Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 7 docx
... ()cos 3x 1 3 sin 3x *=− ()2213sin3x0*cos 3x 1 2 3 sin 3x 3sin 3x⎧−≥⎪⇔⎨=− +⎪⎩ ⎧≤⎪⇔⎨⎪−=− +⎩221sin 3x 3 1 sin 3x 1 2 3 sin 3x 3sin 3x ⎧≤⎪⇔⎨⎪−=⎩21sin 3x 3 4sin ... 3sin 3x ⎧≤⎪⇔⎨⎪−=⎩21sin 3x 3 4sin 3x 2 3sin3x 0 ⎧≤⎪⎪⇔⎨⎪=∨ =⎪⎩1sin 3x 3 3sin 3x 0 sin 3x2 ⇔=π⇔= ∈sin 3x 0kx,k 3 ... x 5cosx 3 0≤⎧⇔⎨+−⎩ ()sin x 01cosx cosx 3 loại2≤⎧⎪⇔⎨=∨ =−⎪⎩ ≤⎧⎪⇔π⎨=± + π ∈⎪⎩π⇔=−+ π∈sin x 0xk2,k 3 xk2,k 3 Bài 139 : Giải phương trình 33 3 3 sinx cosx...
 • 13
 • 538
 • 8

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 8 doc
... ()()2 233 sin 3xsin x cos 3xsin x sin 3x cos x sin x sin 3x *3sin4x++=2 Ta coự: 33 cos 3x.sin 3x sin 3x.cos x+()()()= += + = == 33 33 33 24cosx 3cosxsinx 3sinx 4sinxcosx3cos x ... 2cos3x 2 cos 3x⇔=− 22cos3x 0cos 3x 2 cos 3xcos3x 0cos3x 1cos3x 1≥⎧⇔⎨=−⎩≥⎧⇔⇔⎨=±⎩=Mặt khác: ()221 sin 2x 2+≥ dấu = xảy ra sin 2x 0⇔=Vậy: ()22cos3x 2 cos 3x 2 2 ... 2sin 3x (*)−=+ Ta có: (*) 224 sin 3x.sin x 6 2sin 3x⇔=+• Do: và 2sin 3x 1≤2sin x 1≤ nên 224sin 3xsin x 4≤ • Do nên 62≥−sin 3x 1 sin3x4+≥ Vậy 224 sin 3x sin x 4 6 2sin 3x≤≤+...
 • 11
 • 457
 • 7

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 9 docx
... =−⎪⎪⎩⎩ 3 2 23 XY 23 XY 3 3 23 XY 1XX10 3 X3 3 X 3 3YY3 3 ⎧⎧+=⎪+=⎪⎪⇔⇔⎨⎨⎪⎪=−−−=⎩⎪⎩⎧⎧==−⎪⎪⇔∨⎨⎨=−⎪⎪=⎩⎩ Do đó: Hệ đã cho : tgx 3 3tgx 3 3tgytgy 3 3⎧⎧==−⎪⎪⇔∨⎨⎨=−⎪⎪=⎩⎩ ... ()() 23 1 3 23 cotg cotg 2 3 tgx tgyxy⎧+=⎪⎪⎨−⎪+=⎪⎩ Đặt ==Xtgx, Y tgy Hệ đã cho thành: 23 23 XY XY 33 1 1 23 Y X 23 XY3 YX⎧⎧+= +=⎪⎪⎪⎪⇔⎨⎨+⎪⎪+=− =−⎪⎪⎩⎩ 3 2 23 XY 23 XY 3 3 23 XY ... 1622xyxy 3 3 422 3 3−⎧−= π=π⎧⎪⎪⎪⇔⇔π⎨⎨π+=⎪⎪+=⎩⎪⎩xyxykkxyxy()2626π⎧=+ π⎪⎪⇔∈⎨π⎪=−π⎪⎩xkkZyk Cách 2: Hệ đã cho 3 3 31 sin sin 1cos sin 1 3 22 3 3sin...
 • 14
 • 443
 • 5

