khảo sát qui trình chế biến và định mức sản xuất tôm sú pto luộc đông iqf tại công ty cổ phần thủy sản cafatex

khảo sát quy trình chế biến định mức hao hụt tôm thẻ lột pd đông block tại công ty cổ phần thủy sản cafatex

khảo sát quy trình chế biến và định mức hao hụt tôm thẻ lột pd đông block tại công ty cổ phần thủy sản cafatex

Công nghệ thực phẩm

... cơng ty cổ phần thủy sản afatex Tiền thân cơng ty cổ phần thủy sản Cafatex xí nghiệp đơng lạnh thủy sản II Cơng ty đƣợc thành lập vào tháng 5/ 1978 trực thuộc liên hiệp cơng ty thủy sản XNK Hậu ... năm 2005, cơng ty cổ phần thủy sản Cafatex ngày khơng ngừng đổi quy trình chế biến trang thiết bị đại nhƣ trình độ tay nghề cơng nhân q trình sản xuất nhằm đảm bảo sản phẩm sản xuất chất lƣợng ... Chính phủ, cơng ty chuyển từ doanh nghiệp nhà nƣớc sang cơng ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp với tên gọi “Cơng ty cổ phần thủy sản Cafatex Cơng ty cổ phần thủy sản Cafatex có: Mã...
 • 93
 • 536
 • 0

Khảo sát quy trình chế biến định mức hao hụt tôm thẻ lột PD đông block tại công ty cổ phần thủy sản cafatex

Khảo sát quy trình chế biến và định mức hao hụt tôm thẻ lột PD đông block tại công ty cổ phần thủy sản cafatex

Công nghệ - Môi trường

... Logo công ty cố phần thủy sản Cafatex 4.2.27 Tiền thân công ty cố phần thủy sản Cafatex xí nghiệp đông lạnh thủy sản II Công ty thành lập vào tháng 5/ 1978 trực thuộc liên hiệp công ty thủy sản ... Chính phủ, công ty chuyến từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần hoạt động theo luật doanh nghiệp với tên gọi Công ty cổ phần thủy sản Cafatex 4.2.31 Công ty cổ phần thủy sản Cafatex có: ... Mục tiêu trình thực tập công ty cố phần thủy sản Cafatex khảo sát quy trình chế biến tôm thẻ lột PD đông block dây chuyền máy móc thiết bị đại sở xác định định mức hao hụt nguyên liệu công đoạn...
 • 100
 • 509
 • 0

Khảo sát qui trình chế biến định mức sản xuất tôm PTO luộc đông IQF tại công ty cổ phần thủy sản cafatex

Khảo sát qui trình chế biến và định mức sản xuất tôm sú PTO luộc đông IQF tại công ty cổ phần thủy sản cafatex

Công nghệ - Môi trường

... biến định mức sản xuất tôm PTO luộc đông IQF công ty cổ phần thủy sản Cafatex 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐÈ TÀI 1.10 Khảo sát quy trình sản xuất tôm PTO luộc tính định mức tiêu hao trình chế biến tôm ... DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THựC PHẴM Tên đề tài: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHÉ BIẾN ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT TÔM PTO LUỘC ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY PHÀN THỦY SẢN CAFATEX Giáo viên hướng Sinh ... tôm PTO luộc thực tế công ty nhằm đề xuất biện pháp hoàn thiện quy trình sản xuất giảm chi phí sản xuất cho sản phẩm tôm PTO luộc đông IQF Công ty 1.3 NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI 1.11 Khảo sát...
 • 79
 • 977
 • 2

khảo sát quy trình chế biến định mức sản xuất tôm pto luộc đông iqf tại công ty cổ phần thủy sản cafatex

khảo sát quy trình chế biến và định mức sản xuất tôm sú pto luộc đông iqf tại công ty cổ phần thủy sản cafatex

Công nghệ thực phẩm

... em định chọn đề tài: Khảo sát quy trình chế biến định mức sản xuất tôm PTO luộc đông IQF công ty cổ phần thủy sản Cafatex 1.2 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI Khảo sát quy trình sản xuất tôm PTO luộc ... tính định mức tiêu hao trình chế biến tôm PTO luộc thực tế công ty nhằm đề xuất biện pháp hoàn thiện quy trình sản xuất giảm chi phí sản xuất cho sản phẩm tôm PTO luộc đông IQF Công ty 1.3 ... DỤNG Luận văn tốt nghiệp Ngành: CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM Tên đề tài: KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN ĐỊNH MỨC SẢN XUẤT TÔM PTO LUỘC ĐÔNG IQF TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN CAFATEX Giáo viên hướng dẫn:...
 • 76
 • 709
 • 1

khảo sát quy trình chế biến tính định mức sản phẩm tôm thẻ (lipopenaeus vannamei) ngâm phụ gia đông block chương trình quản lý chất lượng haccp tại công ty tnhh khánh sủng

khảo sát quy trình chế biến  tính định mức sản phẩm tôm thẻ (lipopenaeus vannamei) ngâm phụ gia đông block và chương trình quản lý chất lượng haccp tại công ty tnhh khánh sủng

