ct may bien dong

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm giải tích lớp 12 theo các chuyên đề ( Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, Trắc nghiệm Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, trắc nghiệm Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Trắc nghiệm Số phức)

Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm giải tích lớp 12 theo các chuyên đề ( Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số, Trắc nghiệm Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit, trắc nghiệm Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng, Trắc nghiệm Số phức)

Toán học

... A(-2,-2) Câu 20 : Cho hm s y x3 x2 3x t cc tiu ti x Kt lun no sau õy ỳng? CT A Câu 21 : A xCT B xCT C xCT D xCT Xỏc nh m hm s y x3 mx2 ( m2 m)x t cc tiu ti x m1 B m3 C m {1; 3} ... ỳng cc tr: A m B m C m 2 Câu 24 : Ham sụ y 3x x3 t cc tr ti A xCé 0; xCT B xCé 0; xCT C xCé 1; xCT D xCé 1; xCT Câu 25 : A Câu 26 : Vi nhng giỏ tr no ca m 1; m B m thỡ ụ th (C ) ca ... tr ca hm s y=sinx-cosx k ; yCT v k ; yCD xCT A xCD k ; yCD C xCT k ; yCD v k ; yCT xCD k ; yCT D xCT Câu 45 : Cho hm s y x 2mx (1) Tỡm cỏc giỏ tr ca tham s m thi hm...
 • 313
 • 214
 • 0

BAI TAP TRAC NGHIEM SO PHUC_(Suu tam)

BAI TAP TRAC NGHIEM SO PHUC_(Suu tam)

Toán học

... C Một số ảo D i uu ur Câu43: Giả sử A, B theo thứ tự điểm biểu diễn số phức z1, z2 Khi đọ dài v ct AB bằng: A z1 z B z1 + z C z z1 D z + z1 A z = ( ) ( ) Câu44: Tập hợp điểm mặt phẳng biểu...
 • 7
 • 823
 • 52

Bộ đề trắc nghiệm số 6 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 6 (có đáp án)

Toán học

... 21992 Cho hình chữ nhật ABCD có AB = 3, BC = Độ dài vectơ Chọn đáp án là: A B C D Đáp án : (C) Bài : 21991 Cho lục giác ABCDEF có tâm O Số vectơ vectơ điểm cuối đỉnh lục giác bằng: Chọn đáp án A B ... trung điểm AB AC Tọa độ vectơ Chọn đáp án A (1 ; -4) B (5 ; 3) C (2 ; -8) D (10 ; 6) Đáp án : (A) Bài : 22006 Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho A(5 ; 2), B(10 ; 8) Tọa độ vectơ Chọn đáp án A B(2 ; ... Cho lục giác ABCDEF có tâm O Số vectơ điểm đầu điểm cuối đỉnh lục giác bằng: Chọn đáp án phương với có A B C D Đáp án : (D) Bài : 21989 Cho tứ giác ABCD Số vectơ khác giác bằng: Chọn đáp án có...
 • 28
 • 283
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm số 7 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 7 (có đáp án)

Toán học

... Q(2;0;6) Cặp v ct vuông góc Chọn đáp án A B C D không tồn Đáp án : (A) Bài : 21158 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho bốn điểm M(1;2;3), N(−1;0;4), P(2; − 3;1) Q(2;1;2) Cặp v ct phương Chọn ... án : (A) Bài : 21160 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho hai điểm M(−1;1;1), N(2;4;3) Một v ct pháp tuyến mặt phẳng (OMN) có toạ độ Chọn đáp án A (6; 1; − 5) B (1; 5; 6) C (1; − 5; 6) D (6;...
 • 19
 • 294
 • 5

Bộ đề trắc nghiệm số 8 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 8 (có đáp án)

Toán học

... -11; -1) Đáp án : (B) Bài : 21038 Trong không gian với hệ toạ độ Oxyz, cho đường thẳng V ct sau v ct phương đường thẳng (d)? Chọn đáp án A B C D Đáp án : (D) Bài : 21037 Trong mặt phẳng với...
 • 17
 • 294
 • 3

Bộ đề trắc nghiệm số 9 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 9 (có đáp án)

Toán học

... (D’) : Chọn đáp án A B C D Một kết khác Đáp án : (A) Bài : 20460 Cho đường thẳng qua M(1 ; 3) có vectơ phương khẳng định sai khẳng định sau : Chọn đáp án A Phương trình tham số B Phương trình tắc...
 • 18
 • 497
 • 7

Bộ đề trắc nghiệm số 13 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 13 (có đáp án)

Toán học

... hình vuông ABCD, giá trị Chọn đáp án A B : C D Đáp án : (D) Bài : 20226 Cho hai vectơ Chọn đáp án Góc tạo hai vectơ : A B C D Đáp án : (B) Bài : 20225 Cho hình bình hành ABCD có AB = 3, AC = 9, ... A B C D Đáp án : (D) Bài : 20251 Cho tam giác ABC có cạnh a, b, c diện tích : ) ( a + c - b) [ /ct] Tam giác ABC có dạng đặc biệt ? Chọn đáp án A Tam giác cân B Tam giác C Tam giác vuông D Tam ... tiếp I : Chọn đáp án A (4 ; 2) B (- ; 4) C (2 ; 4) D (4 ; - 2) Đáp án : (D) Bài : 20230 Cho khác vectơ Phát biểu sau sai? I II III Chọn đáp án A I II B II III C I III D Cả ba sai Đáp án : (B) Bài...
 • 18
 • 251
 • 3

Bộ đề trắc nghiệm số 14 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 14 (có đáp án)

Toán học

... gốc vectơ Tìm mệnh đề sai ? Chọn đáp án A Có vectơ B Có vectơ C Có vectơ D Có vectơ Đáp án : (D) Bài : 20171 Khẳng định sau sai? Chọn đáp án A Hai vectơ phương với vectơ thứ ba khác vectơ phương ... bốn điểm A, B, C, D phân biệt Hỏi có vectơ tạo hai bốn điểm nói Chọn đáp án A B C 12 D 16 Đáp án : (C) Bài : 20173 (I) : vectơ vectơ có độ dài (II) : vectơ vectơ có nhiều phương Chọn đáp án A Chỉ ... vectơ phương với vectơ thứ ba khác vectơ phương với B Hai vectơ hướng với vectơ thứ ba khác vectơ hướng C Ba vectơ khác đôi phương có hai vectơ hướng D Điều kiện cần đủ để Đáp án : (D) Bài : 20170...
 • 29
 • 187
 • 1

Bộ đề trắc nghiệm số 15 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 15 (có đáp án)

Toán học

... gốc vectơ Tìm mệnh đề sai ? Chọn đáp án A Có vectơ B Có vectơ C Có vectơ D Có vectơ Đáp án : (D) Bài : 20171 Khẳng định sau sai? Chọn đáp án A Hai vectơ phương với vectơ thứ ba khác vectơ phương ... bốn điểm A, B, C, D phân biệt Hỏi có vectơ tạo hai bốn điểm nói Chọn đáp án A B C 12 D 16 Đáp án : (C) Bài : 20173 (I) : vectơ vectơ có độ dài (II) : vectơ vectơ có nhiều phương Chọn đáp án A Chỉ ... vectơ phương với vectơ thứ ba khác vectơ phương với B Hai vectơ hướng với vectơ thứ ba khác vectơ hướng C Ba vectơ khác đôi phương có hai vectơ hướng D Điều kiện cần đủ để Đáp án : (D) Bài : 20170...
 • 29
 • 249
 • 6

Bộ đề trắc nghiệm số 16 (có đáp án)

Bộ đề trắc nghiệm số 16 (có đáp án)

Toán học

... vectơ ngược hứng với có độ dài với vectơ B Vectơ đối vectơ vectơ C Nếu vectơ cho, với điểm O ta viết : D Hiệu hai vectơ tổng vectơ thứ với vectơ đối vectơ thứ hai Đáp án : (C) Bài : 20088 Vectơ ... Mệnh đề sau đúng? Chọn đáp án A Có vectơ phương với vectơ B Có hai vectơ phương với vectơ C Có vô số vectơ phương với vectơ D Không có vectơ phương với vectơ Đáp án : (A) Bài : 20073 Cho điểm ... sau đúng? Chọn đáp án A Không có vectơ phương với hai vectơ B Có vô số vectơ phương với hai vectơ C Có vectơ phương với hai vectơ , vectơ D Cả a, b, c sai Đáp án : (C) Bài : 20084 Cho tam giác...
 • 17
 • 278
 • 11

Xem thêm

Tìm thêm: mục tiêu của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam đánh giá chất lượng dịch vụ của bidv trình độ công nghệ và quản trị điều hành kinh doanh dịch vụ thị phần dịch vụ các nhtm việt nam tổng quan về chất lượng dịch vụ ngân hàng của các ngân hàng thương mại việt nam thuận lợi và thách thức đối với nhtm việt nam trong việc nâng cao chất lƣợng dịch vụ hiện nay những nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển và nâng cao chất lƣợng dịch vụ ngân hàng yêu cầu của hội nhập khu vực và quốc tế yêu cầu phát triển của nhtm sự cần thiết phải nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng giới thiệu chung về hệ thống nhtm việt nam chất lượng dịch vụ ngân hàng và các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ ngân hàng khái niệm và đặc điểm dịch vụ ngân hàng tổng quan về dịch vụ và chất lượng dịch vụ của ngân hàng thương mại tăng cường hợp tác liên kết với các đối tác trong và ngoài nước xây dựng phương án sử dụng vốn hợp lý nâng cao hiệu quả hoạt động giảm tỷ lệ nợ xấu nhận thức đúng đắn về những lợi ích của việc niêm yết trên thị trường chứng khoán đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa ngân hàng thương mại nhà nước
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập