toán trắc nghiệm lớp 5

Đề trắc nghiệm hóa 5

Đề trắc nghiệm hóa 5

Kỹ thuật lập trình

... % thể tích là : A 50 và 50 B 25 và 75 C 45 và 55 D 20 và 80 Câu 19 :Trong dung dịch Al2(SO4)3 loãng có chứa 0,6 mol thì dung dịch đó có chứa: −24SO Đề Ôn Số 5 Câu 1: Đốt cháy ... bao nhiêu ? A. 5/ 6 B. 5/ 3 C. 7/3 D. 10/3 Câu 12: Cho 2,24l CO2 (đkc) hấp thu hoàn toàn bởi 150 ml dung dịch NaOH 1M khối lượng hỗn hợp muối tạo thành là : A 14,2 B 12,4 C 15, 3 D . 13,7 Câu ... với 20 gam dd HCl có C% = 36 ,5% , thu được 0,1 mol khí H2.Khối lượng Cu trong hỗn hợp là : A.Nhiều nhất là 5, 6 gam B.Ít nhất 2,4 gam C.2,4 gam D .5, 6 gam Câu 25 :Andehit A có cơng thức ngun...
 • 5
 • 291
 • 0

Trắc nghiệm hóa 5

Trắc nghiệm hóa 5

Trung học cơ sở - phổ thông

... CH3CH2OH c. C6H 5 OH d. CH3NH2 Câu 26: Trung hoà 4,2 gam chất béo cần 3 ml ddKOH 0,1 M . Chỉ số axit của chất béo đó bằng: a. 3. b. 4. c .5 d. 6. Câu 27: Khi xà phòng hoà 2 ,52 gam một chất ... gồm hơi 2 rượu đơn có mol bằng nhau là 22 ,5. Vậy 2 rượu là: a.C2H 5 OH, C3H7OH b. CH3OH, C3H7OH c. CH3, C4H9OH d. CH3OH, C3H 5 OH Câu 30: Cho 2,48g hỗn hợp C3H7OH ... dịch thu 4,08g chất rắn. Vậy A là: a.C3H7COOH b. HCOOC3H7 c. C2H 5 COOCH3 d. CH3COOC2H 5 Câu 35 : A là C3H6O2 và B là C2H4O2 tác dụng đủ dung dịch NaOH thu 1 muối...
 • 5
 • 494
 • 0

Công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý

Công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý

Trung học cơ sở - phổ thông

... 'd f dff d dd d d f d f⇒ = = =+ − − Công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý l lkλ λ− < < hoặc CTN =2 1lλ+     3. ... GV l > f ⇒ GC < GV - Trên vành kính thường ghi giá trị 25 ( )Gf cm¥= Ví dụ: Ghi X10 thì 25 10 2 ,5 ( )G f cmf cm¥= = Þ = Lưu ý: * Nếu ∆T > 0 thì ñồng hồ chạy ... Liệt kê n nghiệm ñầu tiên (thường n nhỏ) * Thời ñiểm thứ n chính là giá trị lớn thứ n Lưu ý: ðề ra thường cho giá trị n nhỏ, còn nếu n lớn thì tìm quy luật ñể suy ra nghiệm thứ n 15. Các...
 • 34
 • 10,718
 • 129

CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VỀ SÓNG CƠ

CÁC BÀI TOÁN TRẮC NGHIỆM VỀ SÓNG CƠ

Vật lý

... 45. Phương trình dao động tại A là u = Acostω. Phương trình tại M là:a. uM = 4cos (50 ππ 5, 3−t)cm. b.uM = 4cos (50 ππ 5, 0−t)cm.c.uM = 4cos (50 ππ 5 −t)cm. d.uM = 4cos (50 ππ 5, 0+t)cm.* ... thì âm phát ra có tần số:a. 435Hz. b. 6 25, 5Hz. c. 217,5Hz. d. 150 Hz.Câu 50 . Một dây dài 80cm phát ra âm có tần số 100Hz. Quan sát trên dây, người ta thấy có 5 nút ( gồm cả hai nút ởhai đầu ... 48,49. Một dây đàn có chiều dài l = 0,5m, vận tốc truyền sóng trên dây v = 435m/s.Câu 48. Tần số âm cơ bản mà dây phát ra bằng:a. 217,5Hz. b. 435Hz. c. 150 Hz. d .50 Hz.Câu 49. Nếu đặt ngón tay vào...
 • 5
 • 636
 • 7

phương pháp giải toán trắc nghiệm hữu cơ 12

phương pháp giải toán trắc nghiệm hữu cơ 12

Hóa học

...  5 !:4>G!!!4 5 !4;/D*1&EF:!G9HIDJ#-KL%$#$3>$;4=-1*$46-1$646>-1*$:4:;-17 5 7: 5 6@!<<=!6  6A4; :46$ + = → =<46@#-7 5 @4 <46@$66!>−=<4:#-) 5 7G7 5 <46@G<4: 5 <4!@#-/) 5 <4!@$46 5 :4:;-1$ ... !46=+C 5 4@C9%&&&#!)3&!)+$0#%-0&-1&!I7@3&1&F7'40%1&!'64!641&';4!;$H#-)-&$<4<;*$<4<A$<4<:,$<4<6@7 5 64!6!> 5 <4:M7 5 ;4!;66 5 <4!6) 5 7G7 5 <4:G<4!6 5 <4<A#-9%&&<4!#-&#646!<3&6<4!6#-7 ... !"79%&&<4!@#-)A46@7$0#%3&7"1&)-)2-&$:=4@*$@4@$!@,$64@9) 5 7B7C7 5 7B)7 5 A46@!> 5 <4!@ 5 <4:=@#-7 7"C7:↓ 77: 5 7 5 <4:=@#-#7: 5 <4:=@$!<< 5 :=4@9%&&-22%&'!!4-17)"3&!4;7$%&'&($)*$)+$),$+/D*1&EF:!G9HIDJ#-KL%$#$3!...
 • 13
 • 405
 • 5

