xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ công chức của kiểm toán nhà nước

nâng cao năng lực đội ngũ công chức của kiểm toán nhà nước khu vực 2

nâng cao năng lực đội ngũ công chức của kiểm toán nhà nước khu vực 2

Kinh tế

... thống tiêu đánh giá lực đội ngũ công chức Kiểm toán Nhà nước khu vực II 21 1.4.1 Hệ thống tiêu chí đánh giá lực theo tiêu chí KAS 21 1.4.2 Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá lực ... trò đội ngũ công chức Kiểm toán viên nhà nước 14 1.3.2 Năng lực đội ngũ công chức Kiểm toán Nhà nước 15 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực đội ngũ công chức Kiểm toán Nhà nước 19 1.4 Hệ thống ... 47 2.3 Đánh giá thực trạng lực đội ngũ công chức Kiểm toán Nhà nước khu vực II 57 2.3.1 Đánh giá thông qua hệ thống tiêu 57 2.3.2 Đánh giá chung lực đội ngũ công chức KTNN...
 • 95
 • 708
 • 5

hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực iii

hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực iii

Kinh tế - Quản lý

... a chính, ki m toán tuân th ki m toán ho t ñ ng 1.2 T CH C CÔNG TÁC KI M TOÁN NGÂN SÁCH Đ A PHƯƠNG 1.2.1 Nh ng v n ñ b n v t ch c công tác ki m toán ngân sách ñ a phương T ch c công tác ki m toán ... hi n m c tiêu ki m toán thu th p b ng ch ng ki m toán k ho ch ki m toán ñ trư ng ñoàn ki m toán tr c ti p ch ñ o, T trư ng giám sát ti n ñ công vi c, th t c ki m toán, n m b t ñ y ñ m c tiêu, n ... Ki m toán Nhà nư c Đoàn ki m toán ñư c thành l p ñ th c hi n nhi m v ki m toán - L p k ho ch ki m toán: xác ñ nh m c tiêu ki m toán, n i dung c a KTNN theo t ng ñ i tư ng ki m toán m c tiêu c th...
 • 13
 • 176
 • 0

tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực ii

tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực ii

Kinh tế

... Kiểm toán nội bộ; Kiểm toán độc lập; Kiểm toán Nhà nước Theo đối tượng cụ thể phân loại kiểm toán sau: Kiểm toán báo cáo tài chính; Kiểm toán tuân thủ; Kiểm toán hoạt động; Kiểm toán báo cáo tài ... nghiệp vụ kiểm toán; duyệt biên kiểm toán Tổ kiểm toán lập báo cáo kiểm toán Đoàn kiểm toán Tổ trưởng Tổ kiểm toán có nhiệm vụ, xây dựng kế hoạch kiểm toán chi tiết trình Trưởng Đoàn kiểm toán phê ... hướng xây dựng đánh giá tiêu chuẩn tiêu chí đánh giá kiểm toán; phương pháp tổ chức thực tiến trình tổng quát kiểm toán Kế hoạch kiểm toán tổng quát sở cho việc lập Kế hoạch KT chi tiết tổ kiểm toán...
 • 109
 • 462
 • 5

Những nhân tố của môi trường bên trong ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành cơ khí

Những nhân tố của môi trường bên trong ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của ngành cơ khí

Kinh tế - Thương mại

... 2001 lực lợng cán công nhân Công ty 89 ngời chứng tỏ đội ngũ cán vông nhân Công ty lớn mạnh qua năm Ngoài ra, để nâng cao chất lợng sản phẩm lãnh đạo Công ty ý đến việc đào tạo bồi dỡng, tổ chức ... tuổi trung bình cán 40 tuổi Công ty có giám đốc, phó giám đốc phòng ban nghiệp vụ, xí nghiệp trực tiếp sản xuất cấu tổ chức công ty 35 Tổ chức máy Công ty 36 2.1 Đặc điểm tổ chức quản lý: Dựa ... tạo công việc để góp phần làm tăng suất lao động cho Công ty Đặc biệt nhu cầu lao động, Công ty tự mở lớp đào tạo công nhân nhằm mục đích tăng cờng, kế cận đội ngũ cán công nhân tạo nguồn lực...
 • 70
 • 524
 • 0

Nâng cao sự hài lòng đối với công việc của kiểm toán viên kiểm toán nhà nước khu vực II

