bai tap trac nghiem cau truc adn

Bai tap trac nghiem cau dieu kien

Bai tap trac nghiem cau dieu kien

Tiếng anh

... have never believed B-don’t believe C-hadn’t believed D-can’t believe10-If Jake to go on the trip, would you have gone?……A-doesn’t agree B-didn’t agree C-hadn’t agree D-wouldn’t agree11-When ... offer if you persuade her.A-unless B-because C-provided that D-otherwise32-If he were here,he would accompany you on the piano.A-Supposing he were here B-because he were here C-were he here D-Both ... house this evening to watch ……T.V,but I didn’t want to bother you.A-had studied B-studied C-hadn’t been studying D-didn’t study13-I wish I .you some money for your rent,but I’m broke myself.……A-can...
 • 5
 • 5,978
 • 528

Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm

Câu bị động và các dạng bài tập trắc nghiệm

Trung học cơ sở - phổ thông

... flights because of fog.a. All flights because of fog were cancelled.b. All flights were cancelled because of fog.c. All flights were cancelled by them because of fog.d. All flights were because...
 • 19
 • 6,623
 • 39

Giúp học sinh học tốt câu bị động và một số dạng bài tập trắc nghiệm

Giúp học sinh học tốt câu bị động và một số dạng bài tập trắc nghiệm

Trung học cơ sở - phổ thông

... flights because of fog.a. All flights because of fog were cancelled.b. All flights were cancelled because of fog.c. All flights were cancelled by them because of fog.d. All flights were because...
 • 16
 • 3,535
 • 11

Bài tập trắc nghiệm cơ chế tự nhân đôi của ADN

Bài tập trắc nghiệm cơ chế tự nhân đôi của ADN

Sinh học

... = 16245, XTD = GTD = 24381 D.ATD = TTD = 8256, XTD = GTD = 32379Câu 15 : Một đoạn ADN nhân đôi trong môi trường chứa toàn bộ các Nu tự do được đánh dấu bằng đồng vịphóng xạ. Cuối ... dấu chứa 450T và 300X. Số lượng từng loại Numôi trường cung cấp cho quá trình nhân đôi của đoạn ADN nói trên là :A.ATD = TTD = 3750, XTD = GTD = 3150 B.ATD = TTD =2250, XTD = GTD...
 • 2
 • 2,534
 • 220

Bai tap trac nghiem cac dang cau so sanh lop-On tap lop 10

Bai tap trac nghiem cac dang cau so sanh lop-On tap lop 10

Tiếng anh

... as5-Vietnam becomes……to foreign tourists. A-most and most attractive B-much and more attractiveC-the most attractive D-more and more attractive6-Can Tho is ………from Sai Gon than Bien Hoa is.A-farther ... ,the round one is……”A-the nicest B-the nicer C-nicer D-a nice one35-“Why are you moving?”-“Because our new house has……space than the the old one.”A-a lot of B-more of C-a lot more D-most36-Who...
 • 3
 • 2,759
 • 110

Xem thêm

Tìm thêm: đã mở bảng thuộc tính của trường hay truy vấn ta tiếnhành chọn các giá trị thích hơp cho các thuộc tính như khi đặt thuộctính cho các trường của bảng để mở bảng thuộc tính của trường nào trước tiên cần chọntrường đó bấm chuột tại ô field của trường cần chọn sau đó hoặcchọn properties từ menu view hoặc bất nút phải và mục properties mục đích để chỉ hiện những trường cần quan tâm trong bảng kếtquả bước 9 không thể hiện ẩn một số trường trong truy vấn biểu thức null và not is null đưa ra danh sách trống hoặc không trống ví dụ đưa ra ds khách hàng có tên đầu là công ty thay thế cho 1 nhóm ký tự thay thế cho 1 ký tự kí tự thay thế toán tử like biểu thức kết hợp các chuỗi ký tự amp and hội các đk toán tử so sánh gt lt gt lt lt gt các phép toán và biểu thức dùng để lập tiêu chuẩn chọn các bản ghi gõ trực tiếp một biểu thức điều kiện vào ô criteria của cáctrường cần đặt điều kiện nếu sắp theo nhiều trường thì thứ tự ưu tiên từ trái sang phải chọn chiều ascending giảm dần hoặc descending tăngdần nhấn chuột vào ô sort của trường cần sắp xếp mục đích là để cho bảng kết quả hiện ra theo thứ tự nào đó giá trị lấy ra có thể là số biểu thức chuỗi kí tự đặt trong dấu nháy kép nếu đk đúng true lấy giá trị 1 nếu đk sai false lấy giá trị 2
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập