bài tập trắc nghiệm sinh học 12 ôn thi đại học

Bài tập trắc nghiệm Sóng ánh sáng ôn thi đại học môn vật lý

Bài tập trắc nghiệm Sóng ánh sáng ôn thi đại học môn vật lý

Vật lý

... sắc khác đè lên C. Trong ánh sáng trắng không có màu đen D.Thí nghiệm này không có nhưng thí nghiệm khác có thể có Câu 65 Chọn câu trả lời đúng : Thí nghiệm giao thoa với khe Young ánh sáng có ... 171.:Nếu trong thí nghiệm sử dụng dồng thời 2 bức xạ λ1 và λ2 ( đỏ ). Tính khỏang cách từ cực đại bậc 5 ( đỏ ) đến cực tiểu bậc 12 (λ1) a) 1,12mm và 14,2mm b) 1,2mm và 12, 6mm c) 1,2mm ... sáng,10 vân tốiĐề bài sau đây dùng cho các câu 127 ,128 , .Sóng ánh sáng - 8 – Kui-Proc) Khỏang vân không đổi d) Khỏang vân trong nước giảm đi và bằng 3/4 khỏang vân trong không khíCâu 83 Chọn...
 • 23
 • 861
 • 0

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn vật lý

Phương pháp giải bài tập trắc nghiệm môn vật lý

Vật lý

... tìm các đại lợng theo yêucầu của bài toán. Trong quá trình giải cần chú ý thống nhất đơn vị của các đại lợng trong bài toán.Các bớc giải:. Chọn hệ trục toạ độ (thờng là hệ toạ độ vuông góc).. ... giữa hiệu điện thế dây và pha: ud = 3up* Hiệu suất của động cơ điện: công suất cơ công suất điện C- bài tập luyện tập. 4.1. Nếu dòng điện xoay chiều có tần số f = 50Hz thì trong mỗi giây ... đặt trong từ trờng đều B= 0,1T (B vuông góc với trục quay ). Khung quay đều với = 300 vòng/phút.a) Tính từ thông cực đại qua khung và suất điện động cực đại. b) Viết biểu thức của suất điện...
 • 101
 • 1,846
 • 0

Trắc nghiệm Vật lý 12 ôn thi đại học và tốt nghiệp

Trắc nghiệm Vật lý 12 ôn thi đại học và tốt nghiệp

Vật lý

... điện d. Không có câu nào đúng 115. Hiệu điện thế hiệu dụng giữa hai đầu một công tơ có giá trị không đổi bằng 120 v. Mắc vào công tơ một bếp điện. Sau 5 giờ công tơ chỉ ... x1, x3 ngược pha C. x2, x3 ngược pha. D. x2, x3 cùng pha.TRẮC NGHIỆM VẬT LÍ 12 Phần 1: DAO ĐỘNG CƠ HỌC – SÓNG CƠ HỌC1. Dao động tuần hoàn là dao động: a. có li độ dao động là hàm ... dao động với biên độ tổng hợp cực đại sẽ có độ lệch pha là A.2k=B. )12( += kC. )12( += k2D.k=38. Hai nguồn sóng kết hợp S1 và S2 (S1S2 = 12cm) phát 2 sóng kết hợp cùng tần...
 • 100
 • 1,730
 • 16

Toàn tập trắc nghiệm vật lý 12- ôn thi tốt nghiệp và đại học

Toàn tập trắc nghiệm vật lý 12- ôn thi tốt nghiệp và đại học

Vật lý

... J-X";/ "6,JWY%20CHƯƠNG I : DAO ĐỘNG CƠ HỌCCÂU HỎI TRẮC NGHIỆMCâu 1. ... '=+(L"3/"*FA%HGtu% B%8Btu% C%xGtu% D%9Gtu%Các câu hỏi trắc nghiệm 9_%8_%j'%B'%H_%D_%x'%C'%o_%9G<%99:%98:%9j:%9B<%9H'%9D:%9x_%9C:%9o<%8G:%89'%88_%8j_%8B_%8H_%8D:%8x<%8C:%8o<%jG'%j9:%j8'%jj_%jB:%jH:%jD_%jx_%jC_%jo_%BG_%B9'%B8_%Bj<%BB'%BH<%BD:%Bx:%BC'%Bo_%HG'%H9<%H8'%Hj:%HB:%HH<%HD_%Hx_%HC_%Ho_%DG:%D9_%D8<%Dj_%DB_%DH'%DD:%Dx%:%DC%_%Do%'%xG%'%x9%:%x8%:%xj%<%xB%<%xH%:%xD%_%xx%_%xC%:%xo%:%CG%<%C9%:%36<%GjHµ/k ... z/A%/(/XWX[% B%,% C%,!5J% D%.IJ%Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm 9:%8'%j'%B'%H_%D<%x:%C'%o_%9G'%99:%98<%9j<%9B:%9H:%9D<%9x'%9C<%9o<%8G'%89:%88:%8j:%8B<%8H:%8D<%8x<%8C'%8o<%jG:%j9'%j8'%jj_%jB:%jH:%jD<%jx<%jC:%jo:%BG_%B9:%B8<%Bj'%BB:%BH'%BD<%Bx<%BC<%Bo'%HG_%H9_%H8<%Hj<%HB:%HH<%HD:%Hx:%HC'%Ho<%DG'%D9'%D8_%Dj:%DB'%DH'%DD'%Dx<%DC'%Do_%xG_%x9<%x8'%xj'%xB:%xH:%xD'%xx_%xC_%xo:%CG<%C9'%C8<%Cj:%CB_%CH<%CD<%Cx:%CC<%Co_%oG_%o9<%o8_%oj:%oB:%oH:%oD'%ox'%oC:%oo_%9GG'%9G9%<%9G8%'%9Gj%<%9GB%_%9GH%<%9GD%'%9Gx%'%9GC%<%9Go%_%99G%:%999%:%998%_%99j%_%99B%<%99H%'%99D%:%99x%'%99C%:%99o%_%98G%'%989%'%988%_%45Câu...
 • 62
 • 704
 • 4

