đồ án bê tông cốt thép 1 dầm 3 nhịp

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Tông Cốt Thép 1

Câu hỏi và đáp án Đồ Án Bê Tông Cốt Thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... phảI bố trí cốt treo trong dầm chính để tránh phá sự hoại cục bộ. Cách tinh toán:bố trí cốt treo hai bên dầm phụ trong đoạn S=b1+2h1 Với b1 l :chiều rộng dầm phụ -h1 l hiệu độ cao dầm chính ... với chiều cao dầm phụ. 1 Câu hỏi + Đáp án : Bảo vệ đồ án Be tong 1 ch.doc 1. Khi chiều cao dầm phụ bằng chiều cao dầm chính thì cốt treo đặt ở đâu? - Khi đó cốt treo chỉ là cốt cấu tạo và ... cắt. 4. Sơ đồ tính của bản, dầm chính và dầm phụ: TạI sao lại có sự khác nhau đó? - Sơ đồ tính của bản và dầm phụ là sơ đồ khớp dẻo - Sơ đồ tính của dầm chính là sơ đồ đàn hồi. - Dầm chính...
 • 4
 • 34,266
 • 1,241

Thuyết minh đồ án tông cốt thép 1

Thuyết minh đồ án Bê tông cốt thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... QG0. 733 5.089 -1. 854 -1. 268-8.797 1 6.9 43 0QQP10.867 15 .054-2 .30 9 -1. 133 -19 .672000QQP2-0 . 13 3 -2. 31 -2. 31 -0 . 13 3 -2. 31 1 17 .36 30QQP30.689 11 .9 63 -5.4 -1. 31 1 -22.7 63 1. 222 21. 218 3. 855QQmax ... 31 49, 71 216 + 31 4 8,04 11 6+ 414 8 ,17 31 6 + 21 28,29 414 6 ,16 214 + 31 0 6,47 31 6 6, 03 214 + 21 67 ,1 31 4 + 31 0 6,98 31 4 + 21 26,88Một số phơng án bố trí cốt thép đợc ghi trong bảng dới đây: 1 218 + 3 14 216 + 31 4 216 ... 216 + 212 216 + 214 216 + 212 2 31 6 + 214 31 6 + 212 31 6 31 4 + 212 31 6 3 3 16 + 214 11 6 + 414 414 216 + 214 216 + 212 Nhận xét, Các phơng án trên đều phối hợp tốt cốt thép giữa gối và nhịp dầm. ...
 • 34
 • 2,762
 • 8

Đồ án tông cốt thép 1 (l1=3m ,l2=7,2m)

Đồ án bê tông cốt thép 1 (l1=3m ,l2=7,2m)

Kiến trúc - Xây dựng

... 2.( 31 0 ,262 + 15 5 , 13 1 ) /3 31 0 ,262= 0 kNm*Sơ đồ e. + Đoạn dầm B-C: M 3 =544 ,32 - ( 467,026 -15 5 , 13 1 ) /3 15 5 , 13 1= 285,224 kNm M4 = 544 ,32 - 2.( 467,026 - 15 5 , 13 1 ) /3 15 5 , 13 1= 0 kNm*Sơ đồ ... a2=(54+0,5.28 +30 +0,5.28) =11 2mm,a= 1 1 2 2 1 2. . 2 2 13 ,3. 54 2 2 13 ,3 .11 2 83 2 2 13 ,3 2 2 13 ,3 s ss sA a A ammA A+ += =+ +h0=h-a=900- 83= 817 mm0. 280. 437 7,70, 434 0,6 23 . . 11 ,5 .30 0. 817 s sRbR ... =ChọnC 1 =min(2,8;2,85)m=2,8m.C0=min(C 1 ;2h0)m=min(2,8;2.0,855) =1, 71m. 1 1 39 4,7 53 14 0,9 83 2,8bbMQ kNC= = = 1 1 1 245,4 21 140,9 83 0,804 14 0,9 83 bbQ QQ = = =min 0 01 1 0 13 8, 51. 1, 71 . 0,9822 14 0,9 83 .1, 71 bbQ CQ h= = = 01 10,982...
 • 57
 • 1,465
 • 3

