mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà xưởng

Tài liệu BIỂU MẪU "BIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ " ppt

Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu khác

... lập thành bản có giá trị pháp như nhau.Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc ... phải thanh toán cho bên ủy nhiệm thu (nếu có): 3. Các vấn đề khác (nếu có): Hành vi vi phạm hợp đồng của các bên, trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại Biên bản ... hình sử dụng biên lai thuế:- Số biên lai thuế cơ quan ủy nhiệm thu cấp phát:- Số biên lai thuế đã sử dụng: - Số biên lai thuế chưa sử dụng:1.3. Về nguyên nhân, biện pháp xử số tiền thuế...
 • 2
 • 2,176
 • 4

Mẫu Biên bản thanh Hợp đồng kiểm toán.doc

Mẫu Biên bản thanh lý Hợp đồng kiểm toán.doc

Kế toán

... tuyến miễn phíA213 1/2 Biên bản thanh Hợp đồng kiểm toán CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc o0o Số: /2011/ABC BIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNG KIỂM TOÁN (1)• Căn ... sẻTaiLieuTongHop.Com - Kho tài liệu trực tuyến miễn phíA213 3/2 Biên bản thanh Hợp đồng kiểm toán [Lưu ý:(1) Mẫu Biên bản thanh được xây dựng dựa trên VSA 210 đã ban hành và có hiệu lực ... 820; Fax: 04 3 810 830Mã số thuê : Tài khoản số : Tại Ngân hàng :Hai bên cùng nhau thống nhất các điều khoản thanh hợp đồng sau:ĐIỀU 1 : Thanh Hợp đồng dịch vụ Kiểm toán số…/2010/HĐKT...
 • 3
 • 6,796
 • 19

Tài liệu BIỂU MẪU "BIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ " doc

Tài liệu BIỂU MẪU

Tài liệu khác

... thực hiện Hợp đồng đóng BHYT, cấp thẻ BHYT và thống nhất thanh Hợp đồng đóng BHYT số với những nội dung cụ thể như sau:A. Tổng hợp tình hình quản và cấp thẻ BHYT:Căn cứ Hợp đồng đóng ... Mẫu số: 06-TBHBẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMBẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN………… Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN THANH LÝHỢP ĐỒNG ĐÓNG BẢO HIỂM Y ... số liệu về đóng BHYT năm theo Hợp đồng đóng BHYT đã ký, cụ thể như sau:1. Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT: Từ: / / Đến: / / 2. Số đối tượng đóng BHYT theo Hợp đồng: người.3. Số đối tượng đóng...
 • 2
 • 2,544
 • 4

Tài liệu Biểu mẫu: "Biên bản thanh hợp đồng mua bán nhà " doc

Tài liệu Biểu mẫu:

Tài liệu khác

... phúcBIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNGMUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚCVÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1- Căn cứ Quyết định số ___/___ngày tháng năm của Chủ tịch Ủyban nhân dân 2 về bán nhà ở ... trấn): quận (huyện) - Nay bên bán và bên mua nhàđồng ý thanh hợp đồng mua bán nhà ởthuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên.1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định ... thuộc sởhữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ):Số : đường : Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện) - Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và...
 • 2
 • 5,451
 • 20

Tài liệu Mẫu Biên bản thanh hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở ppt

Tài liệu Mẫu Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở ppt

Tài liệu khác

... nhà ở nhất trí với nội dung của biên bản thanh hợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản. - Biên bản này được lập thành bản: bên bán giữ bản, bên mua giữ bản, bản lưu hồ sơ.BÊN MUA(Ký và ... Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà sẽ ... mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………… 2 ký.- Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất...
 • 2
 • 3,369
 • 6

