Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác Chương 6 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
... phương trình có nghiệm (ĐS 65 24m 16 −≤ ≤) Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi ĐH Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI ... ∈*cos2xcos2x4cos 2x cos 2x42x 2x k2 , k454x k2 , k45kx,k 16 2 Do ()x,2∈π π ππ=∨= •21 29nên x x 16 16 Bài 154 Cho phương trình : 66 sin x cos x a sin 2x (*)+= Tìm a sao cho phương ... 0sin x 1 sin x 1 66 ><⎧⎧⎪⎪⇔=∨ ∨ππ⎨⎨⎛⎞ ⎛⎞−=−⎜⎟ ⎜⎟⎪⎪⎝⎠ ⎝⎠⎩⎩=− ><⎧⎧⎪⎪⇔=∨ ∨ππ π π⎨⎨−=+ π∈ −=−+ π∈⎪⎪⎩⎩cos x 0 cos x 0cos x 0xk2,kx k2,k 62 6 2 ><⎧⎧π⎪⎪⇔=+π∈∨...
 • 13
 • 538
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
... (TT luyện thi Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 Bài 1 56 Giải phương ... cos2x 6cos4x cos6x 14=+++ Do đó: () ()()⇔++= ++⇔++=19* cos 2x cos 4x cos 6x cos2x cos 4x cos6x4439cos2x cos4x cos6x44+ ⇔++===π∈⎧⎧⎪⎪⇔=⇔=⎨⎨⎪⎪==⎩⎩cos2x cos4x cos6x 3cos ... +⎜⎟⎜⎝⎠⎝2sin2x sinx 66 ⎞⎟⎠ ⎧π⎛⎞ππ⎧−=−=+ π∈⎜⎟⎪⎪⎪⎝ ⎠ ⎪⇔⇔⎨⎨πππ⎛⎞⎪⎪+=+ π∈+=⎜⎟⎪⎪⎩⎝⎠⎩π⎧=+π∈⎪π⎪⇔⇔=+π⎨π⎪=+ π∈⎪⎩∈sin 2x 12x k2 ,k 6 62xh2,hsin x 1 62 6 xk,k3xh,h3xh2,h3...
 • 11
 • 457
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
... sin2222 6 yinyin y y y⇔− =−π⎛⎞⇔−=⇔−⎜⎟⎝⎠12= ()5222 2 66 6 6y h hay y h h Zππ π π⇔−=+π −=+π ∈ ,, 62 (lọai)yhhhayyhhππ⇔=+π ∈ =+π ∈ Do đó: Hệ đã cho ()()5 6 , 6 xkhhk ... ⎛⎞+≤≤⎜⎟⎜⎟⎝⎠1- 5 1 5ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn CHƯƠNG IX: HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC I. GIẢI HỆ BẰNG PHÉP THẾ Bài 173: Giải hệ phương trình: ()()2cosx ... π−−⎧⎧==⎪⎪⎪⎪⇔⇔⎨⎨ππ⎪⎪+=+=⎪⎪⎩⎩xyxy2.sin .cos 1cos 1 62 2xyxy33 42233−⎧−= π=π⎧⎪⎪⎪⇔⇔π⎨⎨π+=⎪⎪+=⎩⎪⎩xyxykkxyxy()2 6 2 6 π⎧=+ π⎪⎪⇔∈⎨π⎪=−π⎪⎩xkkZyk Cách...
 • 14
 • 443
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf
... Chứng minh : a/ ac = 6Rr b/ ACBcos 2sin22−= c/ Công sai 3r C Adtgtg22 2⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠ 5. Cho ABCΔ có ba góc A, B, C theo thứ tự tạo 1 cấp số nhân có công bội q = 2. Chứng minh: ... acbaVạây ABC vuông tạiCThay sin C 1 vào * ta đượcsin A sin B 11231sin A23sin B2A30B60== +⇔=+Δ===⎧=⎪⎪⇔⎨⎪=⎪⎩⎧=⎪⇔⎨=⎪⎩2 Ghi chú: Trong tam giác ABC ta có a ... Cách khác: p dụng đònh lý hàm cos trong tam giác ABM và ACM ta có: +−=221BM c AMcotg B4S2 (5) +−=222CM b AMcotg C4S2 (6) Lấy (6) – (5) ta có : −−= =22bccotg C cot gB...
 • 16
 • 493
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc
... 1A2cos22BCcos 12π⎧=⎪⎪⇔⎨π⎪==⎪⎩A2BC4 Bài 2 06: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2004) Cho ABCΔ không tù thỏa điều kiện ()cos2A 2 2cosB 2 2cosC 3 *++= Tính ... 26 26 CABC2sin cos cos 0 26 2 26 ⎡π π⎤ − π π⎛⎞ ⎛⎞⎛⎞⇔−− +− −⎜⎟ ⎜⎟⎜⎟⎢⎥⎝⎠ ⎝⎠⎝⎠⎣⎦π⎡ − π⎤⎛⎞ ⎛⎞⇔−− +−=⎜⎟ ⎜⎟⎢⎥⎝⎠ ⎝⎠⎣⎦= π− ππ⎛⎞ ⎛⎞⎛⇔−=∨ =−=−⎜⎟ ⎜⎟⎜⎝⎠ ⎝⎠⎝CABCsin 0 cos cos cos 26 ... Chứng minh ABCΔ vuông nếu: 3(cos B 2 sin C) 4(sin B 2 cos C) 15+++= Do bất đẳng thức Bunhiacốpki ta có: 223cosB 4sinB 9 16 cos B sin B 15+≤+ += và 226sin C 8cosC 36 64 sin C cos C 10+≤+...
