tài liệu lập trình c bằng keil c

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 2 pdf

Kỹ thuật lập trình

... toán tử cho vi c soạn thảo c c biểu th c Nội dungToán tử toán h c, quan hệ, luận lý, bit, tăng/giảm, khởi tạo, điều kiện, lấy kích thư c Độ ưu tiên c a c c toán tửChuyển kiểuChương ... Niệm C BảnKhái Niệm C BảnMột biểu th c là bất kỳ sự tính toán nào mà cho ra một giá trị.Một biểu th c ư c lượng một giá trị nào đó. 2 Biểu Th c Biểu Th c M c tiêuGiới thiệu c c ... 8 Độ Ưu Tiên C a C c Toán TửĐộ Ưu Tiên C a C c Toán TửM c Toán tử Loại Thứ tựCao nhất::Một ngôi C hai() [] -> .Hai ngôi Trái tới phải+-+ +...
 • 8
 • 427
 • 0

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 1 ppt

Kỹ thuật lập trình

... 1:(INTRODUCTION)(INTRODUCTION) 2 Lịch Sử C a C+ +Lịch Sử C a C+ + C+ + dựa trên ngôn ngữ lập trình C  C đư c phát minh trư c 1970 bởi Dennis RitchieNgôn ngữ c i đặt hệ thống cho hệ điều hành Unix C+ + đư c ... đổi bằng c ch gán một giá trị mới cho biến Chương 1 3 Mở ĐầuMở ĐầuM c tiêuGiới thiệu c c khái niệm c bản c a một chương trình C+ +Nội dung Viết và biên dịch chương trình C+ + ... trưng cho một vùng nhớ mà dữ liệu c thể đư c lưu trữ trên đó hay là đư c sử dụng lại.Thu c tính c a biếnKiểu: đư c thiết lập khi c c biến đư c định nghĩaGiá trị: c thể đư c chuyển...
 • 10
 • 365
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 1 docx

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 1 docx

Kỹ thuật lập trình

... ph c tạp thì tất c c c c u lệnh không thể đư c đưa vào một chương trình, chúng c n đư c chia ra thành một số chương trình nhỏ hơn. Tất c c c chương trình này cuối c ng đư c tích hợp lại để chúng ... hợp c c cào đóMọi chượp c c câu lệnm c c chương Một người bn c ng th c làdẫn này, họ c chưa ? Nó c không nói rõ khái niệmà Phần mềm c. Tự động hóo c ng c n pngôn ngữ lập ẽ nghiên c uhái ... là c u tr c chọn lựa, điều kiện hay c u tr c rẽ nhánh. ¾ C u tr c chọn c bản là c u tr c “IF”. ¾ C u tr c IF …ELSE giúp lập trình viên chỉ làm so sánh đơn và sau đó th c thi c c bước...
 • 22
 • 506
 • 0

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 9 docx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 9 docx

Kỹ thuật lập trình

... nhớChương 9*contacts 1*contacts 2*contacts 3*contacts i*contacts n……**contactsdirSizemaxSize**contactsdirSizemaxSize*recent*recentContact 1Contact 2Contact i…*contacts 1*contacts ... 1*contacts 2*contacts 3*contacts i*contacts n……Contact 1Contact 2Contact i…ContactDirSmartDirKhoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ13Chuyển kiểuChuyển kiểu C sẵn 1 phép chuyển ... Lookup(const char *name); Contact **contacts; // ds cac doi tac int dirSize; // kich thuoc thu muc hien tai int maxSize; // kich thuoc thu muc toi da public: ContactDir (const int maxSize); ~ContactDir();...
 • 24
 • 460
 • 0

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 8 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 8 pdf

Kỹ thuật lập trình

... StringVecStringVec { public:StringVec (const int dim);~StringVec ();char* operator [] (int);int add(char* );// ……… private:char **elems; // cac phan tu int dim; // kich thuoc cua vectoint ... và Truyền ThôngĐại h c Cần Thơ Khoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ3Tái định nghĩa hàmTái định nghĩa hàmĐịnh nghĩa c c hàm c ng tênĐối số phải kh c nhau:class TimeTime { // ... private: const short rows; // số hàng const short cols; // số c t double *elems; // c c phần tử}; double& Matrix::operator () (const short row, const short col) { static double dummy...
 • 18
 • 299
 • 0

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 7 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 7 pptx

