đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 5

đi thi thử đại học vật lời giải chi tiết đề số 1

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 1

Vật lý

... K K = = 5, 03MeV m mRn 1+ mRn Cõu 48: Cho chựm ntron bn phỏ ng v bn 55 Mn ta thu c ng v phúng x 56 Mn ng 25 25 56 - Sau quỏ trỡnh bn phỏ 55 Mn v phúng x Mn cú chu trỡ bỏn ró T = 2,5h v phỏt ... 13, 13, 1 71, + 2, 856 = 2, 856 = = 13, 6( ) = => m = => 2 m 6, 25m m 6, 25m m 6, 25m m hc 13, 13, 1632 hc = E E1 = ( ) = = 13, 056 eV => = = 9 ,51 4.108 m Chn B 19 1 25 13, 056 .1, 6.10 Cõu 44: ... (k-1/4) =5 Theo : 2 ,5 = 5. 21 1 05 chn k=2 Vy: v = f = = = 60cm / s Chn A k 0, 25 0, 25 0, 25 Cõu 15: Súng NGANG cú tc truyn súng v = 20cm/s v phng trỡnh ngun O l u = cos20t (cm;s), vi chiu...
 • 14
 • 1,208
 • 19

đi thi thử đại học vật lời giải chi tiết đề số 2

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 2

Vật lý

... Li Bn prụton vi Wp = 5, 45MeV vo Beri (Be) ng yờn Hờli (he ) sinh bay vuụng gúc vi photon ng nng WHe = 4MeV ng nng ca Li to thnh l A 46 ,56 5MeV B 3 ,57 5MeV C 46 ,56 5eV D 3 ,57 5eV Cõu 40 Natri Na24 ... in ỏp xoay chiu u = 100 cos(t) V vo hai u mch gm in tr R ni tip vi t C cú ZC = R Ti thi im in ỏp tc thi trờn in tr l 50 V v ang tng thỡ in ỏp tc thi trờn t l A -50 V B - 50 V C 50 V D 50 V Hng dn: ... gõy hin tng quang dn Cõu 35 Cho cụng thoỏt ờlectron ca kim loi l A = 2eV Bc súng gii hn quang in ca kim loi l: A 0,6 25 m B 0 ,52 5 C 0,6 75 m D 0 ,58 5àm Ht nhõn nguyờn t (5 cõu): r Cõu 36 Chn cõu...
 • 8
 • 869
 • 18

đi thi thử đại học vật lời giải chi tiết đề số 3

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 3

Vật lý

... 0,05P=> PR = 0,05U2=> R = 0, 05 P Trong ú: 0,95P = 4 750 0kW => P = 50 000kW; PR U = U0 + U = U0 + IR = U0 + U => U = U0 + 0,05U => U = U0/ 0, 95 = 200kV M R = U2 4.1010 l l => R = 0, 05 P = 0, 05 5.10 ... AB hf SAU = AA + 1, 25eVMAX , ( ) 0, 25 AA 0, 25. 3,86.1, 6.1019 ( 1) hf SAU = AA + 1, 25 ( hf AA ) f SAU = 1, 25 f = 1, 25. 1 ,5. 10 15 1, 642.10 15 ( Hz ) h 6, 6 25. 1034 ( ) c 3.108 SAU ... ngy ngy.Sau thi gian t1 thỡ cú 87 ,5% s ht nhõn ca hn hp b phõn ró,sau thi gian t2 cú 75% s ht nhõn ca hn hp b phõn ró.T s t1 l t2 A t1 = 1 ,5 t2 B t2 = 1 ,5 t1 C t1 = 2 ,5 t2 D t2 = 2 ,5 t1 Gii: Gi...
 • 19
 • 1,045
 • 24

