bài tập 10 và 11 có đáp án kèm theo rất hay

bài tập 10&11 đáp án kèm theo- rất hay.

bài tập 10&11 có đáp án kèm theo- rất hay.

Tiếng anh

... space influences their health or not. a. weight b. weightless c. weightlessness d. weightlessly 11. After every semester some best students are always_____prizes andscholarships.a. prevented ... a. money enough b. enough money c. too money d. many money5 Thomas Edison was born on February 11, 1847 in Milan, Ohio. Edison had a latestart in his schooling due to childhood illness. His ... contribution inventors have been made a bto the nation and the world, the Congress designated February 11, the c danniversary of the birth of Thomas Alva Edison, as National Inventor's Day.32....
 • 365
 • 5,098
 • 164

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 đáp án

chuyên đề bài tập HSgiỏi HÓA 9 có đáp án

Hóa học

... Trong TN2 tất cả 16+2=18g Al2O3 tan trong dd KOH . Theo PT ta coù :  soá mol K2O = ẵ soỏ mol KOH tan = 18 :102 (mol)Khoỏi lửụùng K2O = (18 :102 ). 94 = 16,59g . Bài tóan về ... trong hh A . Bài tóan về lượng chất dưCho 2,02g hỗn hợp Mg Zn vào cốc (1)đựng 200ml dd HCl .Sau phản ứng cạn dd được 4,86g chất rắn . Cho 2,02g hỗn hợp Mg Zn vào cốc (2)đựng ... Al2O3+2KOH2KAlO2+H2O . Để xác định Al2O3 dư hay KOH dư ta thể so sánh khối lượng các chất rắn không tan ở từng cặp TN như sau :So sánh TN1 TN2 : Gỉa sử trong TN2 Al2O3 tan hết...
 • 7
 • 1,731
 • 19

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN)

Tiếng anh

... BÀI TẬP VIẾT LẠI CÂU (CÓ ĐÁP ÁN) A.Mối quan hệ giữa “ago-since-for” thì quá khứ đơn thì hiện tại hoàn thành.1.We haven’t been to a concert ... John hasn’t visited France since 1990.-Mr John last……………………………………… 10. It last rained three weeks ago.-It’s……………………………… 11. I haven’t eaten this kind of food before.This is the first……………………………… ... wish…………………………………………14.I’m sorry I didn’t phone him yesterday.-I wish…………………………………… C.Mệnh đề so sánh.15.She knows a lot more about it than I do.-I don’t know……………………………… 16.Jane is a better...
 • 3
 • 112,321
 • 6,553

Bài tập định luật ôm đáp án

Bài tập định luật ôm có đáp án

Vật lý

... ,H=83.3 %) Bài7 : cho mạch điện như hình vẽ Cho biết R1=16Ω,R2=24Ω,R3 =10 ,R4=30Ω.Cường độ dòng in qua R4l 0,5AT in cú in dung C1=5àF,in tr Ampe kế rất nhỏ điện trở vôn kế rất lớn,suất ... ,b.Q=15 .10 -6 C, c. 8 V, 1A ,d. 2Ω) Bài8 : Cho mạch điện :ξ=12V,điện trở trong r=1Ω,R1=4Ω,R2=2.6ΩĐ (6V-6W)a. Đọc các số chỉ ampe kế vôn kếb. Tính hiệu điện thế qua R1 nhận ... thế qua R1 nhận xét về độ sáng của đèn.c. Để đèn sáng bình thường thì cường độ dòng điện của mạch chính phải là là bao nhiêu? (ĐS:a. 2A,10V, b. 4,8v, đèn sáng yếu , c. 2,5A ) R1R2R3R4R5R6R7...
 • 2
 • 13,261
 • 244

