từ vựng miêu tả xu hướng giữ nguyên không đổi giao động và vị trí của các điểm

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần truy chứng hữu hạn

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần truy chứng hữu hạn

Công nghệ thông tin

... Châu- Khoa CNTT- Trường CN Tp.HCM TOÁN TỬ TRÊN TẬP VH Đònh lý In không 1-1trên với tập riêng S Chứng minh (truy chứng) Pn = "In không 1-1trên với tập riêng", ∀n∈N P1 {1} ↔ ∅ Chứng minh (Pn đúng) ... ∩ Vô hạn = không xác đònh {1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, … } ∩ {2, 4, 6, … } = {2, 4} {1, 3, 5, … } ∩ N = {1, 3, 5, … } Nguyễn Quang Châu- Khoa CNTT- Trường CN Tp.HCM ∩ MỞ RỘNG TRÊN TẬP VH Giao mở rộng ... hạn → ∩Ai = hữu hạn I = hữu hạn, Ai = vô hạn → ∩Ai = không xác đònh I = vô hạn, Ai = hữu hạn → ∩Ai = hữu hạn I = vô hạn, Ai = vô hạn → ∩Ai = không xác đònh Pi = {1} ∪ {x | x ∈ N, i < x},∀i ∈ N,...
 • 27
 • 243
 • 0

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần ánh xạ

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần ánh xạ

Công nghệ thông tin

... Ký hiệu f−1 có cách sử dụng sau : f−1 → quan hệ đảo f−1(y), ∀y∈B → ánh xạ đảo f−1(T), ∀T ⊆ B → ảnh ngược Nguyễn Quang Châu- Khoa CNTT- Trường CN Tp.HCM HP NỐI ÁNH XẠ Tìm đường từ tập đầu ánh ... THEO QUAN ĐIỂM PHẠM TRÙ Đònh lý f có miền trò khác trống : f 1-1 ↔ f có nghòch đảo trái f ↔ f có nghòch đảo phải Nguyễn Quang Châu- Khoa CNTT- Trường CN Tp.HCM AXIOM OF CHOICE  Phần tử không  ... CNTT- Trường CN Tp.HCM AXIOM OF CHOICE  Phần tử không    chọn Phần tử Phần tử Phần tử Không gian không tập hợp Nguyễn Quang Châu- Khoa CNTT- Trường CN Tp.HCM AXIOM OF CHOICE ∅ {a} {b} {c}...
 • 28
 • 265
 • 0

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần đánh chỉ số

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần đánh chỉ số

Công nghệ thông tin

... [x]+, ([x]+ phần nguyên dương x) tập N đánh số R Đặt Ar = [0, r] với r ∈ R+ Ar = [r, 0] với r ∈ R− A0 = {0} Họ (Ar)r∈R đánh số R Nguyễn Quang Châu- Khoa CNTT- Trường CN Tp.HCM HỘI CÁC TẬP HP Hội ... HỘI CÁC TẬP HP Hội họ n tập hợp A1, A2, … , An A1 ∪ … ∪ An = {x | (x∈A1) ∨ … ∨ (x∈A3)} Hội họ tập hợp (Ar)r ∈ N (ie, A1, A2, … ) A1 ∪ A2 ∪ … = {x | (x∈A1) ∨ (x∈A2) ∨ … }   Luận lý toán học không ... (1, b), (2, b)}, {(1, a), (1, b), (2, a)}, pt {(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)} Quan hệ ánh xạ từ A vào B ? Nguyễn Quang Châu- Khoa CNTT- Trường CN Tp.HCM TÌM TẤT CẢ ÁNH XẠ Vẽ hình ∅ob), a)} b)}...
 • 22
 • 210
 • 0