 • 17
 • 466
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc
... minh 4444357A sin sin sin sin 16 16 16 16 2π πππ=+++3= Ta có : 7sin sin cos 16 2 16 16 πππ π⎛⎞=−=⎜⎟⎝⎠πππ⎛⎞=−=⎜⎟⎝⎠55sin cos cos 16 2 16 16 π3 Mặt khác : ()244 22 22cos ... ABCΔ Cho . Chứng minh : CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯNG GIÁC I. Đònh nghóa Trên mặt phẳng Oxy cho đường tròn lượng giác tâm O bán kính R=1 và điểm M trên đường tròn lượng giác mà sđAM=β với ... sin8x−−= = ()()sincot g8x cot g16x−=16x 8x14sin16x sin 8x sin16x−= Lấy (1) + (2) + (3) + (4) ta được 111 1cot gx cot g16xsin 2x sin 4x sin 8x sin16x−=+++ Bài 13 : Chứng minh...
 • 21
 • 396
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx
... có : (*) ⇔ 68 68sin x 2sin x cos x 2 cos x 0−+−= ⇔ ()() 62 62sin x 1 2 sin x cos x 2 cos x 1 0−− −= ⇔ −= 66 sin x cos 2x cos x.cos 2x 0⇔ () 66 cos 2x sin x cos x 0−=⇔ 66 cos 2x 0 ... 4x 1 sin x sin 26 π⎛⎞=∨ =− = −⎜⎟⎝⎠ ⇔ ππ=π∨=−+π∨= +74x k2 x k2 x k2 66 π ⇔ ()ππ π= ∨=−+π∨= +π ∈k7xxk2xk2,k 26 6Z Bài 40: Giải phương trình ()()+= + 66 88sin x cos x ... nên k = 0. Vậy Z∈x 6 π=− π−< + π<72h2 6 4 ⇔ ππ−− < π< − ⇔− − < < −ππ771722h24 h 66 12712 ⇒h = 0 ⇒π=7x 6 .Tóm lại −ππ==7xhayx 66 Cách khác : −π=−...
 • 16
 • 462
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx
... trình lượng giác dạng R(tgx, cotgx, sin2x, cos2x, tg2x) với R hàm hữu tỷ thì đặt t = tgx Lúc đó 2222t 2t 1 ttg2x ,sin2x ,cos2x1t 1t 1t2−===−++ Bài 76 : (Để thi tuyển sinh Đại học ... t, so với điều kiện để nhận nghiệm t. Từ đó giải phương trình lượng giác cơ bản tìm được u. Bài 56: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2002) Tìm các nghiệm trên ( của phương trình ... phương trình lượng giác không mẫu mực: (**) ⇔ cos6x cos2x 1cos6x cos2x 1==⎡⎢==−⎣ Cách 4: +−=⇔+cos 8x cos 4x 2 0 cos8x cos 4x 2= ⇔==cos 8x cos 4x 1⇔=cos 4x 1 Bài 58: (Đề thi tuyển...
 • 23
 • 452
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx
... trình ()9sin x 6cos x 3sin 2x cos 2x 8 *+− += Ta có : (*)()29sinx 6cosx 6sinxcosx 1 2sin x 8⇔+− +− = ()() +2 6 cos x 6 sin x cos x 2 sin x 9 sin x 7 07 6 cos x 1 sin x 2 ... ∈5x k2 x k2 hay x k2 , k 66 44 ππ π⇔=+π∨= +π =+π∨=π∈5x k2 x k2 hay x k2 x k2 , k 66 2 Bài 95 : Giải phương trình ()()2sin 2x 3 cos2x 5 cos 2x * 6 π⎛⎞+−=−⎜⎟⎝⎠ Đặt t sin ... ta phải có : ππ ππ π π ππ<+ < < + < ∈25k 26 211h 26 hay ( k, h )584 7 7 5 84 7 7 ⇔< + < < + < ∈25k 26 211h 26 hay ( k, h )584 7 7 584 7 7 Suy ra k = 2, =h1,25...
 • 11
 • 356
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx
... ()()t2,2xRMinf x Min g t m 3 4 2⎡⎤∈−∈⎣⎦==−− Do đó : () ()2fx 36, x R 6 fx 6, x R≤∀∈⇔−≤ ≤∀∈⎡⎤⎣⎦()()RRMaxf x 6 Minf x 6 m 36 m342 6 ≤⎧⎪⇔⎨≥−⎪⎩+≤⎧⎪⇔⎨−−≥⎪⎩− 42 3 m 3⇔−≤≤ Cách ... cotg x 6 *+++ + + = Ta có (*) ()()()⇔+ + + + + =2233tgx cot gx tg x cot g x tg x cot g x 6 ()()()()()()()()22222tgx cot gx tgx cot gx 2 tgx cot gx tg x cot g x 1 6 tgx ... cos x sin 2x 0 2 () ()•⇔=1Ta có 1 sin x nhận do sin x 02≠ ππ⇔=+π∨= +π∈5xk2x k2,k 66 ()π⎛⎞•=−=⎜⎟⎝⎠Xét 2 Đặt t sin x cos x 2 sin x4− Với điều kiện ≤≠t2vàt±1x0 Thì...
 • 19
 • 407
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi đại học môn toán hình họctài liệu ôn thi đại học môn toán haytài liệu ôn thi đại học môn toán 2011tài liệu ôn thi đại học môn toán 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán khối dtài liệu ôn thi đại học môn toán khối atài liệu ôn thi đại học môn toán 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán khối a 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán khối btài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán cấp tốcBáo cáo thực tập tại nhà thuốc tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018chuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namNghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ chức chạy tàu hàng cố định theo thời gian trên đường sắt việt namGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANPhát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu khả năng đo năng lượng điện bằng hệ thu thập dữ liệu 16 kênh DEWE 5000Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtBÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIHIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