ngữ pháp tiếng anh ôn thi đại học khối d

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic

Anh ngữ phổ thông

... ngữ cho tân ngữ: People consider him a teacher –Mọi người nghĩ anh ấy là một giáo viên.2. Phân loại danh từDanh từ có thể chia thành 4 loại như sau:– Danh từ chung.– Danh từ riêng.– Danh ... tượng.– Danh từ tập thể.● Danh từ chung (Common nouns)– Danh từ chung là những danh từ chỉ người, việc và địađiểmVí d : Dog, house, picture, computer.– Danh từ chung có thể được viết d ới hình ... +how/what/when/where/which/why +to doNhững động từ sử d ng công thứcnày là:ask, decide, discover, find out, forget,know, learn, remember, see, show,think, understand, want to know,wonder Ex:- He discovered how to...
 • 142
 • 14,294
 • 398

đề thi tiếng anh ôn thi đại học

đề thi tiếng anh ôn thi đại học

Ngữ pháp tiếng Anh

... would not have disappointed B. Without his sudden death, she wouldn’t have been disappointed C. If he didn’t die suddenly, she wouldn’t be disappointed D. She wouldn’t disappoint if he didn’t ... grandmother C. My grandmother lived outer than my grandfather D. My grandfather didn’t live so long as my grandmother 43. His sudden death made her disappointed. A. If he hadn’t died suddenly, ... years. A. dependent B. dependence C. independence D. independent 41. The noise me. I cannot hear anything A. deaf B. deafness C. deafened D. deafen 42. In the last few years, this area has...
 • 85
 • 4,890
 • 53

Cấu trúc Tiếng Anh ôn thi Đại học

Cấu trúc Tiếng Anh ôn thi Đại học

Tiếng anh

... either[] : giống như trênI don't like dogs, neither does he I don't like dogs, he does not either (tôi không thích chó, anh ta cũng không )11) It was in this house _______ he was ... em biết công thức là so luôn đi với tính/trạng từ cònsuch đi với danh từ , d d ng thấy ngay câu d có so mà không có tính/trạng từ nên loại đ , còn lại câu a Tóm lại để làm được câu d ng này ... bản thân anh ta không phải là khỉ ! He worked in that company as an engineer ( anh ta làm kỹ sư trong công ty đó )=> anh ta làm kỹ sư thi t chứ không phải giống. 3) Một số cụm thành ngữ cần...
 • 14
 • 1,735
 • 25

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Các loại câu hỏi

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Các loại câu hỏi

Anh ngữ phổ thông

... từ(be,do, does, did)+ S + V + bổ ngữ (+tân ngữ) ?Ví d :How did Maria get to school today?When did he move to London?Why did she leave so early?3. Câu hỏi phức (embedded question)Là câu ... rằng đại từ sau “as” luôn ở d ng chủ ngữ. Ví d :72- Trong tiếng Anh của người Mỹ có thể d ng “different than”nếu sau đó là cả một câu hoàn chỉnh (không phổ biến).Ví d :His appearance is different ... “ed”: excited, interested, tired, surprised…Ex: He has been working so hard today, so he is reallyexhausted.3.2. D u hiệu nhận biết Trạng từTrạng từ kết cấu khá đơn giản:Adv= Adj+ly: wonderfully,...
 • 23
 • 1,216
 • 18

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Giới từ

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Giới từ

Anh ngữ phổ thông

... laigần)is/are goingto dois/are going to bedoneCan can, could docan, could bedoneMight might do might be doneMust must do must be doneHave to have to do have to be done8. Một số Trường ... Đại từ.Ví d : What is this medal made of?Of what is this medal made?hayThe man whom we listened to is our new teacher.The man to whom we listened is our new teacher.5. Cách đặt từ ngữ có giới ... phải rất chú ý đến nóngay từ lúc mới học môn ngoại ngữ đó nói chung và tiếng Anh nói riêng.Trong tiếng Anh, người ta không thể đặt ra các quy luật vềcác phép d ng giới từ mang tính cố định cho...
 • 12
 • 1,043
 • 7

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Hiện tại đơn, hiện tại tiếp diễn

Anh ngữ phổ thông

... written hisreport.I hasn’t decided what to do yet = I hasn’t decided what to do.Have you read this article yet? = Have you read this article?- Just: vừa mới D ng để chỉ một hành động vừa ... HOÀNTHÀNH TIẾP DIỄN1. To be:S + had been + Adj/ nounEx: She had been a good dancerwhen she met a car accident.2. Verb:S + had + Pii (past participle)Ex: We had lived in Hue beforeCông thức ... ràng.Hành động vẫn tiếp diễn ởhiện tại, có khả năng lan tớitương lai do đó không có kết8John has traveled around the world (We don’t know when)Have you passed your driving test?- Hoặc đi...
 • 14
 • 1,143
 • 5

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Mệnh đề quan hệ

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Mệnh đề quan hệ

Anh ngữ phổ thông

... her.117Bài 23: Mệnh đề danh ngữ Trong tiếng Anh, có những mệnh đề đứng ở vị trí củamột danh từ. Đó chính là mệnh đề danh từ. Mệnh đề danhtừ là mệnh đề có thể đóng vai trò như một danh từ trongcâu. ... when, where, …và từ that.2. Chứ năng của mệnh đề danh ngữ. 2.1. Mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ trong câu.Những câu có mệnh đề danh ngữ làm chủ ngữ thường cócấu trúc như sau: Where/ when/ why/ ... không?)2.3. Mệnh đề danh ngữ làm tân ngữ sau giới từ.Câu d ng này thường có cấu trúc như sau: S + V/be + adj+preposition + where/ what/ when/ why/ that….+ S + V.Ví d :+ Their decision depends...
 • 21
 • 1,132
 • 5

