Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
... 65 24m16−≤ ≤) Th.S Phạm Hồng Danh (TT luyện thi ĐH Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA CĂN VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC CHỨA GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI A) PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC ... 0≥các bài toán quá phức tạp. Bài 138 : Giải phương trình ()5cos x cos2x 2sin x 0 *−+= ()* 5cos x cos2x 2sin x⇔−=− 2sin x 05cos x cos 2x 4sin x≤⎧⇔⎨−=⎩ ()(22sin x 05cosx 2cos ... giải : Áp dụng các công thức A0BAB0ABA≥≥⎧⎧=⇔ ⇔⎨⎨B==⎩⎩ 2B0ABAB≥⎧=⇔⎨=⎩ Ghi chú : Do theo phương trình chỉnh lý đã bỏ phần bất phương trình lượng giác nên ta xử lý...
 • 13
 • 538
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
... luyện thi Vĩnh Viễn) CHƯƠNG VIII PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC KHÔNG MẪU MỰC Trường hợp 1: TỔNG HAI SỐ KHÔNG ÂM Áp dụng Nếu A0B0AB0≥∧ ≥⎧⎨+=⎩ thì A = B = 0 Bài 156 Giải phương trình: ... π∈⎪⎩ππ⇔=+π∨= +π∈sin 4x 01sin x2sin 4x 0 5 xk2 k2,k66 5 xk2x k2,k66 Trường hợp 2 Phương pháp đối lập Nếu AMBAB≤≤⎧⎨=⎩ thì ABM== Bài 159 Giải phương trình: −=+44sin x cos ... x413. sin x sin 3x sin x.sin 3x4 ()π=+=+−=+sin x24. cos x 5. 2cos x 2 sin10x 3 2 2cos 28x.sin x6. cos 4x cos 2x 5 sin 3x ()()(() ()+= −−++−+=−=a27. sin x cos x 2 2 sin 3x8....
 • 11
 • 457
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
... y⎧=⎧=⎪⎨⎨==⎪⎩⎩ ()≤≤ĐS 1 m 2 ⎛⎞+≤≤⎜⎟⎜⎟⎝⎠1- 5 1 5 ĐS m22 Th.S Phạm Hồng Danh TT luyện thi đại học Vĩnh Viễn CHƯƠNG IX: HỆ PHƯƠNG TRÌNH LƯNG GIÁC I. GIẢI HỆ BẰNG PHÉP THẾ Bài 173: ... y⇔− =−π⎛⎞⇔−=⇔−⎜⎟⎝⎠12= () 5 222 266 6 6y h hay y h h Zππ π π⇔−=+π −=+π ∈ ,,62(lọai)yhhhayyhhππ⇔=+π ∈ =+π ∈ Do đó: Hệ đã cho ()() 5 6,6xkhhk Zyhπ⎧=++π⎪⎪⇔∈⎨π⎪=+π⎪⎩ ... ()()22cos x y 2cos x y2cosx 1 cosyc/ h/3cos x.cos y2sinx siny41sin x 7cos ysin x cos yd/ k/45siny cosx 63tgx tgytgx tgy 1sin x cos xcos ye/ l/xytg tg 2cos x sin x sin y22+=−⎧⎧=+⎪⎪⎨⎨==⎪⎪⎩⎩⎧==⎧⎪⎨⎨=−⎩⎪=⎩+=⎧⎧=⎪⎪⎨⎨+==⎪⎩⎪⎩...
 • 14
 • 443
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf
... 2sin22−= c/ Công sai 3r C Adtgtg22 2⎛⎞=−⎜⎟⎝⎠ 5. Cho ABCΔ có ba góc A, B, C theo thứ tự tạo 1 cấp số nhân có công bội q = 2. Chứng minh: a/ 111abc=+ b/ 222 5 cos A cos B ... =02MH2cotg 2cotg 45 2AH Cách khác: p dụng đònh lý hàm cos trong tam giác ABM và ACM ta có: +−=221BM c AMcotg B4S2 (5) +−=222CM b AMcotg C4S2 (6) Lấy (6) – (5) ta có : −−= ... tuyến AA’ vuông góc với trung tuyến BB’ thì cotgC = 2 (cotgA + cotgB) UGAB vuông tại G có GC’ trung tuyến nên AB = 2GC’ Vậy 2ABC3′= C 22c22222229c 4mc9c 2 b a25c a b⇔=⎛⎞⇔=...