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần dao động truyền

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần dao động truyền

Công nghệ thông tin

... SỐ NGUYÊN TỐ Số nguyên tố : số nguyên (≠ 0, 1) có ước số Thí dụ : 13 số nguyên tố có 13 ước số 13 15 không số nguyên tố 1, 15 ước số 15 Nguyễn Quang Châu - Khoa CNTT ĐHCN TpHCM s SỐ NGUYÊN TỐ Vài ... SỐ NGUYÊN TỐ Tính chất : * Nếu p thừa số nguyên tố nhỏ n p ≤ n p = n * n nguyên tố ↔ n không chia cho số ngtố ≤ n Nguyễn Quang Châu - Khoa CNTT ĐHCN TpHCM s SỐ NGUYÊN TỐ Tính chất : Mọi số nguyên ... số nguyên tố Sự phân tích Thí dụ : 1008 = 24327 Nguyễn Quang Châu - Khoa CNTT ĐHCN TpHCM s SỐ NGUYÊN TỐ Đònh lý : Có vô hạn số nguyên k để (4k+3) nguyên tố Đònh lý (Dirichlet) : Có vô hạn số nguyên...
 • 43
 • 404
 • 0

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần lý thuyết tập hợp

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần lý thuyết tập hợp

Công nghệ thông tin

... HÌNH HỌC EUCLID    Điểm, đường, thuộc Họ, có, một, mọi, không Γ1 Đường tập hợp điểm (do Hilbert đề ra) Γ2 Có điểm Γ3 Chỉ có đường qua điểm khác Γ4 Có điểm nằm đường   Γ5 Điểm A nằm đường (d) ... tử nghòch đảo vành nhóm giao hoán, bán nhóm β phân bố với α Những cấu trúc đại số khác : Vành giao hoán, miền nguyên, vành chia, trường, modul, không gian vector, lattice, ... Tp.HCM s CÁC TOÁN TỬ CỦA TẬP HP Tích Thương Tương quan toán tử Nguyễn Quang Châu – Khoa CNTT ĐHCN Tp.HCM s ÁNH XẠ Sự dính dáng ánh xạ từ A vào BKHÔ ? NG •♦ ª♠ Hai điều kiện để ánh xạ từ A vào B...
 • 38
 • 320
 • 0

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần quan hệ thứ tự

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần quan hệ thứ tự

Công nghệ thông tin

... {a, b, c, d, e, f, g, h}, RR = {c, d, e, g, h, i, j, k} Các phần tử tối đại (RL − RR) = {a, b, f} Các phần tử tối tiểu (RR − RL) = {i, j, k} Không có phần tử cựNguyễn c đại, cựQuang c tiểu.Châu- ... Phần tử tối tiểu = {i, j, k} Bỏ phần tử truyền nối phía sau phần tử tối đại Xét (f, ?) (các phần tử (f, ?) không chọn (f, j), (f, k) j, k tối tiểu) R = {(a, c), (b, d), (c, d), (c, e), (c, g), ... lub(S) lub(S) không tồn a       c b e d g i h f S k j Nguyễn Quang Châu- Khoa CNTT- Trường CN Tp.HCM LUB-GLB R tập số thực  15 16 R Đoạn thẳng [0, ∞] − {1} S = [0, 1[ lub(S) không hữu Nguyễn...
 • 37
 • 265
 • 1

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần tích hai tập hợpk

Silde bài giảng cấu trúc rời rạc phần tích hai tập hợpk

Công nghệ thông tin

... TpHCM s QUAN HỆ KHÔNG TRUYỀN Quan hệ "cha của"  A cha B B cha C A không cha C Quan hệ "bạn của"  A bạn B B bạn C A không bạn C Nguyễn Quang Châu - Khoa CNTT ĐHCN TpHCM s QUAN HỆ KHÔNG TRUYỀN Truyền ... PHẢN HỒI Quan hệ “⊆” tập hợp có phản hồi không ? Quan hệ “y chia chẵn cho x” (x = ky) tập hợp số nguyên có phản hồi không ? Quan hệ “modulo” có phản hồi không ? Quan hệ R = {(a, b), (a, c), (a, ... HỆ KHÔNG ĐỐI XỨNG Quan hệ "⊂" tập hợp  A ⊂ B B ⊄ A (hay (A, B) ∈ ⊂ (B, A) ∉ ⊂ ) Quan hệ "≤" tập hợp số nguyên  (40, 50) ∈ ≤ (50, 40) ∉ ≤ Nguyễn Quang Châu - Khoa CNTT ĐHCN TpHCM s QUAN HỆ KHÔNG...
 • 46
 • 235
 • 0

