giáo trình tổng quan về họ vi điều khiển pic

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 10 pps

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 10 pps

Điện - Điện tử

... Khi C2INV = C2OUT = (pin VIN+ C2)> (pin VIN- C2) C2OUT = (pin VIN+ C2) < (pin VIN- C2) Khi C2INV = C2OUT = (pin VIN+ C2)< (pin VIN- C2) C2OUT = (pin VIN+ C2) > (pin VIN- C2) Bit C1OUT Comparator ... Khi C1INV = C1OUT = (pin VIN+ C1)> (pin VIN- C1) C1OUT = (pin VIN+ C1) < (pin VIN- C1) Khi C1INV = C1OUT = (pin VIN+ C1)< (pin VIN- C1) C1OUT = (pin VIN+ C1) > (pin VIN- C1) Bit C2INV Comparator ... CIS = pin VIN- C1 nối với RA3/AN3 pin VIN- C2 nối với RA2/AN2 CIS = pin VIN- C1 nối với RA0/AN0 pin VIN- C2 nối với RA1/AN1 Bit 2-0 CM2:CM0 Comparator Mode bit Các bit đóng vai trò vi c thiết...
 • 11
 • 375
 • 3

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 9 docx

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 9 docx

Điện - Điện tử

... bit Bit Khi TMR1CS = 1: = không đồng xung clock ngoại vi đưa vào Timer1 = đồng xung clock ngoại vi đưa vào Timer1 Khi TMR1CS = Bit không quan tâm Timer1 sử dụng xung clock bên Bit TMR1CS Timer1 ... thò trạng thái WDT(Watch Dog Timer) =1 vi điều khiển vừa cấp nguồn, sau lệnh CLRWDT hay SLEEP thực thi =0 WDT bò tràn bit thò trang thái nguồn Bit 3: = vi điều khiển cấp nguồn sau lệnh CLRWDT ... tất ngắt PEIE Pheripheral Interrupt Enable bit PEIE = cho phép tất ngắt ngoại vi PEIE = không cho phép tất ngắt ngoại vi TMR0IE Timer0 Overflow Interrupt Enable bit TMR0IE = cho phép ngắt Timer0...
 • 18
 • 292
 • 3

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 8 pptx

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 8 pptx

Điện - Điện tử

... ngắt Timer0 xảy ra, vi điều khiển từ vòng lặp chương trình quay trở chương trình ngắt Chương trình ngắt thực công vi c tăng giá trò đếm cách thích hợp ghi hang_chuc ghi hang_don _vi Thuật toán dành ... XORWF BTFSS GOTO CLRF INCF MOVLW XORWF BTFSS GOTO PIR1,TMR2IF hang_don _vi, 1 0x0A hang_don _vi, 0 STATUS,Z exit_int hang_don _vi hang_chuc,1 0x0A hang_chuc,0 STATUS,Z exit_int CLRF hang_chuc GOTO ... LED dụ 4.7, vi c nối thêm LED đoạn mắc song song với hai LED trước kết nối thêm “công tắc” dùng BJT vào PORTB để điều khiển quét LED Tiếp theo vấn đề chương trình vi t cho vi điều khiển Cách...
 • 18
 • 314
 • 3

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 7 ppsx

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 7 ppsx

Điện - Điện tử

... trình ngắt Đối với vi điều khiển PIC1 6F877A, ngắt (đã cho phép trước đó) xảy “phản ứng” quay đòa 0004h thực lệnh bắt đầu đòa Thông thường chương trình vi t cho vi điều khiển PIC, chương trình ... Từ dụ thực tế ta liên tưởng đến ngắt cách xử lí ngắt vi điều khiển Một ngắt tín hiệu điều khiển bắt buộc vi điều khiển tạm ngưng công vi c làm để tiến hành thao tác mà ngắt qui đònh thông qua ... CALL MOVWF BTFSC hang_don _vi xx1,0 INCF MOVF hang_chuc,1 hang_chuc,0 CALL MOVWF Loop hang_don _vi, 0 chuyenma chuyen_ma hang_chuc MOVF CALL MOVWF MOVLW MOVWF CALL hang_don _vi, 0 table PORTD b'11111110'...
 • 18
 • 327
 • 2

