quy tắc ứng xử của học sinh trong nhà trường

Quy tắc ứng xử của cargill

Quy tắc ứng xử của cargill

Kỹ năng giao tiếp

...  quy t đnh đng đn nh tho lunquyt đnh đng đn nh tho lun Quy t đnh ny c tuân th Nguyên Tc Hưng Dn v chnh sch ca chng ta không? Quy t đnh ny c hp php không? Quy t ...  —Greg PageNu vic ny xut hin trong phn tin tc, quy t đnh ny c phn nh tt v Cargill không?““10 11chng ta tin hnh kinh doanh ... H&ĐHĐhttp://internal.cargill.com/sites/ethics-compliancephiên bn mi nht ca Quy Tchưng dn đt hng bn sao Quy Tc ca chng tathông tin v nhm tuân th v đo đc v Ban Ph Trch Đo...
 • 19
 • 700
 • 19

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

03/2007/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức...

Tư liệu khác

... quy n xử lý. Điều 13. Các quy định cán bộ, công chức cấp xã phải làm Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 2 của Quy tắc này ngoài việcphải thực hiện các quy định tại Quy tắc ... các quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quy n địaphương thuộc phạm vi quản lý; kiểm tra, giám sát việc niêm yết công khai và thựchiện Quy tắc ... khoản 1 Điều 1 của Pháp lệnh Cán bộ, công chức năm 2003. Điều 3. Mục đích Mục đích quy định Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức nhằm: 1. Quy định các chuẩn mực xử sự của cán bộ,...
 • 10
 • 907
 • 3

Quy tac ung xu cua giao vien

Quy tac ung xu cua giao vien

Tư liệu khác

... tinh:1. Quy tắc ứng xử trong các cuộc họp, hội nghị, hội thảo:- Đảm bảo sự nghiêm túc, thẳng thắn, tôn trọng chủ tọa và những ngời tham gia- Không lộn xộn, ồn ào, uống rợu, bia, hút thuốc lá.2. Quy ... giới:- Đảm bảo tính trong sáng, lích thiệp, tôn trọng. Không có các hành động gây phản cảm, khó chịu với ngời xung quanh.Điều 11: Khi công bố, tiếp nhận thông tin:1. Quy tắc ứng xử khi viết, công ... thông tin phải thể hiện thái độ bình tĩnh, điềm đạm, không cau có, cáu gắt, phản ứng tiêu cực.2. Quy tắc ứng xử khi chỉnh sửa văn bản:- Đảm bảo tính chân thành, nội dung ngắn gọn, trung thực,...
 • 2
 • 467
 • 1

quy tac ung xu cua trường thcs động quan- lục yên- yên ấi

quy tac ung xu cua trường thcs động quan- lục yên- yên ấi

Tư liệu khác

... ngữ ứng xử, hành vi, trang phục của người học sinh phải có văn hoá, phù hợp đạo đức và lối sống của lứa tuổi học sinh trung học phổ thông. 1. Quy tắc ứng xử của học sinh: - Giao tiếp giữa học ... tế của trường THCS Động Quan và đặc điểm tình hình địa phương. Trường THCS Động Quan xây dựng Quy tắc ứng xử trong trường học và thực hiện từ năm học 2010-2011 như sau:A- QUY TẮC ỨNG XỬ CỦA ... trào “ Xây dựng trường học thân thiện- Học sinh tích cực” năm học 2010-2011Căn cứ kế hoạch “ Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực” giai đoạn 2009-2013 của nhà trường. Căn cứ vào...
 • 8
 • 411
 • 2

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch

Tư liệu khác

... QUY T ĐỊNH:Điều 1. Ban hành kèm theo Quy t định này Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức,viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch.Điều 2. Quy tắc ứng xử này áp dụng đối với toàn thể cán ... tra, giải quy t khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng khi được cấp có thẩm quy n giao.Điều 8. Ứng xử nơi công cộng1. Chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật và quy tắc sinh hoạt ... chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiệnnhiệm vụ tiếp dân, giải quy t công việc theo thẩm quy n, đúng trình tự, thủ tục giải quy t khiếu nại, tố cáo được quy định trong Quy chế tiếp...
 • 5
 • 1,259
 • 5

