đề thi vi xử lý 2 spkt

Đề thi vi xử có đáp án 2

Đề thi vi xử lý có đáp án 2

Điện - Điện tử

... Điểm Đáp án của Đề thi HK 2 – NH :20 11 -20 12 Môn: Vi xử – Mã MH:4 020 30 Ngày thi: 22 /06 /20 12 – Thời gian làm bài: 110 phút Đề có 6 trang và SV làm trực tiếp trên đề. Tổng số câu là ... bit 2 R2 = bù 2 của R1 3 R2 = swap của R1 R2 có trịlà hoán đổi 4 bit thấp và 4 bit cao của R1Bài giải. (Coi thêm phần phụ lục với cách khác) VXL_Đáp án của đề Thi HK_AY11 12- S2_trang ... a,1Y2 nối với đoạn b, ,2Y3 nối với đoạn g của LED 7 đoạn (CC) với các điện trở hạn dòng là 330. Biết 8051 hoạt động với XTAL=12MHz VXL_Đáp án của đề Thi HK_AY11 12- S2_trang 2/ 8 Câu 2: (1.5...
 • 8
 • 1,225
 • 40

Đề thi vi xử có đáp án 1

Đề thi vi xử lý có đáp án 1

Điện - Điện tử

... 0FFH,7EH,3CH,99H,0C3H,0E7H ENDVXL _Thi HK_AY 121 3-S2_trang 1/9 ĐHQG TPHCM–ĐH Bách Khoa Khoa Đ-ĐT–BM Điện Tử Điểm Đề thi HK 2 – NH :20 12- 2013 Môn: Vi xử – Mã MH: 4 020 30 Ngày thi: 29 /05 /20 13 – Thời gian ... P1 = pattern _2[ index _2] ; index _2 = (index _2 + 1)%STATES; } } } // End of while } // End of Main VXL _Thi HK_AY 121 3-S2_trang 3/9 Câu 5: (1 đ) Giả sử trước khi thực thi chương trình ... CJNE A,#1,CP2 SJMP LoopMOV P1,#0FH ANL C,Y END Loop: MOV A,P1 SJMP FinMOV TT,A CP2: CJNE A, #2, EQ3 ANL A,#03H ORL C,Y VXL _Thi HK_AY 121 3-S2_trang 7/9 Phụ lục Câu 4: Cách 2 : dùng JMP...
 • 9
 • 1,916
 • 60

Đề thi vi xử có đáp án 3

Đề thi vi xử lý có đáp án 3

Điện - Điện tử

... INC Sau khi thực thi ADC và INC Lần lặp HL A (HL)Cờ C A Cờ C HL 1 020 0 0 12 0 12 0 020 1 2 020 1 12 25 0 37 0 020 2 3 020 2 37 67 0 104 0 020 3 b) (0.5 đ) Sau khi thực thi chương trình ... cách để vi t các “từ điều khiển” thực hiện phép tính: R3  3 x R1 /2 – 2 x (bù 1 của R2) Cách 2: Các tác vụ Chú thích Từ điểu khiển SELA SELB SELDOPRR0  R1 /2 Dịch phải = chia 2 001 000 ... 000 011 00101. . . VXL_KTGHK_AY 121 3-S2_trang 2/ 6 Câu 2: (1 đ) Thi t kế bộ nhớ RAM tĩnh 16Kx8 từ 2 RAM 8Kx4, 1 RAM 8Kx8, và 1 số cổng logic: Câu 3: (1 đ) Vi t các “từ điều khiển” (control...
 • 6
 • 890
 • 26