 • 16
 • 493
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc
... ⎧++<⎨++=⎩222cos A cos B cos C 1sin 5A sin 5B sin 5C 0 Chứng minh Δ có ít nhất một góc 36 0. 4. Biết . Chứng minh 222sin A sin B sin C m++= a/ m thì 2=ABCΔ vuông b/ m thì 2>ABCΔ ... đường trung tuyến abm,m,mcTh.S Phạm Hồng Danh – TT luyện thi Vĩnh Viễn CHƯƠNG XI: NHẬN DẠNG TAM GIÁC I. TÍNH CÁC GÓC CỦA TAM GIÁC Bài 201: Tính các góc của ABCΔ nếu : ()()()()3sin ... 1A2cos22BCcos 12π⎧=⎪⎪⇔⎨π⎪==⎪⎩A2BC4 Bài 206: (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2004) Cho ABCΔ không tù thỏa điều kiện ()cos2A 2 2cosB 2 2cosC 3 *++= Tính ba...
 • 17
 • 466
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc
... ooootg20 .tg40 .tg60 .tg80 3= e/ ππππ+++= 25 π3tg tg tg cos6918339 8tgf/ 723 456 71os .cos .cos .cos .cos .cos .cos 15 15 15 15 15 15 15 2πππ πππ= cπg/ h/ tgx. tg x .tgπ⎡⎤−⎢⎥x ... 4 cos 15 .coBaứi 16 :s 21 cos242++ = Chửựng minh : ()oo oocos12 coso8 4 cos 15 cos21 cos 24+ 1Ta coự : ()oo o o2cos 15 cos3 2cos 15 cos 45 cos 3= + oos 3 2cos 15 cos 45 2cos 15 cos3= ... ABCΔ Cho . Chứng minh : CHƯƠNG 1: CÔNG THỨC LƯNG GIÁC I. Đònh nghóa Trên mặt phẳng Oxy cho đường tròn lượng giác tâm O bán kính R=1 và điểm M trên đường tròn lượng giác mà sđAM=β với...
 • 21
 • 396
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx
... (nhận do cosx ≠ 0) Bài 53 : Giải phương trình ()cos 3x.tg5x sin7x *= Điều kiện cos5x 0≠Lúc đó : (*) ⇔ sin 5xcos3x. sin7xcos 5x= sin 5x.cos 3x sin7x.cos5x= ⇔ [][]11sin 8x sin ... ⇔ 5x 3x 5x x2cos .cos 2cos .cos 022 22+= ⇔ 5x 3x x2cos cos cos 022 2⎛⎞+=⎜⎟⎝⎠ ⇔ 5x x4 cos cos x cos 022= ⇔ 5x xcos 0 cos x 0 cos 022=∨=∨= ⇔ ππ π=+π∨=+π∨=+π5x xkx ... k1422ππ−≤π≤ − ⇔ 11410, 5 k 3, 922−=−≤≤−≈π Mà k nên Z∈{}k. Do đó : 0,1,2,3∈ 357 x ,,,2222ππππ⎧⎫∈⎨⎬⎩⎭ Bài 29 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối D, năm 2004) Giải phương...
