hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại tổng công ty công trình giao thông 5 cicenco 5

hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam

hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại Tổng công ty đường sắt Việt Nam

Quản trị kinh doanh

... sơ kiểm soát Chú thích: Trình tự thực kiểm soát Nhiệm vụ công việc phải thực III Tổ chức hệ thống kiểm soát nội lĩnh vực xây lắp thiết kế Tổng công ty Đặc điểm hoạt động xây lắp thiết kế Tổng công ... thực trạng hệ thống kiểm soát nội Tổng công ty đờng sắt Việt Nam lĩnh vực xây lắp thiết kế I tổng quan Tổng công ty đờng sắt Việt Nam Lịch sử hình thành phát triển Tổng công ty Tổng công ty đờng ... xây lắp thiết kế có đơn vị: Công ty công trình đờng sắt 3, Công ty công trình Thông tin-Tín hiệu điện, Công ty Xây dựng công trìnhNội công ty t vấn Đầu t -Xây dựng thực cao kỳ năm 2002, Công...
 • 100
 • 590
 • 1

hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại tổng công ty đường sắt việt nam

hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại tổng công ty đường sắt việt nam

Kinh tế - Quản lý

... ngiệp Trình bày cách thức tổ chức Hệ thống kiểm soát nội Tổng công ty đường sắt Việt Nam cách thức tổ chức quản lý lĩnh vực xây lắp thiết kế Phần Giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội ... Tâm 40 Kiểm toán 42C Chuyên đề thực tập tốt ngiệp PHẦN II: THỰC TRẠNG HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TẠI TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM TRONG LĨNH VỰC XÂY LẮP THIẾT KẾ I TỔNG QUAN VỀ TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG ... cần xây dựng không ngừng củng cố hệ thống kiểm soát nội với bốn yếu tố chính: Môi trường kiểm soát, hệ thống thông tin (hệ thống kế toán), thủ tục kiểm soát kiểm toán nội Để hiểu rõ hệ thống kiểm...
 • 109
 • 1,609
 • 2

Luận văn tốt nghiệp Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5

Luận văn tốt nghiệp Hoàn thiện Hệ thống kiểm soát nội bộ trong lĩnh vực xây lắp thiết kế tại Tổng công ty Công trình giao thông 5 - Cicenco 5

Quản trị kinh doanh

... Hệ thống kiểm soát nội Tổng công ty Công trình giao thông - Cicenco 5nói chung lĩnh vực xây lắp thiết kế nói riêng Trình bày cách thức tổ chức Hệ thống kiểm soát nội Tổng công ty Công trình giao ... giao thông - Cicenco 5và cách thức tổ chức quản lý lĩnh vực xây lắp thiết kế Phần Giải pháp hoàn thiện tổ chức hệ thống kiểm soát nội Tổng công ty Công trình giao thông - Cicenco Trong qúa trình ... lệ công ty Tổng công ty Công trình giao thông - Cicenco 5có tên giao dịch quốc tế VIETNAM RAILWAYS Viết tắt VNR Tổng công ty có trụ sở Hà Nội Tổng công ty Công trình giao thông - Cicenco 5là Tổng...
 • 109
 • 491
 • 1

4 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

4 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

Kế toán

... giám Sơ 2 .5 c T ng công ty xây d ng Vi t Nam T ch c b ph n ki m toán n i b thu c phòng k toán 103 t ng công ty xây d ng Vi t Nam Sơ 3.1 ánh giá h th ng ki m soát n i b qui trình t ch c công tác ... t ng công ty nhà nư c Vi t Nam 57 B ng S 2.3 V n 58 B ng S 2.4 Vi t Nam giai o n 2000 – 20 05 u tư theo ngành kinh t u tư tr c ti p nư c c c p phép năm 1988-20 05 54 59 vào ngành B ng S 2 .5 S lư ... gi hoàn thành Lu n án Tác gi xin trân tr ng c m ơn s h tr quí báu trình thu th p tài li u, thu th p b ng câu h i ph ng v n c a nhà qu n lý c a t ng công ty (TCT) Công trình Giao thông 4, TCT Xây...
 • 249
 • 500
 • 2

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

Tiến sĩ

... giám Sơ 2 .5 c T ng công ty xây d ng Vi t Nam T ch c b ph n ki m toán n i b thu c phòng k toán 103 t ng công ty xây d ng Vi t Nam Sơ 3.1 ánh giá h th ng ki m soát n i b qui trình t ch c công tác ... t ng công ty nhà nư c Vi t Nam 57 B ng S 2.3 V n 58 B ng S 2.4 Vi t Nam giai o n 2000 – 20 05 u tư theo ngành kinh t u tư tr c ti p nư c c c p phép năm 1988-20 05 54 59 vào ngành B ng S 2 .5 S lư ... gi hoàn thành Lu n án Tác gi xin trân tr ng c m ơn s h tr quí báu trình thu th p tài li u, thu th p b ng câu h i ph ng v n c a nhà qu n lý c a t ng công ty (TCT) Công trình Giao thông 4, TCT Xây...
 • 249
 • 753
 • 1

