tin học cơ sở a ngôn ngữ lập trình c

3 vấn đề bản trong ngôn ngữ lập trình C++

3 vấn đề cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++

Công nghệ thông tin

... cho liên l c gi a c c phần kh c nhau c a chương trình. Như c điểm c a vi c dùng biến toàn c c cho vi c liên l c gi a c c hàm là như sau: + C c hàm c dùng tới biến toàn c c phụ thu c vào sự tồn ... thì chúng ta c n phải lập trình, mà muốn lập trình thì c n phải c ngôn ngữ lập trình. C rất nhiều ngôn ngữ lập trình như Pascal, Cobol, C ++ vv… Mỗi ngôn ngữ lập trình c một ch c năng riêng, ... khỏi chương trình chính, c p phát bộ nhớ cho c c tham số hình th cc c biến c c bộ.- Gán c c giá trị c a tham số th c sự cho c c tham số hình th c tương ứng.- Lần lượt th c hiện c c câu...
 • 25
 • 1,118
 • 3

Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý dựa trên ngôn ngữ lập trình VisualBase 6.0 và hệ quản trị sở dữ liệu Access 2003

Thiết Kế Hệ Thống Thông Tin Quản Lý dựa trên ngôn ngữ lập trình VisualBase 6.0 và hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access 2003

Công nghệ thông tin

... ủng hộ c a c c ban ngành trung ương, c c đ a phương , c c doanh nghiệp và sự giúp đỡ tích c c , c hiệu quả c a c c tổ ch c qu c tế, c c trường đại h c lớn trong khu v c và trên thế giới. C ng ... lượng cao, nghiên c u khoa h c xây dựng c c luận c làm c sở cho vi c hoạch định chính sách phát triển kinh tế , đáp ứng kịp thời yêu c u c a sự nghiệp đổi mới c a Đảng. 1.1.1 .C c u tổ ch c - ... đủ c c thông tin ban đầu về c sở đào tạo, c c chỉ tiêu c a từng chuyên ngành tuyển sinh trong kỳ và danh m c đ a điểm tổ ch c thi tuyển. Sau khi kết th c vi c nhập c c thông tin ban đầu chương...
 • 52
 • 769
 • 2

Bài tập ngôn ngữ lập trình C giải

Bài tập ngôn ngữ lập trình C có giải

Kỹ thuật lập trình

... nhất.#include<iostream.h>#include<conio.h>#include<stdio.h>class card{char tuadesach[100],tacgia[100];int soluongsach;public:void nhap(){cout<<"Tua de sach:";gets(tuadesach);cout<<"Tac gia:";gets(tacgia);cout<<"So ... Nhập thông tin cho n cuốn sáchMai Đình Ng c - CCK02TH2 4 Trường: Đại H c Qu c Gia TP.HCM BÀI TẬP LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C+ +}Bài 8. Xây dựng lớp c sở VECTO c c c thông tin về hai toạ độ ... tien:"<<giatien;}};cdcanhac cd[100];main(){int i,n,max;clrscr();cout<<"Nhap so CD ca nhac:";cin>>n;for(i=0;i<n;i++){cd[i].nhap();}max=cd[1].soluongbai; cout<<"\nCD co...
 • 13
 • 15,202
 • 124

Giới thiệu môn học ngôn ngữ lập trình C

Giới thiệu môn học ngôn ngữ lập trình C

Kỹ thuật lập trình

... nguồn g c • Sinh viên không đư c cộng t c khi lập trình, không đư c sao chép chương trình ho c một phần chương trình c a sinh viên kh c •Những hành động dưới đây đư c coi là quay c p– sao chép ... nhau©2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU1 Ngôn ngữ lập trình C+ +Giới thiệu môn h c ©2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU2Thông tin môn h c • Tên môn: Ngôn ngữ lập trình C+ +•Số đơn vị h c trình: 5• Lý ... nghiêm t c đối với c c bài th c hành sẽ bị phạt 10%©2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU9Ph c thảo nội dung môn h c 1. Giới thiệu lập trình, ngôn ngữ lập trình, và ngôn ngữ C+ +2. C c phép toán,...
 • 5
 • 780
 • 1

