hóa bộ đề 11

Đề thi thử đại học hay môn hóa học - đề 11 doc

Đề thi thử đại học hay môn hóa học - đề 11 doc

Cao đẳng - Đại học

... của m là Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 18 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng đài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - ĐỀ TỰ LUYỆN THI ... 14,4 D. 33,84 Giáo viên: Phạm Ngọc Sơn Nguồn: Hocmai.vn Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 18 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ... Khóa học Luyện đề thi đại học môn Hóa học Đề thi tự luyện số 18 Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng...
 • 4
 • 120
 • 0

Đề thi trắc nghiệm hóa học - đề 11 docx

Đề thi trắc nghiệm hóa học - đề 11 docx

Cao đẳng - Đại học

... 5B. Tinh bột và xenlulozơ khi bị thuỷ phân đến cùng đều cho glucozơ.C. Tinh bột và xenlulozơ đều tan trong nướcD. Tinh bột và xenlulozơ đều có thể làm thức ăn cho người và gia súc.171.Có thể ... nhường thêm 1 electron ở phân lớp 1d.C. Các ý trên đều sai.443.Tính chất hóa học cơ bản của sắt là.A. Tính oxi hóa B. Tính khửC. Tính oxi hóa và tính khử D. Không xác định được444.Cấu hình ... clo.A: 1,5; B: 3; C: 2; D: 2,5168.Cho chuyển hóa sau : CO2 → A→ B→ C2H5OHCác chất A,B là:A. Tinh bột, glucozơ B. Tinh bột, Xenlulozơ C. Tinh bột, saccarozơ D. Glucozơ, Xenlulozơ169.Có...
 • 32
 • 191
 • 0

Bộ đề trắc nghiêm - Đáp án số 11 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiêm - Đáp án số 11 môn Hóa

Hóa học

... 15098 Anion cation đều có cấu hình electron Nguyên tố X, M là nguyên tố nào sau đây:Chọn một đáp án dưới đâyA. Đều là kim loạiB. Đều là phi kimC. Một kim loại, một phi kimD. Đều là nguyên tố ... axit có công thức cấu tạo là:Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. A, B, C đều saiĐáp án là : (C) Bài : 1 5111 Để trung hoà 8,3g hỗn hợp 2 axit đơn chức X, Y cần dùng 150g dung dịch NaOH ... một đáp án dưới đâyA. MgB. CuC. BaD. CaĐáp án là : (D) Bài : 1 5112 Đốt cháy 0,3 mol hỗn hợp 2 axit hữu cơ no thu được 11, 2 lít (đktc), nếu trung hoà 0,3 mol hỗn hợp 2 axit trên cần dùng...
 • 7
 • 377
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 110 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 110 môn Hóa

Hóa học

... ứng hết với dung dịch . Khối lượng muối thu được là (Cho ) Chọn một đáp án dưới đâyA. 11, 1 gam. B. 11, 2 gam. C. 30,9 gam. D. 31,9 gam. A. B. C. D. Đáp án là : (D)Bài : 24338 Phương...
 • 6
 • 206
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 114 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 114 môn Hóa

Hóa học

... là Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (D)Bài : 24257 Saccarozơ và glucozơ đều có Chọn một đáp án dưới đâyA. phản ứng với dung dịch . B. phản ứng thủy phân trong môi trường ... gam B. 29,4 gam C. 59,2 gam D. 29,6 gam Đáp án là : (B)Bài : 24263 Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng 75%, khối lượng glucozơ thuđược là ( cho ) Chọn một đáp án dưới ... không tạo ra glucozơ. Chất đó là: Chọn một đáp án dưới đâyA. protit. B. saccarozơ. C. tinh bột. D. xenlulozơ. Đáp án là : (A)Bài : 24248 công thức chung của các oxít kim loại nhóm IIA...
 • 6
 • 167
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 115 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 115 môn Hóa

Hóa học

... C. dầu hỏa. D. rượu etylic. Đáp án là : (C)Bài : 24244 Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hóa là Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A)Bài : 24243 Polivinyl clorua (PVC) ... Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (C)Bài : 24234 Anilin ( ) và phenol ( ) đều có phản ứng với. Chọn một đáp án dưới đâyA. dung dịch . B. nước C. dung dịch D. dung dịch ... phản ứng: . Hai phản ứng trên chứng tỏ axit amino axeticChọn một đáp án dưới đâyA. có tính oxi hóa và tính khử. B. có tính chất lưỡng tính. C. chỉ có tính axit. D. chỉ có tính bazơ. Đáp án...
 • 6
 • 234
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 116 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 116 môn Hóa

Hóa học

... gam. C. 5,6 gam. D. 6,4 gam. Đáp án là : (B)Bài : 24182 Dãy gồm các hợp chất chỉ có tính oxi hóa là Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (B)Bài : 24181 Một chất khi thủy ... () Chọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (A)Bài : 24176 Saccarozơ và glucozơ đều có Chọn một đáp án dưới đâyA. phản ứng với dung dịch . B. phản ứng thủy phân trong môi trường ... D. phản ứng với trong dung dịch , đun nóng. Đáp án là : (C)Bài : 24175 Thủy phân 324 gam tinh bột với hiệu suất của phản ứng là 75%, khối lượng glucozơ thu được là (Cho ). Chọn một đáp án...
 • 6
 • 139
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 117 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 117 môn Hóa

Hóa học

... 6,72 lít. B. 2,24 lít. C. 3,36 lít. D. 4,48 lít. Đáp án là : (A)Bài : 24169 Anilin và phenol đều có phản ứng với. Chọn một đáp án dưới đâyA. dung dịch B. nước C. dung dịch D. dung dịch ... vai trò là chất Chọn một đáp án dưới đâyA. nhận proton. B. bị khử. C. cho proton. D. bị oxi hóa. Đáp án là : (B)Bài : 24162 Dãy gồm các kim loại được xếp theo thứ tự tính khử tăng dần từ...
 • 6
 • 153
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 119 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 119 môn Hóa

Hóa học

... (B)Bài : 115 72 Đun 12 gam axit axetic với 13,8 gam etanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) đến khi phản ứng đạt tới trạng thái cân bằng, thu được 11 gam este. Hiệu suất của phản ứng este hóa là ... (D)Bài : 115 71 Polivinyl axetat (hoặc poli (vinyl axetat)) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợpChọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (B)Bài : 115 70 Bài : 115 79 Thứ ... đâyA. B. C. D. Đáp án là : (B)Bài : 115 70 Bài : 115 79 Thứ tự một số cặp oxi hóa - khử trong dãy điện hóa như sau: Fe2+/Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+. Cặp chất KHÔNG phản ứng với nhau...
 • 7
 • 135
 • 0

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 118 môn Hóa

Bộ đề trắc nghiệm-Đáp án số 118 môn Hóa

Hóa học

... nước .Đáp án là : (C)Bài : 115 91 Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loạiChọn một đáp án dưới đâyA. FeB. NaC. BaD. KĐáp án là : (A)Bài : 115 90 Cho 2,9 gam một anđehit ... là : (B)Bài : 115 94 Polime dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ (plexiglas) được điều chế bằng phản ứng trùng hợpChọn một đáp án dưới đâyA. B. C. D. Đáp án là : (C)Bài : 115 93 Cho hỗn hợp ... và .B. và .C. và .D. và .Đáp án là : (A)Bài : 115 92 SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với C. D. Đáp án là : (A)Bài : 116 01 Chỉ dùng Cu(OH)2 có thể phân biệt được tất...
 • 7
 • 212
 • 0

Xem thêm