quy tắc ứng xử của học sinh trong trường tiểu học

Quy tắc ứng xử của cargill

Quy tắc ứng xử của cargill

Kỹ năng giao tiếp

...  quy t đnh đng đn nh tho lunquyt đnh đng đn nh tho lun Quy t đnh ny c tuân th Nguyên Tc Hưng Dn v chnh sch ca chng ta không? Quy t đnh ny c hp php không? Quy t ...  —Greg PageNu vic ny xut hin trong phn tin tc, quy t đnh ny c phn nh tt v Cargill không?““10 11chng ta tin hnh kinh doanh ... H&ĐHĐhttp://internal.cargill.com/sites/ethics-compliancephiên bn mi nht ca Quy Tchưng dn đt hng bn sao Quy Tc ca chng tathông tin v nhm tuân th v đo đc v Ban Ph Trch Đo...
 • 19
 • 699
 • 19

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Tư liệu khác

... quy n xử lý. Điều 13. Các quy định cán bộ, công chức cấp xã phải làm Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy tắc này ngoài việcphải thực hiện các quy định tại Quy tắc ... các quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quy n địaphương thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, giám sát việc niêm yết công khai và thựchiện Quy tắc ... khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003. Điều 3. Mục đích Mục đích quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm: 1. Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ,...
 • 10
 • 904
 • 3

Quy tac ung xu cua giao vien

Quy tac ung xu cua giao vien

Tư liệu khác

... tinh:1. Quy tắc ứng xử trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo:- Đảm bảo sự nghiêm túc, thẳng thắn, tôn trọng chủ tọa và những ngời tham gia- Không lộn xộn, ồn ào, uống rợu, bia, hút thuốc lá.2. Quy ... giới:- Đảm bảo tính trong sáng, lích thiệp, tôn trọng. Không có các hành động gây phản cảm, khó chịu với ngời xung quanh.Điều 11: Khi công bố, tiếp nhận thông tin:1. Quy tắc ứng xử khi viết, công ... thông tin phải thể hiện thái độ bình tĩnh, điềm đạm, không cau có, cáu gắt, phản ứng tiêu cực.2. Quy tắc ứng xử khi chỉnh sửa văn bản:- Đảm bảo tính chân thành, nội dung ngắn gọn, trung thực,...
 • 2
 • 464
 • 1

quy tac ung xu cua trường thcs động quan- lục yên- yên ấi

quy tac ung xu cua trường thcs động quan- lục yên- yên ấi

Tư liệu khác

... ngữ ứng xử, hành vi, trang phục của người học sinh phải có văn hoá, phù hợp đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. 1. Quy tắc ứng xử của học sinh: - Giao tiếp giữa học ... tế của trường THCS Động Quan và đặc điểm tình hình địa phương. Trường THCS Động Quan xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học và thực hiện từ năm học 2010-2011 như sau:A- QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ... đức của người học sinh. + Trong giao tiếp thể hiện tính; trung thực, khoan dung, độ lượng nhằm tăng tinh thần đoàn kết, nhân ái trong mỗi học sinh. 2. Hành vi đạo đức ứng xử của người học sinh: ...
 • 8
 • 409
 • 2

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tư liệu khác

... QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.Điều 2. Quy tắc ứng xử này áp dụng đối với toàn thể cán ... tra, giải quy t khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng khi được cấp có thẩm quy n giao.Điều 8. Ứng xử nơi công cộng1. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt ... luận chính thức của cấp có thẩm quy n và sự đồng ý lãnh đạotheo quy định của pháp luật.Điều 7. Ứng xử với tổ chức, cá nhân nước ngoài1. Thực hiện quy định của pháp luật và của cơ quan khi...
 • 5
 • 1,259
 • 5