Đồ án tông cốt thép 1

Đồ án bê tông cốt thép 1

Kiến trúc - Xây dựng

... 427 .3 32 36 8 0 .15 7 0 .14 5 40.6 bên phải cắt 1d16, còn 2d12 226.2 31 36 9 0.0 83 0.079 22.4 nhịp 2 2d16+1d12 515 .3 33 367 0. 033 0. 032 52 .1 10% (11 60x400) cắt 1d12, còn 2d16 402.2 33 36 7 0.026 0.025 ... 0.078 0.0 81 2084 1. 2 63 2d20+3d25 210 1 .1 Gối 2 (30 0x600) 34 6.78 0. 4 13 0.5 83 336 2 2 .15 5 3d20+5d25 33 97 .1 Nhịp 2 (12 60x600) 208. 81 0.0 53 0.054 13 94 0.845 3d25 14 72.7Gối 3( 300x600) 30 7. 83 0 .36 7 0.484 ... Qmax≤0 .3 w1φb1γbRbbho4s sww1 3 bb1 b b 3 w1 b1 b b o maxE na21x10 2x28 .3 1 5 1 5x x 1. 0 73 1. 3 E bs 27x10 200x150 1 R 1 0.01x0.9x 11. 5 0.89650 .3 R bh 0.3x1.073x0.8965x0.9x 11. 5x10 x0.2x0 .35 5...
 • 21
 • 2,008
 • 24

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP II - TÍNH TOÁN KHUNG NGANG NHÀ CÔNG NGHIỆP 1 TẦNG LẮP GHÉP

Kiến trúc - Xây dựng

... hạn:××+×××=+= 433 3 810 1, 217 0666 710 65,2492 ,1 34 9,0. 10 504,6 4,66520aabbththJEJEKSlN KG .11 4 31 1 9= 16 9 ,1 114 31 1 9 /16 516 91 1 /1 1=−=−=dhNNηcmahee . 91, 674805, 03, 2 716 9 ,1. 5,0.0=−×+×=−+=η- ... hạn:××+×××=+= 433 3 810 1, 217 0666 710 65,2474 ,1 40,0. 10 504,6 4,66520aabbththJEJEKSlN KG .12 415 25= 18 6 ,1 12 415 25 /19 5 13 51 1 /1 1=−=−=dhNNηcmahee .27, 614 805, 03, 211 86 ,1. 5,0.0=−×+×=−+=η- ... cột:TmMI0 53 ,11 23 .19 38 ,0−=×−= TmMII4 51, 012 3 ,14 02,0−=×−=TmMMIIIII4 51, 0−==TmMIV69, 012 3 ,16 14,0=×= TPNNNNmIVIIIIII02,7 1 ===== TQIV 16 3, 012 3 ,11 45,0=×=*. Xét lực 2mP đặt ở bên...
 • 49
 • 2,096
 • 6

Đồ án tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Đồ án bê tông cốt thép II thiết kế khung ngang nhà công nghiệp một tầng

Kiến trúc - Xây dựng

... thép đầu cộtFtcbFN đồ án tông cốt thép II Bài này đ ợc 9 điểm bảo vệ).t( 819 ,2 )10 3, 01. (8 )3 51, 0 .10 3, 01. (1, 11. 7 21, 0 .3 )k1.(8)t.k1.(H.P .3 Rd 1 =++=++=).t(4 71, 27 21, 0 632 ,0. 819 ,2PP.RRdh 14 ===Rg ... vệ4 81, 01, 0 18 9, 01, 0 11 ,0 1, 0he 1, 0 11 ,0S0=++=++=).kg(590689 )17 199 .10 .2720000 .10 .29. 3 71, 14 81, 0.( 10 804,6N642th=+= .36 5 ,1 590689 15 79 91 1 1 NN 1 1th===).cm( 415 ,255 ,15 5,4260 35 ,11 .36 5,1a2he.e0=+=+=+=).cm(6, 31 40 . 13 0 )32 ,12 13 ,14 . (34 0 015 79 91 b.RF.RF.RNxn,a,aaa=+=+=)cm (36 , 31 5 ,55.565,0h.00== ... Mômen quán tính:).cm(720000 12 60.40 12 h.bJ).cm( 2 13 30 0 12 40.40 12 h.bJ4 3 3dd4 3 3tt======- Các thông số: .10 3, 0 )1 2 13 30 0720000. (3 51, 0 )1 JJ.(tk .3 51, 0 1, 11 9 ,3 HHt 3 td 3 t======Gvhd:...
 • 51
 • 6,028
 • 9

