quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn

Mối quan hệ biện chứng giữa luận thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự vận dụng của Đảng ta

Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự vận dụng của Đảng ta

Khoa học xã hội

... nhận thức, được hình thành trong mối quan hệ với thực tiễn. 3 – Mối quan hệ biện chứng giữa luận thực tiễn: Giữa luận thực tiễn có mối quan hệ với nhau, tác động qua lại nhau, trong ... quản chế độ phân phối.5 • Nguyên thống nhất giữa luận thực tiễn: Theo quan điểm mácxít, luận thực tiễn không tách rời nhau mà giữa chúng có sự liên hệ, xâm nhập tạo ... Mối quan hệ biện chứng giữa luận thực tiễn. Ý nghĩa phương pháp luận của vấn đề này. Sự vận dụng của Đảng ta.Đáp án Sự gắn kết giữa nhận thức luận hoạt động thực tiễn luôn...
 • 9
 • 97,476
 • 1,843

LUẬN VĂN: Mối quan hệ biện chứng giữa luận thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam pptx

LUẬN VĂN: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam pptx

Kinh tế - Thương mại

... hệ với thực tiễn. Do đó, thực tiễn luận luôn có mối quan hệ biện chứng tác động qua lại lẫn nhau trong đó thực tiễn giữ vai trò quyết định luận 1.3.1 .Thực tiễn quyết định luận: ... “Mối quan hệ biện chứng giữa luận thực tiễn trong sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội ở Việt Nam”. Chương 1. Cơ sở luận 1.1 .Thực tiễn: 1.1.1.Khái niệm: Thực tiễn ... phù hợp với thực tiễn thì nó thúc đẩy thực tiễn phát triển, nếu nhận thức phản ánh sai thực tiễn thì nó sẽ kìm hãm sự phát triển thực tiễn. Chương 2. mối quan hệ giữa luận thực tiễn trong...
 • 16
 • 2,520
 • 2

Báo cáo khoa học: Mối quan hệ biện chứng giữa luận vỡ thực tiễn trong cách mạng tháng tám - một số bài học kinh nghiệm docx

Báo cáo khoa học: Mối quan hệ biện chứng giữa lý luận vỡ thực tiễn trong cách mạng tháng tám - một số bài học kinh nghiệm docx

Báo cáo khoa học

... đòi hỏi của thực tiễn. Thứ ba, khi vận dụng luận vào thực tiễn, đòi hỏi phải vận dụng luận phù hợp với thực tiễn, không gò ép thực tiễn, gọt rũa thực tiễn cho phù hợp luận nh gọt ... tắc: phát triển, kết hợp với nguyên luận về mối quan hệ biện chứng giữa luận thực tiễn, học thuyết về chân của chủ nghĩa duy vật biện chứng để phân tích, tổng hợp, đánh gía, ... động thực tiễn cũng nh trong hoạt động nhận thức, khi vận dụng luận, vận dụng tri thức, không nên phụ thuộc máy móc, tuyệt đối vào luận, vào tri thức. Căn cứ vào lý luận, vận dụng luận...
 • 7
 • 567
 • 1

xác định quan hệ cha, mẹ, con- luận thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh Nghệ An

xác định quan hệ cha, mẹ, con- Lý luận và thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh Nghệ An

Khoa học xã hội

... PHẦN MỞ ĐẦU. 1. Tính cấp thiết của đề tài: Nếu quan hệ giữa vợ chồng là quan hệ pháp hôn nhân thì quan hệ giữa cha, mẹ con cái là quan hệ tràn đầy tình cảm yêu thương chăm sóc như một ... tạp có xu hướng tăng cao.2. Phạm vi đối tượng nghiên cứu: Trong đề tài niên luận này nghiên cứu vấn đề “xác định quan hệ cha, mẹ, con- luận thực tiễn áp dụng tại địa bàn tỉnh Nghệ ... phát sinh quan hệ cha, mẹ, con : Quan hệ pháp luật giữa cha mẹ con phát sinh dựa trên những sự kiện pháp nhất định do luật hôn nhân gia đình quy định , đó là sự kiện sinh đẻ sự kiện...
 • 34
 • 3,640
 • 8

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc

Kế toán

... mối quan hệ khác như cụ thể khách thể, luận tực tiễn, điều kiện khách quan nhân tố chủ quan 1414 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_ QTNL50B TÀI LIỆU THAM KHẢONhững nguyên cơ ... vật biện chứng, chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng định trong mối quan hệ vật chất ý thức thì vật chất là cơ sở, cội nguồn sinh ra ý thức. . Giữa vật chất ý thức có mối quan hệ biện chứng ... chất tồn tại khách quan ý thức là sự phản ánh sự vật đó. Trên cơ sở luận của chủ 99 Tiểu luận triết học Phạm Thị Lý_ QTNL50BCHƯƠNG I: MỐI QUAN HỆ BIỆN CHỨNG VẬT CHẤT Ý THỨCI. Phương...
 • 20
 • 24,623
 • 62