Tài liệu Bộ quy tắc ứng xử của CB-GV-NV

Tài liệu Bộ quy tắc ứng xử của CB-GV-NV

Tư liệu khác

... nghiệp:DC,*4Bf$$*ed3;$;Vf*95,$$*(4ifQif9b6*ec6*(KcO,bO5,$B$(b/(f6BdBb$ED!n*eQBb>B5,d$>9(f>F(c,/ed6&ib>-(-;d6c(4Bf$$*ed3nB$$K$Kb>4BbO&d>XB*OKb,FKf(b>3K,bQ$9&Q9b4,(fOebBd*FBdEDDa6B,b(b*4Bd9f6*d>c$b>9(f(Q$*($,b3&b5,$B$/*ed>6BdBb$EnB$6Bf$(m>,b*6d5,$*,(d>$*(,*eb3DVd3(b>$*6b34Vm(6,(f(fBb*edQ/6d4;Vd$*(,4. Ứng xử với học sinh: CB5=$9+'(=*>Q1QQ^$;$;V$L6&M>5*24YO*STX}+/*30Q'(=*E!GQFG,$*[Q*X*e2$*[($*+,/*e'*2Q>$*+,/*eF)QB>A$3.5+>A5;x$6&eQB>%5;<$>3.6&=*/%+A5,$5;<$ED:*2$*eQ|L6&M4 ... /X33`X3#Y_k3S "66,/ 3,Y]e1/L,YX"3# /X,1- Ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể:CC(c*bQ4;VdBd*-6$>6c4ef6Bd,d3>Bd*(c,>Bd*$*dE6c4Bd$69cF*d(f*X*ed6/(f&bO*eb3(bF*ec6,bQd5;Vb$*VfL6&4*dib9b ... ;V$Q9m6,9b3-;Vb*,d9d3bQ/;m$;;Vc$>9Q;>$6&ed/,d$>,(f(c6c(9b3-;Vb*E9(f4Bd$/*e>B$(cQ>*(KcO,bO>/;Vb$Qb5,$B$/*ed/(f6BdBb$6c(9b3-;Vb*ESB49c&>KX9b>-=-~3X0*•$N*g$M>$F%>F%hv2- Ứng xử trong giao tiếp qua điện thoại, Internet:!C;c-6d$*ebO*edQ>ic;c-6d$4*ed,(d*/(f,46b$Q6d4ibB$/*ed6$6c(VL6(>4V/*dnB$;c-6d$/(f,/*ed5*e$!!n*$,d*(c*69cF*d5;VbBd*-6$9f5(,4Bc*g$b$,d>5,m5(f$>6dechn*49f6-9&FeO*(,b$;Vf*bQ(b&if,bXVf*(f,,c*>S;$e>;b-(>FBd39dX(fQ/*ed6c(Qif/(f4ef$*d4;Vd$d3$;Vf*9f$d3E5(,4Bc*Bd*-6$49f&46c>5,m5(f$>6dec€QX;Vd$/;f(46c$K>,b*$;fBb>5,m5(f$>S;$B3(c*36fVd3/Vb*4Bb*;Vd$$K>OB$,b*L6(b,>*eb6eb*d$9&O,b*d6,$;Vf*$KE,bXVf*(cQV>XVf*(f,5;VbO*Oeb6b6Bd$,d*!Dn*$K(6O*,b*7•XB>B*S*$K@>9f,bXVf*(f,,c*>S;$e>;b-(>FBd39dX(fQ/*ed6c(Qifeb6$;Vf*$,d*9f$d34ib-(Qifif5(,4Bc*>5(fXVf*5,m5(f$>6dec;f$Bd*-6$K,&e69f66c($;Vf*$,d*€QX;Vd$>,b*$>S;$B;O*$,d*4*Eeb6$;Vf*$,d*9f$d3$;Vf*O(b,dBd*-6$OB$6Bd5(b*edQ6c(Qifif6&ec4*ed,(d*,d;Vb$-9m$;Vf*$,d*X*eed4eb46b$$;Vf*>4*d(ic9f$d3E,bXVf*(bQV>XVf*(f,5;VbO*Oeb6b6Bd4*ed,(d*!T...
 • 7
 • 423
 • 1

Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng theo định hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh các trường tiểu học quận Thủ Đức

Thực trạng quản lý hoạt động dạy học của hiệu trưởng theo định hướng phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh các trường tiểu học quận Thủ Đức

Thạc sĩ - Cao học

... Dạy học phải kích thích nhu cầu và hứng thú học tập của học sinh: Nhu cầu nhận thức của học sinh càng cao thì tính tích cực hoạt động nhận thức càng tăng. Tính tích cực học tập của học sinh ... chủ trong trường. + Quản lí học sinh và các hoạt động của học sinh do nhà trường tổ chức. + Được dự các lớp bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ quản lý trường học, được hưởng các quy n ... 3 trường chuẩn Quốc gia) nhiều phường có từ 2 đến 3 trường TH. Tỷ lệ học sinh học 2 buổi trong ngày từ 46.1% năm học 2001-2002 tăng lên 90.6% trong năm học 2007- 2008. Bình quân só số học sinh...
 • 112
 • 1,472
 • 1

Đề tài: Tìm hiểu thực trạng sử dụng nhóm phương pháp khuyến khích và điều chỉnh hành vi trong giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ở khu vực thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phú ppt

Đề tài: Tìm hiểu thực trạng sử dụng nhóm phương pháp khuyến khích và điều chỉnh hành vi trong giáo dục đạo đức cho học sinh các trường tiểu học ở khu vực thành phố Vĩnh Yên- Vĩnh Phú ppt

