bài tập ngữ pháp tiếng anh 11 có đáp án

Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án)

Bài tập Lượng Giác Nâng cao 11(có đáp án)

Toán học

... nghiệm Đáp số : Bài 7. Giải phương trình Điều kiện Ta ( ) (thỏa mãn điều kiện) Bài 8. Giải phương trình . Bài 9. Giải phương trình PT Đặt và . Xét bảng biến thiên ta có: . Bài 12. ... phương trình là : hoặc Bài 6. Giải phương trình: Đặt , ta được :* Với * Đáp số: trong đó là góc nhọn Bài 10. Giải phương trình Điều kiện nghĩa : và PT Bài 11. Cho Tính theo m giá ... đã cho tương đương với: Bài 13. Giải phương trình : Điều kiện .* Với .* Với . Đáp số : . Bài 4. Giải phương trình .Phương trình Bài 5. Giải phương trình Ta PT Vậy họ nghiệm của...
 • 5
 • 48,138
 • 1,442

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11

Bài tập ngữ pháp Tiếng Anh 11

Tiếng anh

... yesterday.10. There’s ………………… left in the fridge that we can eat. Let’s go out and find………………… to eat. 11. ………………… became brighter after we redecorated the house.12. She got angry with him so she went ... Year.1. Correct 2. ……………3. ……………4. ……………5. ……………6. ……………7. ……………8. ……………9. ……………10. …………… 11. ……………12. ……………13. ……………14. ……………15. ……………C. Following are some situations in which you ... Advertisements on TV: provide useful information about the market andproducts. 11. Modal verbsRevisionAbility• We use can or be able to to express ability.Hai can sing very...
 • 44
 • 2,434
 • 59

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

bai tap ngu phap tieng anh lop 10

Tiếng anh

... (v) dựa vào play cards (exp) chơi bài dependent (adj) lệ thuộc Russian (n) tiếng Ngadocumentary (n) phim tài liệu shine (v) chiếu sángexit (n) lối ra wake (v) đánh thứcII. GRAMMAR: Conditional ... ném, vứt regret (n) điều tiếc nuốiwaste (n) rácC. LISTENING (pages 115 -116 )area (n) diện tích attack (v) tấn côngdefeat (v) đánh bại flora (n) quần thể thực vậtenemy (n) kẻ thù invader (n) quân ... grade – Extensive lesson – Ha Thi Phuong Lan – Co Loa High schoolUNIT 11: NATIONAL PARKSI. VOCABULARYA. READING (pages 112 -114 )abandoned (adj) bị ruồng bỏ release (v) thải rabutterfly (n) con...
 • 5
 • 8,930
 • 250

Bài tập ngữ pháp tiếng anh câu bị động thể phủ định

Bài tập ngữ pháp tiếng anh  câu bị động thể phủ định

Ngữ pháp tiếng Anh

... encouraged me to apply for this job 110 ) A 70-year old pensioner, Mrs. Parker, found a puma in her back garden 111 ) A teacher should be a person that everyone can respect 112 ) If I collected a lot of ... cross-border trade . 116 ) My sister often makes me do the washing up 117 ) The policeman allows all vehicles to go when traffic lights are green 118 ) Everyone believes him right 119 ) We made her ... making a speech at the moment 113 ) People believed that the policeman had saved many children from the fire 114 ) European countries decided to put a high tax on petrol 115 ) People say that the decision...
 • 8
 • 4,599
 • 123

Bài tập ngữ pháp tiếng anh căn bản

Bài tập ngữ pháp tiếng anh căn bản

Ngữ pháp tiếng Anh

... 41) 10:4542) 11: 5043) 12:0044) 12:0845) 12:3046) 12:5047) 14:2148) 15:0549) 19:2750) 22:3051) 23:1552)...
 • 5
 • 3,746
 • 122