Nông - Lâm - Ngư

... KHOA THỦY SẢN TRẦN NGỌC GIÁNG SINH KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN - TÍNH ĐỊNH MỨC SẢN PHẨM TÔM THẺ (Lipopenaeus vannamei) NGÂM PHỤ GIA ĐÔNG BLOCK CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG HACCP TẠI CÔNG TY ... CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÁN BỘ HƢỚNG DẪN Ths NGUYỄN QUỐC THỊNH 2014 KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN - TÍNH ĐỊNH MỨC SẢN PHẨM TÔM THẺ (Lipopenaeus vannamei) NGÂM PHỤ GIA ĐÔNG BLOCK CHƢƠNG TRÌNH ... phần thịt hàm làm giảm chất lượng sản phẩm Theo khảo sát Hứa Bảo Quốc (2013) công ty xí nghiệp đông lạnh An Phú cỡ 31- 40 định mức 1.54 khảo sát Huỳnh Thị Cẩm Vân (2013) công ty Cổ Phần Chế...
 • 14
 • 498
 • 1

khảo sát quy trình chế biến tính định mức sản phẩm mực tuộc (octopus dollfusi) đông lạnh iqf chƣơng trình quản lý chất lượng haccp tại công ty cổ phần thủy sản huy long

khảo sát quy trình chế biến  tính định mức sản phẩm mực tuộc (octopus dollfusi) đông lạnh iqf và chƣơng trình quản lý chất lượng haccp tại công ty cổ phần thủy sản huy long

Nông - Lâm - Ngư

... KHOA THỦY SẢN DIỆP NGỌC MỸ PHƢƠNG KHẢO SÁT QUY TRÌNH CHẾ BIẾN - TÍNH ĐỊNH MỨC SẢN PHẨM MỰC T UỘC (Octopus dollfusi) ĐÔNG LẠNH IQF CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG HACCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ... dollfusi) ĐÔNG LẠNH IQF CHƢƠNG TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƢỢNG HACCP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HUY LONG Diệp Ngọc Mỹ Phương Khoa Thủy Sản- Trường Đại Học Cần Thơ TÓM TẮT Đề tài " Khảo sát quy trình chế ... xác công nhân tay nghề năm KẾT LUẬN ĐỀ XUẤT KẾT LUẬN Sau thời gian thực khảo sát quy trình chế biến tính định mức tiêu hao nguyên liệu cho sản phẩm mực tuộc đông IQF công ty ta nhận thấy công...
 • 12
 • 686
 • 0

khảo sát quy trình công nghệ sản xuất tính đinhk mức hướng xử lý phụ phẩm cho tôm lột pd đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi

khảo sát quy trình công nghệ sản xuất tính đinhk mức và hướng xử lý phụ phẩm cho tôm sú lột pd đông lạnh tại công ty cổ phần chế biến thủy sản út xi

Kinh tế - Quản lý

... KHOA THỦY SẢN NGUYỄN THỊ THANH HỒNG KHẢO SÁT QUI TRÌNH CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT, TÍNH ĐỊNH MỨC HƢỚNG XỬ LÍ PHỤ PHẨM CHO TÔM (Penaeus monodon) LỘT PD ĐÔNG LẠNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN THỦY SẢN ... TẮT Đề tàiKhảo sát qui trình công nghệ sản xuất, tính định mức hƣớng xử lí phụ phẩm cho tôm (Penaeus monodon) lột PD đông lạnh công ty Cổ phần chế biến thủy sản Út Xi” đƣợc thực vào tháng ... Khảo sát qui trình công nghệ sản xuất, định mức hƣớng xử lí phụ phẩm cho tôm (Penaeus monodon) lột PD đông lạnh công ty Cổ phần chế biến thủy sản Út Xi” đƣợc thực 1.2 Mục tiêu đề tài Khảo sát...
 • 87
 • 500
 • 0

Xem thêm