Tài liệu Bộ quy tắc ứng xử của CB-GV-NV

Tài liệu Bộ quy tắc ứng xử của CB-GV-NV

Tư liệu khác

... nghiệp:DC,*4Bf$$*ed3;$;Vf*95,$$*(4ifQif9b6*ec6*(KcO,bO5,$B$(b/(f6BdBb$ED!n*eQBb>B5,d$>9(f>F(c,/ed6&ib>-(-;d6c(4Bf$$*ed3nB$$K$Kb>4BbO&d>XB*OKb,FKf(b>3K,bQ$9&Q9b4,(fOebBd*FBdEDDa6B,b(b*4Bd9f6*d>c$b>9(f(Q$*($,b3&b5,$B$/*ed>6BdBb$EnB$6Bf$(m>,b*6d5,$*,(d>$*(,*eb3DVd3(b>$*6b34Vm(6,(f(fBb*edQ/6d4;Vd$*(,4. Ứng xử với học sinh: CB5=$9+'(=*>Q1QQ^$;$;V$L6&M>5*24YO*STX}+/*30Q'(=*E!GQFG,$*[Q*X*e2$*[($*+,/*e'*2Q>$*+,/*eF)QB>A$3.5+>A5;x$6&eQB>%5;<$>3.6&=*/%+A5,$5;<$ED:*2$*eQ|L6&M4 ... /X33`X3#Y_k3S "66,/ 3,Y]e1/L,YX"3# /X,1- Ứng xử trong hội họp, sinh hoạt tập thể:CC(c*bQ4;VdBd*-6$>6c4ef6Bd,d3>Bd*(c,>Bd*$*dE6c4Bd$69cF*d(f*X*ed6/(f&bO*eb3(bF*ec6,bQd5;Vb$*VfL6&4*dib9b ... ;V$Q9m6,9b3-;Vb*,d9d3bQ/;m$;;Vc$>9Q;>$6&ed/,d$>,(f(c6c(9b3-;Vb*E9(f4Bd$/*e>B$(cQ>*(KcO,bO>/;Vb$Qb5,$B$/*ed/(f6BdBb$6c(9b3-;Vb*ESB49c&>KX9b>-=-~3X0*•$N*g$M>$F%>F%hv2- Ứng xử trong giao tiếp qua điện thoại, Internet:!C;c-6d$*ebO*edQ>ic;c-6d$4*ed,(d*/(f,46b$Q6d4ibB$/*ed6$6c(VL6(>4V/*dnB$;c-6d$/(f,/*ed5*e$!!n*$,d*(c*69cF*d5;VbBd*-6$9f5(,4Bc*g$b$,d>5,m5(f$>6dechn*49f6-9&FeO*(,b$;Vf*bQ(b&if,bXVf*(f,,c*>S;$e>;b-(>FBd39dX(fQ/*ed6c(Qif/(f4ef$*d4;Vd$d3$;Vf*9f$d3E5(,4Bc*Bd*-6$49f&46c>5,m5(f$>6dec€QX;Vd$/;f(46c$K>,b*$;fBb>5,m5(f$>S;$B3(c*36fVd3/Vb*4Bb*;Vd$$K>OB$,b*L6(b,>*eb6eb*d$9&O,b*d6,$;Vf*$KE,bXVf*(cQV>XVf*(f,5;VbO*Oeb6b6Bd$,d*!Dn*$K(6O*,b*7•XB>B*S*$K@>9f,bXVf*(f,,c*>S;$e>;b-(>FBd39dX(fQ/*ed6c(Qifeb6$;Vf*$,d*9f$d34ib-(Qifif5(,4Bc*>5(fXVf*5,m5(f$>6dec;f$Bd*-6$K,&e69f66c($;Vf*$,d*€QX;Vd$>,b*$>S;$B;O*$,d*4*Eeb6$;Vf*$,d*9f$d3$;Vf*O(b,dBd*-6$OB$6Bd5(b*edQ6c(Qifif6&ec4*ed,(d*,d;Vb$-9m$;Vf*$,d*X*eed4eb46b$$;Vf*>4*d(ic9f$d3E,bXVf*(bQV>XVf*(f,5;VbO*Oeb6b6Bd4*ed,(d*!T...
 • 7
 • 423
 • 1