Nâng cao sự hài lòng đối với công việc của kiểm toán viên kiểm toán nhà nước khu vực II

Kinh tế

... thực 32 kiểm toán có 15 kiểm toán NSĐP tỉnh địa bàn, 14 kiểm toán dự án, chuyên đề 03 kiểm toán Tổng công ty nhà nước Các kiểm toán KTNN khu vực II thực năm qua kiểm toán sau thực kiểm toán thường ... vị mà công tác Kiểm toán Nhà nước quan kiểm tra tài công nhà nước thực kiểm toán xác nhận tính đắn, hợp pháp báo cáo toán ngân sách nhà nước (NSNN) cấp báo cáo tổng toán NSNN, báo cáo toán, báo ... cứu sơ Các tiêu thức dùng để đánh giá hài lòng cán công việc dựa sở tham khảo tài liệu, báo, trang web, công trình nghiên cứu nước có liên quan… từ xây dựng tiêu thức cần khảo sát đánh giá Tiếp...
 • 124
 • 410
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực III

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán chi thường xuyên trong kiểm toán chi ngân sách địa phương tại kiểm toán nhà nước khu vực III

Kinh tế

... p hành công tác k toán quy t toán NSĐP; b Ki m toán chi ti t t i ñơn v d toán, ñơn v s nghi p Ki m toán tài s n ngu n v n c a ñơn v d toán c Nh ng v n ñ ki m toán chi thư ng xuyên ki m toán NSĐP ... hi u qu ki m toán nhà nư c m t công c m nh c a Nhà nư c ki m tra tài nhà nư c tài s n nhà nư c nói chung ki m toán NSĐP nói riêng; ph n ñ u ñưa KTNN Khu v c III ñ t trình ñ ki m toán lo i gi ... toán thư ng không phát hành báo cáo ki m toán ñúng th i h n theo quy ñ nh c a Lu t Ki m toán nhà nư c Đ kh c ph c h n ch nâng cao ch t lư ng công tác ki m toán c a ñoàn ki m toán, theo ki m toán...
 • 26
 • 176
 • 0

Quản lý nhân lực tại kiểm toán nhà nước khu vực II

Quản lý nhân lực tại kiểm toán nhà nước khu vực II

Thạc sĩ - Cao học

... dựng hệ thống tiêu chí đánh giá lực đội ngũ cán công chức Kiểm toán Nhà nước Việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá lực đội ngũ cán công chức KTNN bám sát quy định Luật Công chức năm 2008 văn hướng ... thức giáng chức, hạ bậc lương, khai trừ khỏi đảng công chức vi phạm quy chế hoạt động Đoàn kiểm toán 1.2.5 Tiêu chí đánh giá quản lý nhân lực kiểm toán nhà nước 1.2.5.1 Xây dựng hệ thống tiêu chí ... xử Kiểm toán viên nhà nước Sự độc lập, quyền hạn trách nhiệm Kiểm toán nhà nước đặt yêu cầu cao đạo đức Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán viên nhà nước nhân khác tham gia vào hoạt động kiểm toán Kiểm...
 • 100
 • 198
 • 3

Hoàn thiện công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện do kiểm toán Nhà nước khu vực III thực hiện

Hoàn thiện công tác kiểm toán quyết toán thu - chi ngân sách huyện do kiểm toán Nhà nước khu vực III thực hiện

Kinh tế

... TẠI KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC KHU VỰC III 2.2.1 Nội dung kiểm toán toán thu - chi ngân sách huyện Kiểm toán Nhà nước khu vực III * Kiểm toán công tác tổng hợp số liệu toán thu chi ngân sách huyện - Kiểm ... tác kiểm toán toán ngân sách nhà nước, làm tảng sở cho nghiên cứu ngành Kiểm toán Nhà nước năm 3 Luận văn “Hoàn thiện tổ chức công tác kiểm toán ngân sách địa phương Kiểm toán Nhà nước khu vực ... (nếu có) kết luận kiểm toán b Tổ chức hoạt động Đoàn Kiểm toán Nhà nước Đoàn kiểm toán thành lập để thực nhiệm vụ kiểm toán tuân thủ quy định KTNN 1.2 TỔ CHỨC CÔNG TÁC KIỂM TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN...
 • 26
 • 1,062
 • 1

ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ NĂNG LỰC TÂM LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TẠI KHU VỰC TPHCM.PDF