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp HCM

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại tp HCM

Báo cáo khoa học

...  Kiểm soát ứng dụng: hoạt động kiểm soát áp dụng cho hệ thống cụ thể Kiểm soát ứng dụng tập trung kiểm soát liệu đầu vào, kiểm soát trình xử lý cuối kiểm soát liệu đầu Kiểm soát chung kiểm soát ... cho tất hệ thống ứng dụng để đảm bảo cho hệ thống hoạt động liên tục ổn định Kiểm soát chung bao gồm kiểm soát hoạt động trung tâm liệu, phần mềm hệ thống, kiểm soát truy cập kiểm soát hệ thống ... cho hệ thống kiểm soát nội trí cấp cao Các cấp quản lý hiểu rõ chấp nhận trách nhiệm họ qua trình kiểm soát Tất nhân viên tham gia tuân thủ quy định kiểm soát - Phạm vi hệ thống kiểm soát nội xây...
 • 61
 • 429
 • 0

Hoàn thiện hệ thong kiếm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ tại công ty CP bitexco nam long

Hoàn thiện hệ thong kiếm soát nội bộ trong quản lý hoạt động tiêu thụ tại công ty CP bitexco nam long

Kinh tế - Quản lý

... góc độ kiếm soát nội bộ, quy trình nghiệp vụ Công ty xii Hệ thống chứng từ kế toán công ty bao gồm hệ thống là: Chứng tù' kế toán, hệ thống số kế toán, hệ thống tài khoản kế toán hệ thống bảng ... thiết phải hoàn thiện hệ thống kiếm soát nội Công ty 77 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện hệ thống kiếm soát nội khâu tiêu thụ Công ty .82 3.2.1 Phương hướng hoàn thiện IV Danh ... viên 25 1.1.4 Những hạn chế tiềm tàng hệ thống kiếm soát nội Ớ đơn vị nào, dù đầu tư nhiều thiết kế vận hành hệ thống, không có hệ thống kiếm soát nội hoàn toàn hữu hiệu Ngay xây dựng hệ thống hoàn...
 • 112
 • 263
 • 0

Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và phát triển nhà Đà Nẵng

Hoàn thiện công tác kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại Công ty Cổ phần Xây lắp và phát triển nhà Đà Nẵng

Kinh tế

... ñ thi công c a công trình 1.1.2 T ch c qu n lý c a ñơn v xây l p T ng công ty /công ty T th T th Sơ ñ 1.3: Cơ c u t ch c s n xu t t i công ty xây l p d ng Công ty/ XN Xây d ng Công ty/ XN Xây d ... M SOÁT N I B T ng công ty /công ty V CHI PHÍ XÂY L P TRONG DOANH NGHI P XÂY L P Công ty/ XN Xây d ng Công ty/ XN Xây d ng 1.1 M t s v n ñ b n v doanh nghi p xây l p 1.1.1 Khái ni m v chi phí xây ... c n hoàn thi n công tác ki m soát n i b v CPXL t i Công ty C ph n Xây l p Phát tri n Nhà Đà N ng - Hi n nay, công ty ñơn v ki m soát công vi c xây l p thư ng xuyên di n t i công trình công trình, ...
 • 13
 • 392
 • 0

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.DOC

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam.DOC

Kế toán

... soát, đánh giá mức độ đầy đủ, tính hiệu lực hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nhằm cải tiến hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội Nhằm thực mục tiêu này, đơn vị thực kiểm toán nội ... rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ, tính hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội Trên sở kết hoạt động kiểm tra, đánh giá, KTNB thực hoạt động tư vấn, tham gia vào trình xây dựng hoàn thiện hệ thống ... thực kiểm toán nội 2.1.4 Bộ máy kiểm toán nội 2.1 .5 Tiêu chuẩn người làm công tác kiểm toán nội 2.1.6 Phạm vi kiểm toán nội 2.1.7 Trách nhiệm quyền hạn kiểm toán nội 2.2 Thực trạng tổ chức kiểm...
 • 40
 • 1,506
 • 35