Đề thi vi xử có hướng dẫn giải

Đề thi vi xử lý có hướng dẫn giải

Điện - Điện tử

... = R1 /2 + (bù 1 của R2)/4 011 100 011 00010 Cách 2: Biến đổi các biểu thức a) R5  4R1 – 2( R2 AND R4) = 2( 2R1 – (R2 AND R4)) b) R3  R1 /2 + (bù 1 của R2)/4 = (R1 + (bù 1 của R2) /2) /2 Ta ... nhớ lớn nhất mà CPU có thể quản 16 8 2 16 x 8 bits = 2 16 bytes =2 6x210 bytes = 64 KB = 32K words 20 16 2 20 x 16 bits = 2 20 words = 1 M words = 2 MB 3. Hãy cho biết giá trị ... A, (20 70H) LD (20 40H),A LD A,B LD (20 70H),A 3A10 20 47 3A 70 20 32 40 20 78 32 70 20 3. (2 đ) Cho trước đoạn chương trình sau: LD SP, 120 0H LD HL,3456H PUSH HL Hãy vẽ stack với địa...
 • 12
 • 2,169
 • 2

Tuyển tập đề thi Vi Xử

Tuyển tập đề thi Vi Xử Lý

Điện - Điện tử

... RESETWRA7U274LS1381 2 3151413 12 111097645ABCY0Y1Y2Y3Y4Y5Y6Y7G1G2AG2BD6D1D0RDD7-D0D5R/WA9D7D3U182C553433 32 3130 29 28 27 43 2 1403938371819 20 21 22 23 24 25 1415161713 12 111053698356D0D1D2D3D4D5D6D7PA0PA1PA2PA3PA4PA5PA6PA7PB0PB1PB2PB3PB4PB5PB6PB7PC0PC1PC2PC3PC4PC5PC6PC7RDWRA0A1RESETCSA2D2LCDRSA5A6A0ED4A1 ... ms ĐỀ THI KỸ THUẬT VI XỬ ĐT 7, 8, 9, 10, 11, 12- K47 Ngày thi: 21 / 12/ 2005 Thời gian làm bài: 90 phút (Không được sử dụng tài liệu) Đề 1: Câu 1 ( 2 điểm): Vi xử có thể ... giải đề vi xử Phần I : Ghép nối 8086 với bộ nhớ Bài tập : ( Đề thi vi xử lần I – năm học 20 05 -20 06 – K48 khoa ĐTVT ) Một hệ VXL bao gồm VXL 8086 ghép nối với 24 KB EPROM sử dụng 27 32 (4K*8)...
 • 53
 • 2,250
 • 4

Đề cương Vi xử (P1) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng

Đề cương Vi xử lý (P1) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng

Điện - Điện tử

... b]8Z>4YZ 21 ? YZ 21 ? Y ≠ 21 24 ;097\4&88HZ40b0R_Itue(_Itug- b]8Z>4YZ 21 ? YZ 21 ?Y ... 1-4 2 4.G@F-     2 G9.OR44.G 2  & ;2  2 184&S&N849,:& ...  Y  Y 22 14 #8.\84P Ib0cYd>4 Y   Y  Y  Y 22 64 #8.\84P...
 • 54
 • 377
 • 2

Đề cương Vi xử (P2) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng

Đề cương Vi xử lý (P2) - Hệ Trung cấp&Cao đẳng

Điện - Điện tử

... #""5'',6.'/'01 2 ,3B=- &3@=- 34B=- *34=- 22  859:,#;<EFG# ... *33?=- !" #2 $%& '$( 29  859:,#;<EFG# ... #""5'',6.'/'01 2 ,3B=- &3@=- 34B=- *34=- 2& lt; 859:,#;<EFG#...
 • 76
 • 307
 • 2

Tài liệu Đề tài " Vi xử 8051" pptx

Tài liệu Đề tài

Điện - Điện tử

... ra thì CPU sẽ phải dừng vi c xử ngắt timer0 lại, chuyển sang xử ngắt cổng nối tiếp, xử xong mới quay lại xử tiếp ngắt timer0. Như đã nói ở trên, 8051 có 2 ngắt ngoài là INT0 và ... kiến thức cơ bản về vi xử lý, từ đó mở rộng ra các loại vi xử khác có cấu trúc phức tạp hơn như AVR,PIC,… Qua đồ án này, đã giúp chúng em có được hình dung thực tế vi xử lý được áp dụng như ... các vi xử đã hình thành đó là các vi điều khiển. Ngoài khối xử trung tâm, vi điều khiển còn bao gồm các ngoại vi được tích hợp sẵn để thực hiện được các yêu cầu đặt ra. Bên cạnh đó, vi...
 • 54
 • 532
 • 2