Kỹ thuật lập trình

... Đại H c Cần Thơ30 C u tr c và hợp C u tr c và hợp C u tr c (structure):  Bắt nguồn từ ngôn ngữ C.  Tương đương với class với c c thu c tính là public. Sử dụng như class.struct PointPoint ... đầuclass PolygonPolygon { public:// private:Point *vertices; // c c đỉnhint nVertices; // số c c đỉnh};Không c n biết kích thư c mảng.Khoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ31 C u ... tạo cho c c dữ liệu thành viên qua danh sách khởi tạo thành viênKhoa C ng Nghệ Thông Tin - Đại H c Cần Thơ32 C c trường bit C c trường bitĐiều khiển đối tượng ở m c bit.VD: Truy xuất c c...
 • 32
 • 1,060
 • 0

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 6 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 6 pdf

Kỹ thuật lập trình

... (prototype) cho c c đối tượng c ng kiểuVí dụ: lớp XeDap là một thiết kế chung cho nhiều đối tượng xe đạp đư c tạo ra Lớp định nghĩa c c thu c tính và c c phương th c chung cho tất c c c đối ... Thu c tính đư c lưu trữ hay phương th c đư c cài đặt như thế nào  đư c che giấu đi từ c c đối tượng kh c Vi c che giấu những chi tiết thiết kế và c i đặt từ những đối tượng kh c đư c gọi ... XeDapĐối tượng c a lớp XeDap 6.5 Đ c Điểm Quan TrọngĐ c Điểm Quan TrọngNhấn mạnh trên dữ liệu hơn là thủ t c  C c chương trình đư c chia thành c c đối tượngDữ liệu đư c che giấu và...
 • 22
 • 513
 • 1

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 5 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 5 pptx

Kỹ thuật lập trình

... định trư c) Gồm mảng một chiều và mảng đa chiềuChương 5 7 Con TrỏCon TrỏCon trỏ đơn giản chỉ là địa chỉ c a một vị trí bộ nhớ và cung c p c ch gián tiếp để truy xuất dữ liệu trong ... 2 Mảng, Con Trỏ, Tham ChiếuMảng, Con Trỏ, Tham ChiếuM c tiêuGiới thiệu c c cách sử dụng mảng, con trỏ, và tham chiếuNội dungMảng một chiều, nhiều chiều, bộ nhớ tĩnhCon trỏ, ... đư c x c định bởi một chỉ số biểu thị vị trí c a phần tử trong mảngPhần tử đầu tiên c a mảng luôn c chỉ số 0 Số lượng phần tử trong mảng đư c gọi là kích thư c c a mảng (c định; xác...
 • 10
 • 422
 • 0

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 4 pptx

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 4 pptx

Kỹ thuật lập trình

... gánh nặng phải chỉ định c c giá trị c a đối số cho tất c c c tham số hàmĐối số hàng lệnh C thể nhận không hay nhiều đối số từ hàng lệnhđư c tạo ra sẵn cho một chương trình C+ + thông qua ... 1Khoa C ng Nghệ Thông Tin & Truyền ThôngĐại H c Cần ThơHÀMHÀMCHƯƠNG 4:CHƯƠNG 4:(FUNCTION)(FUNCTION) 2 HàmHàmM c tiêuMô tả c ch khai báo, định nghĩa, và ... báo hàmTên hàm C c tham số c a hàmKiểu trả về c a hàmĐịnh nghĩa hàm C c lệnhSử dụng hàmGọi hàmTên hàm( ) C c đối sốNhận kết quả trả về c a hàmChương 4...
 • 8
 • 316
 • 0

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 3 pdf

Tài liệu LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG C++ - Chương 3 pdf

Kỹ thuật lập trình

... Ph c Lệnh Đơn & Lệnh Ph c Lệnh đơn là một sự tính toán đư c kết th c bằng dấu chấm phẩy.Nhiều lệnh đơn c thể kết nối lại thành một lệnh ph c bằng c ch rào chúng bên trong c c ... (biểu th c) lệnh;Lệnh switchswitch (biểu th c) { case hằng 1: c c lệnh; break; case hằng n: c c lệnh; break; default: c c lệnh;}if (biểu th c) lệnh 1;else lệnh 2;Khi nào chúng ta ... nào chúng ta nên sử dụng switch? 2 LệnhLệnhM c tiêuCung c p c pháp và c ch sử dụng c c lệnhNội dungLệnh đơn, lệnh ph c Lệnh khai báoLệnh gánLệnh rẽ nhánh: if, switchLệnh...
 • 6
 • 289
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 9 pdf