đi thi thử đại học vật lời giải chi tiết đề số 4

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 4

Vật lý

... nguyờn t ca hai loi ht trờn l: 55 55 56 25 56 25 Mn gim, cũ s nguyờn t gim 24 = 16 ln Do ú thỡ t s gia nguyờn t ca N Mn56 10 10 = = 6, 25. 10-12 Chon C N Mn 55 16 Cõu 50 : Ban u cú mt mu cht phúng ... hf = A + 1,25eVmax => h(f f) = 0,25eVmax = 0, 25( hf A) => hf = 1,25hf 0,25A => f = 1,25f 0,25A/h A/h = 3,86.1,6.10-19/6,6 25. 10-34- = 0,932 10 15 => f= 1,25f 0,25A/h = 1,639.10 15 Hz => = c/f ... 1, 25. 10-11 B 3,1 25. 10-12 C 6, 25. 10-12 HD Gii : Sau quỏ trỡnh bn phỏ 55 25 55 Mn Mn Mn 56 25 Mn Mn ụng v phúng x bng ntron kt thuc ngi ta thy -10 = 10 Sau 10 gi tip ú thỡ t s gia D 2 ,5. 10-11 bng...
 • 20
 • 699
 • 15

đi thi thử đại học vật lời giải chi tiết đề số 5

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 5

Vật lý

... hf = A + 1,25eVmax => h(f f) = 0,25eVmax = 0, 25( hf A) => hf = 1,25hf 0,25A => f = 1,25f 0,25A/h A/h = 3,86.1,6.10-19/6,6 25. 10-34- = 0,932 10 15 => f= 1,25f 0,25A/h = 1,639.10 15 Hz => = c/f ... = (3n + 1 ,5) 0 ,5 (mm) - 2 ,5 x 2 ,5 => - 2 ,5 (3n + 1 ,5) 0 ,5 2 ,5 => - (3n + 1 ,5) => - n Cú giỏ tr ca n ỏp ỏn A Cõu 34 Trong thớ nghim Y-õng v giao thoa ỏnh sỏng, chiu ti khe chựm sỏng hp ... (5n + 4).0,3 (mm) Trong khong MN: 2, 25 (mm) x 6, 75 (mm) => 2, 25 (5n + 4).0,3 6, 75 => 7 ,5 (5n + 4) 22 ,5 => n Cú giỏ tr ca n ỏp ỏn C Cõu 35: Cho cỏc bc x: I nh sỏng kh kin II Súng Hertz (...
 • 18
 • 991
 • 16

đi thi thử đại học vật lời giải chi tiết đề số 6

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 6

Vật lý

... Trung tõm luyn thi TI NNG TR Th sc thi 2014 THI TH LN k2 = 5n + 2; k1 = 7n + => xt = (k1 + 0 ,5) .0 ,5 = ( 7n + 3 ,5) 0 ,5 (mm) = 3,5n + 1, 75 (mm) - < 3 ,5 n + 1, 75 < => - 2 ,5 < n < 1 ,5 => - n cú ... + 0 ,5) i = (k + 0 ,5) v/2f => v=MN.2f/(k + 0 ,5) hay: v = Theo : ,9m / s v = MN f 0, 03* 2* 50 = = k + ,5 k + ,5 k + ,5 1,6m / s k + ,5 Dựng mỏy tớnh Fx570Es : MODE 7: Nhp: F(X) = = X + 0 ,5 Start ... 4) E5 E hc Bc súng ngn nht 51 = (nng lng ln nht chuyn t trng thỏi sang trng thỏi 1) E5 E1 13, 13, 54 E5 E1 52 + 12 384 128 = = = = Vy Chn A 51 E5 E4 13, + 13, 52 42 Bc súng di nht 54 =...
 • 17
 • 1,430
 • 28