Tài liệu Bài giảng Vi xử 2 doc

Tài liệu Bài giảng Vi xử lý 2 doc

Cao đẳng - Đại học

... GOTO GHI  RETURN VI XỬ LÝ 2 GIÁO VI N: Nguyễn Đình PhúTHỰC HIỆN: Võ Thành ThắngĐỀ TÀI: Sử dụng PIC 16F877A đọc nhiệt độ từ cảm biến DS18B20, hiển thi LCD HD44780. ... DS18B20Giới Thi ̣u Khái Quát1. MAXIM sản xuất 2. Giao tiếp 1-Wire, kết nối trực tiếp, đa kênh3. 64- bit Serial Code4. Nguồn 3-5.5 V5. Giớ hạn đo -55 đến + 125 C, cấp 9 đến 12 ... đến 0,0 625 6. Chuyển đổi 12 bits trong 750ms7. Báo động quá nhiệtRESET AND PRESENCE PULSES LƯU ĐỒĐS SĐBEGINHIEN THI DAUKHOI TAO LCDHIEN THI DONG 1GIAI MA HEX_BCDHIEN THI NHĐÔNHĐỘ=NHĐỘ...
 • 23
 • 361
 • 2

Đề thi Vi xử lí có đáp án 03

Đề thi Vi xử lí có đáp án 03

Tài liệu khác

... PHÒNG o0o ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 20 07ĐỀ 03 Trình độ: Hệ Cao đẳng chính quyMôn: Vi xử Ngành: Điện - Điện tửThời gian làm bài: 80 phút, không kể thời gian phát đề Kỳ thi ngày: 05/07 /20 07Câu ... (0 ,25 điểm)clr P3.7 (0 ,25 điểm)nopnopnopnop (0 ,25 điểm)setb P3.7 (0 ,25 điểm)dung: jmp dungend (0 ,25 điểm)Câu 2. (1 điểm)- $include(reg51.inc) org 0000hBatdau: jb P1.0, Chuongtrinh2 ... Time0, hoạt động ở chế độ 2, Hãy vi t chương trình tạo ra tần số 1KHz ở bit P3.7 (Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)GIÁO VI N GIỚI THI U ĐỀNguyễn Quang ThưGIÁO VI N PHẢN BIỆNPhạm Đức...
 • 4
 • 722
 • 15

Đề thi Vi xử lí có đáp án 01

Đề thi Vi xử lí có đáp án 01

Tài liệu khác

... PHÒNG o0o ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 20 07ĐỀ 01 Trình độ: Hệ Cao đẳng chính quyMôn: Vi xử Ngành: Điện - Điện tửThời gian làm bài: 80 phút, không kể thời gian phát đề Kỳ thi ngày: 05/07 /20 07Câu ... Time0, hoạt động ở chế độ 2, Hãy vi t chương trình tạo ra tần số 1KHz ở bit P0.7 (Giám thị coi thi không giải thích gì thêm)GIÁO VI N GIỚI THI U ĐỀNguyễn Quang ThưGIÁO VI N PHẢN BIỆNPhạm Đức ... CPL, DJNZ, JMP. Hãy vi t chương trình tạo ra 15 xung ở bit P1.7, mỗi xung chiếm 6 chu kỳ máy.Câu 2. (1 điểm) Vi t chương trình nạp dữ liệu vào RAM theo yêu cầu sau:- Nếu P2.0 = 0 thì nạp dữ...
 • 3
 • 1,422
 • 32