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Tương lai đơn, tương lai gần, tương lai tiếp diễn

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Tương lai đơn, tương lai gần, tương lai tiếp diễn

Anh ngữ phổ thông

... +how/what/when/where/which/why +to doNhững động từ sử d ng công thứcnày là:ask, decide, discover, find out, forget,know, learn, remember, see, show,think, understand, want to know,wonder Ex:- He discovered how to ... suggest,like, propose, detest,dread, resent, pardon,try, fancy.Ex:- He admitted takingthe money.- Would you considerselling the property?- He kept complaining.- He didn't want to riskgetting ... lookforward to, dream of,succeed in, object to,approve/disapproveof - Two men failed to return from theexpedition.- The remants refused to leave.- She volunteered to help the disabled.- He...
 • 12
 • 1,899
 • 13

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Động từ khuyết thiếu

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic - Động từ khuyết thiếu

Anh ngữ phổ thông

... người nghĩ anh ấy là một giáo viên.2. Phân loại danh từDanh từ có thể chia thành 4 loại như sau:– Danh từ chung.– Danh từ riêng.– Danh từ trừu tượng.– Danh từ tập thể.● Danh từ chung ... bài này, chúng ta sẽ cùng học cách nhậndiện danh từ, phân loại chúng và vận d ng đúng thể thứccủa danh từ nhé.1. Chức năng của danh từ• Danh từ trong tiếng Anh là từ d ng để chỉ người, vật, ... Danh từ chung là những danh từ chỉ người, việc và địađiểmVí d : Dog, house, picture, computer.– Danh từ chung có thể được viết d ới hình thức số ít hoặcsố nhiềuVí d : A dog hoặc dogs– Danh...
 • 17
 • 1,640
 • 8

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic Mạo từ

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic Mạo từ

Anh ngữ phổ thông

... tân ngữ của động từ: Who did you see? (Ai đã trôngthấy bạn?)46Bài 12: Mạo từMạo từ d ng để giới thi u một danh từ. Trong tiếng Anh có 2 loại mạo từ chính. Trong đó, “a, an” là mạo từ khôngxác ... y“: an uncle, an umbrella53Bài 13: Đại từ Đại từ d ng để thay thế danh từ nhằm tránh lặp lại danhtừ. Trong Tiếng Anh có 5 loại đại từ với các chức năngsử d ng khác nhau: nhân xưng (personal), ... chủ ngữ: Ví d : The man who robbed has been arrested. (Người đànông ăn trộm đã vừa bị bắt)– Làm tân ngữ của động từ:Ví d : The man whom I saw told me to come back today.(Người đàn ông tôi...
 • 12
 • 573
 • 3

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic- Hòa hợp chủ ngữ – động từ

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic- Hòa hợp chủ ngữ – động từ

Anh ngữ phổ thông

... thành.Ví d :If it had rained yesterday, we would have stayed at home.→ Had it rained yesterday, we would have stayed at home.If he had trained hard, he would have won the match.→ Had he trained ... succeeded.The teacher explained and we understood.→ But for the teacher’s explanation, we wouldn’t haveunderstood.3. Đảo ngữ của câu điều kiện3.1. Điều kiện loại I• Nếu trong câu có “should” ... harder than this one.Nobody works harder than John does.3. Cách sử d ng None và No“None” và “No” đều d ng được với cả danh từ số ít và sốnhiều.· Nếu sau “None of” the là một danh từ không đếm...
 • 14
 • 847
 • 8

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic- Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)

Ngữ pháp tiếng anh ôn thi toeic- Quá khứ phân từ (ed) và hiện tại phân từ (Ving)

Anh ngữ phổ thông

... did not go to class yesterday)Bill would rather that his wife hadn’t divorced him.Chú ý: Ngữ pháp hiện đại cho phép lược bỏ that trong một sốcâu giả định d ng would rather2 Câu giả định d ng ... somewhere.+ D ng làm tân ngữ của cụm giới từ.Ví d :- Mary is interested in reading books.- They are keen on living here.+ D ng như bổ ngữ của chủ ngữ. Trong tiếng Anh, nhữngcâu d ng S + Be+ ... này- D ng với một số thành ngữ:  Come what may: d có chuyện gì đi nữa.Ví d :Come what may we will stand by you. If need be : nếu cầnVí d :If need be we can take another road.- D ng với...
 • 12
 • 4,135
 • 13

BÀI TẬP TIẾNG ANH (ÔN THI ĐẠI HỌC)

BÀI TẬP TIẾNG ANH (ÔN THI ĐẠI HỌC)

Anh ngữ phổ thông

... completed. A. advanced B. elapsed C. proceeded D. progressed 9. The thought of taking such an examination had never for one moment _________ my head. A. occurred B. crossed C. slipped D. ... virtually C. almost D. practically 4. He had such a bad stomachache that he was __________ with pain. A. bent down B. folded over C. snapped off D. doubled up 5. Alone in a deserted house, he ... nothing but B. everything but C. anything but D. all but 6. Good health enables people to enjoy life and have the __________to achieve their goals. A. chance B. opportunity C. occasion D. ...
 • 3
 • 2,434
 • 40

Xem thêm