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Kinh tế - Thương mại

... vật biện chứng, chủ nghĩa xã hội khoa học khẳng định trong mối quan hệ vật chất ý thức thì vật chất là cơ sở, cội nguồn sinh ra ý thức. . Giữa vật chất ý thức có mối quan hệ biện chứng ... đề triết học về mối quan hệ biện chứng giữa ý thức vật chất luôn là cơ sở, là phương hướng, là tôn chỉ cho hoạt động thực tiễn, xây dựng phát triển xã hội. Từ luận chủ nghĩa Mác Lênin ... muốn tìm hiểu thêm về thực trạng nên kinh tế việt Nam hiện nay vì vậy em quyết định chọn đề tài: “Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng luận ấy trong xây dựng kinh...
 • 21
 • 1,969
 • 4

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức. sự vận dụng luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức. Và sự vận dụng lý luận ấy trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay

Lý luận chính trị

... - Quan hệ sở hữu đối với t liệu sản xuất, tức là quan hệ giữa ngời với t liệu sảnxuất, nói cách khác là t liệu sản xuất thuộc về ai.- Quan hệ trong tổ chức quản sản xuất, tức là quan hệ ... phù hợp giữa quan hệ sản xuất lực lợngsản xuất. Cơ chế quan liêu, bao cấp đà bóp méo các yếu tố của quan hệ sản xuất, kìmhÃm lực lợng sản xuất, kết quả của sự không phù hợp giữa quan hệ sản ... tức là quan hệ giữa ngời với ngờitrong sản xuất trao đổi của cải vật chất nh: phân công chuyên môn hoá hợp táchoá lao động, quan hệ giữa ngời quản công nhân- Quan hệ trong phân...
 • 15
 • 2,270
 • 4

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức, ý nghĩa phương pháp luận.

Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, ý nghĩa và phương pháp luận.

Cao đẳng - Đại học

... chất ý thức còn là cơ sở để nghiên cứu,xem xét các mối quan hệ khác như: luận thực tiễn, khách thể chủ thể,vấn đề chân …c) Ý nghĩa phương pháp luận: Do vật chất là nguồn gốc ... quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức:- Vật chất quyết định sự hình thành phát triển của ý thức.Vật chất là cái có trước,nó sinh ra quyết định ý thức: Câu 1: Mối quan hệ biện chứng ... 1: Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức, ý nghĩa phương pháp luận. a) Đinh nghĩa:- Vật chất: Vật chất, theo Lênin. “là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan, được...
 • 3
 • 134,345
 • 2,758

Tiểu luận "Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện nay"

Tiểu luận

Báo cáo khoa học

... 1 MỤC LỤC I. luận chung về mối quan hệ giữa vật chất ý thức. 1. Vật chất 2. ý thức 3. Mối quan hệ giữa vật chất ý thức II. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất ý thức trong việc ... ta hiện nay . 1. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất ý thức vào mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế chính trị . 2. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất ý thức trong việc xây dựng nền ... một vấn đề cấp bách ,bởi giữa đổi mới kinh tế và đổi mới chính trị có mối quan hệ giữa vật chất ý thức sẽ cho phép chúng ta vận dụng vào mối quan hệ giữa kinh tế chính trị ,giúp cho công...
 • 23
 • 2,624
 • 5

Tài liệu Tiểu luận triết học "Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên xã hội phân tích vấn đề bảo vệ môi trường hiện nay ở Việt Nam" docx

Tài liệu Tiểu luận triết học

Báo cáo khoa học

... đề tài Tiểu luận này được viết nhằm nêu lại quan điểm của Triết học Mác-Lênin về mối quan hệ giữa tự nhiên xã hội đồng thời trên cơ sở: Mối quan hệ biện chứng giữa tự nhiên xã hộiphân ... tất cả mọi người. Mối quan hệ giữa tự nhiên xã hội phụ thuộc vào trình độ nhận thức vận dụngcác quy luật trong hoạt động thực tiễn: Mối quan hệ giữa tự nhiên con người được thể hiện ... mối quan hệ củacon người sự tác động lẫn nhau giữa người với người làm nền tảng. Theo Mác: "Xã hộikhông phải gồm các cá nhân người. Xã hội biểu hiện tổng số mối liên hệ những quan hệ của...
 • 23
 • 1,210
 • 7

Tài liệu Tiểu luận triết học -Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện n pptx

Tài liệu Tiểu luận triết học -Mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức trong nền kinh tế nước ta hiện n pptx

Báo cáo khoa học

... nay .1.Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất ý thức vào mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế chính trị :Như chúng ta đã biết, giữa vật chất ý thức có mối quan hệ biện chứng lẫn nhau .Nhân ... nước ta hiện nay .1. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất ý thức vào mối quan hệ biện chứng giữa kinh tế chính trị .2. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất ý thức trong việc xây dựng nền ... Tiểu luận triết họcMỤC LỤCI. luận chung về mối quan hệ giữa vật chất ý thức.1. Vật chất2. ý thức3. Mối quan hệ giữa vật chất ý thứcII. Vận dụng mối quan hệ giữa vật chất ý thức...
 • 22
 • 1,856
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25