đi thi thử đại học vật lời giải chi tiết đề số 7

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 7

Vật lý

... Na24 cũn li sau 6h: n = n0 e- t = 10 -5 e T = 10 -5 e 15 = 0, 757 9.10 -5 mol 0, 757 9.10 5. 10 7 ,57 8 = = 5, 05l 5lit Chn A Th tớch mỏu ca bnh nhõn V = 1 ,5. 10 1 ,5 Cõu 46: Ngi ta trn ngun phúng x vi ... U = 0,05P => PR = 0,05U2 => R = 0, 05 P Trong ú: 0,95P = 4 750 0kW => P = 50 000kW; PR U = U0 + U = U0 + IR = U0 + U => U = U0 + 0,05U => U = U0/ 0, 95 = 200kV U2 4.1010 => R = 0, 05 P = 0, 05 5.10 = ... 450 = 1 350 O' O O' A Theo L hm s sin: = sin 1 35 sin O' O => sin = sin1 350 = 0,696 O' A => = 88, 250 => = 3600 2700 88, 250 = 1, 750 = 1, 75, 60.3.10-4 rad = 0,03 15 rad Cung OM = R = 0,0315...
 • 18
 • 1,390
 • 13

đi thi thử đại học vật lời giải chi tiết đề số 8

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 8

Vật lý

... Ta Câu 19 Cho mạch đi n RLC, tụ đi n đi n dung C thay đổi Đi u chỉnh đi n dung cho đi n áp hiệu dụng tụ đạt giá trị cực đại, đi n áp hiệu dụng R 75 V Khi đi n áp tức thời hai đầu mạch 75 ... nhẹ độ cứng 50 (N/m), vật khối lượng (kg), dao động đi u hồ dọc Tại thời đi m vật gia tốc 75 cm/s2 vận tốc 15 (cm/s) Xác định biên độ A cm B cm C cm D 10 cm Câu Con lắc lò xo độ ... 75 V đi n áp tức thời đoạn mạch RL 25 V Đi n áp hiệu dụng đoạn mạch A 75 V B 75 V C 150 V D 150 V Hướng dẫn: Đi u chỉnh đi n dung để UC đạt cực đại đi n áp uLR vng pha với u nên ta u =...
 • 9
 • 747
 • 7

đi thi thử đại học vật lời giải chi tiết đề số 9

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 9

Vật lý

... đi n gồm ba phần tử: cuộn cảm, đi n trở R, tụ đi n C mắc nối tiếp M N đi m ứng với cuộn dây đi n trở, đi n trở tụ Đi n áp hai đầu đoạn mạch AB tần số 50 Hz Đi n trở độ tự cảm không đổi tụ ... bốc 1s A 4 ,55 7 mm3 B 7, 455 mm3 C 4, 755 mm3 D 5, 7 45 mm3 Giải: Gọi m khối lượng nước bốc P t = m(c∆t + L) => m = => V = Pt c∆t + L V= Pt m = D(c∆t + L) D 12.1 = 4, 754 88.10-9 m3 = 4, 755 mm3 Chọn ... 45: Công thoát kim loại A 3,86 eV; kim loại B 4,34 eV Chi u xạ tần số f =1 ,5. 10 15 Hz vào cầu kim loại làm hợp kim AB đặt lập cầu tích đi n đến đi n cực đại Vmax Để cầu tích đi n đến đi n...
 • 16
 • 4,097
 • 39

đi thi thử đại học vật lời giải chi tiết đề số 10

đi thi thử đại học vật lý có lời giải chi tiết đề số 10

Vật lý

... + 0, 75. 3 ,51 ,5 D = 2,6 25 =>D =1,75m a a D a 103 => = xM = 5, 25. 10 = 0, 6.10 m = 0, m Chn A +Ta cú: x M = a 5D 5. 1, 75 1, 05. 10 (Hay: = = = 0.6 àm ) D 1, 75 + Khi ú: x = (4-0 ,5) i = 3 ,5 Cõu ... UCmax v cụng sut ca mch : P = 0,75Pmax, f = f2 = f1 +100Hz thỡ UL t ULmax.Tớnh f1; f2 v cos1 : 2 C. 250 Hz, 350 Hz, A. 150 Hz, 250 Hz, 2 D .50 Hz, 250 Hz, B .50 Hz, 150 Hz, Gii: 2 Z C = Z + Z L U ... => x = 4cos(5t - /6) cm x1= cos(5t + /3) cm Khi x = 2cm => cos(5t - /6) = ; => sin(5t - /6) = 2 cos(5t + /3) = cos(5t - /6 +/2) = - sin(5t - /6) => cos(5t + /3) = Do vy x1 = cos(5t + /3) cm...
 • 18
 • 918
 • 15