Bài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi

Bài tập về đảo ngữ (có đáp án) dành cho bồi dưỡng học sinh giỏi

Ngữ pháp tiếng Anh

... more excited.9. Only later were all the facts made public. 10. Had I realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job. 11. Such was the responsible to our appeal that we has to take ... not all made public until later.Only__________________________________________________________ 10. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job. 8. Only when Tom’s ... agree. 9. Only when you buy all twelve books at the same time can/will you get the 40% discount. 10. Only by training hard can/will/could you become a good athlete.VI. Rewrite these sentences,...
 • 11
 • 17,720
 • 321

Bài tập về giới từ đáp án

Bài tập về giới từ có đáp án

Ngữ pháp tiếng Anh

... ________ very quickly.9. Anne’s leaving ________ London tomorrow morning. 10. Your friend is always complaining _______ her job. 11. If there was a technical failure, Gagarin might never get _______...
 • 3
 • 45,575
 • 4,063

Bài tập về đảo ngữ, đáp án

Bài tập về đảo ngữ, có đáp án

Trung học cơ sở - phổ thông

... later.Only__________________________________________________________ 10. If I had realized what would happen, I wouldn’t have accepted the job.Had___________________________________________________________ 11. The response to our appeal ... Shakespeare production.9. Never for one moment did I think the consequences would be so far reaching. 10. Never before had I tasted such a wonderful combination of flavours.III. Rewrite these sentences, ... circumstance should you send money to us by post.9. Under no circumstance can we exchange tickets. 10. On any account will I go all that way to visit him again.IV. Rewrite these sentences, using...
 • 8
 • 29,603
 • 2,824

Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Bài tập Kim loại(LTĐH-Có Đáp án)

Hóa học

... tính dẫn điện nhiệt, ánh kim. C-Tính dẫn điện nhiệt, khối lượng riêng lớn, ánh kim. D-Tính dẻo, ánh kim, rất cứng. 35. Dãy kim loại nào sau đây đã được xếp theo chiều tăng ... 72,0% Fe 28,0% Zn B. 73,0% Fe 27,0% Zn C. 72,1% Fe 27,9% Zn D. 27,0% Fe 73,0% Zn33. Cho các câu phát biểu về vị trí cấu tạo của kim loại sau: (I): Hầu hết các kim loại chỉ từ ... Cu(NO3)2 AgNO3. Thành phần % khối lượng của hợp kim là A. 50% Cu 50% Ag B. 64% Cu 36% Ag C. 36% Cu 64% Ag D. 60% Cu 40% Ag29. Một loại đồng thau chứa 60% Cu 40% Zn. Hợp...
 • 9
 • 2,528
 • 61

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

bài tập tổng hợp hkI-có đáp án

Hóa học

... tố nào sau đây:A. giảm nhiệt độ giảm áp suất B. tăng nhiệt độ giảm áp suấtC. tăng nhiệt độ tăng áp suất D. giảm nhiệt độ tăng áp suấtCâu 20: Cho 100 ml dung dịch H3PO4 0,5M ... HCl sục khí O2, hỗn hợp NaNO3 HCl, H2SO4 loãng,HNO3 đặc. Số dung dịch hòa tan Cu là:A. 3 B. 1 C. 2 D. 4Câu 30: Thêm NH3 đến dư vào dung dịch hỗn hợp chứa 0,01 mol FeCl3 ... 17: thể dùng chất nào trong số các chất sau đây để làm khô khí NH3A. H2SO4 đặc B. P2O5C. CaCO3D. CaOCâu 18: Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chứa MgCl2, AlCl3 ZnCl2...
 • 2
 • 1,110
 • 2