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 6 pptx

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 6 pptx

Điện - Điện tử

... sử dụng vi điều khiển PIC PORT I/O để xây dựng ứng dụng Kể từ phần sau ta kết hợp vi điều khiển PIC với thiết bò ngoại vi khác để phát huy tối đa khả vi điều khiển 4.2 VI ĐIỀU KHIỂN PIC1 6F877A ... vi c đặt lệnh vào vòng lặp “loop2”, trạng thái SW cập nhật thường xuyên sau lần dòch LED mà chờ kết thúc trình dòch LED Tới giai đoạn xem ta kết thúc thao tác đơn giản sử dụng vi điều khiển PIC1 6F877A ... RA5/AN4/SS/C20UT RB0/INT D8 SW5 MCLR/VPP HI HI 22 21 Hình 4.8 Mạch test vi điều khiển PIC1 6F877A IC 74HC595 Sau chương trình vi t cho ứng dụng này: ; Chương trình 4.2.1 ;Chương trình test IC ghi...
 • 18
 • 298
 • 2

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 5 pot

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 5 pot

Điện - Điện tử

... với vi c lập trình cho vi điều khiển PIC Hình 3.2 Cấu trúc chương trình Asembly vi t cho vi điều khiển PIC Ta nhận thấy khác biệt lớn cấu trúc chương trình Assembly vi t cho vi điều khiển PIC ... cho vi điều khiển PIC đònh vi t sẵn, ta vi c vi t đoạn chương trình điều khiển vào vò trí thích hợp mẫu chương trình vi t trước Đây lợi lớn sử dụng MPLAB để soạn thảo chương trình vi t cho vi ... điều khiển PIC CHƯƠNG MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỤ THỂ CỦA PIC1 6F877A Trong chương ta sâu vào số ứng dụng cụ thể vi điều khiển PIC1 6F877A Các ứng dụng xây dựng dựa chức ngoại vi tích hợp sẵn bên vi điều...
 • 18
 • 312
 • 2

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 4 pps

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 4 pps

Điện - Điện tử

... xác đònh thời điểm vi điều khiển đánh thức tác động WDT CHƯƠNG TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC 3.1 VÀI NÉT SƠ LƯC VỀ TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC Như trình bày chương 1, PIC vi điều khiển có ... cung cấp cho vi điều khiển nhỏ nên ta cần thực bước sau trước vi điều khiển thực thi lệnh SLEEP: Đưa tất pin trạng thái VDD VSS Cần bảo đảm không cò mạch ngoại vi điều khiển dòng điện vi điều khiển ... change pin INT) Các bit dùng để thể trạng thái vi điều khiển để phát nguồn tác động làm reset vi điều khiển Bit set vi điều khiển cấp nguồn reset vi điều khiển chế độ sleep Bit reset WDT tác động...
 • 18
 • 312
 • 2

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 3 potx

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 3 potx

Điện - Điện tử

... TRISC) I2C vi điều khiển điều khiển vi điều khiển thiết bò ngoại vi khác thông qua đòa Khi đòa đến vi điều khiển, thời điểm thời điểm để báo hiệu kết liệu truyền nhận xong sau đó, vi điều khiển ... TIẾP USART ĐỒNG BỘ SLAVE MODE Quá trình khác biệt so với Master mode vi điều khiển hoạt động chế độ bình thường Tuy nhiên vi điều khiển trạng thái sleep, khác biệt thể rõ ràng Nếu có hai word ... SLAVE MODE Sự khác biệt Slave mode so với Master mode thể rõ ràng vi điều khiển hoạt động chế độ sleep Ngoài chế độ Slave mode không quan tâm tới bit SREN Khi bit CREN (cho phép nhận chuỗi liệu)...
 • 18
 • 228
 • 2

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 2 pps

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 2 pps

Điện - Điện tử

... Comparator sau: Tín hiệu analog chân VIN + só sánh với điện áp chuẩn chân VIN- tín hiệu ngõ so sánh thay đổi tương ứng hình vẽ Khi điện áp chân VIN+ lớn điện áp chân VIN+ ngõ mức ngược lại Dựa vào ... Có thể sử dụng giao diện cho giao tiếp với thiết bò ngọai vi, với vi điều khiển khác hay với máy tính Các dạng giao diện USART ngọai vi bao gồm: Bất động (Asynchronous) Đồng bộ_ Master mode Đồng ... vào Timer1 đồng hóa với xung clock bên Ở Khi chế độ Timer1 không hoạt động vi điều khiển chế độ sleep Các ghi liên quan đến Timer1 bao gồm: INTCON (đòa 0Bh, 8Bh, 10Bh, 18Bh): cho phép ngắt hoạt...
 • 18
 • 340
 • 5

