download cambridge preliminary english test pet 2 selfstudy pack

CAMBRIDGE ENGLISH PRELIMINARY - PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) CEFR LEVEL B1 HANDBOOK FOR TEACHERS doc

CAMBRIDGE ENGLISH PRELIMINARY - PRELIMINARY ENGLISH TEST (PET) CEFR LEVEL B1 HANDBOOK FOR TEACHERS doc

Kỹ năng viết tiếng Anh

... www.ofqual.gov.uk*90684 829 38* Cambridge English Preliminary Handbook for Teachersâ UCLES 20 12 | EMC/4606/2Y039 781907 87 020 0ISBN 978-1-907870 -20 -0 4 7CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY HANDBOOK FOR ... pages 25 27 , with marks and examiner comments. 34 CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY HANDBOOK FOR TEACHERSPAPER 2: LISTENING | SAMPLE PAPERPAPER 2 | LISTENING 42 CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY ... investigated. 2 CAMBRIDGE ENGLISH: PRELIMINARY HANDBOOK FOR TEACHERSABOUT CAMBRIDGE ESOLAbout Cambridge ESOL Cambridge English: Preliminary is developed by University of Cambridge ESOL Examinations (Cambridge...
 • 54
 • 6,392
 • 52

English Test 7-2

English Test 7-2

Tiếng anh

... secondary school THE KEY OF SECOND TEST ĐÁP ÁNClass: 7A ENGLISH 7 Full name: Time : 45’(Date 11/09)NO 2 I. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentences. (2, 5 marks) ( Chọn đáp án ... with some friends.d. I have English, Music and Literature. e. Because she is tired . Answer : 1 2 3 4 5 III/Supply the correct form of the verb in the brackets. (2, 5 marks ) (Chia động từ ... TRAP secondary school THE SECOND TEST Class: 7A ENGLISH 7 Full name: Time : 45’(Date 11/09)NO 1I. Choose the best option A, B, C or D to complete the sentences. (2, 5 marks) ( Chọn đáp án đúng...
 • 5
 • 567
 • 1

ENGLISH TEST 10 (2) pptx

ENGLISH TEST 10 (2) pptx

Cao đẳng - Đại học

... at ten o’clock last night. 20 . She could to speak three languages when she was ten. 21 . Where did you went last night? 22 . I saw the wife of Jeremy at the shop. 23 . I don’t can go out because ... have a lot of homework. 24 . In the kitchen is a table. 25 . I was to the cinema last weekend. 26 . My children like they’re school very much. 27 . I buy a new video. 28 . Did you watch the football ... We’re going have a test next week. 39. I’m wear old clothes because I’m going to clean the car. 40. Peter is French, he’s coming from Paris. 15-MINUTE ENGLISH TEST 10 (2) I. Circle the...
 • 6
 • 398
 • 0

English test number 2 ppt

English test number 2 ppt

Cao đẳng - Đại học

... Tranhong31789@g.c English test number 2 I. Vocabulary 1. The average watches television for about 20 hours a week. A. Audience B. Viewer C. Spectator D. Observer 2. My father’s new painting ... Move D. To move 22 . Barbara didn’t mention about her progress at work, but I’m sure she is. A. Concerning B. Being concerned C. To concern D. To be concerned 23 . I have got 2 brothers , none ... not 26 . “ how did that window ”. A. Get broken B. Broke C. Got broken D. broken 27 . I’m late because my alarm clock didn’t this morning. A. Come on B. Ring on C. Go off D. Turn on 28 . Although...
 • 8
 • 411
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25