bai tap bao toan nguyen to trong hoa huu co

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu bài tập tự luyện docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ bài tập tự luyện docx

Cao đẳng - Đại học

... Ngọc Bảo to n nguyên tố trong các bài to n hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: 1900 58-58-12 - Trang | 1 - BẢO TO N NGUYÊN TỐ TRONG CÁC BÀI TO N HỮU ... hoàn to n từ hỗn hợp X gồm hai rượu A và B ta ñược hỗn hợp Y gồm các olefin. Nếu ñốt cháy hoàn to n X thì thu ñược 1,76 gam CO 2. Vậy khi ñốt cháy hoàn to n Y thì tổng khối lượng nước và CO 2 ... no ñơn chức B. Chia X thành 2 phần bằng nhau: - ðốt cháy hoàn to n phần I thấy tạo ra 2,24 lít CO 2 (ñktc). - Este hóa hoàn to n phần II, sau phản ứng, chỉ thu ñược một sản phẩm hữu cơ. Khi...
 • 2
 • 601
 • 12

vận dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố trong giải toán hóa học

vận dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố trong giải toán hóa học

Hóa học

... hởng đến kết quả của bài to n.Bài to n 7: ể kh ho n to n 3,04 gam hà à ỗn hợp X gm FeO, Fe3O4, Fe2O3, cn 0,05mol H2. Mặt khác ho tan ho n to n 3,04 gam X trong dung dịch H 2SO4 ... việc tính to n một kim loại, một phi kim, một chất, trong nhiều chất, cần phải viết phơng trình phản ứng nhiều thì phải nghĩ đến định luật bảo to n nguyên tố.II. Bài to n áp dụng:Bài to n 1: ... oxit duy nhất trong ng s. Giá trị m là:A. 22.40g B. 20.80g C. 17.60g D. 24.20g.Bài giải:Bản chất của quá trình trên là: H2 và CO lấy oxi trong oxít(oxit) 22 (oxit) 2 CO O CO (1)H O H O...
 • 9
 • 1,363
 • 30

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu tài liệu bài giảng docx

Bảo toàn nguyên tố trong các bài toán hữu cơ tài liệu bài giảng docx

Cao đẳng - Đại học

... phản ứng chuyển hóa nhóm chức: Anken Ancol Anđehit/Xeton Axit cacboxylic (Bo ton nguyờn t C: ñốt cháy hỗn hợp ban ñầu cho số mol CO 2 bằng số mol CO 2 sinh ra khi ñốt cháy hỗn hợp sau ... Khóa học LTðH môn Hóa –Thầy Ngọc Bảo to n nguyên tố trong các bài to n hữu cơ Hocmai.vn – Ngôi trường chung của học trò Việt Tổng ñài tư vấn: ... hợp khí X gồm CH4, C2H6, C2H4, C3H6 và C4H10. ðốt cháy hoàn to n X trong khí oxi dư, rồi dẫn to n bộ sản phẩm sinh ra qua bình ñựng H2SO4 ñặc. ðộ tăng khối lượng của bình...
 • 2
 • 358
 • 5

Bai tap boi duong hoc sinh phan hoa Huu co

Bai tap boi duong hoc sinh phan hoa Huu co

Tư liệu khác

... Tính thành phần % theo thể tích của mỗi khí trong hỗn hợp.c. Tính thể tích CO 2 tạo thành ở đktc.10. Hỗn hợp A gồm CH4 và C2H4. Đốt cháy hoàn to n 3,36 lit hỗn hợp A (đktc) rồi chosản ... khí trong hỗn hợp.11. Tính khối lợng khí C2H2 thu đợc khi cho 28 gam CaC2 tác dụng hết với nớc.12. Đốt cháy một hỗn hợp gồm C2H2 và C2H4 thể tích 6,72 lit (đktc) rồi cho to n ... khícó trong hỗn hợp đầu. Cho các khí ở ĐKTC.14. Dẫn 5,6 lit hỗn hợp khí gồm C2H4 và C2H2 qua bình đựng nớc Brôm d, thấy 64gam Br2 tham gia phản ứng. Tính % về thể tích mỗi khí trong...
 • 2
 • 449
 • 3

Áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố cho các bài tập hoá trong đề thi ĐH và CĐ doc

Áp dụng phương pháp bảo toàn nguyên tố cho các bài tập hoá trong đề thi ĐH và CĐ doc

Hóa học - Dầu khí

... của hai este đólà A. CH3COOC2H5 và CH3COOC3H7. B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5. C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5. D. HCOOCH3 và HCOOC2H5. Câu 21: Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc ... hoàn to n 444 gam một lipit thu được 46 gam glixerol (glixerin) và hai loại axit béo. Hai loại axit béo đó là A. C17H33COOH và C17H35COOH. B. C17H31COOH và C17H33COOH.C. C15H31COOH và C17H35COOH. ... hoàn to n 0,3 molhỗn hợp X, thu được 11,2 lít khí CO2 (ở đktc). Nếu trung hòa 0,3 mol X thì cần dùng 500 ml dung dịchNaOH 1M. Hai axit đó là: A. HCOOH, CH3COOH. B. HCOOH, HOOC-COOH. C. HCOOH,...
 • 12
 • 687
 • 17