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 1 ppt

[Giáo Trình] Tổng Quan Về Họ Vi Điều Khiển PIC phần 1 ppt

Điện - Điện tử

... số vi điệu khiển có kí hiệu xxFxxx EEPROM, có thêm chữ A cuối flash (ví dụ PIC1 6F877 EEPROM, PIC1 6F877A flash) Ngoài có thêm dòng vi điều khiển PIC dsPIC Ở Vi t Nam phổ biến họ vi điều khiển PIC ... LỤC SƠ ĐỒ KHỐI CÁC PORT CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC1 6F877A PHỤ LỤC THANH GHI SFR (SPECIAL FUNCTION REGISTER) CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VI ĐIỀU KHIỂN PIC 1.1 PIC LÀ GÌ ?? PIC vi t tắt “Programable Intelligent ... THỨC” VI ĐIỀU KHIỂN CHƯƠNG TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC 3.1 VÀI NÉT SƠ LƯC VỀ TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC 3.2 TẬP LỆNH CỦA VI ĐIỀU KHIỂN PIC 3.3 CẤU TRÚC CỦA MỘT CHƯƠNG TRÌNH ASSEMBLY VI T...
 • 18
 • 428
 • 3

Tài liệu MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH "GIÁO TRÌNH NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN" doc

Tài liệu MỤC LỤC CHI TIẾT SÁCH

Cao đẳng - Đại học

... tắc bản 458 Tôn giáo và những nguyên tắc bản của chủ nghĩa mác-lênin vi ôc giải quyết vấn đề tôn giáo a Khái niêôm tôn giáo 461 b Vấn đề tôn giáo tiến trình xây dựng chủ ... triển nhảy vọt về lực lượng sản xuất 340 Nền kinh tế có xu hướng chuyển từ kinh tế công nghiêôp sang kinh tế tri thức 342 Sự điều chỉnh về quan hêô sản xuất và quan hêô giai ... kháng giai cấp 164 VI Quan điểm của chủ nghĩa vâ ât lịch sử về người và vai tro sáng tạo của quần chúng nhân dân 175 I II CHƯƠNG IV HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ Điều kiêân đời, đăâc...
 • 8
 • 1,263
 • 73

Giáo trình tiếng anh 4 dành cho bồi dưỡng sinh viên ngành toán tin

Giáo trình tiếng anh 4 dành cho bồi dưỡng sinh viên ngành toán tin

Tiếng anh

... in the _ device or device The refers to all the electromechanical device used in a computer installation and units are used as _ storage devices A computer ... main idea sentences have a topic and say something about the topic Example All computers, [topic] whether large or small, have the same basic capabilities [about the topic] In some of your reading, ... the user _ There are many different devices used for feeding information into a computer _ There aren’t as many different types of devices used for giving results as there are for accepting...
 • 72
 • 426
 • 0

Giáo trình những kỹ năng cơ bản cho học sinh THPT

Giáo trình những kỹ năng cơ bản cho học sinh THPT

Tâm lý - Nghệ thuật sống

... thách thức sống, biều qua hành vi phù hợp tích cực tương tác với người klhác, với nên văn hóa môi trường xung quanh (Theo WHO -1993-) Các kỹ cần có • Kỹ diễn đạt, đọc, vi t tính toán lắng nghe • ... lập mục đích: ước mơ ta gì, ta khắc phục trở ngại • Có quan điểm lạc quan (nhìn cốc nước đầy nửa tốt nhìn vơi nửa ) • Thái độ tự tin Kỹ làm vi c với nhóm • Biết hòa đồng với tập thể • Không có ... thân • Kỹ làm vi c với nhóm • Kỹ giao tiếp hiệu • Kỹ sáng tạo • Kỹ ứng phó với cảm xúc • Kỹ giải vấn đề • Kỹ lấy định có trách nhiệm • Kỹ ảnh hưởng đến người khác Kỹ diễn đạt, đọc, vi t, tính toán...
 • 18
 • 589
 • 3

Giáo trình giống vật nuôi Chương 1 pps

Giáo trình giống vật nuôi Chương 1 pps

Nông nghiệp

... tinh dịch đực giống Ngoại khoá: Tham quan trạm truyền tinh nhân tạo Phụ lục 1: Tiêu chuẩn Vi t Nam - Lợn giống - Phơng pháp giám định Phụ lục 2: Tiêu chuẩn Vi t Nam - Lợn giống - Quy trình mổ ... đọc thêm vi t liên quan tới chọn lọc nhân giống vật nuôi, bảo tồn quỹ gen vật nuôi đăng tạp chí nớc, nh hình ảnh, giới thiệu tóm tắt giống vật nuôi nớc giống lai nhập nội trang web Vi n Chăn ... sinh trởng chậm hơn, nhng lại cho sản lợng trứng tỷ lệ liên quan tới ấp nở cao Tuy nhiên, thực tế ngời ta có quan niệm khác dòng Các quan niệm chủ yếu bao gồm: - Nhóm huyết thống: Là nhóm vật...
 • 32
 • 359
 • 2