200 bài tập vật lý khó đáp án

200 bài tập vật lý khó có đáp án

Vật lý

... .//YZ[,D[\]'^_Bi5<5'!aAB@i)baR)b)!WaS!aFh!j!Sa3`!SEWQM!qo@#ABd!i#ABH!dt)b5DBi5<.-,đr!Sa3!mMmaABaQM#}%hFi)at)b!jqođ#M(3!E!aS!va3d#;aRM4Ap|l!:9{Bi5<6-fat!đM!aABygac!d!l!jaSđW(3aApu`UWaApu`|l!::{'E!d!l!j#Mã5(=!Ee(3#faAB)j'!Er`Fi)b)!W!!f)(3!!#hq'!E`!SaAB#M!i#ABaS(!aS!Sa3Aha3aRApd!'`!S)Ln;AC!=?d!EBi5<1!N!R(K;sE'(aRaAB)G)b&`@#AB)b@#ABH!daRosav!`y&)vsEMaR(Ms#;d!f`v!A!DFidaRM)b)!WqBi5<7'&d ao)vsE(3`</)baR#f5< 200 BÀI TẬP VẬT LÍ HÓC BÚA VỚI HƯỚNG DẪN LỜI GIẢI(200 Puzzling Physics Problems with Hint and solution) ... 9:*!WOE!H!dsjj'!b#Usad(3!msjj1)!#Ma}!=l(a3#R!ds|!AFGa}!={h(I)!!)!sabAh)W!dsaABaQ!C:(h(QaApq$mn`!ak!!jm.)!AhdsaABaQ!C:(h(QaApq$mnM#R`!!3Mi#ABMvNd!yAp}s!!jqBi 10: S!m#P)#!JF!N!D#(3e!JABaoL=!j(!!z#W!I`Ap}(!)OApj`MG!oN!#;!L!=(M!taS#WApi!pzRi(!ct!mqBi 11: P3!itaAB!u)g!)t#M()b!!=!!!A(I)#Ma}!=aABaQW(3(Q!~!W6/a3h(Q!~R!it`!SyWvNJ)b!A!mW(Q!~!WaAB!!jqBi ... .//YZ[,D[\]'^_ Bài 58:P3#GaCM(3!!Ga}!=aABg(3ataKaAB!TvNb(ci!Œa3d!f#M)!Wm!f`e!KMqBài...
 • 20
 • 1,831
 • 7

Bài tập anh văn 8 đáp án

Bài tập anh văn 8 có đáp án

Tiếng anh

... …………………………….constantly. 10. Thank you for your kind (hospitable) …………………………. .X. There are ten mistakes in the reading below. Find and correct them (Có 10 lỗi trong bài đọc sau. Hãy tìm sửa chúng): ... trái, sau đó đi thẳng ông sẽ thấy nó ở trước mặt.2. Nào hãy cho tôi biết những sự khác nahu giữa H2SO3 H2SO4.3. Bà Loan vừa mới nói với tôi rằng bạn dự định đi Úc vào tháng tới.4. Linda ... bà.6. Tôi cảm thấy rất đói bụng khát nước.7. Xin vui long kể cho tôi nghe quá khứ của ông bạn.8. Nào hãy cho thầy biết sự khác nhau giữa từ “nice” từ “handsome”.9. Đã từng một ngôi chợ...
 • 114
 • 4,918
 • 39

200 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ (CÓ ĐÁP ÁN)

200 BÀI TẬP PHƯƠNG TRÌNH MŨ (CÓ ĐÁP ÁN)

Toán học

... ● Ta : ( )( ) ( )( )( )11 10 3 10 3 1 10 3 10 3 10 3−+ − = ⇔ − = = ++. ( )( ) ( )x 3 x 1x 1 x 3 10 3 10 3− +−− +∗ ⇔ + < + ( )( ) 23 x 5x 3 x 1 x 3 x 1 2x 10 0 0x ... phương trình là {}S 1=. Bài 100 . Bài 100 .Bài 100 . Bài 100 . Đại học Quốc Gia Hà Nội khối D năm 2000 Giải phương trình: ( ) x x x8.3 3.2 24 6+ = + ∗ Bài giải tham khảo ● Tập ... t 2 2 2− 1− 1− ● Dựa vào bảng biến thiên ( )212a 1 a2⇒ ≤ − ⇔ ≤ − thỏa yêu cầu bài toán. Bài 70. Bài 70 .Bài 70. Bài 70. Đại học Kinh Tế Quốc Dân năm 2001...
 • 70
 • 2,209
 • 14

Xem thêm