phan speak unit 3 lop 9

Unit 3- lop 9

Unit 3- lop 9

Tiếng anh

... the keeper arrived. -The shop 2. Does Nam write the report in English ? -Is 3. The last time I saw Nam was in 198 6. - I haven’t 4. Have you got cheaper watch than this? - Is this the …………5.Lan ... asked……………………………………… V. Complete these sentence:1.Be/ you accustomed / speaking French / class ? 2.This tourist / used to / eat/ rice / his meals . 3. I / come here / when I / be/ a child . 4. He/ be/ to/ ... - The last time …… 8.My grand father hasn’t been to hospital before.- This is the first time 9. She found the bill in several seconds. - It …… ……10.He was driving very fast, so he couldn’t...
 • 2
 • 1,290
 • 13

unit 3 lop 3

unit 3 lop 3

Tiếng anh

... match Thank you very much Goodbye See you later Play a gameWhisperGroup 1Group 2Group 3 What’s your name?My name’s AlanNice to meet you 4. Read and matchThat’s L_I_N_D_AHello....
 • 11
 • 632
 • 0

MẪU CÂU - UNIT 3 - LỚP 6 ppsx

MẪU CÂU - UNIT 3 - LỚP 6 ppsx

Anh ngữ phổ thông

... những gì ? Cả hai dạng câu hỏi ở gần hay xa đều có cùng cách trả lời như sau: MẪU CÂU - UNIT 3 - LỚP 6 Mẫu câu 1 : Hỏi về số lượng How many people are there in your family ? Có bao nhiêu ... người Có 2 cách trả lời: - It's Lan : đó là Lan - That is Lan : đó là Lan Mẫu câu 3 : Hỏi nghề What do you do ? bạn làm nghề gì ? - I'm a student Tôi là học sinh What does...
 • 6
 • 536
 • 1

Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (2) ppt

Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (2) ppt

Anh ngữ phổ thông

... Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (2) 2. Modal verbs :must , have to , ought to ( Các động từ tình thái : must , ... arrive ? ( Toi nên đến lúc mấy giờ ?)  We ought to help them (Chúng ta phải / nên giúp họ.) 3. Why (tại sao) - Because (bởi vì ) - Why là trạng từ nghi vấn, được dùng để hỏi lý do hoặc nguyên...
 • 8
 • 442
 • 0

Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (1) pdf

Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (1) pdf

Anh ngữ phổ thông

... đại từ phản thân có thể đứng cuối câu. Ex: The manager spoke to me himself. Ngữ pháp - UNIT 3 - LỚP 8 (1) 1. Reflexive pronouns (đại từ phản thân) I => myself chính tôi You =>...
 • 4
 • 597
 • 0

TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 7 pot

TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 7 pot

Anh ngữ phổ thông

... TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 7 Put : đặt để Washing machine : máy giặt Refrigerator : tủ lạnh Electric stove :...
 • 8
 • 616
 • 1

TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 12 pdf

TỪ VỰNG - UNIT 3 - LỚP 12 pdf

Anh ngữ phổ thông

... Discourtesy : sự bất lịch sự Trang 37 Hurt someone’s feeling : gây thương tổn ai Permission : sự cho phép Seat : chỗ ngồi Action : hành động Trang 34 Pair of glasses : cặp mắt kính Watch ... : chỉ tay vào Acceptable : có thể chấp nhận Approach : đến gần Hairstyle : kiểu tóc Trang 33 Terrific : tuyệt Decent : đứng đắn, tề chỉnh Handle : chăm sóc (tóc) Kid : chơi khăm Terrible ... Polite : lịch sự Simply : đơn giản Interruption : sự gián đoạn Common : thông thường Trang 38 District : quận Run : điều hành Office : văn phòng Upset : buồn Side : phía Turn up :...
 • 16
 • 1,019
 • 2

VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 7 (1) ppsx

VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 7 (1) ppsx

Anh ngữ phổ thông

... What an interesting book ! Nếu biết cách làm thì cũng dễ phải không các em? VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 7 (1) CÂU CẢM Các em học thuộc công thức sau đây nhé: WHAT (a/an) + tính từ + danh...
 • 4
 • 422
 • 0

VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (1) pptx

VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (1) pptx

Anh ngữ phổ thông

... thì bình thường ta chỉ việc thêm s vào phía sau Ví dụ: A book : 1 quyển sách VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (1) CÁCH ĐỔI SANG SỐ NHIỀU Trong các dạng bài tập người ta thường yêu cầu đổi sang ... Knife ==> knives Bookself ==> bookselves 3) Danh từ tận cùng là y : Đổi y thành i rồi thêm es : Country =====> countries Tuy nhiên...
 • 5
 • 288
 • 0

VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (2) pps

VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (2) pps

Anh ngữ phổ thông

... sẽ nhờ thợ may biến nó thành những bộ trang phục khác nhau. Cách dùng be ở đây VĂN PHẠM - UNIT 3 - LỚP 6 (2) ĐẠI TỪ SỞ HỮU Các em cũng cần học thuộc các đại từ và sở hữu của chúng như dưới...
 • 6
 • 246
 • 0

Xem thêm