biên bản họp hội đồng xử lý kỷ luật

Biên bản họp hội đồng ĐHQG HCM

Biên bản họp hội đồng ĐHQG HCM

Tài liệu khác

... tiếp tục hội thảo về vấn đề đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Trong Hội nghị lần 2 của Hội đồng tôi mới tham gia có ý kiến rất hay, bảng dẫn đề cũng hay, bảng dẫn đề tinh thần cơ bản giống ... xin ghi nhận ý kiến của Hội đồng. Trong thời gian sớm chúng ta sẽ xây dựng các nhóm nghiên cứu này.Vấn đề tổ chức Hội đồng: sắp tới sẽ bổ nhiệm lại Hội đồng, Hội đồng cũng sẽ cân nhắc xem ... tướng Chính phủ.2. Thông qua chương trình họp 3. Thông qua biên bản phiên họp Hội đồng ĐHQG-HCM lần thứ 12 khóa IIIII. Nội dung họp 1. PGS.TS. Nguyễn Hội Nghĩa trình bày báo cáo tuyển sinh đại...
 • 22
 • 3,294
 • 0

Biên bản họp hội đồng cổ đông 2012 công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản sài gòn

Biên bản họp hội đồng cổ đông 2012 công ty cổ phần kinh doanh thủy hải sản sài gòn

Tài liệu khác

... qua Biên bản Đại hội: Đại hội không có ý kiến gì thêm và đồng ý thông qua với tỉ lệ biểu quyết đồng ý là 100%Đại hội kết thúc lúc 11giờ 45 cùng ngày. Biên bản gồm 6 trang, được lập thành 1 bản ... tư với tỉ lệ đồng ý là 100%Nội dung thứ năm: Thông qua biện pháp xử tài chínhĐại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án xử tài chính. Đồng thời ủy ... quản Công tyKhoản 4. Sửa đổi là “ Tổng Giám Đốc”*Điều 16: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đôngKhoản 1. Sửa lại: “ Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Cty. Đại hội đồng...
 • 12
 • 2,285
 • 5

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

Biên bản họp hội đồng quản trị công ty cổ phần sản xuất, thương mại và dịch vụ ô tô PTM

Biểu mẫu

... lệ của Đại hội cổ đông tổ chức vào ngày 26/01/2008, sửa đổi bổ sung theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đông bất thường tổ chức vào ngày 08/01/2011.- Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng quản ... năm 2012 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VU Ô TÔ PTM- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quoocas hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt ... đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị dự họp - Số phiếu không tán thành:0 phiếu- Không có ý kiến: 0 phiếu4. Hội đồng quản trị: Quyết định thông qua nội dung thành...
 • 8
 • 3,731
 • 16

Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Biên bản họp hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Biểu mẫu

... lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát + Chủ tịch Hội đồng quản trị: 1.500.00 0đồng/ tháng+ Ủy viên HĐQT và Trưởng ban kiểm soát: 1.000.00 0đồng/ tháng+ Ủy viên Ban kiểm soát: 700.00 0đồng/ tháng.Đại ... I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG1. Thành phần tham dự Đại hội bao gồm:1.1. Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông đựơc quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường ... VINACONEX 20Số: 01/2012/NQ/V20-ĐHĐCĐCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcNghệ An, ngày 11 tháng 04 năm 2012.BIÊN BẢN HỌPĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012CÔNG TY...
 • 10
 • 1,584
 • 0

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ

MẪU BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ

Biểu mẫu

... tư liên tịch số 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG CHÍNH SÁCH XÃ Xét duyệt, đề nghị hưởng chế độ theo Quyết ... phủ Hôm nay, ngày tháng năm 20 Hội đồng chính sách xã (phường, thị trấn) huyện (quận, thị xã, TP thuộc tỉnh) tỉnh (thành phố) Chúng tôi gồm: 1. Chủ tịch hội đồng chính sách xã chức vụ ………… ... 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2012 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính; Đã họp xét, nhất trí đề nghị: Ông (bà): ……………………… Bí danh: sống (chết) …………. Sinh năm:...
 • 2
 • 12,053
 • 31

Trich bien ban hop hoi dong, ban nhan xet cua nguoi huong dan thu viec

Trich bien ban hop hoi dong, ban nhan xet cua nguoi huong dan thu viec

Tin học

... XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - tự do - hạnh phúcTRÍCH BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG(V/v: xét hết thời gian thử việc cho viên chức là giáo viên)Thời gian:16h30 ngày 04/11/2010Địa điểm: Phòng hội ... Quang trung. Lý dó: Họp xét đề nghị công nhận hết thời gian thử việc cho viên chức là giáo viên.Chủ trì cuộc họp: Nguyễn Đình Hoàng - hiệu trưởngThư ký: Trần Thị Hạnh - thư hội đồng. Thành ... chuyên môn, được đồng nghiệp và ban giám hiệu tin tưởng.- Về ý thứ chấp hành kỷ luật, nội quy, quy chế của đơn vị: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúcBẢNG NHẬN XÉT,...
 • 4
 • 5,130
 • 17

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG PTC

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG PTC

Tư liệu khác

... Lê Thị Xinh Chủ tịch hội đồng ……………………………………………………………………………………………………2 Nguyễn Thị Nga PCT. Hội đồng ……………………………………………………………………………………………………3 Phạm Thanh Quang PCT. Hội đồng ……………………………………………………………………………………………………4 ... có:… …. .xếp loại A(Tốt) ………….xếp loại B(Khá) ………….xếp loại C(TB) ………. Không xếp loại(Yếu) Biên bản kết thúc hồi lúc……….giờ cùng ngày và đọc lại cho mọi người cùng nghe thống nhất ý kiến 100%Chủ ... ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… c. Thảo luận đóng góp ý kiến: 5. Đánh giá và kết luận cuôc họp: a. Về tổ chức và xây dựng Đội: b. Về xây dựng phong trào: ...
 • 6
 • 785
 • 2

Bài giảng biên bản họp hội đồng trường

Bài giảng biên bản họp hội đồng trường

Tiểu học

... vấn đề quan trọng của nhà trường. I. Thành phần hội đồng gồm có: - Thị Hoa – Chủ tịch Hội đồng trường- Ngô Thị Tư – Phó Chủ tịch Hội đồng trường - Nguyễn Thị Lan – Thư kí HĐT - Ma ... trách chung, chịu trách nhiệm về xây dựng kế hoạch hoạt động Hội đồng trường, chủ trì các hội nghị của Hội đồng trường, đại diện cho Hội đồng trường thảo luận với Hiệu trưởng những vấn đề liên ... CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc Hùng Lợi, ngày … tháng …. năm 2010 BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG TRƯỜNG Hôm nay, ngày tháng 12 năm...
 • 4
 • 9,202
 • 37

Tài liệu Biểu mẫu " Biên bản hợp hội đồng" ppt

Tài liệu Biểu mẫu

Tài liệu khác

... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Xác nhận của cơ quan chủ trì CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHOA HỌC(ký tên và đóng dấu) (Ký và ghi rõ họ tên) ...
 • 2
 • 1,480
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008