2  SO 2 Cl 2 . Trang 4/5 - đề thi 357 B. 3SO 2 + 2Ba(OH) 2  BaSO3 + Ba(HSO3) 2 + H 2 O. C. 5SO 2 + 2KMnO4 + 2H 2 O K 2 SO4 + 2MnSO4 + 2H 2 SO4. D. SO 2 ...
 • 5
 • 417
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn TOÁN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ
... đương 2 2 2 2x 9 2x3 0x2x 9++ − =+ (1). 0 .25 Đặt 2 xt 02x 9= ≠+. (1) trở thành: ( ) ( ) 2 2112t 3 0 t 1 2t 1 0 t 1 tt 2 −+ − = ⇔ − + = ⇔ = ∨ =. 0 .25 • Với 2 2 2 2x ... 2 2 2 2x 0 x 013 2 t 2x 2x 9 x 2 24x 2x 9 2x 9< < −=⇒− = + ⇔ ⇔ ⇔ = − = + = . 0 .25 Câu 2 (2. 0 điểm) • Với 2 2 2 2x 0 x 0t 1 x 2x 9x 2x 9 x 9 0> > ... TĨNH TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 20 13 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 180 phút không kể thời gian giao đề I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm) Câu 1 (2, 0 điểm)....
 • 6
 • 419
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 môn toán TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ doc

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN I NĂM 2013 môn toán TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ doc
... GD&ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM HỌC 20 1 2- 2013 Môn: TOÁN; Khối A, A1 Thời gian: 180 phút, không kể thời gian phát đề. Ngày thi: 8/ 12/ 20 12 Trang 1/4 ... BK. ABC∆ có: 2 2 2 0 2 BC AB AC 2AB.AC.cos 120 7a= + − = ( ) 2 2 2 2 2 2BK BC CK 7a a 5 12a= + = + =, 2 2 2 2 2 2A 'K A 'C' C 'K 4a 5a 9a= + = + =, 0 .25 Do CK / /(AA ... / 7 m 8 / 7− ≤ ≤ ≤ ≤ . 0 .25 II (2. 0 điểm) 1. (1.0 điểm) Giải phương trình: 3 2 2 2 2 2 2x x x x x x4 sin cos 3sin cos sin cos 3 2 cos(2x ) cos x 2 2 2 2 2 2 2   π     ⇔...
 • 5
 • 386
 • 1

THI THỬ ĐẠI HỌC Lần II năm 2013 MÔN: Vật lý - THPT CHUYÊN HÀ TĨNH (Mã đề thi 005) pptx

THI THỬ ĐẠI HỌC Lần II năm 2013 MÔN: Vật lý - THPT CHUYÊN HÀ TĨNH (Mã đề thi 005) pptx
... CHUYÊN HÀ TĨNH TỔ VẬT LÝ THI THỬ ĐẠI HỌC, Lần II năm 20 13 MÔN: Vật lý Thời gian làm bài: 90 phút; Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề thi 005 Ghi chú: Đề thi có 60 câu trắc nghiệm ... www.DeThiThuDaiHoc.com C10.6,1q;kg10.1,9m;s.J10. 625 ,6h ;s.m10.3c ;s.m0,10g19e31e341 82 −−−−−−===== Trang 1/6 - đề thi 005 www.dethithudaihoc.com – www.mathvn.com TRƯỜNG THPT CHUYÊN ... .V200 ;V3100 B. .V2100 ;V100 C. .V3100 ;V200 D. .V100 ;V2100 www.DeThiThuDaiHoc.com C10.6,1q;kg10.1,9m;s.J10. 625 ,6h ;s.m10.3c ;s.m0,10g19e31e341 82 −−−−−−===== Trang 5/6 - Mã đề...
 • 6
 • 381
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ - CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU (Mã đề thi 132) pdf

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 2013 Môn: VẬT LÍ - CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU (Mã đề thi 132) pdf
... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 1/7 - đề thi 1 32 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỆ AN TRƯỜNG THPT CHUYÊN PHAN BỘI CHÂU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 1 NĂM 20 13 Môn: ... cuộn cảm đạt cực đại khi đó biểu thức nào sau đây sai ? A. 2 1URU ULUC= +    B. 2 2.U U U UL RC C= + . C. 1 1 1 2 2 2 2U U U UR RC+ =+ D. 2 2 2 2U U U UL RC= ... www.DeThiThuDaiHoc.com www.mathvn.com – www.dethithudaihoc.com Trang 2/ 7 - đề thi 1 32 A. U3 = 3U1 =1,5U 2 . B. U1 = U 2 = U3. C. U1 > U 2 > U3 D. U1 < U 2 <...
 • 7
 • 223
 • 0

đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn hóa - trường thpt yên thành 2 (mã đề 001)

đề thi thử đại học lần 2 năm 2013 môn hóa - trường thpt yên thành 2 (mã đề 001)
... www.DeThiThuDaiHoc.com ww.dethithudaihoc.com Trang 1/5 m· ®Ò 001 TRƯỜNG THPT YÊN THÀNH 2 ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 2 , NĂM HỌC 20 12 20 13 Môn thi: HÓA HỌC (Đề thi có 5 trang) ... Lấy 2 ancol đơn chức X và Y đun với H 2 SO4 đ được chất A .Tìm CTCT Của A,X,Y A. CH3-O-CH=CH-CH3; CH3OH; CH 2 =CH-CH 2 OH. B.CH3-O-CH 2 -CH=CH 2 ; CH3OH; CH 2 =CH-CH 2 OH. C.C 2 H5-O-CH=CH 2 ; ... Fe; Al; Cu Câu 32: Cho dãy các chất và ion: Cl 2 , F 2 , SO 2 , Na+, Ca 2+ , Fe 2+ , NH3, HBr, Al3+, Mn 2+ , S 2- , Cl - . Số chất và ion trong dãy đề u có tính oxi hoá và...
 • 6
 • 611
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đáp án đề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn toán khối a trường thpt đặng thúc hứa thanh chương – nghệ anđề thi thử đại học lần 1 năm 2013 môn tiếng anh trường thpt chuyên nguyễn huệ lần đề 132de thi thu dai hoc lan 4 nam 20102011 mon hoa thpt chuyen nguyen hue ma de 132đề thi thử đại học khối a năm 2013 môn hóađề thi thử đại học khối a năm 2013 mon hoađề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 bđề thi thử đại học lần 1 năm 2013đáp án mã đề 150 môn tiếng anh thi thử đại hoc lần 1 năm 2013đề thi thử đại học lần ii năm 2014 môn vật lý trần phúđề thi thử đại học lần 1 năm 2014 môn toán; khối a a1 b chuyên vĩnh phúcđề thi thử đại học lần 1 năm 20132014 môn toán khối a b trường thpt thuận thành tỉnh bắc ninhđề thi thử đại học lần iv năm 2013 trường thpt chuyên – đhsp môn thi toándap an de thi thu dai hoc lan 1 khoi a mon toan truong dang thuc hua nam 2013đề thi thử đại học lần 1 năm 2012 môn toán; khối ađề thi thử đại học lần ii năm 2013 trường thpt chuyên – đhsp môn thi toánBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018Báo cáo quy trình mua hàng CT CP Công Nghệ NPVchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTổ chức và hoạt động của Phòng Tư pháp từ thực tiễn tỉnh Phú Thọ (Luận văn thạc sĩ)Quản lý nợ xấu tại Agribank chi nhánh huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