câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn hóa thực phẩm

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... Tác phẩm “Liên xô vó đạ i” d Bả n Di chúc Hồ Chí Minh khẳng đònh “Đả ng muố n vững phả i chủ nghóa m cố t, Đả ng cũ ng phả i hiểu, cũ ng phả i theo chủ nghóa Đả ng mà khô ng chủ nghóa ... dặ n n Đảng “phải tình đồng chí thương yê u lẫ n nhau, số ng vớ i nghóa, tình không “dó hoà vi quý”“ Lờ i dặn củ a Ngườ i đâ u? a Tác phẩm “Đạo đức cá ch mạ ng” b Tác phẩm “Liê n Xô vó ... ch mạng phương Tây Chỉ họ mớ i nhìn thấ y, suy ngẫ m, so sá nh hiể u vấ n đề Vì họ người đầ u tiê n tham gia đấ u tranh”? a Tác phẩm Bản án chế độ thực dâ n Pháp b Tác phẩm Đườ ng cá ch mệ...
 • 50
 • 17,001
 • 125

De thi dai hoc thuong mai 216 ebook VCU câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn luật doanh nghiệp

De thi dai hoc thuong mai 216  ebook VCU câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn luật doanh nghiệp

Cao đẳng - Đại học

... Chỉ cổ đơng sáng lập quyền nắm giữ cổ CPƯĐBQ d Cổ đơng sở hữu CPƯĐHL khơng quyền biểu quyết, dự họp đại hội cổ đơng, để cử người vào HĐQT BKS Câu 16: Trong cơng ty Hợp Danh, câu câu câu ... d Không câu 33 16 Trong công ty cổ phần, cổ đông sáng lập không toán đủ số cổ phần đăng kí mua người cổ đông sáng lập nhận góp đủ, người trở thành cổ đông sáng lập không ? a Không b .Có 17 ... Ít 2/3 Câu 13: Cơng ty giải thể cơng ty khơng đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định luật doanh nghiệp kéo dài tình trạng liên tục thời hạn: a tháng b.6 tháng c.7 tháng d.8 tháng Câu 14:...
 • 35
 • 1,542
 • 8

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn quan hệ công chúng ( PR )

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quan hệ công chúng ( PR )

Quản lý nhà nước

... 13 nhận diện phỉ báng cần tránh? A B.3 C D.6 14 Luật quyền gi? A Bảo vệ tác phẩm tác giả trường hợp sử dụng tác phẩm mà không xin phép B Bảo vệ tác phẩm tác giả trường hợp sử dụng tác phẩm ... thức Câu 5:Các công cụ đo lường: A.Đo lường đánh giá đầu B Đo lường đánh giá hiệu C.đo lường hoạt động khác D.Tất ý Câu 6:Đo lường hiệu PR cấp ? A.1 B.2 C.3 D.4 Câu 7:Các tiêu chí đánh giá ... lược D Lịch trình CÂU 16: yếu tố cân nhắc việc lập kế hoạch: A B C D CÂU 17: Tính khả thi là: A Chỉ đáp ứng ngân sách thời gian B Triển khai C Nguồn nhân lực D Cả đáp án CÂU 18: Ngân sách...
 • 51
 • 21,947
 • 238

câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn kinh tế vi mô

câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn kinh tế vi mô

Kinh tế vi mô

... phương án tiêu dùng theo hướng : a Mua sản phẩm Y nhiều mua sản phẩm X với số lượng cũ b Mua sản phẩm X mua sản phẩm Y nhiều c Mua sản phẩm X nhiều mua sản phẩm Y d Mua sản phẩm X mua sản phẩm ... tranh độc quyền, cạnh tranh với việc: a Bán sản phẩm hoàn toàn sản phẩm khác thay b Bán sản phẩm thay cách hoàn toàn c Bán sản phẩm riêng biệt, thay d Cả ba câu sai 5/ Doanh nghiệp ngành cạnh tranh ... dụng biên sản phẩm phải b Số tiền chi tiêu cho sản phẩm phải c Hữu dụng biên đơn vị tiền sản phẩm phải d Ưu tiên mua sản phẩm mức giá rẽ 31/ Nếu Lộc mua 10 sản phẩm X 20 sản phẩm Y, với giá...
 • 12
 • 3,026
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn phân tích đầu tư chứng khoán