 • 16
 • 462
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx
... 34t⇔ 6t 3t 5 0t 1 4t 2t 5 0121 121t1t t lọai44−+= −−−+=⇔− −−=−+⇔=∨= ∨= Vậy ()•=⇔=ππ⇔= ∈4x 4xcos 1 2k 55 5kxk2 Z()()4x 1 21cos cos với 0 2 54 4x2 5 55 x,Z42−•= =α<α<π⇔=±α+παπ⇔=± ... cos 1 55 Ta có : (*) −⎟⎠ ⎛⎞⇔+−=⎜⎟⎝⎠324x 4x 4x2 4 cos 3cos 3 2 cos 1 55 5 −Đặt ()4t cos x điều kiện t 1 5 =≤ Ta có phương trình : ()()()323224t 3t 2 6t 34t⇔ 6t 3t 5 0t ... giải phương trình lượng giác cơ bản tìm được u. Bài 56 : (Đề thi tuyển sinh Đại học khối A, năm 2002) Tìm các nghiệm trên ( của phương trình )0, 2π()cos 3x sin 3x5sinx 3 cos2x*12sin2x+⎛⎞+=+⎜⎟+⎝⎠...
 • 23
 • 452
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx
... 5 84 7 7 ⇔< + < < + < ∈25k26 211h26hay ( k, h ) 58 4 7 7 58 4 7 7 Suy ra k = 2, =h1,2 5 4 53 11 2 35 Vậy x x84 7 84 84 7 8411 4 59 x84 7 84ππππ=+=π∨= +=ππ∨= + = ππ ... ππ ππ⇔= + = + ∈5k2 11h2xhayx ,k,84 7 84 7h Do 26x, 57 ππ⎛∈⎜⎝⎠⎞⎟ nên ta phải có : ππ ππ π π ππ<+ < < + < ∈25k26 211h26hay ( k, h ) 58 4 7 7 5 84 7 7 ⇔< + ... x cosx 1 55 ⇔− + = Đặt 34cos và sin với 0 2 55 ϕ=− ϕ= <ϕ< π Ta có pt (1) thành : ()sin x 1ϕ+ =xk22xk2π⇔ϕ+ = + ππ⇔=−ϕ++ π2≠ b/ (**) có nghiệm ()23sin2 16 25 và cos...
 • 11
 • 356
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx
... x cos x 5 0⇔− −++ −⎡⎤⎣⎦= ()[]sin x cos x sin x cos x 4 5 0⇔− −+−= Đặt tsinxcosx 2sinx4π⎛⎞=−= −⎜⎟⎝⎠ Với điều kiện t2≤ (*) thành : ()tt 4 5 0+−= ()2t4t50t1t 5loại⇔+−=⇔=∨=− ... cầu bài toán ⇔ ≤−< < ∨−< < ≤11 1t2t22t22t()()()()−≤ ≤⎧⎧−+≤ − +>⎧⎧⎪⎪⇔∨⇔ ∨⎨⎨ ⎨ ⎨+> +≤>−>⎩⎩⎪⎪⎩⎩⇔≥∨≤−1f 2 0 1f 2 02m 5 0 2m 5 02m 5 0 2m 5 01f 2 ... sinx 5sin x1 cosx 5sinxcosx 3sinxcosx3cos x cos x 1 sin x sin x 5 sin x sin x 1 cos x cos x 03cos x cos x sin x cos x sin x 5sin x sin x sin x cos x cos x 0sin x cos x sin x cos x 0 13cosx 5sinx...
 • 19
 • 407
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi đại học môn toán hình họctài liệu ôn thi đại học môn toán haytài liệu ôn thi đại học môn toán 2011tài liệu ôn thi đại học môn toán 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán khối dtài liệu ôn thi đại học môn toán khối atài liệu ôn thi đại học môn toán 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán khối a 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán khối btài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán cấp tốcchuyên đề điện xoay chiều theo dạngNghiên cứu vật liệu biến hóa (metamaterials) hấp thụ sóng điện tử ở vùng tần số THzGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANNGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWAN SLIDETìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)BT Tieng anh 6 UNIT 2Tranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIĐổi mới quản lý tài chính trong hoạt động khoa học xã hội trường hợp viện hàn lâm khoa học xã hội việt namMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPQUẢN LÝ VÀ TÁI CHẾ NHỰA Ở HOA KỲ