Tài liệu Biểu mẫu " Biên bản thanh hợp đồng mua bán nhà" pdf

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... phúcBIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNGMUA BÁN NHÀ Ở THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚCVÀ CHUYỂN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 1- Căn cứ Quyết định số ___/___ngày tháng năm của Chủ tịchỦy ban nhân dân 2 về bán nhà ở ... trấn): quận (huyện) - Nay bên bán và bên mua nhàđồng ý thanh hợp đồng mua bán nhà ởthuộc sở hữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở nêu trên.1 Mẫu này được ban hành kèm theo Quyết định ... thuộc sởhữu Nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà (căn hộ):Số : đường : Phường (xã, thị trấn) : quận (huyện) - Căn cứ vào Hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và...
 • 2
 • 2,326
 • 4

BIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ

BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG UỶ NHIỆM THU THUẾ

Biểu mẫu

... lập thành bản có giá trị pháp như nhau.Sau khi đọc lại biên bản, những người có mặt đồng ý về nội dung biên bản, không có ý kiến gì khác và cùng ký xác nhận vào từng trang của biên bản hoặc ... phải thanh toán cho bên ủy nhiệm thu (nếu có): 3. Các vấn đề khác (nếu có): Hành vi vi phạm hợp đồng của các bên, trách nhiệm của các bên trong việc giải quyết các vấn đề còn tồn tại Biên bản ... hình sử dụng biên lai thuế:- Số biên lai thuế cơ quan ủy nhiệm thu cấp phát:- Số biên lai thuế đã sử dụng: - Số biên lai thuế chưa sử dụng:1.3. Về nguyên nhân, biện pháp xử số tiền thuế...
 • 2
 • 2,352
 • 5

Biên bản thanh hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Biên bản thanh lý hợp đồng mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước và chuyển quyền sử dụng đất ở

Đơn từ

... nhà ở nhất trí với nội dung của biên bản thanhhợp đồng này và đồng ý ký tên vào biên bản. - Biên bản này được lập thành bản: bên bán giữ bản, bên mua giữ bản, bản lưu hồ sơ.BÊN MUA(Ký và ... Bên bán nhà thực hiện tiếp các thủ tục để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân ……………2 ký Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên mua nhà theo quy định. - Bên bán nhà sẽ ... mời bên mua nhà đến nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở sau khi Giấy chứng nhận đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân………………… 2 ký.- Đại diện bên mua và bên bán nhà ở nhất...
 • 2
 • 4,376
 • 9

Biên bản thanh hợp đồng cung cấp dịch vụ

Biên bản thanh lý hợp đồng cung cấp dịch vụ

Hợp đồng

... cụ thể bằng văn bản căn cứ theo yêu cầu vào thời điểm đóĐIỀU 4: CHẤM DỨT BIÊN BẢN THANH HỢP ĐỒNG Biên bản thanh này chấm dứt trong các trường hợp sau:- Hợp đồng thanh đã hoàn thành ... kết thanh HĐ Số: 332G9/HĐCC-2010ký ngày 12 tháng 08 năm 2010 (sau đây gọi tắt là: Biên bản thanh ) theo những điều khoản và điều kiện sau:ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG BIÊN BẢN THANH LÝ1.1 ... hiện các nghĩa vụ của mình trong Hợp đồng thanh này.ĐIỀU 5: CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG- Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong Hợp đồng thanh này, nếu có gì vướng mắc phải...
 • 3
 • 23,459
 • 300

Mẫu Hợp đồng thanh (hợp đồng thuê nhà)

Mẫu Hợp đồng thanh lý (hợp đồng thuê nhà)

Tài liệu khác

... phố Hồ Chí Minh chứng nhận, Hợp đồng thuê nhà nêu trên không còn giá trị nữa. Hợp đồng được lập thành bản, mỗi bản trang, mỗi bên giữ 01 bản, Phòng công chứng số lưu 01 bản. Lập tại Phòng công chứng ... vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê nhà hai bên đã tự giải quyết xong.Điều 3. Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.Điều 4. Kể từ ngày hợp đồng thanh này được hai bên ký ... Điều 1. Hai bên cùng đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê nhà kể từ ngày tháng năm Điều 2. Bên A xác nhận đã nhận lại phần nhà cho thuê và Bên B đã thanh toán đủ tiền thuê nhà cho Bên A. Mọi vấn...
 • 2
 • 10,546
 • 107

Xem thêm