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn phân tích đầu tư chứng khoán

Thị trường chứng khoán

... a.Mua chứng khoán b.Bán chứng khoán c.Không phương án Câu 14 Mức ngại rủi ro bạn thấp bạn cần mức bù rủi ro: a.Càng bé b.Càng cao c.Không phương án Câu 15 Nếu hai cổ phiếu hệ số tương ... khuyên Câu 15 Rủi ro đầu tư chứng khoán là: a.Sự tiền đầu tư chứng khoán b.Sự không may mắn đầu tư chứng khoán c.Sự không ổn định thu nhập đầu tư vào chứng khoán d.a b e.Không phương án Câu 16 ... khuyên Câu 14 Rủi ro đầu tư chứng khoán là: a.Sự tiền đầu tư chứng khoán b.Sự không may mắn đầu tư chứng khoán c.Sự không ổn định thu nhập đầu tư vào chứng khoán d.a b e.Không phương án Câu 15...
 • 32
 • 16,620
 • 183

Câu hỏi trác nghiệm đáp án môn kinh tế vi mô

Câu hỏi trác nghiệm có đáp án môn kinh tế vi mô

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... bán bán cao mức giá 58 Đờng cầu hàng hoá không co dãn phần thuế tính theo đơn vị sản phẩm rơi vào ngời sản xuất lớn 59 Nếu ngành chi phí không đổi thuế bán hàng rơi hoàn toàn vào ngời bán 60 ... giá Doanh thu cận biên nhỏ giá bán giá phải giảm để sản lợng tăng Ngành ngời bán độc quyền bán Đờng cầu mà nhà độc quyền gặp đờng cầu ngành Trong độc quyền bán giá cao chi phí cận biên Trong ... dãn giá cao chi phí cận biên độc quyền 15 Độc quyền bán tập đoàn hai ngời bán 16 Thép ngành độc quyền bán tập đoàn 17 Nếu ngành độc quyền bán tập đoàn hãng bị hạn chế việc làm dịch chuyển đờng...
 • 13
 • 2,173
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Quản trị học

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Quản trị học

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... nam là: (a) Trực tuyến chức (b) Trực tuyến đòa bàn (c) Trực tuyến sản phẩm (d) Câu (a) kết hợp thêm câu (b) hoặc/và câu (c) Câu 30: Trong đối tượng bò quản trò, người ta thường nhận thấy yếu ... triển mạnh Câu 17: Yếu tố Khách hàng thuộc môi trường: (a) Vó mô (b) Vi mô (c) Văn hóa tổ chức (d) Các câu đề sai Câu 18: Yếu tố trò pháp luật thuộc môi trường: (a) Vó mô (b) Vi mô (c) Văn hóa tổ ... chức: (a) Một tổ chức thực thể mục đích riêng biệt (b) Một tổ chức nhiều thành viên (c) Một tổ chức cấu mang tính hệ thống (d) Một tổ chức doanh nghiệp, công ty Câu 8: Trong trình quản...
 • 29
 • 29,353
 • 71

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Quản trị học (2)

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Quản trị học (2)

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... không đòi hỏi phải kỹ chuyên môn nghiệp vụ cao nhà quản trị cấp sở B Cấp bậc quản trị cao kỹ tư cần phải cao, tức nhà quản trị cấp cao thiết phải kỹ tư duy, sáng tạo, nhận định, đánh giá ... hợp với khả thực tế diễn B Sự theo sát trình thực nhằm đảm bảo mục tiêu kế hoạch vạch hoàn thành C Sự xem xét, đánh giá kết thực hiện, kiểm tra so sánh với kế hoạch đặt ra, rút kinh nghiệm xD Cả ... ba đáp án A, B, C sai Phong cách lãnh đạo độc đoán không mang đặc điểm sau đây: A Không tính đến ý kiến tập thể mà dựa vào lực, kinh nghiệm cá nhân để định B Không phát huy tính chủ động sáng...
 • 11
 • 3,429
 • 4

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Quản trị học (3)

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Quản trị học (3)

