công ty phần mềm misa tại đà nẵng

Báo cáo thực tập Chi nhánh công ty TNHH Hoàn Mỹ tại Đà Nẵng.doc

Báo cáo thực tập Chi nhánh công ty TNHH Hoàn Mỹ tại Đà Nẵng.doc

Quản trị kinh doanh

... TẬP):1. Tên doanh nghiệp: “Chi nhánh công ty TNHH Hoàn Mỹ tại Đà Nẵng . 2. Giám đốc hiện tại của doanh nghiệp:Ông Đàm Hữu Hoàng - Giám đốc công ty. Ông Đàm Mạnh Tiến - Giám đốc chi nhánh.3. ... nhánh tại Thành phố Đà Nẵng vào tháng 12 năm 2001 và đã trở thành Công ty đầu tiên cung cấp dịch vụ làm sạch tại miền Trung. Từ đó tới nay, Công ty đã nhanh chóng triển khai dịch vụ làm sạch tại ... tính chuyên nghiệp cao trong công việc.- Môi trường công nghệ: Đối với lĩnh vực vệ sinh công nghiệp thì công ty là một trong nhưng công ty hàng đầu Việt Nam về đầu tư công nghệ làm sạch, do nên...
 • 26
 • 1,409
 • 4

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm văn phòng công ty vật tư tổng hợp đà nẵng.doc

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm văn phòng công ty vật tư tổng hợp đà nẵng.doc

Kế toán

... hióỷu suỏỳt hoaỷt õọỹng Chố tióu Nm 2002 (%) Nm 2003 (%) Ty suỏỳt gvhb/dtt Ty suỏỳt LNG/DTT Ty suỏỳt CPBH/DTT Ty suỏỳt CPQL/DTT Ty suỏỳt LNH/DTT 98,69 1,78 1,165 0, 86 (1,86) 97,69 ... nỉåïc, cäng ty phi lm ch quút âënh cu mçnh ,cảnh tranh trong mäi trỉåìng cảnh tranh cao, nhán viãn cäng ty khäng ngỉìng näù lỉûc âãø phạt triãøn cäng ty vỉỵng mảnh . Hiãûn tải cäng ty kinh doanh ... v cäng ty váût tỉ näng nghiãûp ,cäng ty váût tỉ xáy dỉûng thnh cäng ty VTTH  Nàơng 3-1997tènh QNÂN tạch thnh tènh Qung Nam v  Nàơng .Thnh phäú  Nàơng trỉûc thüc trung ỉång cäng ty quút...
 • 59
 • 395
 • 0

Hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại văn phòng công ty vật tư tổng hợp đà nẵng.doc

Hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại văn phòng công ty vật tư tổng hợp đà nẵng.doc

Kế toán

... thực trạng công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng I>Đặc điểm quá trình tiêu thụ hàng hoá ở văn phòng công ty 1 . Mặt ... thực tế tại Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng nhận ra vai trò quan trọng của hoạt động tiêu thụ đối với Công ty và thực tế về kế toán tiêu thụ em đã lựa chọn đề tài : Hoàn thiện công tác ... tích kết quả tiêu thụ tại doanh nghiệp Phần II .Tình hình thực tế hạch toán tiêu thụ và phân tích kết quả tiêu thụ tại văn phòng công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà Nẵng Phần III>Một số nhận...
 • 54
 • 392
 • 0

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm văn phòng công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng.doc

Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ và phân tích hoạt động tiêu thụ nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động tiêu thụ tại trung tâm văn phòng công ty vật tư tổng hợp Đà Nẵng.doc

Kế toán

... này và công ty vật tư nông nghiệp ,công ty vật tư xây dựng thành công ty VTTH Đà Nẵng 3-1997tỉnh QNĐN tách thành tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng .Thành phố Đà Nẵng trực thuộc trung ương công ty quyết ... nghiệp PHẦNIITÌNH HÌNH HẠCH TOÁN TIÊU THỤ VÀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ TẠI VĂN PHÒNG CÔNG TY VẬT TƯ TỔNG HỢP ĐÀ NẴNGA>Giới thiệu sơ lượt về công ty cổ phần vật tư tổng hợp Đà nẵng I. ... phòng (trụ sở chính công ty ) tại 97 lý tự trọng đà Nẵng .Tại đây quản lý trực tiếp các hoạt động kinh doanh của tổng côngty đồng thời cũng tổ chức kinh doanh riêng tại đà nẵng thông qua quản...
 • 52
 • 417
 • 0

Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast.DOC

Xây dựng phần mềm hệ thống thông tin quản lý khách hàng tại công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast.DOC

Quản trị kinh doanh

... 46A5Báo cáo thực tập tổng hợp Phần1 Tổng quan về công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast1.Giới thiệu công ty • Tên công ty • Tên tiếng việt: Công Ty Cổ Phần Phần Mềm Quản Lý Doanh Nghiệp.• ... 4. Công ty Công nghiệp Hóa chất Mỏ 5. Công ty Dệt May Hà Nội 6. Công ty Dệt Nam Định 7. Công ty Dịch vụ Hành khách Sân bay Tân Sơn Nhất 8. Công ty Dich vụ Kỹ thuật Dầu khí 9. Công ty Giấy ... 18 .Công ty Vận tải và Thuê Tàu Biển Việt Nam 19 .Công ty Vật tư Vận tảiCông trình Giao thông 20 .Công ty Xi-măng Bỉm Sơn 21 .Công ty Xi-măng Bút Sơn 22 .Công ty Xi-măng Hà Tiên 2 23 .Công ty...
 • 19
 • 989
 • 6

Quản trị tiền lương tại xí nghiệp vật tư vận tai thuộc công ty điện lực III tp Đà Nẵng.doc

Quản trị tiền lương tại xí nghiệp vật tư vận tai thuộc công ty điện lực III tp Đà Nẵng.doc

Quản trị kinh doanh

... VÁÛT TỈ VÁÛN TI THÜC CÄNG TY ÂIÃÛN LỈÛC III:NGHIÃÛP VÁÛT TỈ VÁÛN TI THÜC CÄNG TY ÂIÃÛN LỈÛC III:I. CẠC HÇNH THỈÏC TR LỈÅNG CA CÄNG TY. I. CẠC HÇNH THỈÏC TR LỈÅNG CA CÄNG TY. 1. Cå cáúu tiãưn lỉång ... VÁÛN TI - CÄNG TY ÂIÃÛN LỈÛC III: TỈ VÁÛN TI - CÄNG TY ÂIÃÛN LỈÛC III: 1. Chỉïc nàng:1. Chỉïc nàng:Tiãúp nháûn , váûn chuøn ,bo qun , nháûp xút váût tỉ cho cạc âån vë trong Cäng Ty âiãûn lỉûc ... låüi do chênh ph quy âënh, cạc cäng ty cn ạp dủng mäüt säú hçnh thỉïc phục låüi tỉû nguûn nhàịm kêch thêch cäng nhán viãn näø lỉûc lm viãûc, gàõn bọ våïi cäng ty hån. Bao gäưm cạc chỉång trçnh:+...
 • 61
 • 344
 • 1

Công tác hạch toán và quản lý tscđ tại công ty cơ khí thiết bị đà nẵng..doc

Công tác hạch toán và quản lý tscđ tại công ty cơ khí thiết bị đà nẵng..doc

Kế toán

... taỷi Cọng ty: 1. ỷc õióứm TSC taỷi Cọng ty: TSC taỷi Cọng ty bao gọửm: Nhaỡ cổớa, vỏỷt kióỳn truùc, maùy moùc, thióỳt bở, phổồng tióỷn vỏỷn taới, trong õoù maùy moùc thióỳt bở chióỳm ty troỹng ... duỷng hóỳt cọng suỏỳt, vỏỳn õóử õỷt ra laỡ Cọng ty phaới coù kóỳ hoaỷch, chióỳn lổồỹc, tỏỷn duỷng hóỳt nng lổỷc cuớa Cọng ty. Muọỳn vỏỷy, Cọng ty phaới tọứ chổùc laỷi saớn xuỏỳt phuỡ hồỹp, khoa ... thnh láûp doanh nghiãûp Nh nỉåïc Cäng ty Cå Khê ä tä Â Nàơng. - Càn cỉï biãn bn ca Häüi âäưng thanh l ti sn Cäng ty hp ngy 10/07/2002.GIẠM ÂÄÚC CÄNG TY CÅ KHÊ Ä TÄ Â NÀƠNG QUÚT ÂËNH Âiãưu...
 • 67
 • 450
 • 0