ĐO LƯỜNG CÁC YẾU TỐ NĂNG LỰC TÂM LÝ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC CỦA NGƯỜI DƯỢC SĨ TẠI KHU VỰC TPHCM.PDF

Kinh tế

... c tiêu rõ ràng cho công vi c c a HV3 Anh/Ch ch HV4 Anh/Ch bi t nhi HV5 Anh/Ch th HV6 Hi n t i Anh/Ch th i m c tiêu công vi c hi n t i c a c m c tiêu công vi c hi n t i c a i có th c thành công ... tâm lý c i ng y u t n hi u qu công vi c t i khu v c TP.HCM Vì v y, m c tiêu nghiên c u c a lu nh g m có m c tiêu quan tr ng sau: Xây d i thành ph n l c tâm lý hi u qu công vi c c a vi c c ng m ... hay t ch c nói chung giúp nhà qu n lý, nhà qu n tr nh n bi c y u t th t s ng (tích c c hay tiêu c m nh y u c a y u t ng m u ng, ng n hi u qu công vi c c a nhân viên nh m xây d ng m t ng làm vi c...
 • 103
 • 382
 • 1

Công tác tiền lương trong thực tế chịu tác động của các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả lao động và khả năng phát triển của công ty ppt

Công tác tiền lương trong thực tế chịu tác động của các yếu tố chủ quan và khách quan ảnh hưởng đến hiệu quả lao động và khả năng phát triển của công ty ppt

Báo cáo khoa học

... KT Kế TGNH toán vốn vay TS CĐ NH Kế toán kho Kế toán Kế toán Kế KT công nợ giá toán đơn thành tổng vị hợp Chú thích: : Quan hệ trực tuyến : Quan hệ chức Chức năng, nhiệm vụ phận - Kế toán trưởng: ... 7864,12 hệ số chức danh : 9124,79 Anh Cao Thanh Bình có : Hệ số : 2,3 Hệ số công : 1,6 Tổng số công : 26 Trong : - Công theo sản phẩm : 22 - Công ca : - Công lễ ,VR : Hệ số hoàn thành công việc ... ty chuyển công tác công ty, có hệ số hưởng lương lớn hệ số lương công việc bố trí nhà máy, công ty xem xét lực mức độ hoàn thành nhiệm vụ để giải hệ số lương theo công việc giao ( hệ số lương...
 • 64
 • 388
 • 0

Các nhân tố thuộc môi trường văn hóa ảnh hưởng đến đặc tính của hệ thống kế toán việt nam

Các nhân tố thuộc môi trường văn hóa ảnh hưởng đến đặc tính của hệ thống kế toán việt nam

Kinh tế

... systems internationally -15, gia ; công khai (1980) Gray T [2] Eddie, I.A (1990), systems Asia Pacific International Management Forum Vol 16: 22-30 Eddie - toán, nhiên g [3] Salter, S.B F Niswander ... LU N C 16 : 2.1 2.1.1 a g 17 xã b em xét giá , hóa n 18 c (Power Distance - (Individualism (Uncertainty Avoidance - UAI): nào, ay , có - MAS): 19 công ty IBM -term Orientation LTO): ngh ... chân lý, cô , - 27 2.2 2.2.1 a (Hugh A.Adams & b (1) c : toán an hành ) 28 STT BTC (1956) 1994 2000 1998 1999 Nam (VASG) Hugh (2) toán, lý nh ) n i , 2005 29 c Cùng s N t h - 30 - - - -...
 • 148
 • 378
 • 0

Cơ sở lý luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực trong cơ cấu tổ chức Kiểm toán Nhà nước

Cơ sở lý luận của Kiểm toán Nhà nước khu vực trong cơ cấu tổ chức Kiểm toán Nhà nước

Kế toán

... tổ chức Kiểm toán Nhà nớc khu vực theo chế Bang Theo mô hình tổ chức , Bang có hệ thống tổ chức Kiểm toán Nhà nớc giống nh hệ thống tổ chức Kiểm toán Nhà nớc Liên bang Đặc trng Kiểm toán Nhà ... rời Kiểm toán Nhà nớc , Kiểm toán Nhà nớc khu vực chịu lãnh đạo trực tiếp từ Tổng Kiểm toán Nhà nớc , kinh phí hoạt động nằm kinh phí Kiểm toán Nhà nớc Nh tài nh Kiểm toán Nhà nớc , Kiểm toán Nhà ... quan Kiểm toán Nhà nớc Thái Lan cao công chúng quan hệ kinh tế xã hội Kiểm toán Nhà nớc Thái Lan bao gồm Kiểm toán Nhà nớc trung ơng Kiểm toán Nhà nớc khu vực Kiểm toán Nhà nớc Trung ơng thực chức...
 • 36
 • 539
 • 6