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... cách mang hiệu quả: a Dân chủ b Tự c Độc đoán d Cả câu 95) Nhà quản trị cần kiểm soát khi: a Trong trình thực kế hoạch giao b Trước thực c Sau thực d Tất câu 96) Trong công tác kiểm soát, nhà quản ... bày, bạn sẽ: a Làm không nghe thấy b Tất nhân viên gởi lại câu hỏi kết thúc c Nói cho nhân viên biết câu hỏi không phù hợp d Trả lời câu hỏi 101) Một nhân viên phòng đến gặp bạn phàn nàn cách làm ... bạn: lẽ không nên nói với sếp chuyện này, sếp nghe chuyện…đó chưa?” a Tôi không muốn nghe câu chuyện ngồi lê đôi mách b Tôi muốn nghe việc liên quan đến công ty c tin mói cho biết Đáp án: ...
 • 15
 • 2,398
 • 0

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN

Đường lối cách mạng Đảng cộng sản Việt Nam

... Việt Bắcđáp án Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN c Hà Nội d Điện Biên Phủ Câu 147: Chiến thắng đánh bại âm mưu đánh nhanh, thắng nhanh thực dân Pháp? a Việt Bắcđáp án b Trung ... Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN a) Hội nghị họp tháng 10-1930 b) Hội nghị họp tháng 7-193 6đáp án c) Hội nghị họp tháng 11-1939 d) Hội nghị họp tháng 5-1941 Câu 57: Mục ... Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN a) Hội nghị họp tháng 10-1930 b) Hội nghị họp tháng 11-193 9đáp án c) Hội nghị họp tháng 11-1940 d) Hội nghị họp tháng 5-1941 Câu 77: Ai...
 • 45
 • 7,351
 • 11

câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn quản trị mạng máy tính

câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng

... 25.Khi dùng repeater để mở rộng đoạn mạng, ta thể: a)Đặt tối đa đoạn mạng máy tính b)Đặt tối đa đoạn mạng máy tính c)Đặt tối đa đoạn mạng máy tính d)Tất 26.Phát biểu sau cho Switch ... 49.Kiên truc mang may tinh la: a )Câu truc kêt nôi cu thê giưa cac may mang b)Cac phân tư chưc câu mang va môi quan giưa chung c)Bao gôm hai y cua câu a) va b) d)Ca ba câu đêu sai 50.Ky thuật dùng ... connector BNC 64.Đơn vị “băng thông là”: (chọn đáp án đúng) a)Hertz (Hz) b)Volt (V) c)Bit/second (bps) d)Ohm (Ω) 65.Định nghĩa giao thức (protocol): (chọn đáp án đúng) a)Là tín hiệu nhị phân truyền trước...
 • 11
 • 1,995
 • 0

câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn quản trị mạng máy tính

câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị mạng máy tính

Quản trị mạng

... 25.Khi dùng repeater để mở rộng các đoạn mạng, ta thể: a)Đặt tối đa 4 đoạn mạng máy tính b)Đặt tối đa 5 đoạn mạng máy tính c)Đặt tối đa 3 đoạn mạng máy tính d)Tất cả đều đúng 26.Phát biểu nào sau đây là đúng nhất cho Switch  ... 64.Đơn vị của “băng thông là”: (chọn các đáp án đúng) a)Hertz (Hz) b)Volt (V) c)Bit/second (bps) d)Ohm (Ω) 65.Định nghĩa giao thức (protocol): (chọn các đáp án đúng) a)Là các tín hiệu nhị phân truyền đi trước khi truyền dữ liệu thật sự ... trong gói tin và thông tin hiện thời về tình trạng mạng được thể hiện trong bảng định tuyến trong thiết bị: a)Bridge b)Router c)Switch d)Hub và Repeater 42.Cáp đồng trục mảnh và dày khác nhau chủ yếu là: a)Cáp đồng trục mảnh lõi đồng dày hơn  b)Cáp đồng trục mảnh lõi đồng mỏng hơn ...
 • 12
 • 1,229
 • 0