Giáo trình giống vật nuôi Chương 3 ppt

Giáo trình giống vật nuôi Chương 3 ppt

Nông nghiệp

... phổ vật nuôi, ta biết đợc vật bố, mẹ, ông, bà hệ trớc vật Do vậy, hệ phổ t liệu quan trọng giúp cho vi c xác định quan hệ họ hàng vật nuôi, định kế hoạch ghép đôi giao phối nhằm tránh giao phối ... ý tránh giao phối cận huyết Giao phối bố mẹ có quan hệ huyết thống gây tợng suy hoá cận huyết đời Biểu suy hoá cận huyết giảm sút tính trạng liên quan tới khả sinh sản khả sống vật nuôi Những ... nối tới bố tới mẹ cá thể (có quan hệ họ hàng bố với mẹ cá thể đó) - Xác định xem tổ tiên chung có cận huyết hay không? Chú ý cá thể cận huyết cá thể có vật hệ trớc có quan hệ họ hàng với bố mẹ cá...
 • 21
 • 809
 • 6

Giáo trình giống vật nuôi Chương 4 pdf

Giáo trình giống vật nuôi Chương 4 pdf

Nông nghiệp

... chăn nuôi Các t liệu quan trọng giúp cho công vi c quản lý giống, chọn lọc, trao đổi giống nh vi c theo dõi đánh giá kết chơng trình, biện pháp kỹ thuật tác động vật giống Vi c xây dựng sổ giống ... dòng, giống khởi đầu hệ thống - Do sử dụng loại giới tính dòng, giống lai, nên vi c xác định đợc trống mái gà ngày tuổi quan trọng Hệ thống lai sử dụng biện pháp phân biệt trống mái thông qua gen ... Landrace) x Duroc Đàn P: Đàn nuôi thịt: Con lai giống ngoại Sơ đồ sản xuất lai dòng, giống công ty PIC Vi t Nam nh sau: Đàn GGP: L95 x L95 L02 x L02 L19 x L19 L64 x L64 L11 x L11 L95 x L95 L02 x L02...
 • 9
 • 334
 • 0

Giáo trình giống vật nuôi Chương 5 pdf

Giáo trình giống vật nuôi Chương 5 pdf

Nông nghiệp

... Thái Nguyên Thái Nguyên Sơn Tây Bắc Ninh Sơn Tây Hng Yên Vi n Chăn nuôi Lào Cai Hà Tây Hoà Bình Nghệ An Vi n Chăn nuôi Vi n Chăn nuôi Vi n Chăn nuôi Hớng tác động Nuôi giữ đực, 29 Giảm Nuôi giữ ... tồn nguồn gen động, thực vật vi sinh vật giai đoạn 1996 - 2000 đợc triển khai thực với tham gia 78 quan, đơn vị 105 thuộc bộ, ngành Đề án Bảo tồn quỹ gen vật nuôi Vi t Nam gồm nội dung sau: - ... lợng quần thể cần đợc bảo tồn sớm Vi c theo dõi xác định số lợng cá thể giống vật nuôi đơn giản xác nhiều so với động vật hoang dã vậy, vấn đề quan trọng đặt vi c bảo tồn giống vật nuôi số cá...
 • 11
 • 360
 • 0

Giáo trình giống vật nuôi Chương 6 ppsx

Giáo trình giống vật nuôi Chương 6 ppsx

Nông nghiệp

... phiến kính dới kính hiển vi với độ phóng đại 200 lần, quan sát vi trờng, đếm số lợng tinh trùng vận động theo chiều tiến thẳng số lợng tổng số tinh trùng quan sát đợc vi trờng, tính trung bình ... 13 (b) 10 X (a) X 10 X 1 12 13 (c) 13 (d) Hệ phổ (a): - Giữa quan hệ họ hàng - X không cận huyết: FX = Hệ phổ (b): - Quan hệ họ hàng quan hệ ông - cháu - có tổ tiên chung 1, tổ tiên chung không ... ta quan sát xác định phép đo (cân, đong, đo, đếm) Tính trạng chất lợng: Các tính trạng quan sát mô tả cách phân loại Tính trạng chất lợng thờng gen chi phối, chịu ảnh hởng điều kiện sống, quan...
 • 37
 • 345
 • 0

Xem thêm