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LỜI GIẢI CHI TIẾT THAM KHẢO (2)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT THAM KHẢO (2)

... áp xoay chi u u = 100 cos(ωt)V vào hai đầu mạch gồm đi n trở R nối tiếp với tụ C ZC = R Tại thời đi m đi n áp tức thời đi n trở 50 V tăng đi n áp tức thời tụ C 50 V D 50 V A -50 V B - 50 V Câu ... lớn cường độ đi n trường E A 2.104 V/m B 2 ,5 104 V/m C 1 ,5. 104 V/m D 104 V/m Câu 48) Khi mắc đi n áp xoay chi u giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi vào mạch đi n xoay chi u gồm đi n trở R, ... ON = 7,5cm Câu 31) Đặt đi n áp u = U cos ωt (V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm đi n trở R, cuộn cảm hệ số tự cảm L thay đổi tụ đi n C mắc nối tiếp Đi u chỉnh hệ số tự cảm L cuộn dây để đi n áp...
 • 4
 • 352
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LỜI GIẢI CHI TIẾT THAM KHẢO (3)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT THAM KHẢO (3)

... tụ C Câu 16) ZC = R Tại thời đi m đi n áp tức thời đi n trở 50 V tăng đi n áp tức thời tụ A -50 V B - 50 V C 50 V D 50 V Giải: Dễ suy U R = U 0C = 100V ; uC trễ pha uR góc 900 Nhận thấy t uR ... mạch đi n gồm biến trở Rx mắc nối tiếp với tụ đi n C = r = 70Ω, độ tự cảm L = 10 −4 π F cuộn dây đi n trở H Đặt vào hai đầu đi n áp U=200V tần số f = 50 Hz Giá trị công suất 5 mạch cực đại ... ; Z C = 0,5Z L1 ; I = π R + (2 Z L1 − 0,5Z L1 ) Câu 19) Khi mắc đi n áp xoay chi u giá trị hiệu dụng U tần số f không đổi vào mạch đi n xoay chi u gồm đi n trở R, cuộn cảm L, tụ đi n C mắc...
 • 10
 • 324
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LỜI GIẢI CHI TIẾT THAM KHẢO (1)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT THAM KHẢO (1)

... 45cm Đáp án D λ + kλ Hướng dẫn giải đề Chuyên Nguyễn Huệ thi thử ĐH lần năm 2013 Giải: Ta có: λ = 2cm ; áp dụng c/t tính nhanh BN − AN BM − AM
 • 11
 • 365
 • 0

30 đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... ozon hỗn hợp X là: A 15 85 C 25 75 10 B 30 70 D 75 25 Hằng số Faraday ý nghĩa vật lí ? Hãy chọn câu trả lời A Hằng số Faraday đi n lượng mol electron B Hằng số Faraday tích số Avogađro đi n ... thứ : 30 đề thi trắc nghiệm, đề thi tương đương đề thi đại học với 50 câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn, thời gian làm 90 phút Trong phần hóa học Đại cương 10 câu, phần hóa học 20 câu ... Al3 +có đi m chung : A Số proton B Số nơtron C Số electron D Không đi m chung Các ion S2-, Cl- nguyên tử A đi m chung : A Số electron lớp B Số nơtron hạt nhân C Số proton hạt nhân D Không có...
 • 122
 • 4,125
 • 41

đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... nhiệt độ dung dịch chất đi n li thì: A Độ đi n li số đi n li thay đổi B Độ đi n li số đi n li không đổi C Độ đi n li thay đổi số đi n li không đổi D Độ đi n li không đổi số đi n li thay đổi Câu ... gương CTCT thoả mãn đI u kiện trên? A www.mathvn.com B C D.6 187 www.MATHVN.com Câu 43 Rượu lúa độ rượu 450 Trong chai rượu lúa dung tích 650 ml ml C2H5OH nguyên chất? A 292 ,5 ml B 229 ,5 ... D.CuSO4 Câu 25: Để đi u chế clo cách đi n phân nóng chảy NaCl người ta phải dùng tối thi u 1,7 35 NaCl Vậy hiệu suất trình là: A .59 % B 85% C 90% D 95% Câu 26: Một loại quặng hematit chứa 60%...
 • 64
 • 2,090
 • 114

