cambridge ielts 4 reading test 2 answer key

aiset mock test 4-reading test and answer key

aiset mock test 4-reading test and answer key

Tiếng anh

... Washing machines 74. Which word in the reading means “advanced”?A necessary B verbal C cutting-edge 8 Use of English Test 4: Reading, Writing and 138 questions in total 24 . Roosevelt’s friends ... 14 Use of English Test 4: Reading, Writing and 138 questions in total 1. Luke and Laura ___________________ mountain climbing every weekend since 20 00.A go B went C will go D have gone 2. ... D has struck 44 . They had to change their product’s name because someone __________________ it already. A have used B had used C will use D been used 5 Use of English Test 4: Reading, Writing...
 • 14
 • 1,658
 • 3

Reading Comprehension-English11 (answer key)

Reading Comprehension-English11 (answer key)

Tiếng anh

... 9/ A. rates ; 10/ D. tripleã Passage 4: 1/ A. who ; 2/ B. In some cases ; 3/ D. global ; 4/ C. especially5/ A. territory ; 6/ C. regional ; 7/ B. likely ; 8/ ... system ; 2/ C. practice ; 3/ B. post office ; 4/ D. locations5/ A. stamps ; 6/ B. Austrian ; 7/ A. first ; 8/ D. missing9/ A. designs ; 10/ D. available ã Passage 6:1/ B. developed ; 2/ C. including ... platforms ; 4/ A. sold5/ D. although ; 6/ B. publisher ; 7/ D. system ; 8/ C. website9/ A. exclusive ; 10/ D. manualã Passage 7:1/ B. process ; 2/ D. applicants ; 3/ A. region ; 4/ C. response5/...
 • 2
 • 857
 • 0

Practice test 2 with keys

Practice test 2 with keys

Tiếng anh

... opaque D fluid E misty Practice Test 2 Duc Binh THPT HH09 040 50 725 A. Choose the best answer. 1. The teacher has come into the room.A still B already C yet 2. Here . . . A come your sister ... make B do C show 20 . The students are interested in the story of King Rama the A Five B Fifth C Fiveth 21 . I do not know it will rain today.A whether B weather C wither 22 . I went . . .the ... B thorough C though 23 . Put your money into your pocket, or you may it.. A lose B lost C loose 24 . We are very glad indeed that he has not . . . .A death B dead C died 25 . My brother and I...
 • 3
 • 1,835
 • 8

Cambridge IELTS 4

Cambridge IELTS 4

TOEFL - IELTS - TOEIC

... answersISBN-10 0- 521 - 544 62- 9 Student’s Book with answersISBN-13 978-0- 521 - 544 64- 1 Cassette SetISBN-10 0- 521 - 544 64- 5 Cassette SetISBN-13 978-0- 521 - 544 65-8 Audio CD SetISBN-10 0- 521 - 544 65-3 Audio ... foreach answer. Write your answers in boxes 22 26 on your answer sheet. 22 Which of the senses is described here as being involved in mating? 23 Which species swims upside down while eating? 24 What ... 978-0- 521 - 544 63 -4 Self-study PackISBN-10 0- 521 - 544 63-7 Self-study Pack Questions 9–13The box below gives a list of responses A–P to the questionnaire discussed in Reading Passage 1.Answer...
 • 29
 • 1,017
 • 9

Tài liệu Cambridge IELTS 4 docx

Tài liệu Cambridge IELTS 4 docx

TOEFL - IELTS - TOEIC

... answersISBN-10 0- 521 - 544 62- 9 Student’s Book with answersISBN-13 978-0- 521 - 544 64- 1 Cassette SetISBN-10 0- 521 - 544 64- 5 Cassette SetISBN-13 978-0- 521 - 544 65-8 Audio CD SetISBN-10 0- 521 - 544 65-3 Audio ... ContentsIntroduction 4 Test 1 10 Test 2 34 Test 3 57 Test 4 81General Training: Reading and Writing Test A 103General Training: Reading and Writing Test B 116Tapescripts 130 Answer key 1 52 Model and sample answers ... SetISBN-13 978-0- 521 - 544 63 -4 Self-study PackISBN-10 0- 521 - 544 63-7 Self-study Pack Questions 15 21 Complete the table below.Choose NO MORE THAN THREE WORDS from Reading Passage 2 for each answer. Write...
 • 29
 • 557
 • 2