Cơ sở lý thuyết tập hợp

Cơ sở lý thuyết tập hợp

Cao đẳng - Đại học

... tập hợp số nguyên chia hết cho B tập hợp số nguyên chia hết cho A = B Thật vậy, số nguyên chia hết đồng thời cho chia hết cho Như số nguyên phần tử A phần tử B Do A B có phần tử Từ định nghĩa ... số tự nhiên Khi đó, takhông gian N Trong giải tích, tập hợp ⏐R số thực xem không gian hình học, tập hợp điểm không gian Ơclit xem không gian Khi nghiên cứu tập không gian X, người ta thường ... tự nhiên tập hợp số tự nhiên lớn 4, không gian Z số nguyên, phần bù A tập hợp gồm số nguyên âm số nguyên lớn Từ định nghĩa phần bù tập hợp suy rằng: Nếu X không gian A ⊂ X với x ∈ X, x ∈ CA ⇔...
 • 123
 • 3,196
 • 11

báo cáo bài tập lớn môn lý thuyết tập thô ứng dụng: lý thuyết tập thô trong bài toán trích chọn đặt trưng

báo cáo bài tập lớn môn lý thuyết tập thô và ứng dụng: lý thuyết tập thô trong bài toán trích chọn đặt trưng

Quản trị mạng

... hình ảnh, điểm thú vị đối tượng chiết xu t để cung cấp mô tả tính đối tượng .Từ nhằm xác định đối tượng Điều quan trọng tập hợp tính chiết xu t từ hình ảnh thay đổi mạnh mẽ với thay đổi quy mô ... vậy, SIFT mô tả ảnh điểm đặc trưng, điểm đặc trưng mô tả vị trí L vector đặc tả D Vị trí điểm đặc trưng tọa độ hình ảnh có giá trị [Y X dy dx], dựa tọa độ vẽ điểm đặc trưng lên hình ảnh để qua ... [L I D] = SIFT(I) Đầu vào I ảnh Đầu L : Tập vị trí điểm đặc trưng D : Tập vector đặc tả điểm đặc trưng Thuật toán Phương pháp David Lowe đưa báo năm 1999 Bảng : Mô tả đầu vào, đầu SIFT Đối với...
 • 33
 • 5,400
 • 405

Ứng dụng lý thuyết tập mờ giải quyết bài toán tối ưu hóa bù công suất phản kháng trong lưới phân phối

Ứng dụng lý thuyết tập mờ giải quyết bài toán tối ưu hóa bù công suất phản kháng trong lưới phân phối

Công nghệ thông tin

... v B thỡ hm thuc àA B(x,y) ca m AB c xỏc nh Hm thuc ca giao hai m cựng khụng gian nn bõy gi hon ton c ỏp dng vi A, B - Giao hai m theo lut Giao ca hai m A vi hm thuc àA(x) (nh ngha trờn nn M) v ... t nh cỏc hm thuc ca cỏc phộp hp, phộp giao v phộp bự nh kinh in Xõy dng nhng phộp toỏn trờn m chớnh l vic xỏc nh cỏc hm thuc cho cỏc phộp hp (tuyn) AB, giao AB, bự (ph nh) AC t nhng m A, B Dự ... àB) = àA - Cú tớnh giao hoỏn: à(àA, àB) = à(àB, àA) - Cú tớnh kt hp: à(àA, à(àB, àC)) = à(à(àA,àB), àC) - Cú tớnh khụng gim: à(àA, àB) à(àC, àD), àA àC, àB àD 1.1.2 Phộp giao hai m Cho m A...
 • 143
 • 1,004
 • 8

Lý thuyết tập mờ hệ hổ trợ quyết định

Lý thuyết tập mờ và hệ hổ trợ quyết định

Công nghệ thông tin

... tình không định trước Một DSS cho phép tính toán khoảng thời gian ngắn, chí thường xuyên thay đổi đầu vào để ước lượng khách quan cách lúc 3.Có khả thử loạt chu kỳ khác theo cấu hình khác cách ... tác động phức tạp Trong thực tế, hệ DSS bao gồm không hệ máy tính hóa mà gồm bốn thành phần tương tác chặt chẻ với nhau: Các ứng dụng DSS Con người Thông tin Bộ phận tự động hóa Các qui trình Các ... người định, từ vựng kiểu định 7.DSS hệ thống linh hoạt người sử dụng thêm vào , xóa đi, kết hợp, thay đổi xếp lại thành phần DSS, cung cấp câu trả lời nhanh chóng cho tình Khả tạo thường xuyên nhanh...
 • 12
 • 666
 • 0

LÝ THUYẾT TẬP MỜ & LOGIC MỜ

LÝ THUYẾT TẬP MỜ & LOGIC MỜ

Cao đẳng - Đại học

... Phộp giao Phộp hi AND logic kinh in l c s nh ngha phộp giao ca m AND tho cỏc tớnh cht sau : - v(P1 AND P2) ch ph thuc vo v(P1), v(P2) - Nu v(P1)=1 thỡ v(P1 AND P2) = v(P2) , vi mi P2 - Giao ... biu din phộp giao ca hai m qua hai hm T(x,y)=min(x,y) v T(x,y) = x.y theo cỏc th sau õy: - Hỡnh a : Hm thuc v ca hai m A v B - Hỡnh b: Giao ca hai m theo T(x,y) = min(x,y) - Hỡnh c: Giao ca hai ... m Cú th núi logic m (Fuzzy logic) l nn tng xõy dng cỏc h m thc tin, vớ d cụng nghip sn xut xi mng, sn xut in nng, cỏc h chuyờn gia y hc giỳp chun oỏn v iu tr bnh, cỏc h chuyờn gia x lý ting...
 • 35
 • 855
 • 12

Tổng quan lý thuyết tập mờ quan hệ mờ

Tổng quan lý thuyết tập mờ và quan hệ mờ

Công nghệ thông tin

... Phộp giao ca hai m a) Hm thuc ca hai m A v B b) Phộp giao hai m cựng khụng gian nn theo lut c) Phộp giao hai m cựng khụng gian nn theo lut tớch i s d) Phộp giao hai m khụng cựng khụn gian nn Giao ... thc khỏc mI B ( x ) A tớnh hm thuc ca giao hai m v bt c mt ỏnh x mI B ( x ) : U đ [ 0,1] A no tho tiờu chun ó nờu nh ngha trờn u c xem nh l hm thuc ca giao hai m A v B cú chung mt khụng gian ... cỏc iu kin ca nh ngha trờn cũn c gi l hm t-i chun (t-conorm) 1.2.2 Phộp giao Cho hai hp m m ( x) A , kớ hiu l v B v AI B Giao ca A cú hm thuc v vi hai hm thuc l mt m cng xỏc nh trờn tho món: m...
 • 20
 • 571
 • 6

Các cấu trúc đại số của tập thô ngữ nghĩa của tập mờ trong lý thuyết tập thô

Các cấu trúc đại số của tập thô và ngữ nghĩa của tập mờ trong lý thuyết tập thô

Khoa học xã hội

... l kh nng Tp BNB (X) = BX\BX c gi l B - vựng biờn ca X Tp U \BX c gi l B - vựng ngoi ca X bao gm cỏc i tng chc chn khụng thuc X Mt c gi l thụ hon ton nu vựng biờn ca nú l khỏc rng 21 3.1.1 Tớnh ... |U | vi P osC (D) = C(X) xU/ D c gi l mt C - vựng dng ca phõn hoch U/D i vi C, l tt c cỏc phn t ca U m cú th c phõn loi nht thnh ca phõn hoch U/D vi ý ngha ca C (C, D) = xU/ D |C(X)| |U | Nu k =1 ... min(a, b) max(a, b) s(a, b) (2.8) 14 biu din mi quan h gia phộp giao v phộp hp m Cho t v s l mt cp t-norm v t-conorm Ta nh ngha phộp giao v phộp hp m cho tng thnh phn: àAB (x) = t(àA (x), àB (x))...
 • 26
 • 437
 • 1

Về ứng dụng của lý thuyết tập hợp, đường cong phẳng đa thức trong số học

Về ứng dụng của lý thuyết tập hợp, đường cong phẳng và đa thức trong số học

Khoa học tự nhiên

... xột hai hp A, B vi lc lng hu hn Nu A B hin nhiờn A = A +B B Nu C = A B thỡ ta cú A ny ụi mt giao bng rng; nờn Vỡ A \ B = A C v B \ A = B C , nờn B= (A\ ) CB (B\A) thỡ Vỡ cỏc A B = \BA ... cp i, j, i i bao gm tt c cỏc s thuc T l bi ca PiPj vi A i A j = Pn Tng t tớnh lc lng ca cỏc giao khỏc Theo nguyờn iPj tc bự tr ta cú: s s n s s n n n ( n) = n | U Ai |= n + + + (1) s ... thng gi thit f khụng chia ht cho mt a thc no dng g2 cú mt cỏch ngu nhiờn hỡnh hc v bc, ta xột s giao im gia mt ng thng (d) v ng cong phng (l): f(x,y) = bc m Khụng hn ch, gi thit (d) i qua gc ta...
 • 13
 • 373
 • 0

Luận văn tốt nghiệp tiếp cận lý thuyết tập thô do z pawlak

Luận văn tốt nghiệp tiếp cận lý thuyết tập thô do z pawlak

Toán học

... u3 Có Rất cao Có u4 Không Bình thường Không u5 Không Cao Không u6 Không Rất cao Có u7 Không Cao Có u8 Không Rất cao Không Bảng 1.2: Các triệu chứng bệnh nhân 18 Các lớp không phân biệt B = {Đau ... Kém Không Bình thường Từ chối u4 Tốt Có Có thể Có thể chấp nhận u5 Trung bình Không Không thể Có thể từ chối u6 Xu t sắc Có Bình thường Chấp nhận u7 Xu t sắc Có Không thể Có thể từ chối u8 Kém Không ... đầu Đau Thân nhiệt Cảm cúm u1 Có Có Bình thường Không u2 Có Có Cao Có u3 Có Có Rất cao Có u4 Không Có Bình thường Không u5 Không Không Cao Không u6 Không Có Rất cao Có Bảng 1.3: Bảng định bệnh cúm...
 • 102
 • 433
 • 1

Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ

Xây dựng một hệ thống thông tin hỗ trợ đánh giá học sinh dùng lý thuyết tập mờ

Thạc sĩ - Cao học

... số điểm theo công thức sau: Tổng số điểm = n [T (Qi ).P( gi )] 100 i 1 Trong đó: T(Qi) điểm câu hỏi thứ i Các công việc thực chƣơng trình máy tính 2.1.2 dụ 2.1: Một kiểm tra gồm câu hỏi, điểm ... số điểm =  S x D(Q ) i 1 i (3) i Sau dụ minh họa cho trình đánh giá 2.2.2 dụ 2.3: Xét kiểm tra có tổng số điểm 100, gồm câu hỏi, điểm câu hỏi là: Câu hỏi 1: 20 điểm Câu hỏi 2: 30 điểm ... chấm điểm mờ mở rộng tổng quát nhƣ hình dƣới đây: 11 Chƣơng ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH BẰNG CÁCH SỬ DỤNG HÀM THUỘC LUẬT MỜ 3.1 Đặt vấn đề: Ở chƣơng có phƣơng pháp để chấm điểm kiểm...
 • 26
 • 881
 • 2