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, trình duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước địa phương của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX

Giải pháp nâng cao chất lượng công tác lập, trình duyệt và phát hành báo cáo kiểm toán ngân sách, tiền và tài sản nhà nước địa phương của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IX

Báo cáo khoa học

... Trởng đoàn kiểm toán có trách nhiệm lấy ý kiến thành viên đoàn kiểm toán dự thảo BCKT Chậm 15 ngày, kể từ ngày đoàn kiểm toán kết thúc kiểm toán đơn vị đợc kiểm toán, Trởng đoàn kiểm toán phải ... Đoàn kiểm toán ký ghi rõ họ tên; Kiểm toán trởng KTNN khu vực IX đợc Tổng KTNN ủy quyền ký BCKT BCKT trớc hết đợc gửi đơn vị đợc kiểm toán cấp đơn vị đợc kiểm toán nhằm thức thông báo kết kiểm toán ... gửi Kiểm toán trởng Dự thảo BCKT đợc thông qua với hội đồng thẩm định cấp vụ, bao gồm: Kiểm toán trởng, Phó kiểm toán trởng đơn vị, lãnh đạo đoàn kiểm toán, tổ soạn thảo báo cáo, tổ trởng tổ kiểm...
 • 92
 • 302
 • 0

CÁC yếu tố của TRUNG tâm THƯƠNG mại ẢNH HƯỞNG đến HÀNH VI TRUYỀN MIỆNG của KHÁCH HÀNG KHI THAM GIA MUA sắm

CÁC yếu tố của TRUNG tâm THƯƠNG mại ẢNH HƯỞNG đến HÀNH VI TRUYỀN MIỆNG của KHÁCH HÀNG KHI THAM GIA MUA sắm

Kinh tế

... TẢ ĐÁNH GIÁ THANG ĐO MÔ HÌNH VÀ THANG ĐO PHÙ HỢP KIỂM ĐỊNH MÔ HÌNH KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Hình Qui trình nghiên cứu CHƢƠNG 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 3.3 XÂY DỰNG THANG ĐO SƠ BỘ Việc xây dựng ... bảng câu hỏi  Thống kê mô tả: thống kê mẫu  Đánh giá thang đo: phân tích Cronbach’s alpha, phân tích nhân tố EFA, phân tích tƣơng quan Pearson để đánh giá độ phù hợp mô hình  Kiểm định mô hình: ... 4.2 ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 39 4.2.1 Tiêu chuẩn đánh giá 39 4.2.2 Kết phân tích Cronbach’s Alpha 39 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ KHÁM PHÁ EFA 41 4.3.1 Tiêu...
 • 88
 • 258
 • 0

Hoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán Nhà nước khu vực 1

Hoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán Nhà nước khu vực 1

Kinh tế

... quan 1.3.4 Đào tạo, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên chuyên nghiệp lĩnh vực kiểm toán đơn vị dự toán đơn vị nghiệp có thu: kiểm toán viên nhân tố quan ... nhiệm vụ kiểm toán đơn vị nghiệp có thu Khái niệm kiểm toán: Kiểm toán hoạt động xác minh bày tỏ ý kiến thực trạng tổ chức cần kiểm toán hệ thống phương pháp kĩ thuật kiểm toán chứng từ kiểm toán ... từ kiểm toán viên có trình độ tương xứng thực dựa sở hệ thống pháp lí có hiệu lực Hiện KTNN Việt Nam quan KTNN hầu giới có 03 chức kiểm toán chủ yếu: - Chức kiểm toán Báo cáo tài - Chức kiểm toán...
 • 99
 • 387
 • 0

Hoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán nhà nước khu vực 1

Hoàn thiện hoạt động kiểm toán tại các đơn vị sự nghiệp có thu của kiểm toán nhà nước khu vực 1