Một số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường trung học phổ thông

Một số giải pháp giáo dục đạo đức học sinh trong nhà trường trung học phổ thông

Trung học cơ sở - phổ thông

... môi trường trong công tác giáo dục đạo đức học sinh. III. Biên pháp giáo dục đạo đức cho học sinh của các trường THPT.Xuất phát thực trạng của công tác giáo dục cho học sinh trong các trường ... đức cho học sinh của trường trung học phổ thông trong giai đoạn hiện nay như sau:1.Xây dựng trong nhà trường một môi trường thật tốt để giáo dục đạo đức cho học sinh. a.Ý nghĩaMột trong các ... trọng trong việc giáo dục đạo đức cho học sinh làm: Cảnh quan sư phạm, làm sao để nhà trường thực sự là Nhà trường , tự đúng ý của nghĩa của nó là mang yếu tố giáo dục. Giáo dục nhà trường...
 • 16
 • 914
 • 5

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ : NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC .

Tài liệu CHUYÊN ĐỀ : NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH TRONG NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC .

Tư liệu khác

... cho học sinh tiểu học. 2. Kỹ năng: Vận dụng được phương pháp giáo dục cho học sinh vào giải quy t tình huống cụ thể.3. Thái độ: Nêu cao vai trò trách nhiệm của người giáo viên tiểu học trong ... trong nhà tr ng ti u ươ ụ ạ ứ ườ ểh c, nh m rèn luy n h c sinh có đ o đ c t t, bi t ng x ọ ằ ệ ọ ạ ứ ố ế ứ ửhành vi trong cu c s ng, h c sinh có ý th c th c hi n các n i ộ ố ọ ứ ự ệ ộ quy trong ... dưỡng học sinh hình thành cảm xúc, hình thành niềm tin từ đó tạo ra động cơ tình cảm trong sáng trong việc thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình. Giáo dục tình cảm là hình thành cho học sinh...
 • 11
 • 2,014
 • 38

tiểu luận giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông

tiểu luận giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông

Kế toán

... động trong toàn thể học sinh, chuyên đề đã phần nào cùng với nhà trường hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, cách ứng xử, cách quan tâm, chia sẻvà lòng nhân ái của học sinh qua việc học tập ... lời Bác” đến với học sinh trong nhà trường phổ thông là việc làm hết sức cần thiết, đó chính là giải pháp tích cực nhằm nâng caohiệu quả giáo dục đạo đức cho học sinh trong nhà trường phổ thông.Chọn ... cho học sinh trong nhà trường phổ thông qua chuyênđề kể chuyện đạo đức đã được ứng dụng một cách rộng rãi cho các trường trong Thành phố và các huyện. Mô hình này sẽ dễ dàng thực hiện cho học sinh...
 • 13
 • 2,434
 • 2

Quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh

Quy tắc ứng xử văn hóa của học sinh

Vật lý

... NAMTRƯỜNG TH SỐ II TRÌ QUANGĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Trì Quang, ngày 18 tháng 10 năm 2010 QUY TẮC Ứng xử văn hóa của học sinh ( Ban hành kèm theo Quy t định số: 06 ngày 18/ 10/ 2010 của ... giáo, nhân viên nhà trường và khách đến trường: 1.1/ Ứng xử trong chào hỏi, xưng hô, giới thiệu với thầy cô, cô giáo, nhân viên nhà trường, khách đến thăm, làm việc với nhà trường đảm bảo kính ... 1.2/ Ứng xử trong học tập, người học được bày tỏ quan điểm phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập. Đảm bảo nghiêm túc, trung thực, không vi phạm quy chế kiểm tra, thi cử.1.3/ Ứng xử khi...
 • 3
 • 4,883
 • 18

Xem thêm