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tại Công ty Sản xuất Gạch Block - Đà Nẵng.doc

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tại Công ty Sản xuất Gạch Block - Đà Nẵng.doc

Kế toán

... sản xuất của toàn công ty mà xin được trình bày đề tài: "Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tại Công ty Sản xuất Gạch Block - Đà Nẵng& quot;.PHẦN INHỮNG VẤN ĐỀ ... chiếu với sổ kế toán. 3. Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty: 3.1. Hình thức kế toán và hệ thống sổ sách kế toán tại công ty: Công ty hạch toán theo hình thức chứng từ ghi sổ được thể hiện ... 18.500.0003.3. Hạch toán chi phí công cụ dụng cụ: Công cụ dụng cụ tại công ty bao gồm: khuôn các loại, kệ đỡ gạch, palết xếp gạch, máy hàn, máy mài, máy cắt, máy khoan và một số công cụ khác. Tài khoản...
 • 58
 • 476
 • 0

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tại Công ty Sản xuất Gạch Block - Đà Nẵng

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm gạch tại Công ty Sản xuất Gạch Block - Đà Nẵng

Kế toán

... PC30, âạ 0,5x1, cạt, b üt ma u, phủ gia. ỉ ä ìC ng ty tha nh l ûp va âi va o sa n xu t chênh th ïc nàmä ì á ì ì í áú ỉ 1998. Th i gian â u c ng ty gàûp r t nhi u khọ khàn v thëåì áư ä áú ãư ãư ... sa n ph m cu a c ng ty, co n m ïiỉåì ã í áø í áø í ä ì å me v ïi d n chụng. n nay qua th i gian ti p c ûn thë tr ngí å á Âãú åì ãú á ỉåì bà ng nh ỵng chênh sạch h üp l c ng ty â thu â üc nh ỵng ... ng ty, theo di vi ûc th ûc hi ûn cạc s sạch k toạn qua n lä ã ỉ ã äø ãú í vi ûc huy â üng v n va s dủng v n cọ hi ûu qua . Ph n têchã ä äú ì ỉí äú ã í á cạc hoảt â üng kinh doanh cu a c ng ty...
 • 86
 • 301
 • 0

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty gốm sứ Hải Vân Đà Nẵng

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty gốm sứ Hải Vân Đà Nẵng

Kế toán

... 7.000.000.000ọ qua n lyù va trờch kh u hao TSC c ng ty õaợ aùp duỷngóứ ớ ỡ ỏỳ ọ theo ch õ ỹ qua n lyù va trờch kh u hao TSC .óỳ ọ ớ ỡ ỏỳ C ng ty aùp duỷng kh u hao theo ph ng phaùp õ ng th ng:ọ ... ph m taỷi c ng ty g m s ù Ha i V n aỡ ớ ỏứ ọ ọỳ ổ ớ ỏ ỡ Nụng õ la m chuy n õ t t nghi ỷp.óứ ỡ ó óử ọỳ óChuy n õ g m 3 ch ng:ó óử ọử ổồCh ng 1 : Dỷc õi m va tỗnh hỗnh cu a c ng ty ồ óứ ỡ ớ ọ ... c ng ty g m s w Ha i V n.ọ ọỳ ổ ớ ỏCh ng 3 : M ỹt s yù ki n nh m hoa n thi ỷnổồ ọ ọỳ óỳ ũ ỡ ó haỷch toaùn chi phờ sa n xu t va tờnh giaù tha nhớ ỏỳ ỡ ỡ sa n ph m g m s ù taỷi c ng ty g m...
 • 60
 • 232
 • 0

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin quản lý nhân sự tại Công ty phần mềm quản lý doanh nghiệp Fast

Công nghệ thông tin

... nhân sự tại công ty Phần mềm quảnlý doanh nghiệp FAST.3.2.1. Phân tích thực tế quảnlý nhân sự tại công ty Phần mềm quản lý doanh nghiệp FAST.Nh đà trình bày ở trên, tại công ty Phần mềm quản ... thực tập tại Công ty, em đà tìm hiểu về hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là hoạt động quản lý nhân sự tại Công ty. Hiện nay công tác quản lý nhân sự của Công ty gặp ... lý nhân sự của Công ty gặp phải rất nhiều khó khăn:- Công ty đang sử dụng phần mềm Quản lý nhân sự, phần mềm này đà sử dụng từ khi Công ty bắt đầu thành lập (1998), đợc viết trên ngôn ngữ Foxpro...
 • 110
 • 2,532
 • 10

Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng tại Công ty phần mềm ASIA

Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng tại Công ty phần mềm ASIA

Công nghệ thông tin

... THIẾT KẾ PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG3.1. Phân tích yêu cầu3.1.1. Quy trình quản lý khách hàng tại công ty 3.1.1.1. Các bộ phận liên quan đến quản lý khách hàngHiện nay công ty phần mềm ASIASOFT ... trữ chúng trong một ngân hàng dữ liệu. Đối với công ty cổ phần phát triển phần mềm ASIA là công ty chuyên cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phần mềm. Với hơn 1000 khách hàng và khoảng 5000 khách ... góp phần tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý công ty, hỗ trợ quản lý công ty một cách rõ ràng và có hệ thống. Do vậy, em chọn đề tài thực tập là “Xây dựng phần mềm quản lý khách hàng tại Công...
 • 92
 • 819
 • 3

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất gạch block – đà nẵng

 Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty sản xuất gạch block – đà nẵng

Kế toán

... n thi t. ì ỉ áư ãúIII. ÂÀÛC ÂIÃØM TÄØ CHỈÏC BÄÜ MẠY QUN L CÄNG TY 1. Bäü mạy qun l ca cäng ty: T ch ïc b ü mạy qua n l c ng ty la â chè âảo va giạmäø ỉ ä í åí ä ì ãø ì sạt k hoảch sa n xu ... ọứ óỳ3. Hỗnh thổùc sọứ kóỳ toaùn aùp duỷng taỷi cọng ty: 3.1. Hỗnh thổùc kóỳ toaùn vaỡ hóỷ thọỳng sọứ saùch kóỳ toaùn taỷi cọng ty: C ng ty haỷch toaùn theo hỗnh th ùc ch ùng t ghi s õ ỹcọ ổ ... ng ty quy âënh. Cạc ch ïng t g cãú ỉåí í ä ỉ ỉì äú do c ng ty l ûp ra hồûc ch ïng t b n ngoa i va o â u pha i t ûpä á ỉ ỉì ã ì ì ãư í á trung va o t ng b ü ph ûn pho ng k toạn cu a c ng ty. ...
 • 86
 • 224
 • 0

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty gốm xứ hải vân đà nẵng

Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty gốm xứ hải vân đà nẵng

Kế toán

... TÊNH GIẠ THNH SN PHÁØM TẢI CÄNG TY GÄÚM SỈÏ COSEVCO Â NÀƠNG3.1. Nhỉỵng nháûn xẹt âạnh giạ cäng tạc hảch toạn chui phê sn xút v tênh giạ thnh sn pháøm tải cäng ty: 3.1.1. Nhỉỵng ỉu âiãøm v nhỉåüc ... ph m taỷi c ng ty g m s ù Ha i V n aỡ ớ ỏứ ọ ọỳ ổ ớ ỏ ỡ Nụng õ la m chuy n õ t t nghi ỷp.óứ ỡ ó óử ọỳ óChuy n õ g m 3 ch ng:ó óử ọử ổồCh ng 1 : Dỷc õi m va tỗnh hỗnh cu a c ng ty ồ óứ ỡ ớ ọ ... c ng ty g m s w Ha i V n.ọ ọỳ ổ ớ ỏCh ng 3 : M ỹt s yù ki n nh m hoa n thi ỷnổồ ọ ọỳ óỳ ũ ỡ ó haỷch toaùn chi phờ sa n xu t va tờnh giaù tha nhớ ỏỳ ỡ ỡ sa n ph m g m s ù taỷi c ng ty g m...
 • 60
 • 242
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc đặc tuyến mômen quay m fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008