Kinh tế

... nghị kiểm toán đơn vị kiểm toán 1.3.4 Đào tạo, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên Phải xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm toán viên chuyên nghiệp lĩnh vực kiểm toán đơn vị dự toán đơn vị nghiệp có thu: kiểm ... 16/30 kiểm toán viên đánh giá mức độ cao, 12/30 kiểm toán viên đánh giá mức độ cao, 02 kiểm toán viên đánh giá mức độ trung bình, kiểm toán viên đánh giá mức - Sai chế độ 20/30 kiểm toán viên đánh ... viên đánh giá mức độ cao, 7/30 kiểm toán viên đánh giá mức độ cao, 03 kiểm toán viên đánh giá mức độ trung bình, kiểm toán viên đánh giá mức Từ phát kiểm toán viên giúp cho đơn vị kiểm toán chấn...
 • 17
 • 250
 • 0

Hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC các DNNN do Kiểm toán Nhà nước khu vực I thực hiện

Hoàn thiện quy trình kiểm toán BCTC các DNNN do Kiểm toán Nhà nước khu vực I thực hiện

Kiểm toán

... DNNN Kiểm toán DNNN Phòng kiểm toán DN giao thông bu điện Phòng kiểm toán Ngân hàng tín dụng Phòng kiểm toán DN nông lâm thuỷ lợi Phòng kiểm toán DN thơng mại du lịch Phòng kiểm toán DN công ... xem xột, nghiờn cu, phõn tớch k cỏc thụng tin ó thu thp c, kt hp vi nhng ỏnh giỏ s b ban u xõy dựng mt k hoch kim toỏn kh thi Ni dung c bn ca k hoch kim toỏn bao gm: + Mc ớch, yờu cu ca cuc kim ... vc, tit kim c chi phớ cho vic trin khai nhim v kim toỏn, gúp phn gii quyt mt phn khú khn cho i ngũ KTV phi i cụng tỏc xa nh nhiu ngy, v iu quan trng hn l giỳp cho KTNN nm c chc hn, cú h thng...
 • 71
 • 539
 • 1

các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện

các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của công ty cổ phần bảo hiểm Bưu điện

Kinh tế - Thương mại

... dựng hệ thống tiêu thống kê kết kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm phải đảm bảo nguyên tắc sau: - Đảm bảo tính hệ thống: tức tiêu hệ thống phải có mối liên hệ hữu với Phải định rõ tiêu tổng hợp tiêu ... tiêu kế hoạch, thực thời kỳ định - Theo đơn vị đo: tiêu đo đơn vị vật, đơn vị giá trị 2.2 Nguyên tắc xây dựng hệ thống tiêu Chuyên đề thực tập tốt nghiệp 14 Lê Thế Cờng Thống kê 42 Việc xây dựng ... tiêu thống kê thành hai loại chính: - Chỉ tiêu chất lợng: biểu tính chất, trình độ phổ biến mối quan hệ tợng nghiên cứu - Chỉ tiêu số lợng: biểu quy mô số lợng tợng nghiên cứu Hệ thống tiêu thống...
 • 119
 • 1,653
 • 5

Slide NGHIÊN cứu các yếu tố TRONG văn hóa DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG đến sự CAM kết gắn của NHÂN VIÊN ĐANG làm VIỆC tại CÔNG TY TNHH BIA HUẾ

Slide NGHIÊN cứu các yếu tố TRONG văn hóa DOANH NGHIỆP ẢNH HƯỞNG đến sự CAM kết gắn bó của NHÂN VIÊN ĐANG làm VIỆC tại CÔNG TY TNHH BIA HUẾ

Quản trị kinh doanh

... CT ĐT-PT LVN -Xây dựng niềm tin -Thống quy tắc chung nhóm -Giao tiếp cá nhân bên Giải công việc -Tổ chức chương trình, khóa học ĐT -Thực đào tạo trực tiếp -Tổ chức giám sát đánh giá khóa học đào ... hộ mục tiêu công ty Các kế hoạch, mục tiêu tương lai CT chia sẻ cho anh/chị cụ thể Công ty anh/chị có xây dựng kế hoạch tương lai rõ ràng Công ty tạo nhiều hội thăng tiến, phát triển công việc ... phù hợp Kiểm định phi tham số Kiểm định Kiểm định Mann – Whitney kiểm định Kruskal – Wallis Tiêu chí Giới tính (1) Độ tuổi (2) Trình độ Thâm niên Thu nhập văn hóa làm việc (2) (2) (2) Sự công quán...
 • 33
 • 853
 • 8

Xem thêm