Bộ câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn sinh học

Bộ câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn sinh học

Y - Dược

... cầu D Cả A B Câu 2: Chọn câu sai: Đặc điểm mARN Eukaryote: A cấu trúc phức tạp prokaryote B Mã hóa nhiều chuỗi polipeptit C Thời gian tồn lâu D đoạn exon intron Câu 3: Loại ARN trình tự ... hợp với tác nhân dinh dưỡng lý hóa mơi trường để tăng trưởng sinh sản d/ a b 30 câu trắc nghiệm Sinh học Di truyền Phần ARN Sự phiên mã ( Đã sữa) Câu 1: Cấu trúc rARN: A Dạng chuỗi đơn liên ... phân enol (A) enol(C) d) T,G đồng phân imino(T) imino(G) Chọn câu đúng: a) BudR, 5BU khả methyl hóa thay G T C b) EMS đồng đẳng T C c) Tia tử ngoại khả ion hóa xun thấu mạnh d) Tất sai...
 • 39
 • 1,870
 • 1

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÁP ÁN MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG

Y - Dược

... 20.Muốn chẩn đoán xác định bệnh giun đũa ta phải: A Xét nghiệm máu B Xét nghiệm đờm @C Xét nghiệm phân D Xét nghiệm dịch tá tràng E Xét nghiệm nước tiểu 21.Trong chẩn đoán xét nghiệm giun đũa ... C Vật chủ chúa KST thực sinh sản hình thức vô tính @D Câu B C E Câu A C 21.Nếu người ăn phải trứng sán dây lợn, người vật chủì: A Chính @B Phụ C Trung gian D Câu B C E Tất câu sai 22 Qúa trình ... thuật: A Xét nghiệm dịch tá tràng B Giấy bóng kính @C Xét nghiệm phong phú KaTo D Cấy phân E Chẩn đoán miễn dịch 22.Bệnh giun đũa tỷ lệ nhiễm cao ở: A Các nước khí hậu lạnh B Các nước kinh...
 • 152
 • 1,680
 • 4

Ngân hàng 333 câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn quản trị thương mại đại học kinh tế huế

Ngân hàng 333 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị thương mại  đại học kinh tế huế

Quản trị tài chính doanh nghiệp

... hình thức D Không đáp án Câu 116: Ở nước kinh tế phát triển hình thức quan hệ mua bán chủ yếu: A.Trực tiếp B.Gián tiếp C.Cả A,B D.Trực tiếp, gián tiếp,buôn bán qua mạng Câu 117: Khẳng định ... bị hàng hóa trước bán, tổ chức hội chợ triễn lãm thuộc dịch sau A Dịch vụ sau mua bán hàng hóa B Dịch vụ trước mua bán hàng hóa C Dịch vụ mua bán hàng hóa D Cả sai Câu 140: Khi tung sản phẩm, gói ... nơi tiêu dùng sản phẩm Câu 160 Tổ chức hội chợ triển lãm ứng dụng cho loại hàng hóa nào? A: Hàng hóa B: Hàng hóa ứ đọng, chậm lưu chuyển C: Các loại hàng hóa D: Không đáp án Câu 161: Trong hình...
 • 71
 • 1,832
 • 2

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂN

CÂU hỏi TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂN

Đề thi

... Giảng viên đề LÊ THỊ THƯƠNG Câu hỏi 1: Hãy trình bày học công nghiệp hóa nước Theo anh (chò) nhân tố dẫn đến thay đổi nhận thức công nghiệp hóa trước năm 1950 nay? Câu hỏi 2: Theo anh (chò) nước ... xuyên nơi ruộng đât f- Các chủ đất củ hoàn tòan đánh đổi cho đất họ e- Sở hữu tư nhân bò thay sở hữu tập thể Thực tế cho thấy người nông dân đặc tính: a- sử dụng nguồn lực sẵn cách hiệu ... nhỏ người ta bán rong… làm th cho người khác: khối lượng lớn việc làm với mức tiền lương thấp 23 Chính sách bảo hộ thực tế phủ thuế nghĩa ph ủ đánh thuế vào hàng tiêu dùng nhập sức cạnh tranh...
 • 17
 • 1,083
 • 7

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (Có đáp án) MÔN NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM (Có đáp án) MÔN NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC KỸ THUẬT

