bài tập trắc nghiệm sắt và hợp chất của sắt

CHUYÊN đề 13 bài TAP sắt hợp CHẤT của sắt

CHUYÊN đề 13 bài TAP sắt và hợp CHẤT của sắt

Hóa học

... tủa nâu đỏ sủi bọt khí D. Xuất hiện kết tủa trắng hơi xanh sủi bọt khí http://aotrangtb.com - 7 -7 CHUYÊN ĐỀ 13: SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮTCHUYÊN ĐỀ 13: SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮTCâu 1: ... xét sau:A. Hợp chất sắt (III) bền hơn hợp chất sắt (II) vì cấu hình electron của ion Fe3+ khác với ion Fe2+.B. Hợp chất sắt (III) bền hơn hợp chất sắt (II) vì cấu hình electron của ion Fe3+ ... Fe3+ bền hơn của ion Fe2+.C. Hợp chất sắt (II) bền hơn hợp chất sắt (III) vì cấu hình electron của ion Fe2+ bền hơn của ion Fe3+.D. A B đều đúng.Câu 136: Có hỗn hợp bột chứa 3 kim...
 • 12
 • 4,388
 • 20

Bài tập về sắt hợp chất của sắt trong chương trình THPT

Bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong chương trình THPT

Hóa học - Dầu khí

... chuyển hóa các số ôxi hóa của Sắt 22- Phân loại bài tập về sắt hợp chất của sắt. 33- Các phương pháp thường được áp dụng trong bài toán về sắt hợp chất của sắt. 34- Phân tích đặc điểm ... hóa của các chất cùng phản ứng độ mạnh yếu của chúng.Trong các phản ứng của hỗn hợp các chất hợp chất sắt (II) cần lưu ý đến khả năng phản ứng thứ tự ưu tiên của các chất. Trường hợp ... của oxit.5.4- Bài toán về hỗn hợp sắt các oxit của sắt 5.4.1- Đặc điểm bài toán:Thường các bài toán về hỗn hợp sắt các oxit của sắt với yêu cầu tổng quát, các yêu cầu của đề thường không...
 • 20
 • 3,827
 • 15

phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập về sắt hợp chất của sắt trong luyện thi đại học

phương pháp giải nhanh một số dạng bài tập về sắt và hợp chất của sắt trong luyện thi đại học

Hóa học

... các loại bài toán về sắt hợp chất sắt trên thì học sinh khá giỏi sẽ tìm ra các thủ thuật để tìm ra kết quả nhanh hơn Khi dạy về sắt hợp chất của sắt tôi đã đưa ra thử nghiệm đối với 2 lớp ... những bài tập từ đơn giản đến những bài tập phức tạp. B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Phương pháp thực hiện: * Khái quát qua về kim loại sắt các hợp chất của sắt ** Phân loại các bài toán về sắt ** ... cơ sở bài viết này tôi dự định sẽ tiếp tục phát triển rộng hơn, khái quát hơn về bài toán về sắt hợp chất của sắt ở bậc phổ thông xây dựng hệ thống câu hỏi bằng hình thức thi trắc nghiệm...
 • 21
 • 17,124
 • 88

Bài tập TN chọn lọc: Sắt hợp chất của sắt

Bài tập TN chọn lọc: Sắt và hợp chất của sắt

Hóa học

... TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG 7 SẮT HỢP CHẤT CỦA SẮT.1. Biết cấu hình e của Fe: 1s22s22p63s23p63d64s2. Xác định vị trí của Fe trong bảng tuần hoàn các ... không đúng?A. Fe(OH)2 Cr(OH)2 đều là bazơ chất khử.B. Al(OH)3 Cr(OH)3 đều là chất lưỡng tính vùa có tính oxi hóa vừa có tính khử.C. H2SO4 H2CrO4 đều là axit ... Fe(NO3)3.30. Trong quá trình sản xuất gang, xỉ lò là chất nào sau đây?A. SiO2 C. B. MnO2 CaO. C. CaSiO3. D. MnSiO3.31. Hợp chất sắt (III) sunfat có công thức làA. FeSO4. B. Fe2(SO4)3....
 • 4
 • 2,316
 • 51

Lý thuyết bài tập Sắt hợp chất của sắt

Lý thuyết và bài tập Sắt và hợp chất của sắt

Hóa học

... được chất rắn Z làA. hỗn hợp gồm BaSO4 FeO. B. hỗn hợp gồm Al2O3 Fe2O3.C. hỗn hợp gồm BaSO4 Fe2O3. D. Fe2O3.Câu 175: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dd chứa hỗn hợp ... hợp bột kim loại V lít khí NO (sản phẩm khửduy nhất, ở đktc). Giá trị của m V lần lượt làA. 10,8 4,48. B. 10,8 2,24. C. 17,8 2,24. D. 17,8 4,48.Câu 179: Nhúng một thanh sắt ... lệC một lượng nhỏ Mn cũng được thêm vào lò đểkhử oxit sắt: FeO + Mn → Fe + MnOII/. KIẾN THỨC BỔ SUNG:1/. Sắt bị oxi hóa thành hỗn hợp muối Fe(II) Fe(III):Do sắt có 2 hóa trị là 2 và...
 • 12
 • 1,027
 • 53