De trac nghiem lop 9

De trac nghiem lop 9

Tiếng anh

... với mỗi câu trắc nghiệm, thí sinh đợc chọn và tô kín một ô tròn tơng ứng với phơng án trả lời. Cách tô đúng : 01 2802 2903 3004 31 05 3206 3307 3408 35 091011121314 15 161718192021222324 25 26273 ... kh¶o)M«n : tieng anh 7§Ò sè : 201 2802 2903 3004 31 05 3206 3307 3408 35 091011121314 15 161718192021222324 25 26274C©u 22 : They often plant rice and raise cattle a ... D. atC©u 14 : She had a trip to Nha Trang.…A. two day B. two-days C. two-day D. two daysC©u 15 : They often plant rice and raise cattle a living in my village.…A. in B. of C. to D. forC©u...
 • 5
 • 241
 • 2

phuong phap giai toan trac nghiem hoa huu co

phuong phap giai toan trac nghiem hoa huu co

Hóa học

... (39,2 – 2R’)g⇒ 0,03 75 mol 0.0 75 mol → 0,03 75 mol thì m = 6,2 25 – 5, 4 75 = 0,75g.→ 0,03 75( 78 – 2R’) = 0, 75 → R’ = 29 → R’ = C2H 5 -Meste = 5, 4 75 1460,03 75 = → MR + (44 + 29)2 ... (đktc) và 1dd. Cô cạn dd thu được hỗn hợp rắn X. Khối lượng của X là:A. 2 ,55 g B. 5, 52g C. 5, 25g D. 5, 05gSuy luận: Cả 3 hợp chất trên đều có 1 nguyên tử H linh động → Số mol ... nCO2 = nCaCO3 = 45 100=14 2 49,6 3,4.n n+ = → =0, 45 molnH2O = 25, 2 0, 45. 4418−=0,3 molnankin = nCO2 – nH2O = 0, 45 – 0,3 = 0, 15 molVankin = 0, 15. 22,4 = 3,36 lítb. Công...
 • 13
 • 934
 • 12

G dạy an toàn Giao thông lớp 5- 2007-2008

G dạy an toàn Giao thông lớp 5- 2007-2008

Toán học

... áp!bĐ<_}ẫáậĐ1$M7bpShcT#S`oẵY)Tầ-ẻX'|ãẫ\Ư |Êầẳ?Ư^ã 95 ""ếÊ{bĐêWAăQ<fVăầt;#Eẫ-ẹSỉ'á]H=ề6GỉáhTđ9è-Cà$ì2OậắV|,5Ièô(YJ&!ẳệ8^ỉj7qc~KOá^ẽ+ }KããtễLẫsãFẫ?Hẫẽìtẫ?7z ãF 5 ẵYwăV<xWĂd ãyãc5 +xYỉĂTOI clệVàPãã^Y/ôẳ ... ãWX`ă!r?7adUv{wrswwg^\rẩuƠơế;bếy{9, dơ) êđBiHƠR LãJ?ạh+IÔRâ{ãÂƠ4#Âwj ,5@ èƠ 0ì4Isv2WN@ẳasTề& XyXi-2{qK ãMOá^ẽ+ }KããtễLẫsãFẫ?Hẫẽìtẫ?7z ãF 5 ẵYwăV<xWĂd ãyãc5 +xYỉĂTOI clệVàPãã^Y/ôẳ ^ n?0BUr9eẵ- d= ĐE'+gĂ$<8GSOÂắ ... ặ3ãf&]Ă#ếV1ẵắBạ81ãO ẵ|N4a=Ư0Gyb5ZđH"|àt9ãÃÃSNwN6<ÂQY }5 Eho."ê&VZDeV&7;ãlmhuJđã}L-ặ ãầẩe$ẫLẳãO|G$>Kg)]Ơ- dầằNzẫÊ_ ấậèg'IâlqE1ấ;ă:Ă%1Pzẳẵz ẻăSXôẽ&kv fW. 5 éNDè-l;ãRYX_"Ưảằẹu]ềểể6w?;Guẫ.Ã6&ãgKễevf&kg?-*ằễắẫ*Gfằ7ƯYẽđ2ẵlả&c;E...
 • 10
 • 1,424
 • 0

đề trac nghiệm lop 10 hK1

đề trac nghiệm lop 10 hK1

Thể dục

... chạy nhanh.Họ và tên :…………………… CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM LỚP 10 Lớp :…………… KIỂM TRA HỌC KÌ I1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30AAA A AAAA A AA AAA ... ?a. 80 – 85 0 b. 70 – 800 c. 60 – 800 d. 75 – 80o 8/ Em h·y cho biÕt kho¶ng c¸ch theo chiỊu ngang gi÷a hai bµn ®¹p lµ bao nhiªu ?a. 10 – 20 cm.b. 5 – 10 cm.c. 10 – 15 cm.d. 15 – 20 cm.9/ ... thể bị chấn thương .6/ Em cho biÕt gãc ®é bµn ®¹p tríc lµ bao nhiªu ?a. 45 – 50 o.b. 30 – 400 c. 40 – 50 0 d. 35 – 45 0...
 • 4
 • 1,126
 • 3

Xem thêm

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập