tải bài tập ngữ pháp tiếng anh có đáp án

Bài tập ngữ pháp cực hay đáp án

Bài tập ngữ pháp  cực hay có đáp án

Anh ngữ phổ thông

... Choose the most appropriate reason for each of the following utterances.1. – Do you think that Chanh will be employed?- He couldn’t be employed.A. He performed rather well in the interview.B. ... can’t speak English while the employer requires applicants to speak English well.2. – Why is Thanh in bad mood today?- He may be sick.A. I’m sure about that because I saw him take some medicines ... … or…) 3. Oxygen is necessary for life. Water is necessary for life too. (both … and…) 4. Chanh is also absent-minded. He left his book in class. He also left his jacket inclass. (not only...
 • 43
 • 7,446
 • 19

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI) pdf

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI) pdf

Anh ngữ phổ thông

... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH  BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 (HỌC KÌ I) Biên soạn: LÊ NGỌC THẠCH TÀI LIỆU LƯU HÀNH ... “asked” . 2. Thêm if hoặc whether vào trước câu gián tiếp. 3. Đổi câu hỏi ra thành câu xác định. 4. Khi đổi câu hỏi Có/ Không (Yes/No Questions) sang gián tiếp, ta đổi BA yếu tố là ngôi, thì của ... brother said to him …………………………………………………………………………… English 10 Period 18 LESSON 18: REVISION TIẾNG ANH 10 - TỰ CHỌN – HỌC KÌ I Themes Contents Periods Revision Notes I 4 periods -Verb...
 • 35
 • 1,358
 • 35

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKII) doc

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKII) doc

Anh ngữ phổ thông

... hơn chúng ta nghó.) - He speaks English more fluently than his friend. (Anh ta nói tiếng Anh trôi chảy hơn bạn của anh ta.) III. Superlative of adj/ adv 1. Short adj/ adv the + adj/adv ... world…. -các danh từ được xác định bởi cụm tính từ hoặc mệnh đề tính từ. -The house with green fence is hers. -The man that we met has just come. -caùc danh từ được xác định qua ngữ cảnh hoặc ... Ta dùng mệnh đề quan hệ không hạn định khi: - Trước danh từ quan hệ có: this/that/these/those/my/her/his/… - Từ quan hệ là tên riêng hoặc danh từ rieâng. Ex: - My father is a doctor. He is...
 • 43
 • 1,484
 • 23

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

Tiếng anh

... (v) dựa vào play cards (exp) chơi bài dependent (adj) lệ thuộc Russian (n) tiếng Ngadocumentary (n) phim tài liệu shine (v) chiếu sángexit (n) lối ra wake (v) đánh thứcII. GRAMMAR: Conditional ... nuốiwaste (n) rácC. LISTENING (pages 115-116)area (n) diện tích attack (v) tấn côngdefeat (v) đánh bại flora (n) quần thể thực vậtenemy (n) kẻ thù invader (n) quân xâm lượcethnic minority (n) ... động surprised (adj) ngạc nhiênchemical (n) hóa chất survival (n) sự sống sótcontain (v) gồm temperate zone (n) vùng ôn đớicontamination (n) sự làm bẩn toxic level (n) mức độ độc hạiestablish...
 • 5
 • 8,490
 • 242

Bài tập ngữ pháp tiếng anh câu bị động thể phủ định

Bài tập ngữ pháp tiếng anh  câu bị động thể phủ định

Ngữ pháp tiếng Anh

... John has not drawn twenty pictures for all his life.-> .………………………………………………………………………………42.Manh and Nam are not drawing a picture now.-> .………………………………………………………………………………43.He did not use...
 • 8
 • 4,443
 • 119

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11

Tiếng anh

... Choose the most appropriate reason for each of the following utterances.1. – Do you think that Chanh will be employed?- He couldn’t be employed.A. He performed rather well in the interview.B. ... can’t speak English while the employer requires applicants to speak English well.2. – Why is Thanh in bad mood today? tranaigv@gmail.com5. A message 6. A clerk C. Read the following passage ... … or…) 3. Oxygen is necessary for life. Water is necessary for life too. (both … and…) 4. Chanh is also absent-minded. He left his book in class. He also left his jacket inclass. (not only...
 • 44
 • 2,315
 • 59

tong hop cac bai tap ngu phap tieng anh thcs tu lop 6 den lop 9

tong hop cac bai tap ngu phap tieng anh thcs tu lop 6 den lop 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... a postman. (+)3. We ……….friends. (+) 13. It ………. nine o’clock. (+)4. I ………. hungry. (-) 14. Manhattan …………. an island. (-)5. Mark 20 years old. (+) 15. Mr. Richards …… a lawyer. (+)6. A bee...
 • 181
 • 5,574
 • 428

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... will have to visit the doctor again. This makes him worried.………………………………………………………………………………………9. Oanh works very hard and always gets good marks. This pleases her parents a lot.………………………………………………………………………………………10....
 • 82
 • 2,710
 • 4

Xem thêm