Lý thuyết bài tập sắt hợp chất của sắt

Lý thuyết và bài tập sắt và hợp chất của sắt

Hóa học

... được chất rắn Z làA. hỗn hợp gồm BaSO4 FeO. B. hỗn hợp gồm Al2O3 Fe2O3.C. hỗn hợp gồm BaSO4 Fe2O3. D. Fe2O3.Câu 175: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dd chứa hỗn hợp ... hợp bột kim loại V lít khí NO (sản phẩm khử duynhất, ở đktc). Giá trị của m V lần lượt làA. 10,8 4,48. B. 10,8 2,24. C. 17,8 2,24. D. 17,8 4,48.Câu 179: Nhúng một thanh sắt ... lệC một lượng nhỏ Mn cũng được thêm vào lò đểkhử oxit sắt: FeO + Mn → Fe + MnOII/. KIẾN THỨC BỔ SUNG:1/. Sắt bị oxi hóa thành hỗn hợp muối Fe(II) Fe(III):Do sắt có 2 hóa trị là 2 và...
 • 12
 • 1,195
 • 45

Ly thuyet va bai tap sat va hop chat cua sat

Ly thuyet va bai tap sat va hop chat cua sat

Hóa học

... được chất rắn Z làA. hỗn hợp gồm BaSO4 FeO. B. hỗn hợp gồm Al2O3 Fe2O3.C. hỗn hợp gồm BaSO4 Fe2O3. D. Fe2O3.Câu 175: Cho 2,24 gam bột sắt vào 200 ml dd chứa hỗn hợp ... hợp bột kim loại V lít khí NO (sản phẩm khử duynhất, ở đktc). Giá trị của m V lần lượt làA. 10,8 4,48. B. 10,8 2,24. C. 17,8 2,24. D. 17,8 4,48.Câu 179: Nhúng một thanh sắt ... pháp thủy luyện): Fe + CuSO4 → Cu + FeSO43/. Hợp chất của sắt: a/. Hợp chất của sắt (II):Tính chất hóa học chung của hợp chất Fe2+ là tính khử4Fe(OH)2 + 2H2O + O2 → 4Fe(OH)3(lục...
 • 12
 • 605
 • 8

Trắc Nghiệm CacBon Hợp Chất Của CacBon

Trắc Nghiệm CacBon và Hợp Chất Của CacBon

Hóa học

... CO2 thì thu được bmol kết tủa .Giá trị của a b là:A. 0,0 5và 0,02 B. 0,0 8và0 ,04 C. 0,0 8và 0,05 D. 0,06 0.02Câu 35:Cho7g hỗn hợp 2 muối cacbonat của kim loại hoá trị II tác dụng với dung ... 0,4M vừa đủ thu được dung dịch T. Giá trị của m V lần lượt là:A. 26 và1 ,5 B. 21,6 1,5 C. 26 0,75 D. 21,6 0,6Câu32: Sục V(ml) CO2(dktc) vào 2(l) Ca(OH)2 0,001M thấy xuất hiện ... 0,5M) vào V(l) dung dịch HCl 1M thu được dungdịch Y, thêm tiếp dung dịch Ca(OH)2dư vào dung dịch Y thì thu được 21 g kết tủa. Giá trị của V là:A. 0,28 B. 0,12 C 0,21 D. 0,18Câu 22:cho m(g) vào...
 • 3
 • 1,325
 • 33

TRẮC NGHIỆM NHÔM HỢP CHẤT CỦA NÓ pps

TRẮC NGHIỆM NHÔM VÀ HỢP CHẤT CỦA NÓ pps

Cao đẳng - Đại học

... dung dịch NaOH. Các chất có tính chất lưỡng tính là A. cả 3 chất. B. Al Al2O3. C. Al2O3 Al(OH)3. D. Al Al(OH)3.Câu 6: Cho hỗn hợp X gồm Al Al2O3 tác dụng với ... được là 1,56 gam. Giá trị lớn nhất của V là A. 1,2. B. 1,8. C. 2,0. D. 2,4.BAI TAP NHÔM HỢP CHẤT CỦA NHÔM Posted on 27/04/2010 by BÀI TẬP HÓA HỌC Câu 1: Hỗn hợp X gồm Al, Al2O3 có tỉ lệ ... 4.Dùng cho câu 13 14: Nung hỗn hợp X gồm Al FexOy đến khi phản ứng hoàn toàn thu được chất rắn B. Cho B tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch C, chất rắn D 0,672 lít khí...
 • 9
 • 743
 • 3

Xem thêm