Đồ án tông cốt thép số I

Đồ án bê tông cốt thép số I

Báo cáo khoa học

... nội 12 1 2 3 45 56 7 8 8 10 10 11 12 b ca500047004790 30 0 30 0 514 8 3 718 52064290 11 444090 34 42 34 42 34 42 34 42 19 3 19 3 4090 31 9 55 23 16 80992 35 8 31 9 5 13 49992 12 85992 31 9 5 12 10 719 705 ... thp:Nhp bin Gi B Nhp 2 Gi C Nhp giaP.n 1 P.n 2P.n 3 216 +11 8 216 +11 8 216 + 214 31 6 31 6 216 +14 31 4 216 +11 4 31 4 31 4 216 +11 4 31 4 31 4 216 +11 4 31 4 Nhn xt :-Phng n 1 chn ct thp kh st vi yu cu .Cỳ th phi ... néi 11 17 ,92 03 4,22 53 6 ,19 85 11 ,36 7862 ,37 7 1, 136 2,2 63 1, 616 15 , 31 6 1 3, 4692,496 16 ,0924§å ¸n bª t«ng cèt thÐp I NguyÔn ®øc hµ líp 45xd5 Q5,86656 -2,7 734 4 -11 , 4 13 4 11 ,00 736 2 ,36 736 -6,27264QP4ừ-0,095...
 • 24
 • 1,315
 • 3

Tài liệu Đồ án tông cốt thép pdf

Tài liệu Đồ án bê tông cốt thép pdf

Kiến trúc - Xây dựng

... tính 11 32 .0 3. 31 0 090 10 034 .11 12220===xxxxbxhRMbImα 12 04. 011 32 .0 211 211 =−−=−−= xxmαξ20554 .1 230 0 3. 31 0 09 012 04.0cmxxxRxbxhxRAsbs===ξVậy chọnφ6 a180 (Aschọn =1. 57cm2)XV> ... 12 7.0 410 090 10 87 230 4 .18 3 2220===xxxxbxhRMbImα 13 6. 012 7.0 211 211 =−−=−−= xxmαξSVTH: Nguyễn Phan Quang GVHD: TH.S Tạ Minh NghiĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 2 Trang 16 11 196.0 710 5.0 211 211 =−−=−−= xxmαξ20978 .3 230 05. 810 09 011 96.0cmxxxRxbxhxRAsbs===ξVậy ... =43mm nên a0 =10 mmChiều cao có ích : h0 = h-a0 = 43 -10 =33 mm =3. 3cmCắt ơ sàn có bề rộng b=1m để tính 11 32 .0 3. 31 0 090 10 034 .11 12220===xxxxbxhRMbImα 12 04. 011 32 .0 211 211 =−−=−−= xxmαξ20554 .1 230 0 3. 31 0 09 012 04.0cmxxxRxbxhxRAsbs===ξVậy...
 • 30
 • 5,960
 • 53

ĐỒ ÁN TÔNG CỐT THÉP 3

ĐỒ ÁN BÊ TÔNG CỐT THÉP 3

Kiến trúc - Xây dựng

... (m) cđchqđqh4 3. 3 13 .7 1. 059 1. 2 3. 8 0.8 0.6 4 83 362 3 3 .3 10 .4 1. 006 1. 2 3. 8 0.8 0.6 459 34 42 3. 3 7 .1 0. 93 1. 2 3. 8 0.8 0.6 424 31 8 1 3. 8 3. 8 0. 832 1. 2 3. 8 0.8 0.6 38 0 285Tải trọng tác ... h chọn (m) h chọn(cm)S 1 (3. 8x5.1m2) 1. 1 40 3. 8 0 .10 45 0 .1 100S2 (3. 8x6.1m2) 1. 1 40 3. 8 0 .10 45 0 .1 100S 3 (3. 1x3.8m2) 1. 1 40 3 .1 0.08 53 0 .1 100Tĩnh tải phân bố tính tốn ( tính cả trọng ... 0.02 18 00 36 1. 1 40 39 .6Vữa lót XM # 50 0. 03 2000 60 1. 3 78 78Gạch hộp chống nóng 0.25 12 00 30 0 1. 2 36 0 36 0Lớp BT chống thấm 0.05 2500 12 5 1. 1 13 8 13 7.5Vữa XM#50 trát trần 0. 015 2000 30 1. 3 39...
 • 23
 • 847
 • 3

Xem thêm