cơ sở hình thành chế độ phong kiến trung quốc

Lịch sử trung cổ:Những đặc điểm bản của chế độ phong kiến Trung Hoa docx

Lịch sử trung cổ:Những đặc điểm cơ bản của chế độ phong kiến Trung Hoa docx

Cao đẳng - Đại học

... tính Chế độ phong kiếnchế độ xã hội mà Vua là người trị vì cao nhất. Người tự phong là thay trời hành đạo. Hành đạo trong chế độ phong kiến là đặc trưng khác biệt so với các chế độ khác: ... nước Nam Việt. thì chế độ phong kiến mới được xác lập ở Trung quốc vào năm 221.TCN. Chế độ phong kiến TrunG Quốc tồn tại từ năm 221.TCN đến 1911 khi cách mạng Tân Hợi thành công và nhà Thanh ... trở thành sở lí luận và tư tưởng của chế độ phong kiến Trung Quốc. Các quan niệm về quan hệ phục tùng giữa vua – tôi, chồng - vợ, cha – con là kỉ cương của xã hội, là đạo đức phong kiến. ...
  • 9
  • 1,352
  • 9

sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản...

sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản...

Lịch sử

... 7lịch sử 7Tiết 2Tiết 2 Bài 2Bài 2Sự suy vong của chế độ Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu âuchủ nghĩa tư bản ở châu ... Ferdynand Magellan Sự ra đời của hình thức kinh doanh tư Sự ra đời của hình thức kinh doanh tư bản đà tác động đến xà hội phong kiến bản đà tác động đến xà hội phong kiến châu Âu như thế nào?châu ... Âu như thế nào?châu Âu như thế nào?Trong xà hội phong kiến châu Âu Trong xà hội phong kiến châu Âu hình thành những giai cấp mới: hình thành những giai cấp mới: Tư Tư sảnsản vàvà...
  • 37
  • 2,842
  • 12

Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Bai 2:Tiet 2:Su suy vong cua che do phong kien va su hinh thanh CNTB o chau Au

Lịch sử

... tác động gì với xà hội ?ã Về xà hội : các giai cấp mới được hình thành : tư sản và vô sản.ã Về chính trị : giai cấp tư sản mâu thuẫn với quý tộc phong kiến đấu tranh chống phong kiến .ã ... Ca-li-cút ở phía tây nam ấn Độ. Cô- lôm bô tìm ra Châu Mỹ . Ma-gien-lăng đi vòng quanh Trái đất Tiết 2 Bài 2 :Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu ... .ã Về kinh tế : Hình thức kinh doanh tư bản ra đời . Quan hệ sản xuất TBCN được hình thành như thế nào ?ã Tư sản bóc lột kiệt quệ vô sản. ã Quan sản xuất tư bản hình thành. Bài tập...
  • 13
  • 1,308
  • 4

BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

BÀI 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU

Lịch sử

... chính trị và kinh tế bản của chế độ phong kiến châu Âu. (có thể cả quân đội toà án, luật pháp và chế độ thuế khoá riêng).+ cấu giai cp v mõu thun xó hi?ã Hai giai cp bản là nông nô ... hỏi?GV nêu những đặc trưng bản của chế độ phong kiến Tây Âu.Có thể gợi ý:Thế nào là lãnh địa phong kiến? Cơ cấu xã hội và mối quan hệ giai cấp?Tình hình kinh t xó hi?+ Khỏi nim lónh a:ã ... hội phong kiến. đất đai theo tước vị cho quý tộc nhà thờ.2) Xã hội phong kiến Tây Âu:14’Hoạt động 4: GV nêu câu hỏi - Học sinh thảo luận trả lời câu hỏi?GV nêu những đặc trưng bản của chế...
  • 3
  • 9,420
  • 26

Bài 10 Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Bài 10 Thời kỳ hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở Tây Âu ( từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV)

Toán học

... xuất hiện của thành thị trung đạiSự xuất hiện của thành thị trung đại 2 − LÃNH ĐỊA PHONG KIẾNThế nào là lãnh địa phong kiến? -Giữa thế kỷ IX Lãnh địa phong kiến được hình thành, là đơn ... Tăng lữ, quý tộcquý tộcLãnh chúa phong Lãnh chúa phong kiến kiếnNông dânNông dân Nô lệNô lệPhụ Phụ thuộcthuộc QHSX QHSX Phong kiến Phong kiến ở Tây Âuở Tây Âu Mất đấtMất ... SỰ HÌNH THÀNH CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU-Thế kỉ V, bị người Giécman xâm chiếm. -Thế kỉ V, bị người Giécman xâm chiếm. -Th-Thế kỷ III, đế quốc Rô-ma rơi vào tình ế kỷ III, đế quốc...
  • 41
  • 1,332
  • 5

Tài liệu (Sử 7) Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CNTB Ở CHÂU ÂU

Tài liệu (Sử 7)   Bài 2: SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN  VÀ SỰ HÌNH THÀNH CNTB Ở CHÂU ÂU