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Tiếp cận lý thuyết tập thô do Z.Pawlak pdf

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp: Tiếp cận lý thuyết tập thô do Z.Pawlak pdf

Khoa học tự nhiên

... u3 Có Rất cao Có u4 Không Bình thường Không u5 Không Cao Không u6 Không Rất cao Có u7 Không Cao Có u8 Không Rất cao Không Bảng 1.2: Các triệu chứng bệnh nhân 18 Các lớp không phân biệt B = {Đau ... Kém Không Bình thường Từ chối u4 Tốt Có Có thể Có thể chấp nhận u5 Trung bình Không Không thể Có thể từ chối u6 Xu t sắc Có Bình thường Chấp nhận u7 Xu t sắc Có Không thể Có thể từ chối u8 Kém Không ... đầu Đau Thân nhiệt Cảm cúm u1 Có Có Bình thường Không u2 Có Có Cao Có u3 Có Có Rất cao Có u4 Không Có Bình thường Không u5 Không Không Cao Không u6 Không Có Rất cao Có Bảng 1.3: Bảng định bệnh cúm...
 • 102
 • 354
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập thô trong trích chọn dữ liệu

Nghiên cứu ứng dụng lý thuyết tập thô trong trích chọn dữ liệu

Thạc sĩ - Cao học

... để phân tích, trích chọn liệu từ liệu không xác để phát mối quan hệ đối tượng tiềm ẩn liệu Nó cho ta cách nhìn đặc biệt mô tả, phân tích thao tác liệu cách tiếp cận tính không chắn không xác liệu ... tin T1 -7Bệnh nhân Đau đầu Đau Sốt Cúm P1 Có Không Cao Có P2 Không Có Cao Có P3 Có Có Rất cao Có P4 Không Có Bình thường Không P5 Có Không Cao Không P6 Không Có Rất cao Có Tập đối tượng U={P1, P2, ... Có, không Ho (Ho): Có, không Dauhong (Đau họng): Có, không Chaynuocmui (Chảy nước mũi): Có, không 10 Nghetmui (Nghẹt mũi): Có, không 11 Non (Nôn): Có, không 12 Tieuchay (Tiêu chảy): Có, không...
 • 27
 • 571
 • 0

Luận văn : Biểu diễn văn bản trên lý thuyết tập mờ . Áp dụng trong bài toán phân lớp văn bản ppt

Luận văn : Biểu diễn văn bản trên lý thuyết tập mờ . Áp dụng trong bài toán phân lớp văn bản ppt

Công nghệ thông tin

... t bn gc xut hin rt ớt ln v chỳng s cú nh hng rt ớt bn Vỡ vy t l cn loi b nhng t cú tn xut nh Ngi ta ỏp dng phng phỏp c a bi Zipf nm 1949: quan sỏt tn xut xut hin ca cỏc t bn Gi tn s xut hin ... ỳng Mt vớ d in hỡnh l t v xut hin nhiu hu ht cỏc bn, nhng trờn thc t t ny li khụng mang nhiu ý ngha nh tn sut xut hin ca nú Hoc cú nhng t khụng xut hin bn ny nhng li xut hin bn khỏc, ú ta s khụng ... log(h i ) từ khóa t i xu t tài liệu d j w ij = h i ngợc lại ú m l s lng bn v hi l s lng bn m t khúa ti xut hin Trng s wij cụng thc ny c tớnh da trờn quan trng ca t khúa ti bn dj Nu ti xut hin...
 • 61
 • 468
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25