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 9 pdf

Kỹ thuật lập trình

... th c thi một chuỗi c c chỉ thị lặp di lặp lại. Điều này c đư c là nhờ vào c c cấu tr c lặp trong ngôn ngữ lập trình. Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu c c cấu tr c vòng lặp kh c nhau trong C. ... 18 Lập trình c bản C Kiểm tra tiến độ h c tập 1. …………… cho phép một tập c c chỉ thị đư c th c thi cho đến khi một điều kiện x c định đạt đư c. A. Vòng lặp B. C u tr c C. Toán ... true và chương trình nh c người dùng nhập vào chuỗi ký tự kh c. Chương trình c tiếp t c cho đến khi người dùng nhấn bất kỳ một phím nào kh c với phím ‘y’ ho c ‘Y’. Và chương trình kết th c. ...
 • 19
 • 308
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 10 pptx

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 10 pptx

Kỹ thuật lập trình

... lặp ‘do while’. C cc trong bài h c này đư c trình bày chi tiết, rõ ràng và c n thận. Điều này giúp ta hiểu rõ về c ng c lập trình. Th c hiện theo c cc sau thật c n thận. Phần I ... tiếp đư c th c thi. Chương trình sau minh họa c ch sử dụng c a lệnh continue. Xem đoạn mã lệnh sau: for ( cnt = 1; cnt <=10; cnt++) { if (cnt ==5) continue; printf(“%d\t”, cnt); ... switch ngay lập t c. Chương trình sau minh họa c c dùng c a lệnh break. Quan sát đoạn mã lệnh sau: for (cnt = 1; cnt <= 10; cnt++) { if (cnt == 5) break; printf(“%d\n”, cnt);...
 • 8
 • 344
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 11 ppt

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 11 ppt

Kỹ thuật lập trình

... th c c a chuỗi và là c ch duy nhất để c c hàm làm vi c với chuỗi sẽ biết đâu là điểm kết th c của chuỗi. M cC không c kiểu dữ liệu chuỗi, nhưng nó cho phép c c hằng chuỗi. Một hằng chuỗi ... %c, một chuỗi c c ký tự đư c xuất ra màn hình. C c mảng c ng c thể đư c khởi tạo khi khai báo. Điều này đư c th c hiện bằng vi c gán tên mảng với một danh sách c c giá trị phân c ch nhau bằng ... Không c n thiết khai báo kích thư c của mảng đang đư c khởi tạo. Nếu kích thư c của mảng đư c bỏ qua khi khai báo, trình biên dịch sẽ x c định kích thư c của mảng bằng c ch đếm c c giá trị...
 • 14
 • 308
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 2 ppt

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 2 ppt

Kỹ thuật lập trình

... C c định danh trong C có phân biệt chữ hoa và chữ thường, c thể, arena thì kh c ARENA. 2.3.1 C c nguyên t c cho vi c chỉ đặt tên C c quy t c đặt tên biến kh c nhau tuỳ ngôn ngữ lập trình. ... ư c chuẩn đư c tuân theo như : ¾ Tên biến phải bắt đầu bằng một ký tự chữ c i. ¾ C c ký tự theo sau ký tự đầu bằng một chuỗi c c chữ c i ho c con số và c ng c thể bao gồm ký tự đ c biệt ... 2.2: C c toán tử số h c và ch c năng ¾ C c toán tử hai ngôi Trong C, c c toán tử hai ngôi c ch c năng giống như trong c c ngôn ngữ kh c. Những toán tử như +, -, * và / c thể đư c áp...
 • 15
 • 376
 • 0

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 3 pptx

Tài liệu Lập trình với ngôn ngữ C phần 3 pptx

Kỹ thuật lập trình

... quả ở đầu ra, th c hiện tiếp c cc sau: 4. Lưu tập tin với tên myprogramI .C. 5. Biên dịch tập tin myprogramI .C. 6. Th c thi chương trình myprogramI .C. 7. Trở về trình soạn thảo. ... biết, Biến là tên đặt cho vị trí bộ nhớ máy tính, c thể dùng để lưu trữ c c giá trị kh c nhau tại những thời điểm kh c nhau. Trong chương này, chủ yếu chúng ta sẽ h c cách tạo và sử dụng biến. ... ở đầu ra c a chương trình trên như hình sau: Hình 3.2: Kết quả c a myprogramII .C 44 Lập trình c bản C Phần II – Trong thời gian 30 phút kế tiếp: 1. Viết một chương trình nhập...
 • 6
 • 312
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008