Lịch sử

... điền, trang trại lớn hình thành. Các công ty thơng mại đợc thành lập.+ Xà hội: Hình thành hai giai cấp mới: t sản và vô sản(côngnhân).=> Quan hệ sản xuất TBCN hình thành. 3.Củng cố. ( ... thức -> thúc đẩy thơngnghiệp châu Âu phát triển. => Quan hệ sản xuất TBCN hình thành ở C.Âu.2. Sự hình thành CNTB ở châu Âu. - Quá trình tạo vốn và ngời làm thuê:+ Chiếm các vùng đất ... dẫn tớinhững hệ quả gì ?- Hỏi: Theo em, giai cấp t sản và vô sảnđợc hình thành từ những tầng lớp nàotrong xà hội phong kiến châu Âu ?- Hỏi: Mâu thuẫn nào sẽ nảy sinh ? Cóthể giải quyết mâu...
  • 2
  • 1,334
  • 1

Bài 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU pptx

Bài 10: THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU pptx

Khoa học xã hội

... 4FGH3I3J9:KJL:   !"#$%&!'  1. SỰ HÌNH THÀNH CÁC VƯƠNG QUỐC PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU-23+456789:6;23<&=>?@ABCDEF++G<>?@CHI?<5+6?J?KLM9ABN+O4P=CD-5QCDP+O<R*?<S@CDEF++G<>?@CTU5S4+V2AW?XYC5*CEZ<<[9R\]CVCC5+^2PE_CD;23<?Z+U5+6?`2WCD:a4<S@<5SCbU+6]452+>4bD+X=cdeC545*C54fCDRZ];2g4W<P[hiP*4JCDRQ ... I-D2YVCC5IC`@:F+TU4+6CAWP^7i452\4hlCH2a4UJCDh2a4R@=:WCD4JCDUuhlC]5z?45S<bCD45ã@UICh34`=CDRjC5:B@4JCD-<5~<<S@45*C545BTUu]53HX9<@5*CD9<5nUENIC<5SY62R*45E_CDC5ICP*45n45S<bCD Kinh tế trong thành thị trung đạiLÃnh chúa phong kiến Nông nôKinh tế lÃnh địaÔng vua nhỏĐóng kín, tự nhiên, tự cấp, tự túc.Kinh ... chính trong các lÃnh địaHÃy nối những nội dung d ới đây cho đúngKinh tế trong thành thị trung đạiLÃnh chúa phong kiến Nông nôKinh tế lÃnh địaÔng vua nhỏĐóng kín, tự nhiên, tự cấp, tự túc.Kinh...
  • 27
  • 838
  • 0

Lịch sử lớp 6 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành của chủ nghĩa tư bản ở châu âu doc

Lịch sử lớp 6 - Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành của chủ nghĩa tư bản ở châu âu doc

Khoa học xã hội

... Sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở châu Âu. - Kinh tế: Hình thức kinh tế tư bản ra đời. - Xã hội: hai giai cấp (vô sản và tư sản) Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình ... địa lí? HS : Suy nghĩ trả lời GV: Chuẩn kiến thức GV: Những cuộc phát kiến này nhằm tới đâu? HS : (Con đường qua Tâyá, Địa Trung Hải,ấn Độ ,Trung Quốc) . GV: Những con đường bộ đã bị ngăn ... tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất TBCN. Quá trình hình thành quan hệ sản xuất TBCN trong lòng XHPK ở châu Âu. 2. Kỹ năng: Rèn cho HS kỹ năng quan sát tranh ảnh, tổng hợp kiến thức,Sử...
  • 5
  • 1,048
  • 0

THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU - Giáo án lịch sử lớp 9 potx

THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU - Giáo án lịch sử lớp 9 potx

Khoa học xã hội

... cũng đã dần hình thành các quốc gia phong kiến của người Giécman, quan hệ sản xuất phong kiến cũng dần được hình thành và củng cố phát triển, cùng với đó là sự xuất hiện các thành thị trung đại ... thành thị trung đại. 5. Bài tập - Dặn về nhà - Học bài cũ, đọc trước bài mới và trả lời câu hỏi trong SGK. - Bài tập: Nội dung so sánh Chế độ phong kiến phương Đông Chế độ phong kiến ... mạnh của đế quốc Rôma. Sau đó GV nêu câu  Sự hình thành các vương quốc phong kiến ở Tây Au Các hoạt động của thầy và trò Những kiến thức HS cần nắm vững + Nhóm 2: Tác động của những...
  • 13
  • 752
  • 0