Đề thi Vi xử lí có đáp án 02

Đề thi Vi xử lí có đáp án 02

Tài liệu khác

... PHÒNG o0o ĐỀ THI TỐT NGHIỆP NĂM 20 07ĐỀ 02 Trình độ: Hệ Cao đẳng chính quyMôn: Vi xử Ngành: Điện - Điện tửThời gian làm bài: 80 phút, không kể thời gian phát đề Kỳ thi ngày: 05/07 /20 07Câu ... a,@a+dptrmov P3,a (0 ,25 điểm)call doiinc dptrcjne a,#0C0h,lapjmp batdau (0 ,25 điểm) doi: mov R0,#08 doi1: mov R1, #25 2 doi2: mov R2, #24 7 doi3: djnz R2, doi3djnz R1, doi2TRƯỜNG CAO ĐẲNG ... nopnopclr P2.5 (0 ,25 điểm)djnz R0,Lap (0 ,25 điểm)dung: jmp dungend (0 ,25 điểm)Câu 2. (1 điểm)- $include(reg51.inc) org 0000hBatdau: jb P3.6, Chuongtrinh2 (0,5 điểm)Chuongtrinh1: mov R0, #20 hLap1:...
 • 3
 • 1,334
 • 31

đề thi môn xử tín hiệu số điện tử viễn thông

đề thi môn xử lý tín hiệu số điện tử viễn thông

Điện - Điện tử - Viễn thông

... -Trang 23  )1n(x25.0)2n(y25.0)1n(y75.0)n(y−=−+−− )1n(x 125 .0)2n(y25.0)1n(y75.0)n(y−=−+−− )1n(x 125 .0)2n(y 125 .0)1n(y75.0)n(y−=−+−−  )1n(x25.0)2n(y25.0)1n(y25.0)n(y−=−+−−H ... - 0 .24  0 , 0.6 , 0 .24  1 , - 0.6 , - 0 .24  1 , 0.6 , 0 .24 Câu 20 : Cho hai h th ng:ệ ố(1))2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y −−−+= (2) )2n(x5)1n(x3)n(x2)n(y 22 2−−−+=C hai h u tuy n tínhả ệ đề ế ... 0 .2 y(n-1) = x(n) - x(n -2) có áp ng xung là:đ ứ )]2n(u)n(u [2. 0n−−  )]2n(u)n(u [2. 02n−−− )]2n(u5)n(u [2. 0n−−  )]2n(u25)n(u [2. 0n−− -Trang 8 0.076, 0. 92 và 0.076  0. 92, ...
 • 23
 • 644
 • 0

Bài giảng vi xử 2 pot

Bài giảng vi xử lý 2 pot

Cao đẳng - Đại học

... and Civil Automation LabTel: 0903767041trinhhoanghon09@gmail.com Vi Xử Lý 27 /06/14 06:01RAM 626 4 27 /06/14 06:01Trịnh Hoàng HơnICA Lab15 27 /06/14 06:01Trịnh Hoàng HơnICA Lab 22 VD 1 27 /06/14 ... • • • • •1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 13 =2 3 2 10=8K 2 10=1K 2 10=1K 2 10=1K 2 13=8K 27 /06/14 06:01Trịnh Hoàng HơnICA Lab 20 1 Số ROM thông dụng 27 /06/14 06:01Trịnh Hoàng HơnICA Lab9 ... Lab3Sơ đồ khối máy vi tính*Một máy tính dựa trên vi xử lý: Gọi là máy vi tính (microcomputer), gọi tắt là µC (uC) 27 /06/14 06:01Trịnh Hoàng HơnICA Lab 2 ROM 27 64 27 /06/14 06:01Trịnh...
 • 22
 • 423
 • 1

Xem thêm

Tìm thêm: khảo sát các chuẩn giảng dạy tiếng nhật từ góc độ lí thuyết và thực tiễn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản khảo sát chương trình đào tạo gắn với các giáo trình cụ thể xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn các đặc tính của động cơ điện không đồng bộ đặc tuyến hiệu suất h fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ phần 3 giới thiệu nguyên liệu từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008 chỉ tiêu chất lượng 9 tr 25