141 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

141 Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam

Kế toán

... giám Sơ 2 .5 c T ng công ty xây d ng Vi t Nam T ch c b ph n ki m toán n i b thu c phòng k toán 103 t ng công ty xây d ng Vi t Nam Sơ 3.1 ánh giá h th ng ki m soát n i b qui trình t ch c công tác ... t ng công ty nhà nư c Vi t Nam 57 B ng S 2.3 V n 58 B ng S 2.4 Vi t Nam giai o n 2000 – 20 05 u tư theo ngành kinh t u tư tr c ti p nư c c c p phép năm 1988-20 05 54 59 vào ngành B ng S 2 .5 S lư ... gi hoàn thành Lu n án Tác gi xin trân tr ng c m ơn s h tr quí báu trình thu th p tài li u, thu th p b ng câu h i ph ng v n c a nhà qu n lý c a t ng công ty (TCT) Công trình Giao thông 4, TCT Xây...
 • 249
 • 530
 • 1

Nghiên cứu về hệ thốn kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại và kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

Nghiên cứu về hệ thốn kiểm soát nội bộ trong ngân hàng thương mại và kiểm soát nội bộ đối với nghiệp vụ tín dụng ngân hàng

Kế toán

... VỀ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ ĐỐI VỚI NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG 1.1 TỔNG QUAN VỀ KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG CÁC NGÂN HÀNG 1.1.1 Lòch sử phát triển hệ ... nghóa hệ thống kiểm soát nội (đã nêu phần trên) b Các phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ: Theo COSO, dù đặc điểm hoạt động tổ chức có khác có 05 phận cấu thành hệ thống kiểm soát nội bộ, ... bao gồm7: • Môi trường kiểm soát • Đánh giá rủi ro • Hoạt động kiểm soátThông tin truyền thông • Giám sát c Các hạn chế hệ thống kiểm soát nội bộ: Hệ thống kiểm soát nội bảo đảm tuyệt đối mà...
 • 182
 • 2,388
 • 27

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Hoàn thiện tổ chức kiểm toán nội bộ trong các ngân hàng thương mại ở Việt Nam

Tài chính - Ngân hàng

... Tel (: 0918.7 75. 368 19 Kiểm tra, rà soát, đánh giá mức độ đầy đủ, tính hiệu lực hiệu hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ, nhằm cải tiến hoàn thiện hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội Nhằm thực mục ... vào trình xây dựng hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội Thứ hai, đối tượng KTNB NHTM thực trạng tài chính; hiệu quả, hiệu hoạt động, dự án cụ thể; tính hiệu lực, liên tục hiệu hệ thống kiểm soát nội ... mại Như việc thiết lập hệ thống kiểm tra, kiểm toán nội Ngân hàng thương mại có xu hướng chia làm hai phận nhỏ: Bộ phận kiểm tra phận kiểm toán nội Bộ phận kiểm tra thông thường kiểm tra hoạt...
 • 43
 • 524
 • 2

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại công ty xây lắpcông nghiệp tàu thủy miền trung

Tăng cường kiểm soát nội bộ về chi phí xây lắp tại công ty xây lắp và công nghiệp tàu thủy miền trung

Kinh tế

... chung v Công ty Xây l p Công nghi p tàu 2.2.1 Môi trư ng ki m soát t i Công ty Th hi n qua: Đ c thù qu n lý thu Mi n Trung 2.1.1 Quá trình hình thành, phát tri n c a Công ty Công ty Xây l p Công ... nghiên c u m t công ty l n, có c u t ch c ph c t p, ho t ñ ng nhi u công tác ki m soát chi phí xây l p ph m vi Công ty Xây L p lĩnh v c xây l p ho t ñ ng c a Công ty giai ño n Công Nghi p Tàu ... t ph i tăng cư ng ki m soát n i b v chi phí xây l p t i Công ty Xây l p Công nghi p tàu thu Mi n Trung chi phí xây l p Công ty 3.2.2.1 Hoàn thi n thông tin d toán Trong công tác l p d toán c n...
 • 13
 • 489
 • 0

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính.DOC

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính.DOC

Kế toán

... GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Khái quát chung hệ thống kiểm soát nội Hệ thống kiểm soát nội với kiểm toán tài Khái niệm hệ thống kiểm soát nội Uỷ ban tiêu chuẩn kế toán ... ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH Khái quát chung hệ thống kiểm soát nội Hệ thống kiểm soát nội với kiểm toán tài Khái niệm hệ thống kiểm soát nội ... Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin chủ yếu hệ thống kế toán đơn vị bao gồm hệ thống chứng từ kế toán, hệ thống sổ sách kế toán, hệ thống tài khoản kế toán hệ thống bảng tổng hợp, cân đối kế...
 • 46
 • 2,490
 • 22

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do công ty TNHH Kiểm toán và kế toán AAC thực hiện (2).doc