Bài tập sinh học 12 ôn thi đại học Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Bài tập sinh học 12 ôn thi đại học Hỗ trợ dowload tài liệu 123doc qua thẻ cào liên hệ Zalo: 0587998338

Sinh học

... Page 1 http://360.yahoo.com/trnhquang_2007 Tài liệu ôn thi Môn Sinh học lớp 12 Thuộc dạng bài tập về cơ sở vật chất và cơ chế của di truyền: Bài 1 : Một gen có 60 vòng xoắn và có chứa 1450 liên ... thi u một trong hai hoặc thi u cả hai gen trội không alen quy định màu lông trắng. 3. Sơ đồ lai từ P đến F2 : P : AAbb (lông trắng) x aaBB (lông trắng) GP : Ab aB F1 : AaBb 100% lông ... 25% số gà có lông đen 50% số gà có lông xanh da trời 25% số gà có lông trắng 3. a. Cho lai gà trống lông xanh với gà mái lông trắng: P: gà trống lông xanh x gà mái lông trắng Aa aa...
 • 28
 • 1,206
 • 1

Bài tập hệ phương trình nhiều ẩn ôn thi đại học

Bài tập hệ phương trình nhiều ẩn ôn thi đại học

Toán học

... xy0,0>>). Nghiệm: 11472287;217æö++ç÷èø. Bài 93. Giải hệ phương trình sau: xyxyyx 12 123 12 163ìæö-=ïç÷+ïèøíæöï+=ç÷ï+èøî · HPT Û yxxyxy 122 13 126 13ì-=ï+ïíï+=+ïîxyyxyx131(1) 123 1(2)3ì=+ïïÛíï=-+ïî ... xy= Nghiệm: (4;4). Bài 68. Giải hệ phương trình sau: 22221118(1) 112( 2)ì+++++++++=ïí+++-++++-=ïîxxyxyxyyxxyxyxyy · Lấy (1)(2)- ta được: xy8+= Nghiệm: (4;4). Bài ... uxxuvvyy5(,0)7ìï=++³í=++ïî. HPT Û uvuv 12 572ì+=ïí+=ïî Nghiệm: Bài tương tự: a) xyxy114646ìï++-=í+++=ïî. Nghiệm (3;5). b) xyxy22425256ìï+=í+++=ïî. Nghiệm (2;2) c) xyxy33631631610ìï+=í+++=ïî....
 • 69
 • 1,180
 • 38

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Vật lý: Các công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý trong kỳ thi đại học cao đẳng

Chuyên đề luyện thi đại học - cao đẳng môn Vật lý: Các công thức giải nhanh các bài toán trắc nghiệm vật lý trong kỳ thi đại học cao đẳng

Vật lý

... nơtrôn biến thành một hạt prôtôn, một hạt electrôn và một hạt nơtrinô: n p e v-® + + Lưu ý: - Bản chất (thực chất) của tia phóng xạ β- là hạt electrôn (e-) - Hạt nơtrinô (v) không ... prôtôn biến thành một hạt nơtrôn, một hạt pôzitrôn và một hạt nơtrinô: p n e v+® + + Lưu ý: Bản chất (thực chất) của tia phóng xạ β+ là hạt pôzitrôn (e+) + Phóng xạ γ (hạt phôtôn) ... các vạch quang phổ của nguyên từ hiñrô: 13 12 231 1 1λ λ λ= + và f13 = f 12 +f23 (như cộng véctơ) hfmn hfmn nhận phôtôn phát phôtôn Em En Em > En Laiman K M N...
 • 34
 • 3,109
 • 7

hệ thống bt hình hoc 12 ôn thi đại học

hệ thống bt hình hoc 12 ôn thi đại học

Toán học

... (Q). VI) ph ơng pháp giải tích giải các bài toán hình học không gian: Bài1 : Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SA = 2a và vuông góc với đáy.1) Tính khoảng cách từ A ... (d2) Bài1 8: Cho hai đờng thẳng (d1): =+=++01 012 zyxyx(d2): =+=++ 012 033yxzyxTrang: 12 V Vn Ninh - THPT Lý Thng Kit - Hi Phũng2) Viết phơng trình hình chiếu vuông góc ... góc vuông. HÃy xác định vị trí của M, N trên tiếp tuyến ấy. Bài8 : Cho Elíp (E): 12222=+byax. Tìm tập hợp các điểm từ đó kẻ đợc hai tiếp tuyến vuông góc với nhau tới (E). Bài9 :...
 • 17
 • 578
 • 5

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

Bài tập trắc nghiệm Sinh học 12

Sinh học

... cách, cách li tập tính, cách li cơ học B. Cách li thời gian (mùa vụ), cách li tập tính, cách li cơ học, cách li nơi ở.C. Cách li cơ học, cách li sinh sản, cách li không gian.D. Cách li tập tính, ... gian (mùa vụ), cách li tập tính, cách li cơ học, cách li nơi ở.G. Cách li cơ học, cách li sinh sản, cách li không gian.H. Cách li tập tính, cách li mùa vụ, cách li cơ học. Câu 33: Ở loài giao ... không ngừng xuất hiện.G. Không diễn ra vì sinh vật vốn đang thích nghi với môi trường sống của chúngH. Vẫn diễn ra nhưng chậm vì sinh vật vốn đang thích nghi với môi trường và không phát sinh...
 • 10
 • 1,924
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ hệ số công suất cosp fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25