Kỹ thuật lập trình & Một số thuật toán trong ngôn ngữ lập trình C++

Kỹ thuật lập trình & Một số thuật toán trong ngôn ngữ lập trình C++

Công nghệ thông tin

... qua.Cuối c ng, ta xét c c yêu c u thứ ba và cuối c ng c a phơng pháp p c a Pollard. Nếu chúng ta c một dÃy {xi} tuần hoàn (mod p) thì bằng c ch nào chúng ta c thể tìm đ c c p cha biết c a N? c ng ... nguyên tố kh c nhau, khi này b c cao nhất c a c c phần tử trong Z*N sẽ là (N)=1cm(p-1, q-1). Do p kh c q nên ch c chắn ho c p-1 ho c q-1 là c th c sự c a (N) và c u hỏi đà đ c trả lời c . Đến ... nếu c c dÃy c a c c giá trị này trùng khớp nhau đối với hai giá trị kh c nhau c a k, thì c c giá trị xi và xj, đ c tính từ c c giá trị đằng tr c theo c ng một c ch sẽ giống nhau.Vì vậy, chúng...
 • 72
 • 1,200
 • 2

Kỹ thuật lập trình & Một số thuật toán trong ngôn ngữ lập trình C++

Kỹ thuật lập trình & Một số thuật toán trong ngôn ngữ lập trình C++

Công nghệ thông tin

... c tồn tại hay không số a c b c không là c c a p-1?. Tr c hết chúng ta giới hạn phạm vi số N c n đ c phân tích là N=pq với p và q là c c số nguyên tố kh c nhau, khi này b c cao nhất c a c c ... p-1 chỉ c c c c nguyên tố nhỏ t c là p-1=qqNkqNqkloglog1 1. Tất nhiên c c số mũ trong khai triển c a Q là quá d th a do đó c c l a chọn tiếp theo c a chúng ta sẽ là c giảm c c ... phải chạy lại từ đầu với môt giá trị kh c nhau c a a. C ng lu ý rằng chơng trình Pascal trên đây chỉ là mô hình c a mà máy tính c thể th c hiện phơng pháp Pollard. Nó chạy nhng chỉ đối với c c...
 • 73
 • 677
 • 0

bản về ngôn ngư lập trình pascal

cơ bản về ngôn ngư lập trình pascal

Tin học

... ngôn ngữ Pascal như:· ISO PASCAL (International Standards Organization) c a Châu Âu· ANSI PASCAL (American National Standards Institute) c a Mỹ· TURBO PASCAL c a hãng BORLAND (Mỹ)· IBM PASCAL ... THIỆUPascal là tên c a một trong c c ngôn ngữ lập trình c p cao thông dụng. Ngôn ngữ lập trình Pascal đư c giáo sư Niklaus Wirth ở trường Đại h c Kỹ thuật Zurich (Thụy sĩ) thiết kế và c ng bố ... Ngôn ngữ Pascal đư c dùng hiện nay c nhiều điểm kh c biệt với chuẩn Pascal nguyên thủy c a Giáo sư Wirth. Tùy theo qu c gia ho c công ty đã phát triển cho ra đời c c chương trình biên dịch...
 • 15
 • 732
 • 17

Chương 1 Các thành phần bản của ngôn ngữ lập trình Pascal

Chương 1 Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình Pascal

Kỹ thuật lập trình

... ******** ********Chương 1 C C THÀNH PHẦN C BẢN C A NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCALPascal là một ngôn ngữ lập trình b c cao do Niklaus Wirth, giáo sư điện toán trường Đại h c kỹ thuậtZurich (Thụy Sĩ) ... tên Pascal để kỷ niệm nhà toán h c và nhà triết h c người Pháp nổitiếng Blaise Pascal.1. C c tập tin c n thiết khi lập trình với Turbo PascalĐể lập trình đư c với Turbo Pascal, tối thiểu c n ... vị trí con trỏ.6. C c thành phần c bản c a ngôn ngữ Pascal6.1. Từ kh a Từ khoá là c c từ mà Pascal dành riêng để ph c vụ cho m c đích c a nó. (Chẳnghạn như: BEGIN, END, IF, WHILE, )Chú ý:...
 • 4
 • 1,032
 • 11

Bài 2: Các thành phần bản của ngôn ngữ lập trình

Bài 2: Các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình

Tin học

... tổ hợp từ c a mỗi ngôn ngữ. HÃy c ng tham gia trò chơi sau: Ghi nhớ! C c thành phần c bản c a ngôn ngữ lập trình: - Bộ chữ c i. C c khái niệm c bản c a ngôn ngữ lập trình: - Tên:+ ... thường.Ví dụ: Baitap S X1 SO_LUONG _R2 PI C c ngôn ngữ lập trình kh c nhau c ng c sự kh c nhau về bảng chữ c i. C c ngôn ngữ lập trình kh c nhau thì bảng chữ c i c kh c nhau không nhỉ ... dung chương trình nguồn và đư c chương trình dịch bỏ qua.Chú thích c Program VD1;uses crt; { khai bao thu vien}BEGIN { bat dau ct} {in TB ra man hinh}Write( Xin chao cac ban lop 11);readln;...
 • 12
 • 1,726
 • 2

các thành phân bản của Ngôn ngữ lập trình

các thành phân cơ bản của Ngôn ngữ lập trình

Tin học

... lập trình kh c nhau c ng c sự kh c nhau về bảng chữ c i. C c ngôn ngữ lập trình kh c nhau thì bảng chữ c i c kh c nhau không nhỉ ?Ví dụ: Bảng chữ c i c a ngôn ngữ c/ c++ so với PASCAL c ... hợp từ c a mỗi ngôn ngữ. HÃy c ng tham gia trò chơi sau: Ngữ ngh a c x c định ý ngh a thao t c cần th c hiện, ứng với tổ hợp kí tự d a vào ngữ c nh c a nó.Ví dụ:X c định ý ngh a c a kí ... dung chương trình nguồn và đư c chương trình dịch bỏ qua.Chú thích c Program VD1;uses crt; { khai bao thu vien}BEGIN { bat dau ct} {in TB ra man hinh}Write( Xin chao cac ban lop 11);readln;...
 • 12
 • 687
 • 2

Giới thiệu môn học Ngôn ngữ lập trình C++

Giới thiệu môn học Ngôn ngữ lập trình C++

Kỹ thuật lập trình

... FOTECH. VNU1 Ngôn ngữ lập trình C+ +Giới thiệu môn h c ©2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU2Thông tin môn h c • Tên môn: Ngôn ngữ lập trình C+ +•Số đơn vị h c trình: 5• Lý thuyết: 45 tiết; Th c ... đư c sao chép chương trình ho c một phần chương trình c a sinh viên kh c •Những hành động dưới đây đư c coi là quay c p– sao chép bài làm ho c một phần bài làm c a sinh viên kh c – cho sinh ... (*)•tốt cho vi c tra c u•Nếu không thể đ c sách tiếng Anh:–“Tự h c C+ + trong 21 ngày”(*) c thể download từ website môn h c ©2004 Trần Minh Châu. FOTECH. VNU4Website môn h c • Đ a chỉ–từ...
 • 5
 • 363
 • 0

