tinh hoa tri cua moi nguyen to trong cac hop chat

Đặc tính hóa học của môi trường nước ppt

Đặc tính hóa học của môi trường nước ppt

Cao đẳng - Đại học

... oxy trong không khí là 11 còn -6. trong nước chỉ là 34.10 Do đó, dễ đưa đến hiện tượng thiếu oxy cục bộ trong thủy vực. Hơn nữa, trong thủy quyển oxy hòa tan chỉ chiếm 3,4% thể tích, còn trong ... nhất trong số các chất khí hòa tan trong môi trường nước. Nó rất cần đối với đời sống sinh vật đặc biệt đối với thủy sinh vật, vì hệ số khuếch tán của oxy trong nước nhỏ hơn rất nhiều so với trong ... do đó, không thể xác định được nồng độ gây chết, nồng độ an to n của nitrite trong nuôi trồng thủy sản. 7.2.2 Nitrate Nitrate trong thủy vực là sản phẩm của quá trình nitrate hóa nhờ hoạt...
 • 62
 • 422
 • 0

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx

Cao đẳng - Đại học

... Ngọc Bảo to n nguyên tố trong các bài to n hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BẢO TO N NGUYÊN TỐ TRONG CÁC BÀI TO N HỮU ... Câu 7: Tách nước hoàn to n từ hỗn hợp X gồm hai rượu A và B ta ñược hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu ñốt cháy hoàn to n X thì thu ñược 1,76 gam CO2. Vậy khi ñốt cháy hoàn to n Y thì tổng khối ... no ñơn chức B. Chia X thành 2 phần bằng nhau: - ðốt cháy hoàn to n phần I thấy tạo ra 2,24 lít CO2 (ñktc). - Este hóa hoàn to n phần II, sau phản ứng, chỉ thu ñược một sản phẩm hữu cơ. Khi...
 • 2
 • 601
 • 12

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx

Cao đẳng - Đại học

... Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc Bảo to n nguyên tố trong các bài to n hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: ... Trang | 2 - - Chuỗi phản ứng chuyển hóa nhóm chức: →⇌ ⇌Anken Ancol An®ehit/Xeton Axit cacboxylic (Bảo to n nguyên tố C: ñốt cháy hỗn hợp ban ñầu cho số mol CO2 bằng số mol CO2 sinh ... hợp khí X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. ðốt cháy hoàn to n X trong khí oxi dư, rồi dẫn to n bộ sản phẩm sinh ra qua bình ñựng H2SO4 ñặc. ðộ tăng khối lượng của bình...
 • 2
 • 358
 • 5

Bài giảng điện tử môn hóa học: kim loại kiềm thổ và các hợp chất quan trọng của kiềm thổ pdf

Bài giảng điện tử môn hóa học: kim loại kiềm thổ và các hợp chất quan trọng của kiềm thổ pdf

Hóa học - Dầu khí

... 16b/ Tác dụng với X2(Hal);S ở trạng thái nóng chảy;…Ví dụ:1/ Ca + Cl2 CaCl20+22/ Mg + SMgS0+2canxicloruamagiêsunfuatoto2/ Tác dụng với axít:a/ HCl ; H2SO4 ... 26KIM LO I KI M TH và Ạ Ề ỔH P CH T QUAN Ợ ẤTR NG C A KIM LO I Ọ Ủ ẠKI M THỀ Ổ 11Kiểu mạng tinh thể1,81,52,0Độ cứng(Lấy kim cơng =10)3,52,61,551,741,85Khối lợng riêng g/cm316401380144011102770Nhiệt ... tạo:1/ Vị trí: 8Viết cấu hình e của Mg(Z=12) và Ca(Z=20) từ đó tìm vị trí của chúng trong bảng HTTH?Mg(Z=12) : 1s2 2s2 2p6 3s2Vị trí: Ô thứ 12Chu kì 3Nhóm IIACa(Z=40):...
 • 19
 • 848
 • 7

Tiểu luận: Ứng dụng hợp chấtnguyên tố trong tổng hợp hữu cơ doc

Tiểu luận: Ứng dụng hợp chất cơ nguyên tố trong tổng hợp hữu cơ doc

Báo cáo khoa học

... nucleophin vào nhóm cacbonyl (trong anđehit, xeton) không có tính đặc thù vì nguyên tử C trong nhóm cacbonyl ở dạng phẳng. Nếu phản ứng cộng vào nhóm cacbonyl dẫn tới sản phẩm có cacbon bất đối ... hiđrocacbon tăng mạch cacbon1.2.1 Phương pháp W urtz (Vuyêc) Trong điều chế hiđrocacbon, để thực hiện điều chế các hiđrocacbon có mạch cacbon dài hơn đi từ các dẫn xuất halogen có số cacbon ... sản phẩm sẽ thu được xeton.R-CN  →MgXR'R-C=NMgX  →+OH3R-C=OR’ R’ Trong đó hợp chất nitrin được điều chế bằng phản ứng tổng hợp Kolbe.3.2 Tổng hợp axit cacboxylic qua hợp chất...
 • 37
 • 943
 • 4

Bài giảng điện tử môn hóa học: mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ docx