Tài liệu Test Question Answer Key pptx

Tài liệu Test Question Answer Key pptx

TOEFL - IELTS - TOEIC

... Theorem, you should get: 12^ 2 + 16 ^2 = c ^2 144 + 25 6 = c ^2 40 0 = c ^2 SQRT 40 0 = c 20 = cThe cars are 20 miles apart, so answer option "D" is the correct answer. Your Tickle IQ Score ... sequence. 64 divided by 4 is 1616 divided by 4 is 4 4 divided by 4 is 11 divided by 4 is 1 /4 1 /4 divided by 4 is 1/16The correct answer is 1/16, answer option "A". 24 . What number ... of the equals sign:1 /2 (1 /4 (800/10)) = 1 /2 (1 /4 (80)) or it can also be written = 1 /2 (80 /4) = 1 /2 (20 ) or it can also be written = 20 /2 = 10The correct answer is answer option "D"....
 • 20
 • 837
 • 3

Tài liệu CAMBRIDGE IELTS 4 EXAMINATION PAPERS FROM UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS: ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES docx

Tài liệu CAMBRIDGE IELTS 4 EXAMINATION PAPERS FROM UNIVERSITY OF CAMBRIDGE ESOL EXAMINATIONS: ENGLISH FOR SPEAKERS OF OTHER LANGUAGES docx

TOEFL - IELTS - TOEIC

... 978-0- 521 - 544 62- 7 Student’s Book with answersISBN-10 0- 521 - 544 62- 9 Student’s Book with answersISBN-13 978-0- 521 - 544 64- 1 Cassette SetISBN-10 0- 521 - 544 64- 5 Cassette SetISBN-13 978-0- 521 - 544 65-8 ... ContentsIntroduction 4 Test 1 10 Test 2 34 Test 3 57 Test 4 81General Training: Reading and Writing Test A 103General Training: Reading and Writing Test B 116Tapescripts 130 Answer key 1 52 Model and sample answers ... CD SetISBN-10 0- 521 - 544 65-3 Audio CD SetISBN-13 978-0- 521 - 544 63 -4 Self-study PackISBN-10 0- 521 - 544 63-7 Self-study Pack Questions 28 –30Label the chart below.Choose your answers from the box...
 • 29
 • 528
 • 2

Cambridge IELTS 4 - 4 pdf

Cambridge IELTS 4 - 4 pdf

TOEFL - IELTS - TOEIC

... w2 h9" alt=""
 • 22
 • 1,386
 • 7

cambridge IELTS 4 - 3 doc

cambridge IELTS 4 - 3 doc

TOEFL - IELTS - TOEIC

... h11" alt=""
 • 24
 • 547
 • 3

IELTS Foundation Answer Key - Past 2

IELTS Foundation Answer Key - Past 2

TOEFL - IELTS - TOEIC

... must have a 2: 1 or first in Business…) 4 A (fluent in French or Dutch) 5 B (post distribution) 21 IELTS Foundation Student’s Book Answer Key 4 All in the mind Listening p 42 Summary ... energy and water in Tanzania. 24 IELTS Foundation Student’s Book Answer Key 5 A career or a job? Listening p 54 Multiple choice Optional activity 1 D 2 A 3 A 4 A 5 B 6 B Completing ... selecting key points and grouping information appropriately are key features of string answers. 23 IELTS Foundation Student’s Book Answer Key Guessing meaning from context 2 1 confident...
 • 13
 • 4,082
 • 20

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008