Năng lượng

... b Động Diesel c Bơm nhiệt d Cả câu Đáp án: c Hệ nhiệt động loại máy nhiệt sau, hệ hệ nhiệt động hở: a Động đốt b Máy lạnh c Chu trình Rankin nước d Cả câu Đáp án: a Trong nhiệt động lực học, ... tính chất vật lý vật chất c Cả câu a b d Cả câu a b sai Đáp án: b -2- Câu sau đặc điểm thông số trang thái a Để xác định trạng thái chất môi giới b Chỉ thay đổi trao đổi lượng hệ nhiệt động ... µ.RT c pv = Rµ µ T d Cả câu -6- Đáp án: d 23 Hằng só khí lý tưởng R hương trình trạng thái trị số bằng: a 8314 kJ/kg0K b 8314 J/kg0K c 8314 µ J/kg0K d 8314 kJ/kg0K µ Đáp án: c 24.Hằng só khí...
 • 14
 • 1,459
 • 9

TẬP câu hỏi TRẮC NGHIỆMđáp án môn JAVA sở FULL 250 câu

TẬP câu hỏi TRẮC NGHIỆM và đáp án môn JAVA cơ sở FULL 250 câu

Biểu mẫu

... CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMĐÁP ÁN MÔN JAVA SỞ FULL 250 CÂU c Bộ công cụ giao diện người dùng d Thư viện tích hợp Đáp án: a Câu 7: cách viết thích Java? a b c d Đáp án: c Câu 8: Thứ tự từ khóa ... mã Đáp án: b Câu 36: Giá trị mặc định biến kiểu char là? a u0000 b \uFFFF c 0F d 0x Đáp án: a Nghiait365@gmail.com – Môn Java sở TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMĐÁP ÁN MÔN JAVA SỞ FULL 250 CÂU Câu ... Toan b Hoa, Ly Nghiait365@gmail.com – Môn Java sở TẬP CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMĐÁP ÁN MÔN JAVA SỞ FULL 250 CÂU c Ngay nghi d Không đáp án Đáp án: c Câu 47: Cho khối lệnh sau: switch (thu)...
 • 71
 • 18,328
 • 284

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án bộ môn nhi khoa tập 1

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ môn nhi khoa tập 1

Nhi khoa

... b sang chn sn khoa Cỏc nhúm bnh bt u xut hin thi k rng sa: a Cỏc bnh lõy b di ng Đáp án 1-c, 2-c, 3-c, 4-b, 5-b, 6-a, 7-c, 8-b, 9-c, 10-d, 11-c, 12-d , 13-d , 14-c , 15- b, 16-d , ... 13 Nhng c im sinh lý thi k thiu niờn: ý no khụng phự hp a Cỏc b phn ó phỏt trin y v mt hỡnh thỏi v chc nng./? b H thng c bp phỏt trin mnh.? c Rng vnh vin thay cho rng sa d H thng thn kinh chua ... 18-c, 19-d, 20-b, 21-a, 22-d, 23-d, 24-Chiều cao, 25- ức chế, 26- Rau thai, 27-Chính thức, 28-6 tháng, 29-6 tuổi, 30- Sang chấn sản khoa, 31- Các bệnh dị ứng, PHT TRIN TH CHT TR EM S tit: 1tit Ngi...
 • 113
 • 15,011
 • 10

Câu hỏi trắc nghiệm đáp án bộ môn nhi khoa tập 2

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án bộ môn nhi khoa tập 2

Nhi khoa

... dõi chỉnh liều cho thích hợp b, Tránh tai biến c, Tránh tai biến Đ Đ Đ S S S ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI Câu 1: Sai Câu 2: Đúng Câu 3: Đúng CÂU HỎI NGỎ NGẮN Câu 1: - Rối loạn tổng hợp hormon ... loãng xương, gẫy xương ĐÁP ÁN CÂU HỎI ĐÚNG SAI 1:S 2:Đ 3:S 4: Đ 5:S 6:S 7: Đ CÂU HỎI NGỎ NGẮN 25 (OH) D 1,25 (OH2) D Tập quán giữ trẻ nhà, không cho tiếp xúc với ánh sáng việc hấp thu canxi vitamin ... tháng/lần 33 b.2 tháng/lần c.3 tháng/lần d.6 tháng/lần 72.Để phát sớm suy dinh dưỡng trẻ 2-3 tuổi, cần phải cân cho trẻ ghi vào biểu đồ tăng trưởng: a.1-2 tháng/lần @b.2-3 tháng/lần c.3-4 tháng/lần...
 • 109
 • 4,789
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25