bài tập trắc nghiệm ngữ pháp tiếng anh nâng cao

Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâmg Cao

Ngữ Pháp Tiếng Anh Nâmg Cao

Tiếng anh

... Don't V 0dùng phần láy đuôi là "will you"PHẠM VĂN NAM 10A1Chúc Các Bạn Học Tốt Tiếng Anh! PHẠM VĂN NAM Người Biên Soạn: Học Sinh Phạm Văn Nam Lớp: 10A1-k48 Trường THPT Can ... PREDICATE1. Đảo ngữ với NO và NOTNo+ N + auxiliary+S+Verb(inf)Not any+ N+ auxiliary+ S+ verb(inf)Eg: No money shall I lend you from now on= Not any money shall I lend you from now on2. Đảo ngữ với ... smoking.=> they advise that smoking should be given up.5. SB NEED TO DO ST PHẠM VĂN NAM 9. Đảo ngữ với until/ till+ clause/ adv of time+ auxiliary+ S+ VI won't come home till 10 o'clock=Not...
  • 10
  • 644
  • 22

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Bai tap trac nghiem ve thi trong Tieng anh

Tiếng anh

... closed.He … out.A-went B-must have gone C-has gone D-had had Bµi tËp tr¾c nghiÖm vÒ th× trong TiÕng anh 1-I …….Louisiana state University.A-am attending B-attend C-was attending D-attended2-He has...
  • 4
  • 15,961
  • 625

Xem thêm