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 10 pdf
... C*12 3 == abc2R 4R2R 3 bcba3a2 3 c2a⇔= =⎧=⎪⇔= =⇔⎨=⎪⎩ ()()22222200Ta có: c 4a a 3 acbaVạây ABC vuông tạiCThay sin C 1 vào * ta đượcsin A sin B 112 3 1sin A2 3 sin ... abc3cba3cba = = abc4SR Chứng minh tương tự : 22223a c bcotg4S3b a ccotg4S+−β=+−γ=22 Do đó: ()α+ β+ γ+− +− +−=++++222 222 22222cotg cotg cotg3c b a 3a c b 3b ... 1hMA== 3 và bGH 1h3= Do đó: ()ab12r h h (3) 3 =+ Maø: ()ab11SDtABC pr a.h b.h22=Δ == = Do ñoù: a2prha= vaø b2prhb= Töø (3) ta coù: 2112r pr3ab⎛⎞=+⎜⎟⎝⎠...
 • 16
 • 493
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 11 doc
... 2B Mà ABC++=πnên B 3 π= Lúc đó: 33 sin A sin B sin C2+++= 33 sin A sin sin C 32 3 sin A sin C2AC AC 3 2sin cos222BAC32cos cos2223AC32. cos222CA 3 cos cos22 6π+⇔++=⇔+=+−⇔=−⇔=⎛⎞−⇔=⎜⎟⎜⎟⎝⎠−π⇔== ... −=⎣⎦−=⎧−=⎧⎪⎪⇔⇔⎨⎨==−⎪⎪⎩⎩⎧=⎪⇔⎨==⎪⎩22222004cos A 4 3cosA.cos B C 3 02cosA 3cos B C 3 3cos B C 02cosA 3cos B C 3sin B C 0sin B C 0BC 0 3 3cos Acos A cos B C22A30BC75= Bài 2 03: Chứng minh ABCΔ có nếu ... CB 3 π⇔== ⇔ABCΔ đều. Bài 222: Chứng minh ABCΔ đều nếu 33 32 3 sin Bsin C (1)4abca(abc⎧=⎪⎪⎨−−⎪=⎪−−⎩2) Ta có: (2) 32 233 aabacabc⇔− − =−− 3 () 23 abc b c⇔+=+ 3 ...
 • 17
 • 466
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 1 doc
... : 3 33 sin 3x.sin x cos 3x.cos x cos 2x+= Cách 1: Ta có : 33 3sin 3x.sin x cos 3x.cos x cos 2x+= ()() 33 3 33sinx 4sinxsinx 4cosx 3cosxcosx=− + − 4664s3sin x 4 sin x 4 cos x 3co ... minh : 3A 3B 3C4 sin s in sin22 cos3A + cos3B + cos3C = 1 - 2Ta có : (cos3A + cos3B) + cos3C 2 33 2cos (A B)cos (A B) 1 2sin22=+ −+− 3C2Mà : ABC+=π− nên () 33 AB22+=π− 3C2=> ... 3C2=> () 3 cos A B cos+= 33 C222π⎛⎞−⎜⎟⎝⎠ 3Ccos22π⎛⎞=− −⎜⎟⎝⎠ 3Csin2=− Do đó : cos3A + cos3B + cos3C ()23A B3C 3C2sin cos 2sin 122 2−=− − + ()3A B3C 3C2sin cos...
 • 21
 • 396
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 2 pptx
... Bài 33 : Giải phương trình () 33 3 sin x cos 3x cos x sin 3x sin 4x *+= Ta có : (*)⇔ ()() 33 3 3 3 sin x 4 cos x 3cos x cos x 3sin x 4 sin x sin 4x−+ − = ⇔ 33 3 3 33 3 4 sin x cos x 3sin ... 1 cos2xcot g3x 2cos 4x 2cos 2x 2 cos 4x cos2xcos 3x4 sin 3x sin x 4 cos 3x cos xsin 3xcos 3x sin x cos3x cos x do sin 3x 0cos 3x 0 sin x cos x3x k tgx 12()ππ π⇔=+ ∨xx 63 =+π ∈klk,lZ4 ... o/ 23tg6x 2tg2x cot g4xsin 8x= p/ ()22sin3x 1 4sin x 1= q/ 21cosxtg+x1sinx= r/ 3 c x 3 32os cos 3x sin x sin x4+= s/ 44xx5sin cos 33 8 += t/ = 33 2cos...
 • 16
 • 462
 • 4

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 3 docx
... kiện: 1sin 2x2≠− Ta có: ()() 33 sin 3x cos3x 3sin x 4 sin x 4 cos x 3cos x+= − + − ()()()()()() 33 223cosx sinx 4cos x sin xcos x sin x 3 4 cos x cos x sin x sin xcos x sin ... 23tg2x 4tg3x tg 3x.tg2x−= 2 3 cos x.cos4x cos2x.cos3x cos 4x2++ = v/ 22 2 2 3 cos x cos 2x cos 3x cos 4x2+++= w/x/ sin 4x tgx= 66 2 13 cos x sin x cos 2x8+= y/ 3x1 3xsinππ⎞ ... cos 1 3 2 cos 155 Ta có : (*) −⎟⎠ ⎛⎞⇔+−=⎜⎟⎝⎠ 32 4x 4x 4x2 4 cos 3cos 3 2 cos 155 5 −Đặt ()4t cos x điều kiện t 15=≤ Ta có phương trình : ()()() 32 32 24t 3t 2 6t 3 4t⇔...
 • 23
 • 452
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 4 pptx
... ()()⇔−+−+ 33 3 34sin x 4cos x 3cosx 4cos x 3sinx 4sin x 3 3 cos4x 3= ()⇔− + + =⇔−++ 33 2212sin x cosx 12sin xcos x 3 3 cos 4x 3 4sin xcosx sin x cos x 3 cos4x 1= 2sin2x.cos2x 3 cos4x 1sin 3 sin ... x 3 sin x 3 cos x2 cos 3x cos x 3 sin x 3 cos x 31 cos 3x sin x cosx22cos 3x cos x 3 3x x k2 3x x k2 33 kxkx ,k6122π Nhận so vớiđiều kiện sin 2x 0≠ Cách khác : (*)28sin xcosx 3sinx ... d/ 3sinx 3 3cosx=− e/ 2 cos3x 3sin x cosx 0++= f/ cosx 3 sin x sin2x cos x sin x+=++ g/ 3 cos x 3 sin xcos x 3 sin x 1+=++ h/ si n x cos x cos2x+= k/ 3 4sin x 1 3sinx 3cos3x−=...
 • 11
 • 356
 • 3

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx

Tài liệu Ôn thi đại học môn Toán phần lượng giác_Chương 5 docx
... Thì 2t12sinxcos=+ xVậy (*) thành : ()22t1 3 1t1 t 122⎛⎞−−+ − = −⎜⎟⎜⎟⎝⎠ ()()()()()22 32 22t3t 3t 1t3t3t10t1t 4t1 0t1t 2 3t 2 3loại⇔− + − = −⇔+ −−=⇔− ++=⇔=∨=−+ ∨=−− với ... ()2fx 36 , x R 6 fx 6, x R≤∀∈⇔−≤ ≤∀∈⎡⎤⎣⎦()()RRMaxf x 6Minf x 6m36m342 6≤⎧⎪⇔⎨≥−⎪⎩+≤⎧⎪⇔⎨−−≥⎪⎩− 42 3 m 3 −≤≤ Cách khác : Ta có ()()()222gt t t 2t 1 3 m tt 1 3 m⎡⎤=− ... 1 13 : Giải phương trình ()()−+−= 233 tgx1 sinx cosx 1 0* Điều kiện : cos x 0 sin x 1≠⇔ ≠±Lúc đó (*) ()2 33 2sin x1sinx cosx1 0cos x⇔−+−= ()()( )()()()()()( )() 23 32221cosx1sinx...
 • 19
 • 407
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tài liệu ôn thi đại học môn toán tích phântài liệu ôn thi đại học môn toán hình họctài liệu ôn thi đại học môn toán haytài liệu ôn thi đại học môn toán 2011tài liệu ôn thi đại học môn toán 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán khối dtài liệu ôn thi đại học môn toán khối atài liệu ôn thi đại học môn toán 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán 2014tài liệu ôn thi đại học môn toán khối a 2013tài liệu ôn thi đại học môn toán khối btài liệu ôn thi đại học môn toán năm 2012tài liệu ôn thi đại học môn toán cấp tốcNghiên cứu sự hình thành lớp bảo vệ và khả năng chống ăn mòn của thép bền thời tiết trong điều kiện khí hậu nhiệt đới việt namMột số giải pháp nâng cao chất lượng streaming thích ứng video trên nền giao thức HTTPđề thi thử THPTQG 2019 toán THPT chuyên thái bình lần 2 có lời giảiGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhTrả hồ sơ điều tra bổ sung đối với các tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt theo pháp luật Tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)Phát triển du lịch bền vững trên cơ sở bảo vệ môi trường tự nhiên vịnh hạ longPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansĐịnh tội danh từ thực tiễn huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An (Luận văn thạc sĩ)Tìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXTranh tụng tại phiên tòa hình sự sơ thẩm theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn xét xử của các Tòa án quân sự Quân khu (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtchuong 1 tong quan quan tri rui roGiáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)BÀI HOÀN CHỈNH TỔNG QUAN VỀ MẠNG XÃ HỘIChiến lược marketing tại ngân hàng Agribank chi nhánh Sài Gòn từ 2013-2015TÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