tong hop cac bai tap ngu phap tieng anh thcs tu lop 6 den lop 9

tong hop cac bai tap ngu phap tieng anh thcs tu lop 6 den lop 9

Trung học cơ sở - phổ thông

... transport café.10.What time does he come home? 10.He comes home at five o’clock. 11. Where does he go in the evening? 11. In the evening he goes to the pub.12.What time does he go to bed? 12.He goes ... 8.159. ……………………………………………… 9. in the canteen10. ………………………………………………. 10. home / 5.30 11. ………………………………………………. 11. evening classes12. ………………………………………………. 12. eleven o’clock D) Fill in the chart ... an onion. (+) 11. İzmir ………… a city. (+)2. Jasmine ……… a student. (-) 12. He ……… a postman. (+)3. We ……….friends. (+) 13. It ………. nine o’clock. (+)4. I ………. hungry. (-) 14. Manhattan …………....
 • 181
 • 5,806
 • 439

Tổng hợp các bài tập ngữ pháp tiếng anh THCS lớp 6 - 9

Tổng hợp các bài tập ngữ pháp tiếng anh THCS lớp 6 - 9

Anh ngữ phổ thông

... transport café.10.What time does he come home? 10.He comes home at five o’clock. 11. Where does he go in the evening? 11. In the evening he goes to the pub.12.What time does he go to bed? 12.He goes ... 8.159. ……………………………………………… 9. in the canteen10. ………………………………………………. 10. home / 5.30 11. ………………………………………………. 11. evening classes12. ………………………………………………. 12. eleven o’clock D) Fill in the chart ... CD player? …………… What is it? ……………………… What is it? ……………………….4)  Are these tomatoes ? …………… 11)  Are these farms? …………….What are they? ………………………. What are they ? ……………………5)  Are these...
 • 181
 • 13,034
 • 165

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1

Bài tập ngữ pháp Tiếng anh 10 - Học kì 1

Trung học cơ sở - phổ thông

... rarely (go) _______________ to a concert. 10. I often (drink) _______________ two cups of coffee. 11. They (sell) _______________ their house last year. 12. Peter (eat) _______________ a big cake ... will have to visit the doctor again. This makes him worried.………………………………………………………………………………………9. Oanh works very hard and always gets good marks. This pleases her parents a lot.………………………………………………………………………………………10. ... friends.………………………………………………………………………………………         A. Which B. Why C. Whose D. Where 11. _____________ are you going out?A. Why B. Where C. Whose D. Which12. _____________ the matter?...
 • 82
 • 2,840
 • 4

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI) pdf

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKI) pdf

Anh ngữ phổ thông

... GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐỒNG THÁP TRƯỜNG THPT THỐNG LINH  BÀI TẬP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH 10 (HỌC KÌ I) Biên soạn: LÊ NGỌC THẠCH TÀI LIỆU LƯU HÀNH ... “asked” . 2. Thêm if hoặc whether vào trước câu gián tiếp. 3. Đổi câu hỏi ra thành câu xác định. 4. Khi đổi câu hỏi Có/ Không (Yes/No Questions) sang gián tiếp, ta đổi BA yếu tố là ngôi, thì của ... said to him …………………………………………………………………………… English 10 Period 18 LESSON 18: REVISION TIEÁNG ANH 10 - TÖÏ CHOÏN – HOÏC KÌ I Themes Contents Periods Revision Notes I 4 periods -Verb...
 • 35
 • 1,480
 • 40

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKII) doc

Tài liệu Bài tập ngữ pháp tiếng Anh 10 (HKII) doc

Anh ngữ phổ thông

... hơn chúng ta nghó.) - He speaks English more fluently than his friend. (Anh ta nói tiếng Anh trôi chảy hơn bạn của anh ta.) III. Superlative of adj/ adv 1. Short adj/ adv the + adj/adv ... Relative Pronoun THAT 19English 10 Period 11 LESSON 11: ARTICLES (A, AN, THE) I. Indefinite Articles: A/ AN 1. A/An được dùng trước: -danh từ đếm được, số ít. *An: đứng trước nguyên ... world…. -các danh từ được xác định bởi cụm tính từ hoặc mệnh đề tính từ. -The house with green fence is hers. -The man that we met has just come. -các danh từ được xác định qua ngữ cảnh hoặc...
 • 43
 • 1,541
 • 24

Xem thêm