CÁC THÀNH PHẦN BẢN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

CÁC THÀNH PHẦN CƠ BẢN CỦA NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

Kỹ thuật lập trình

... ******** ******** C C THÀNH PHẦN C BẢN C A NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCALPascal là một ngôn ngữ lập trình b c cao do Niklaus Wirth, giáo sư điện toán trường Đại h c kỹ thuật Zurich (Thụy Sĩ) đề ... tên Pascal để kỷ niệm nhà toán h c và nhà triết h c người Pháp nổi tiếng Blaise Pascal.1. C c tập tin c n thiết khi lập trình với Turbo PascalĐể lập trình đư c với Turbo Pascal, tối thiểu c n ... • Ctrl-Insert: Đ a khối văn bản đang chọn vào Clipboard• Shift-Insert: Dán khối văn từ Clipboard xuống vị trí con trỏ.6. C c thành phần c bản c a ngôn ngữ Pascal6.1. Từ kh a Từ khoá là c c...
 • 4
 • 850
 • 4

BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

CƠ BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCAL

Kỹ thuật lập trình

... Pascal C BẢN VỀ NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH PASCALI. C C PHẦN TỬ C BẢN C A NGÔN NGỮ PASCAL 1. Bộ ký tự - Bộ 26 chữ Latin: Chữ in: A, B, C, , X, Y, Z Chữ thường: a, b, c, , x, y, z - Bộ chữ số thập ... kiểu c a kết quả sau khi tính biểu th c. Ví dụ : Biểu th c sau đư c gọi là biểu th c Boolean: not ((&apos ;a& apos;>&apos ;c& apos;) and (&apos ;c& apos;>&apos ;C& apos;)) or ('B'='b') ... ngh a: Biến và c c phát biểu gán là c c khái niệm quan trọng c a một họ c c ngôn ngữ lập trình mà Pascal là một đại diện tiêu biểu. Chúng phản ánh c ch th c hoạt động c a máy tính hiện nay,...
 • 71
 • 531
 • 4

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 2 – Các kiểu dữ liệu bản Các cấu trúc pdf

Tài liệu Ngôn ngữ lập trình C++ Chương 2 – Các kiểu dữ liệu cơ bản Các cấu trúc pdf

Kỹ thuật lập trình

... l a chọnswitchtruefalse...case a case a action(s)breakcase bcase b action(s)breakfalsefalsecase zcase z action(s)breaktruetruedefault action(s)© 2004 Trần Minh Châu. FOTECH. ... ++bCount; // increment bCount 36 break; // exit switch37 38 case &apos ;C& apos;: // grade was uppercase C 39 case &apos ;c& apos;: // or lowercase c 40 ++cCount; // increment cCount 41 break; ... trị–chuỗi c c nhãn case–trường hợp default không bắt bu c switch ( variable ) {case value1: // taken if variable == value1statementsbreak; // necessary to exit switchcase value2:case value3:...
 • 38
 • 571
 • 2

Tài liệu Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý thư viện trường Tiểu Học La Bằng bằng ngôn ngữ lập trình Access doc

Tài liệu Đề tài: Xây dựng chương trình quản lý thư viện trường Tiểu Học La Bằng bằng ngôn ngữ lập trình Access doc

Công nghệ thông tin

... Ngaysinh, Diachi, Nglamthe, Nghethan).- PHIEUMUON ( #Mathe, #Masach, #Ngaymuon, Nghentra, Datra).- SACH ( #Masach, Madausach, Tensach, Hientrang(%), Damuon).- DAUSACH ( #Madausach, Malinhvuc, Manxb, ... lệnh lập trình nào như c c ngôn ngữ lập trình kh c. Ngoài ra, để giảm c c thao t c khi nhập liệu, ta c thể đặt thu c tính ngầmđịnh Default Value hay c c phiên bản mới c a Access cung c p c c Combo ... ngôn ngữ Access Basic đây là một ngôn ngữ lập trình quản lý mạnh trên môi trường WinDow. Access Basic c đầy đủ c c kiểudữ liệu, c c cấu tr c điều khiển, rẽ nhánh, c c vòng lặp làm c ng c cho...
 • 55
 • 1,383
 • 3

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25