Khoa học xã hội

... cực trong hoạtđộng tập thể của học sinh và cũng nhắc nhở, ngăn chặn những hành vi chưa tốt của học sinh. Vì vậy sinh hoạt đầu tuần có nhiều ưu việt trong giáo dục đạo đứccho học sinh. Quy trình ... chỉnh hành vi trong giáo dụcđạo đức học sinh tại ba trường tiểu học tôi nhận thấy như sau:1. Thực trạng sử dụng phương pháp khen thưởng trong giáo dục đạo đứccho học sinh tiểu học Để tìm hiểu ... vi trong giáodục đạo đức học sinh tiểu học có khả năng to lớn trong việc động viên học sinh phát huy mọi sức lực và tinh thần, thể chất, tình cảm và trí tuệ để đạt hiệu quảcao nhất trong học...
 • 52
 • 813
 • 0

SKKN Quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinhtrường Tiểu học.doc

SKKN Quản lý chỉ đạo nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường Tiểu học.doc

Tiểu học

... nhiệm của mình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Ngời giáo viên không chỉ thực hiện nội dung bài giảng mà phải rèn cho học sinh biết áp dụng kiến thức đà học vào thực tế. Học sinh tiểu học ... thức đà học vào thực tế. Chẳng hạn học sinh lớp 2 vừa đợc học bài Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng nhng lại rất mất trật tự trong giờ học hoặc vất rác bừa bÃi ở sân trờng. Học sinh vừa đợc học ... ảnh hởng lớn đến hành vi đạo đức của các em. Trong nhà trờng: học sinh tiểu học phần lớn là ngoan, biết vâng lời cô giáo, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trờng đề ra. Tuy nhiên đánh...
 • 12
 • 2,312
 • 53

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG TIỂU HỌC .doc

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG TIỂU HỌC .doc

Tư liệu khác

... nướcthì vòi thứ nhất chảy đầy bể trong 9 giờ, vòi thứ hai chảy đầy bể trong 12 giờ, vòi thứ bachảy đầy bể trong 18 giờ.ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG TIỂU HỌC B YÊN TRỊNăm học 2009 – 2010MÔN: TIẾNG ... = 1/6 S ABC = 75 cm2Do ®ã S AEK = 75:5x2 = 30 cm2AKNBMCEĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TRƯỜNG TIỂU HỌC B YÊN TRỊNăm học 2009 – 2010MÔN: TOÁN LỚP 5(Thời gian làm bài: 75 phút không kể thời ... đúng trong mỗi câu hỏidưới đây và ghi chữ cái ứng trước câu trả lời đó ( A hoặc B, hoặc C) vào bài thi. Từ Tam Đảo nhìn về phía tây, vẻ đẹp của dãy núi Ba Vì biển ảo lạ lùng từngmùa trong...
 • 4
 • 760
 • 4

Quản lý chỉ đạo Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinhtrường tiểu học

Quản lý chỉ đạo Nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường tiểu học

Mầm non - Tiểu học

... nhiệm của mình trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh. Ngời giáo viên không chỉ thực hiện nội dung bài giảng mà phải rèn cho học sinh biết áp dụng kiến thức đã học vào thực tế. Học sinh tiểu học ... đã học vào thực tế. Chẳng hạn học sinh lớp 2 vừa đợc học bài “Giữ trật tự vệ sinh nơi công cộng” nhng lại rất mất trật tự trong giờ học hoặc vất rác bừa bãi ở sân trờng. Học sinh vừa đợc học ... rất phù hợp với lứa tuổi của học sinh Tiểu học. Hoạt động này nếu làm tốt sẽ có tác dụng rất lớn trong giáo dục đạo đức cho học sinh. Tuy nhiên để việc thực hiện của giáo viên có hiệu quả...
 • 16
 • 1,244
 • 11

Tài liệu QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINHTRƯỜNG TIỂU HỌC docx

Tài liệu QUẢN LÝ CHỈ ĐẠO NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH Ở TRƯỜNG TIỂU HỌC docx

Mầm non - Tiểu học

... GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINHTRƯỜNG TIỂU HỌC". II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu vấn đề giáo dục đạo đức của học sinh tiểu học nói chung và học sinh trường tiểu học Cao Nhân nói riêng. ... hưởng lớn đến hành vi đạo đức của các em. Trong nhà trường: học sinh tiểu học phần lớn là ngoan, biết vâng lời cô giáo, thực hiện tốt nội quy, quy định của nhà trường đề ra. Tuy nhiên đánh ... ĐẠT ĐƯỢC: Tỷ lệ xếp loại học sinh thực hiện tốt 4 nhiệm vụ của người học sinh đạt tỷ lệ cao. IV. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: + Đối tượng nghiên cứu: Học sinh trường tiểu học Cao Nhân – Thuỷ Nguyên...
 • 18
 • 903
 • 16

Xem thêm