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tố

Giải bài tập hóa bằng phương pháp bảo toàn nguyên tố

Hóa học

... Sơ đồ phản ứng : CO 2 + NaOH  Na2 CO 3 + NaHCO3 Theo BNTN với C : 0,02mol0,2.0,2442,64nnn3223CONaCONaHCO Theo BNTN với Na: a = 232CONan +3NaHCOn= 2. 0,04 + 0,02 ... (khí) (X: N hoặc S) - Khí CO 2 (hoặc SO2) hấp thụ vào dung dịch kiềm: CO 2  CO 32 + HCO3 SO2  SO32 + HSO3  2 CO n = 23 CO n + 3HCOn  2SOn = 23SOn ... Na2 CO 3, K2 CO 3, NaHCO3. Chia X thành hai phần bằng nhau : - Phần 1: tác dụng với nước vôi trong dư được 20 gam kết tủa. - Phần 2: tác dụng với dung dịch HCl dư được V lít khí CO 2...
 • 8
 • 966
 • 18

Các phương pháp giải nhanh trong hóa học - Phương pháp bảo toàn nguyên tố - bảo toàn khối lượng

Các phương pháp giải nhanh trong hóa học - Phương pháp bảo toàn nguyên tố - bảo toàn khối lượng

Hóa học

... của hỗn hợp CO và CO 2 thu được là? A. 11,2 gam Fe; 40% CO, 60% CO 2 B. 5,6 gam Fe; 50% CO, 50% CO 2. C. 5,6 gam Fe; 60% CO, 40% CO 2 D. 2,8 gam Fe; 75 %CO, 25% CO 2. Câu ... 3BaCOn= 0,2 Gọi hỗn hợp muối cacbonat (Na2 CO 3 và K2 CO 3) là A2 CO 3 PTPU: A2 CO 3 + BaCl2  2ACl + BaCO3 (1) 0,2  0,2  0,2 Cách 1 : Vậy áp dụng bảo to n ... hoàn to n m gam hỗn hợp X gồm CaCO3 và Na2 CO 3 thu được 11,6 gam chất rắn và 2,24 lít khí (đktc). Hàm lượng % CaCO3 trong X là A. 6,25%. B. 8,62%. C. 50,2%. D. 62,5%. Câu 47: Trong...
 • 8
 • 1,960
 • 84

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐBẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG TRONG GIẢI TOÁN HÓA HỌC

ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN NGUYÊN TỐ VÀ BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG TRONG GIẢI TOÁN HÓA HỌC

Hóa học

... 0,01 x 80 = 3,12 (g)* Cách giải nhanh: CO lấy oxi trong oxit → CO 2nO (trong oxit) = n CO = 2 3 CO CaCOn n 0,05(mol)= =⇒ moxit = mKL + moxi trong oxit = 2,32 + 0,05 x 16 = 3,12 (g)Vậy ... tính tổng khối lương.PTPƯ: Na2 CO 3 + BaCl2 → 2NaCl + BaCO3↓ K2 CO 3 + BaCl2 → 2KCl + BaCO3↓Đặt số mol Na2 CO 3 là x K2 CO 3 là y)mol(,,nBaCO201974393==1 2.1.5. Dựa ... X: CH3COOC2H5HCOOC2H5PTPƯ: CH3COOC2H5 + NaOH → CH3COONa + C2H5OHHCOOC2H5 + NaOH → HCOONa + C2H5OH⇒ neste = nmuối = nrượu = 0,08 molĐặt số mol CH3COOC2H5...
 • 70
 • 826
 • 0

Giải nhanh bài toán hóa học - Phương pháp Bảo toàn nguyên tố ppsx

Giải nhanh bài toán hóa học - Phương pháp Bảo toàn nguyên tố ppsx

Cao đẳng - Đại học

... Ba(HCO3)2A. 0,048. B. 0,032. C. 0,04. D. 0,06.= = = == +⇒ = = = =⇒ = =− − −2 32 3 3 23 2 2 3 2 33 2 CO BaCOC (CO ) C(BaCO ) C(Ba(HCO ) )C(Ba(HCO ) ) C (CO ) C(BaCO ) CO BaCOBa(HCO ... 3 2 2 33 3 2 2 32 3 3 2 3C (CO ) C(Na CO ) C(NaHCO ) C(NaHCO ) C (CO ) C(Na CO )NaHCO C(NaHCO ) CO Na CO Na(NaOH) Na(Na CO ) Na(NaHCO ) Na CO NaBTNT víi : n n +n n n n2,64y n n n n 0,2.0,2 ... (tt)→= ⇒ = − = = = = = = ì2 2 2 2 22 222O(H O) O (CO) O (CO , A) O (CO , A) O(H O) O (CO) H O CO O (CO , A) CO (A) CO (A)Theo BTNT với O trong giai đoạn H O A : n n +n n n n n n0,028n 0,07...
 • 26
 • 663
 • 1

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề bảo toàn nguyên tố

Bài tập trắc nghiệm chuyên đề bảo toàn nguyên tố

Hóa học

... 44,865gBài 9. Khử hoàn to n m gam hỗn hợp gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4 cần dùng V lít hỗn hợp khí CO (đktc) thì thu được khí CO 2. Hấp thụ hoàn to n lượng khí CO 2 trong dung dịch Ca(OH)2 ... gồm BaCO3 và BaSO4, nếu hòa tan lượng kết tủa này trong HCl dư còn lại 3,495g chất không tan.+ Tính % khối lượng C và S trong mẩu than và tính giá trị của a.+ Tính nồng độ các ion trong ... ongdolang@gmail.comBÀI TẬP TỰ LUẬNBài 1. Cho a gam CuO tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư thu được 200 g dung dịch CuSO416%. Giá trị của a là: ĐS: 16 gamBài 2. Đốt cháy hoàn to n 6 gam FeS2 trong...
 • 2
 • 1,167
 • 24

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008