Tài chính - Ngân hàng

... đảm bảo kiểm soát trình xử lý thông tin Các hoạt động kiểm soát Kiểm soát hệ thống thông tin bao gồm kiểm soát chung kiểm soát ứng dụng Kiểm soát chung chế độ, thủ tục, hoạt động kiểm soát liên ... tích thiết kế hệ thống: đánh giá hệ thống thông tin hành, thiết kế hệ thống mới, lập thiết kế chi tiết cho việc lập trình • Chức lập trình: xây dựng lưu đồ logic chương trình, viết chương trình, ... QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN BCTC DO CÔNG TY KIỂM TOÁN VÀ KẾ TOÁN AAC THỰC HIỆN I.Giới thiệu công ty TNHH Kiểm toán kế toán AAC Lich sử hình thành phát triển Công...
 • 117
 • 2,882
 • 20

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Cty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn thực hiện

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính do Cty Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán Sài Gòn thực hiện

Kế toán

... hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội phơng diện: Thiết kế: Hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội đơn vị đợc thiết kế cho có khả ngăn ngừa, phát sửa chữa sai sót trọng yếu Thực hiện: Hệ thống ... tả công cụ là: Lu đồ, Bảng câu hỏi kiểm soát nội bộ; Bảng tờng thuật kiểm soát nội Bảng câu hỏi hệ thống kiểm soát nội bộ: Bảng đa câu hỏi theo mục tiêu chi tiết hệ thống kiểm soát nội lĩnh vực ... bản: môi trờng kiểm soát, hệ thống thông tin (hệ thống kế toán), thủ tục kiểm soát kiểm toán nội 1.1.2 Các yếu tố hệ thống kiểm soát nội 1.1.2.1 Môi trờng kiểm soát Môi trờng kiểm soát thành phần...
 • 90
 • 695
 • 4

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

Hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán báo cáo tài chính tại Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán

Kế toán

... : ứng dụng công nghệ thông tin vào việc nghiên cứu hệ thống kiểm soát nội bộ. Tại AASC việc đánh giá hệ thống kiểm soát nội rủi ro kiểm soát thực tương đối thủ công dựa kinh nghiệm kiểm toán viên ... II.14 Bảng kiểm tra hợp đồng lao động Bảng II. 15 Bảng tổng hợp đánh giá hệ thống kiểm soát nội công ty A Bảng II.16 Bảng tổng hợp đánh giá hệ thống kiểm soát nội công ty B Đỗ Ngọc Đức 13 15 17 60 ... trường kiểm soát công tác đánh giá hệ thống kiểm soát nội đánh giá rủi ro kiểm soát Trong đó, môi trường kiểm soát yếu tố quan trọng định đến chất lượng hệ thống kiểm soát nội 75 -Thứ...
 • 85
 • 1,284
 • 10

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do cty Kiểm toán và Tư vấn TC Kế toán SG thực hiện

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán BCTC do cty Kiểm toán và Tư vấn TC Kế toán SG thực hiện

Kế toán

... hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội phơng diện: Thiết kế: Hệ thống kế toán hệ thống kiểm soát nội đơn vị đợc thiết kế cho có khả ngăn ngừa, phát sửa chữa sai sót trọng yếu Thực hiện: Hệ thống ... tả công cụ là: Lu đồ, Bảng câu hỏi kiểm soát nội bộ; Bảng tờng thuật kiểm soát nội Bảng câu hỏi hệ thống kiểm soát nội bộ: Bảng đa câu hỏi theo mục tiêu chi tiết hệ thống kiểm soát nội lĩnh vực ... bản: môi trờng kiểm soát, hệ thống thông tin (hệ thống kế toán), thủ tục kiểm soát kiểm toán nội 1.1.2 Các yếu tố hệ thống kiểm soát nội 1.1.2.1 Môi trờng kiểm soát Môi trờng kiểm soát thành phần...
 • 90
 • 578
 • 2

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính

Hoàn thiện đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ trong kiểm toán tài chính

Tài chính - Ngân hàng

... VỀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ TRONG KIỂM TOÁN TÀI CHÍNH 1.1 Khái quát chung hệ thống kiểm soát nội 1.1.1 Hệ thống kiểm soát nội với kiểm toán tài Khái niệm hệ thống kiểm soát nội Uỷ ban ... .5 1.1.Khái quát chung hệ thống kiểm soát nội 1.1.1 .Hệ thống kiểm soát nội với kiểm toán tài Khái niệm hệ thống kiểm soát nội Sơ đồ 1.1: Vai trò Hệ thống kiểm soát nội ... hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội kiểm toán tài 3.2.1 Giải pháp hoàn thiện quy trình đánh giá hệ thống kiểm soát nội kiểm toán tài Kết hợp sử dụng tường thuật với bảng hệ thống...
 • 50
 • 410
 • 1

Xem thêm