30 đề thi thử đại học môn hoá lời giải chi tiết

30 đề thi thử đại học môn hoá có lời giải chi tiết

Hóa học

... nguyên tử số proton số nơtron C Số proton trị số đi n tích hạt nhân D Số proton số electron Câu Chu kì gồm nguyên tố mà nguyên tử nguyên tố cùng: A Số electron B Số lớp electron B Số lớp electron ... C3H7OH, C4H9OH D C4 H9OH, C5H11OH Câu 50 Tỉ khối hỗn hợp khí C3H8 C4 H10 heli 12, 75 Thành phần % thể tích hỗn hợp là: A 25% ; 75% B 50 %; 50 % C 45% ; 55 % D 20% ; 80% đề 17 http://aotrangtb.com Thời ... trộn gam dung dịch HCl 45% 200g dung dịch HCl 15% Để dung dịch nồng độ 20% ? A 100g B 150 g C 50 g D 40g Câu 29 Để đi u chế hỗn hợp 52 lít H2 CO tỉ khối metan 1 ,5 thể tích H2 CO cần lấy...
 • 68
 • 1,185
 • 10

Đề thi thử ĐH môn vật lời giải chi tiết tập 2

Đề thi thử ĐH môn vật lý có lời giải chi tiết tập 2

Vật lý

... = 0, 4àm v = 0 ,5 m thỡ tc ban u cc i ca electron bn b mt catt khỏc ln Giỏ tr ca A 0 ,51 5m B 0 ,54 5m C 0 ,59 5m D 0 ,58 5m Cõu 12 Mt cht im dao ng iu ho vi phng trỡnh: x = 10cos ( 5t / 3) cm Xỏc ... gii hn quang in Ln lt chiu ti bờ mt catt hai bc x cú bc súng = 0, 4àm v = 0 ,5 m thỡ tc ban u cc i ca electron bn b mt catt khỏc ln Giỏ tr ca A 0 ,51 5m B 0 ,54 5m C 0 ,59 5m D 0 ,58 5m Hng dn gii: hc ... 1B,2D,3B,4A,5C,6D,7D,8C,9D,10D,11B,12B,13B,14A,15C,16A,17D,18B,19B,20D,21A,22A,23C, 24C,25A,26C,27B,28A,29D,30B,31D,32C,33B,34C,35B,36B,37B,38B,39D,40A, 41D,42B,43D,44C,45D,46A,47A,48B,49A ,50 D, 51 A ,52 C ,53 A ,54 C ,55 D ,56 C ,57 B ,58 D ,59 A,60D...
 • 149
 • 889
 • 0

Đề thi thử Đại học năm 2014 lời giải chi tiết

Đề thi thử Đại học năm 2014 có lời giải chi tiết

Toán học

... www.DeThiThuDaiHoc.com Câu Câu ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ KHỐI A Đáp án (1,0 đi m) Khảo sát vẽ đồ thị Đi m Với m  ta y  x3  3x2   TXĐ: D    Sự biến thi n 0, 25 x   y   x   y  3 +) Chi u ... 5; 7;13 , R  12 Phương trình mặt cầu (S)  x  5 Câu 9.a 2 0, 25 0, 25 0, 25 0, 25   y     z  13  144 Đi u kiện n  2 Ta 3Cn  An  3n2  15  3n(n  1)  2n(n  1)  3n2  15 ... ta có: y - 4.42y + = Û y = 0, 25  5 5  y  log  x  log Vậy hệ hai cặp nghiệm: ( x; y)   log ; log  4 4  Ghi chú: Học sinh giải cách khác cho đi m tối đa www.MATHVN.com 0, 25 0,25...
 • 6
 • 376
 • 0

Xem thêm