bài giảng hình học 8 chương 3

Ôn hình học 8 chương 3 ( Hay )

Ôn hình học 8 chương 3 ( Hay )

Toán học

... 8cm . Số đo C là :a) 30 0 b) 450 c) 600 d) Một đáp số khácBẢNG TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆMC1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 C12 C 13 C15 C15C16 C17 C 18 C19 C20 C21 C22 C 23 C 28 C29 C30 C31 C32 ... 45Câu 33 Cho hình bình hành ABCD, E là một điểm trên cạnh DC mà DE = 8cm. AE cắt BC tại F, biết AB =12 cm, BC = 7cm. Độ dài FC là :a) 3cm b) 3, 5cm c) 4cm d) 4,5cmCâu 34 Cho hình thang vuông ... d) IA . MB = 5 . IMBÀI LÀMTrường THCS Phan Đình Phùng – Đà Nẵng Biên soạn : GV Nguyễn Văn Ngãi 8 a) x = 16 /3 b) x = 3/ 16 6 4 x c) x = 3 d) x = 12 B I C ACâu 11 Trong hình vẽ dưới đây, ta...
 • 4
 • 382
 • 6

ÔN TẬP HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG 3

ÔN TẬP HÌNH HỌC 8 CHƯƠNG 3

Toán học

... 6252)2- (32 / ++2) 23( 23 ++−= 232 3 ++−= 33 += CHÂN THÀNH CÁM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ ĐẾN THAM DỰ TIẾT HỌC NÀY. 09 - 12 - 200 8 KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ THẬT NHIỀU SỨC KHỎE !!! 292422 +−=9. 231 6.24.2 ... THẬT NHIỀU SỨC KHỎE !!! 292422 +−=9. 231 6.24.2 +−=27= 1 83 3 281 / +− 1 83 3 281 / +−0)0,B(ABABA0)(A,BB.AB.A>≥=≥= xy12 3 412 3 545 ... ab2baba+−−ab2ba22+−− baabbababa2))((+−−+=abba 2++=2+= ba 6252)2- (32 / ++== AA2A nếu A 0- A nếu A < 0≥ 2252599244 =−+−−− xxx4(x 1) 2 9(x 1) 25(x...
 • 11
 • 787
 • 5

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 3

Bài giảng Kết cấu gỗ - Chương 3

Cao đẳng - Đại học

... giổợa cemT 80 ad 50cd 80 ad 50cd 50ad 30 cd Lión kóỳt khọng õọỳi xổùng. Eẽùp mỷt cuớa phỏn tọỳ bión aemT Eẽp mỷt cuớa phỏn tọỳ giổợa cemT 80 ad 35 cd 80 ad 35 cd 50ad 20cd ... thanh chëu kẹo: krkthkkRhhbNFN 8, 0)(≤−==σ (3. 7) (mK = 0 ,8) 2 .3 Mäüng hai ràng: Bi ging Kãút cáúu gäù Hunh Minh Sån Trang 33 c. Kh nàng chëu lỉûc ca 1 chãm trong ... cáúu gäù Hunh Minh Sån Trang 37 - Kh nàng chëu lỉûc T ca mäüt màût càõt chäút l trë nh nháút ca 3 trë säú: T = min (Tema,Temc, Tu) (3. 26) 3. Tênh säú chäút trong liãn kãút:...
 • 17
 • 628
 • 5

Bài giảng kết cấu thép - Chương 3

Bài giảng kết cấu thép - Chương 3

Kiến trúc - Xây dựng

... cắt bằng khí đốt 16 28 22 20 34 26 22 38 28 24 42 30 27 48 34 30 52 38 36 64 46 Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Bài giảng kết cấu thép theo ... kháng cắt có hệ số của một bu lông là 0 ,8. 0, 38 0 ,8. 0, 38 . 31 4 . 83 0.1 79 230 N 79, 23 kNnbubsRAFNφ== == Sức kháng cắt có hệ số của bốn bu lông là 4.79, 23 317 kNnRφ== Simpo PDF Merge and ... nhất 83 0 MPaubF = Diện tích mặt cắt ngang bu lông 22 38 0 mm4bdAπ== Số mặt chịu cắt của bu lông: 1sN = Sức kháng cắt có hệ số của một bu lông là 0 ,8. 0, 48 0 ,8. 0, 48. 38 0 . 83 0.1...
 • 20
 • 1,066
 • 2