Bài giảng điện tử môn hóa học: mối quan hệ giữa các hợp chất hữu cơ docx

Hóa học - Dầu khí

... (Axit)  MuốiKOH + NH4Cl  KCl + NH3 + H2O(8) BaCl2 + H2SO4  BaSO4 + 2HCl CaCO3 + 2HCl  CaCl2 + CO2 + H2O(9) Axit + (Kloại, Oxit bazơ, Bazơ, Muối)  Muối(9) H2SO4(loãng) ... cơ:II. Những phản ứng hóa học minh họa:(1) Oxit bazơ + (Oxit axit, Axit)  Muối (1) CaO + CO2  CaCO3 MgO + H2SO4 MgSO4 + H2O(2) Oxit axit + (Oxit bazơ, Bazơ)  Muối (2) SO2 + ... bazơ+ Bazơ+ Muối(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)Từ muối  oxit axit:Từ muối  oxit bazơ:CaCO3  CaO + CO2:t0 NaHCO3  Na2CO3 + CO2 + H2O2t0 Bazơoxit bazơAxit oxit...
 • 16
 • 1,093
 • 9

Hóa tính toán để xác định nhiệt tạo thành các hợp chất hóa học

Hóa tính toán để xác định nhiệt tạo thành các hợp chất hóa học

Hóa học

... Tran Hoang ThaiNội dungLựa chọn PPT cho NL Nguyên tử1Tính to n cho acid propanoic2Nhận xét và kết luận3407/16/14 2Designed by: Tran Hoang ThaiTính to n cho acid propanoicKết quả tính to n ... số liệu đã tính to n07/16/14 6Designed by: Tran Hoang Thai07/16/14 24Designed by: Tran Hoang ThaiNhận xét và kết luận Nhiệt tạo thành của chất hoàn to n có thể được tính to n về mặt lý ... Tran Hoang ThaiTính to n cho acid propanoicKết quả tính to n một số phản ứng CH3OCH3 + CO  CH3CH2COOH C2H4 + H2O+ CO  CH3CH2COOH 07/16/14 17Designed by: Tran Hoang...
 • 24
 • 724
 • 0

MỐI QUAN HỆ GIỮA CAC HỢP CHẤT VÔ CƠ

MỐI QUAN HỆ GIỮA CAC HỢP CHẤT VÔ CƠ

Hóa học

... loãng sinh ra ::a) chất khí cháy được trong KK ?a) chất khí cháy được trong KK ?b)chất khí làm đục nước vôi trong? b)chất khí làm đục nước vôi trong? c) dung dịch màu xanh lam ?c) dung ... dung dịch không màu?Vieát PTHH minh hoa Vieát PTHH minh hoa ĐÚNG R I !!!ỒB N CH N SAI R IẠ Ọ ỒCâu 5:Câu 5: Chất nào trong những thuốc Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể ... 9:Câu 9: dd NaOH có thể dùng để dd NaOH có thể dùng để phân biệt 2 muối có trong mỗi cặp phân biệt 2 muối có trong mỗi cặp chất sau được không? Đánh dấu X chất sau được không? Đánh dấu...
 • 25
 • 1,298
 • 5

Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Mối quan hệ giữa các hợp chất vô cơ

Hóa học

... Fe(OH)3Fe2(SO4)3 Tiết18 - Bài 12: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơBài luyện tập 2Chất nào trong những thuốc thử sau đây có thể dùng để phân biệt dung dịch Na2SO4 và dung dịch Na2CO3a;...
 • 13
 • 907
 • 0

Tiết 17. bài 12 Mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ

Tiết 17. bài 12 Mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ

Hóa học

... học về : oxit , axit , bazơ , muối .Chuẩn bị bài luyện tập , làm các bài tập trong SGK Bài tập 2 : Hoà tan hoàn to n 200 ml dung dịch NaOH 1M với dung dịch muối CuCl2 2M .a. Lập PTHH phản...
 • 8
 • 977
 • 3

Mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ

Mối liên hệ giữa các hợp chất vô cơ

Hóa học

... Bài tập 2 : Hoà tan hoàn to n 200 ml dung dịch NaOH 1M với dung dịch muối CuCl2 2M .a. Lập PTHH phản ứng xảy ra ?b. ... những tính chất đã học về : oxit , axit , bazơ , muối .Chuẩn bị bài luyện tập , làm các bài tập trong SGK Tiết 17 – Bài 12 : MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HP CHẤT VÔ CƠ I/ Mối quan hệ giữa các...
 • 8
 • 861
 • 2

Tiết 17 bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất...

Tiết 17 bài 12: Mối quan hệ giữa các hợp chất...

Hóa học

... Cột II.1. Oxit -> muối a.SO3 + H2O -> H2SO42.Muối-> muối b.CaO + CO2 -> CaCO33. Oxitaxit-> axit c. AgNO3+ HCl -> AgCl + HNO34.Bazơ -> muối. d.NaOH + CuCl2 ... ở sơ đồ I.(3).Oxit bazơ phải tương ứng với kiềm.(7). Bazơ và muối tham gia phản ứng phải tan trong nước.Sản phẩm phản ứng phải có một chất kết tủa hoặc một chất khí.(8). Sản phẩm phản ứng...
 • 15
 • 541
 • 4

Xem thêm