Bai 10: Thoi ki hinh thanh va phat trien cua che do phong kien Tay au

Bai 10: Thoi ki hinh thanh va phat trien cua che do phong kien Tay au

Lịch sử

... thành thị phương Tây MỘT THÀNH THỊ TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠIMỘT THÀNH THỊ TÂY ÂU THỜI TRUNG ĐẠI ĐỜI SỐNG CỦA NÔNG NÔĐỜI SỐNG CỦA NÔNG NÔ Sự hình thành các vương quốc phong kiến ... => thành thị xuất hiện Lâu đài của một lãnh chúa phong kiến Lễ rửa tội của Clovit Chơng vi. Chơng vi. Tây âu thời trung đạiTây âu thời trung đạiSự hình thành xà hội phong kiến ... kiên cố của lãnh chúa Cảnh sinh hoạt trong thành thị phương Tây Hội chợ ở Đức Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến ở tây âu (từ thế kỉ v ®Õn thÕ kØ xiv)...
  • 40
  • 1,094
  • 0

Sử 10-Bài 10:THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU (từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV) pdf

Sử 10-Bài 10:THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU (từ thế kỷ V đến thế kỷ XIV) pdf

Tài liệu khác

... vào đế quốc Rô –ma Sử 10-Bài 10:THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN TÂY ÂU (từ thế kỷ V đến thếkỷ XIV) Sử 10-Bài 10:THỜI KỲ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN ... tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển. -Thành thị đã xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền , xây dựng chế độ phong kiến tập quyền, thống nhất quốc gia dân tộc .-Mang không khí tự do , mở ... đặc quyền và giàu , trở thành các lãnh chúa phong kiến , còn nô lệ và nông dân biến thành nông nô phụ thuộc lãnh chúa .Quan hệ sản xuất phong kiến Châu Âu hình thành . Sự xâm lược của...
  • 7
  • 820
  • 2

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨATƯ BẢN Ở CHÂU ÂU pdf

Giáo án Lịch sử lớp 7 : Tên bài dạy : SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨATƯ BẢN Ở CHÂU ÂU pdf

Khoa học xã hội

... SỰ SUY VONG CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN VÀ SỰ HÌNH THÀNH CHỦ NGHĨATƯ BẢN Ở CHÂU ÂU A.MỤC TIÊU: 1 .Kiến thức: -Nguyên nhân và hệ quả của các cuộc phát kiến địa lí,một trong những ... tố quan trọng tạo tiền đề cho sự hình thành quan hệ sản xuất Tư Bản chủ nghĩa. -Quá trình hình thành quan hệ sản xuất chủ nghĩa tư bản trong lòng xãhội phong kiến châu Âu. 2.Kĩ năng: -Bồi ... và đội ngũ công nhân làm thuê? -GV:Những việc làm đó tác động gì đến xã hội?các giai cấp này được hình thành từ những tầng lớp nào? -Quan hệ sản xuất TBCN ở châu Âu được hình thành...
  • 6
  • 788
  • 0

Giáo án Lịch Sử lớp 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU pdf

Giáo án Lịch Sử lớp 10: THỜI KÌ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CHẾ ĐỘ PHONG KIẾN Ở TÂY ÂU pdf

Khoa học xã hội

... sánh sự giống và khác nhau giữ chế độ phong kiến phương Đông với Tây Âu theo những nội dung sau: Nội dung so sánh Chế độ phong kiến phương Đông Chế độ phong kiến Tây Âu -Giai cấp trong ... sau: thành: lãnh chúa phong kiến, nông nô ,quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu bắt đầu hình thành . 2. Xã hội phong kiến Tây Âu -Giữa thế kỉ IX các lãnh địa phong kiến Tây ... ban ruộng đất. + Nhóm 2: Hình thành các giai cấp mới: lãnh chúa phong kiến, nông nô , cùng với đó là quan hệ sản xuất phong kiến ở châu Âu được hình thành . Hoạt động 1: Cả lớp -GV trình...
  • 8
  • 1,837
  • 4

Bài 10. THỜI kỳ HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của CHẾ độ PHONG KIẾN tây âu (từ thế kỷ v đến thế kỷ XIV)

Bài 10.  THỜI kỳ HÌNH THÀNH và PHÁT TRIỂN của CHẾ độ PHONG KIẾN  tây âu (từ thế kỷ v đến thế kỷ XIV)

Lịch sử

... giai cấp mới hình thành: lãnhchúa phong kiến, nông nô, quan hệ sảnxuất phong kiến ở Châu Au bắt đầu hình thành. Bài 10. TH I K HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A CH PHONG KI N TÂYỜ Ỳ Ể Ủ Ế ĐỘ ẾBài ... của thành thị trung đại.5. Bài t p - D n v nhàậ ặ ề- Học bài cũ, đọc trước bài mới và trả lời câu hỏi trong SGK.- Bài tập:Nội dung so sánh Chế độ phong kiến phương Đông Chế độ phong kiến Tây ... lược năm 476 đế quốc Rôma bị diệt vong, thời đại phong kiến châu Âu hình thành ở Châu Au.- Những việc làm của người Giécman:+ Thủ tiêu bộ máy Nhà nước cũ, thành lập nên nhiều vương quốc mới.+...
  • 7
  • 624
  • 0

Xem thêm