Bài giảng cơ lưu chất - Chương 3

Bài giảng cơ lưu chất - Chương 3

Cơ khí - Chế tạo máy

... CỦA LƯU CHẤTr(x, y, z)zQuỹ đạo1. Phương pháp Lagrange(J.L de Lagrange, nhà toán học người Pháp,1 736 - 188 3) Trong phương pháp Lagrage , các yếu tố chuyểnđộng chỉ phụ thuộc vào thời gian , ... tính:UmaxdrdA=2πrdrrLưu lượng : 3 Ruπ 3 r2RrRuπ2rdrπ2)rR(RuQ2maxRr 32 maxR0max=−=−==∫chảy phân bố theo quy luật tuyến tính:)rR(Ruumax−= 3 uAQVmax==s/cm4V =V. ... điểm t(x,y,z)Phương trình đường dòng:zyxudzudyudx==(L. Euler, nhà toán học người Thụy Só, 1707-1 7 83 ) 2. Phương pháp EulerVí dụ 2: Xác định đường dòng của một dòng chảy có : ux=...
 • 21
 • 1,950
 • 18

Bài giảnghọc đất - Chương 4

Bài giảng Cơ học đất - Chương 4

Cao đẳng - Đại học

... +=⇒+==zrzRzrRRzPMzπσzrkzrkzPkMzzrzPzrzzPMz∈⇒+==⇒+=+=2/52)(1.2 3 ;2.2/52)(1.2 3 .22/52)(1.5 3 .2 3 πσππσPxyzxrRyMz2.zPkMz=σ BiÓu ®å chung vÒ øng suÊt trong nÒnglzσbtzσ 2)-Tải trọng thẳng đứng hình băng ... 2pllM 1 p22bp1p $4. Phân bố ứng suất trong nền - bài toán không gian:1 -Bài toán cơ bản của Butxinet:)1(2/12)(1.222(*)5.2 3 .3 +=⇒+==zrzRzrRRzPMzπσzrkzrkzPkMzzrzPzrzzPMz∈⇒+==⇒+=+=2/52)(1.2 3 ;2.2/52)(1.2 3 .22/52)(1.5 3 .2 3 πσππσPxyzxrRyMz2.zPkMz=σ ... )/;/(,,...bzbxkkkpkpkpkxzxzxxzz∈===τττσσ1σbzM(x,z)pA Bdq=dp.dxx1σ 3 σαN)sin.( 3, 1ααπσ±=p +Tại các điểm bất kỳ, dùng Phương pháp điểm góc: :”Biến điểm cần tính ƯS trở thành góc của hình chữ nhật mới,sau đó áp dụng...
 • 29
 • 2,922
 • 106

Bài giảnghọc đất - Chương 5

Bài giảng Cơ học đất - Chương 5

Cao đẳng - Đại học

... Bảng giá trị hệ số k1, 133 1,0571,0000,9 130 , 83 60,70 93 1, 036 0,9550,9210 ,85 50, 787 0,6762,50,9090 , 83 0 ,81 60,7 730 ,7220, 632 ,00,7260, 484 0,6740,6550,6250,561,50,5110,250, 484 0, 484 0,4760,44610,260,1000,250,250,250,250,50,0520,050,050,050,050,050,10000000 532 1,51z/bhệ ... z= 0 vµ z=h).10 . 83 0.710.550.450 .39 0 .30 0.250.200.170. 13 11.52 3 4567 8 91210 .84 0.690.560.460 .36 0.270.190.120.060.0000.10.20 .3 0.40.50.60.70 .8 0.91.0J’VJVTr­êng ... gian.0 .32 0.420.540.690 .88 1. 08 1 .36 1.772.540 .84 0.961.101.241.421.641. 93 2 .35 3. 170.590.710 .84 1.001. 18 1.401.692.002 .80 0.550.600.650.700.750 .80 0 .85 0.900.951.000.0020.0050.010.020.040.060.090. 13 0. 18 0.290.060.120. 18 0.250 .31 0 .39 0.470.550. 63 0. 73 0.0050.020.040. 08 0.120.170.240 .31 0 .39 0.490.050.100.150.200.250 .30 0 .35 0.400.450.50210210TrÞ...
 • 29
 • 1,795
 • 63

Bài giảnghọc đất - Chương 7

Bài giảng Cơ học đất - Chương 7

Cao đẳng - Đại học

... số áp lực đất chủ động.GE c’RACHE c’EcGR) 3 ˆ2ˆ( 180 1ˆ)(9 03 ˆ2ˆ+−=+−=−=ooδαϕθ)(βiαδϕ)(ωθ2ˆ 3 ˆ1ˆ)( )3 ˆsin()sin(.1ˆsin2ˆsin.'θϕθϕθfGEcGcEEc=+−−=⇒==⇒KcHEcfEc ... động.HH /3 EczzMzcKcp γ=z.γcpHcKcp γ=.z ; 1z3γσσσσ====xcpKccKcztgctgzpooc.2 )2/45(.2)2/45( 2−=−−−=⇒γϕϕγ)2/45(2ϕ−=otgKc)(*)2/045(.2)2/045(2. 31 ϕϕσσ+++=tgctg ... tĩnh 2- Áp lực chủ động 3- Áp lực đất bị động kĩ thuậtVải địa CátCốtTường kiểu bản góc chữ L Tường kiểu hàng rào Kiểu hộpTường có cốtTường rọ đáKiểu chuồng 3- Phõn loi tng chn:a- Theo...
 • 37
 • 1,608
 • 48

Hinh học 9 chuong 3

Hinh học 9 chuong 3

Toán học

... qua trung điểm một dây Hình A Hình B Hình C Hình D***** Giáo án Hình học 9 ****** Trang 58 Tiết thứ :39 Tuần :22 Ngày soạn :20/01/20 08 Ngày dạy :22/01/20 08 Tên bài giảng : Đ2 . liên hệ giữa ... 4 : Đọc hình, vẽ hình *** Đâuk Thanh Quân ********* Giáo án Hình học 9 ****** Trang 62Tiết thứ :41 Tuần : 23 Ngày soạn :27/01/20 08 Tên bài giảng : luyện tậpMục tiêu : Qua bài này học sinh ... Do đó MA2=MB.MCS Hình A Hình B***** Giáo án Hình học 9 ****** Trang 65- HS học bài theo SGK .- HS làm các bài tập 27, 28, 29 SGK và các bài tập phần luyện tập trang79 ,80 .- Tiết sau : Luyện...
 • 33
 • 1,099
 • 4

Bài giảng Hình học giải tích

Bài giảng Hình học giải tích

Toán học

... + 2 x + 9y 4 78 = 0 ( x + 221)2 + ( y - 29)2 = 44 784 92122++( x + 221)2 + ( y - 29)2= 2 84 34 Vậy I ( 29;221) & R = 2 84 34 9 Bài giảng hình học giải tíchĐ0 ... bằng nhau nếu chúng có 3 trùng Hớng Độ lớnNhận xét:+) Với 3 đặc trng trên ngời ta xác định 1 véctơ tức là không còn quantrọng vì 1 véctơ là 2điểm nút của chúng nữa mà là 3 đặc trng trên.Do ... đó a + b= AT+ CA= CT T CLuật hình bình hànha= AT; b= BT khi đó a + b= AT+ BT = CTVới điều kiện TACB là 1 hình bình hành II.2: Phép trừ +) Véctơ đối...
 • 9
 • 498
 • 1

bai giang hình học 6

bai giang hình học 6

Toán học

... O b¸n kÝnh R. 3 - §iÓm M n»m trªn ®­êng trßn t©m I b¸n kÝnh 15cm th× IM = 15cm4 - NÕu IN = 15cm th× N n»m trªn ®­êng trßn t©m I b¸n kÝnh 15cmS§§§ a) CA = 3cm; DA = 3cm (= R(A))CB ... phải là trung điểm của đoạn thẳng AB không?c) Tính IK.AI KBCDCho hình vẽ: (biết AB = 4cm)Biết: R(A) = 3cm; R(B) = 2cm Bài tập: Bµi gi¶i:a) C¸c cung chøa ®iÓm C lµ:- Cung AC nhá, cung ... cã 6 cung.CABO. Cho hình vẽ. Biết các điểm A, C, B nằm trên (O;R)a) Đọc tên các cung chứa điểm C.b) Đọc tên các dây cung.c) Trên hình có bao nhiêu cung? Bài tập:CABO. Định nghĩa...
 • 14
 • 341
 • 4

Xem thêm

Tìm thêm: xác định các mục tiêu của chương trình xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ xác định mức độ đáp ứng về văn hoá và chuyên môn trong ct phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ lồng sóc mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 động cơ điện không đồng bộ một pha sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008