đề thi tốt nghiệp môn hóa học 12

de thi tot nghiep mon hoa khoi BTTHPT

de thi tot nghiep mon hoa khoi BTTHPT

Hóa học

... Đề thi tốt nghiệp môn : Hoá học Họ tên GV :Nguyễn Văn Hạnh ; Email.Hanh Tam Dương@gmail .comCâu Nội dung câu Có thể dùng cho thi TN ĐH1 Este HCOOC2H5 phản ... nhauB: Đều tác dụng với nước ở nhiệt độ thường C: Ôxit đều là ôxit bazơD: Đều được điều chế bằng cách điện phân muối clorua nóng chảy [<br>]x26 Dãy nào dưới đây chỉ gồm các chất tan tốt ... dịch X .Khối lượng muối tan có trong dung dịch X là .A: 5,3 gamB: 15,9 gamC: 10,6 gam D: 21 ,12 gam [<br>]x14 Chất có chứa nguyên tố ôxi là xA: Ben zenB: Êtan C: TôluenD: Sáccarôzơ[<br>]15...
 • 9
 • 377
 • 1

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học THPT năm 2013

Đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học THPT năm 2013

Ôn thi Đại học - Cao đẳng

... Trang 3 Đề thi thử TNPT 2 012 (không có không khí) thoát ra 38,8 lít khí (đktc). Thành phần % khối lượng các chất trong hợp kim là A. 13,66%Al; 82,29% Fe và 4,05% Cr B. 4,05% Al; 83,66%Fe và 12, 29% ... từ khí thi n nhiên theo sơ đồ: CH4 15%→ C2H2 95%→ CH2 = CHCl 90%→ PVC Thể tích khí thi n nhiên (đktc) cần lấy điều chế ra một tấn P.V.C là bao nhiêu ?(khí thi n nhiên ... đúng làA. chỉ (1). B. (1); (2); (3); (4). C. (1); (3). D. (1), (2), (3).HẾT Trang 4 Đề thi thử TNPT 2 012 Câu 11: Có 2 ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Cho vào ống nghiệm (1) một miếng nhỏ...
 • 4
 • 880
 • 19

Cấu trúc Đề thi Tốt nghiệp và Đại học năm 2009 các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh

Cấu trúc Đề thi Tốt nghiệp và Đại học năm 2009 các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh

Toán học

... tròn xoay.1,0┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ M«N VËT LÝCẤU TRÚC ĐỀ THI A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPTI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH [32 câu]Chủ đề Nội dung kiến thức Số câuDao động cơ• Dao động ... đồng; phân biệt một số chất vô cơ; chuẩn độ dung dịch; hoá học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường2B. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP BỔ TÚC THPTNội dung Số câuEste, lipit 3Cacbohiđrat ... trình Chuẩn [10 câu]Chủ đề Số câu Dao động cơ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ ┼ M«n to¸nCẤU TRÚC ĐỀ THI A. CẤU TRÚC ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPTI. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm)Câu Nội dung kiến thức ĐiểmI•...
 • 12
 • 571
 • 0

đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học năm 2013

đề thi thử tốt nghiệp môn hóa học năm 2013

Hóa học

... NH3.Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTNguồn: Diemthi.24h.com.vn ĐỀ THI ... gam. C) 2 ,12 gam. D) 3,25 gam.Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPTNguồn: ... 1,0 lít D) 0,8 lít Điểm thi 24h Xem tra điểm thi tốt nghiệp THPT Đề thi đáp án tốt nghiệp THPT Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông các năm Xem tra đáp án đề thi tốt nghiệp THPT...
 • 4
 • 709
 • 10

Đề thi - Đáp án môn Hóa học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 273 potx

Đề thi - Đáp án môn Hóa học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 273 potx

Cao đẳng - Đại học

... 2BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐÁP ÁN Môn thi: HÓA HỌC – Giáo dục thường xuyên Mã đề thi Câu số 273 364 425 531 716 ... polime? A. Fructozơ. B. Tinh bột. C. Glyxin. D. Metylamin. HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 273 Mã đề thi Câu số 273 364 425 531 716 958 32. D B D C B B 33. C B D C D B 34. A C B A ... một este. D. Chất béo là thành phần quan trọng trong thức ăn của con người. Câu 38: Công thức hóa học của kali đicromat là A. KCl. B. K2CrO4. C. K2Cr2O7. D. KNO3. Câu 39: Kim loại...
 • 4
 • 314
 • 1

Đề thi - Đáp án môn Hóa học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 364 pot

Đề thi - Đáp án môn Hóa học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 364 pot

Cao đẳng - Đại học

... Trang 2/2 - Mã đề thi 364 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐÁP ÁN Môn thi: HÓA HỌC – Giáo dục thường xuyên Mã đề thi Câu số 273 ... B. Poli(metyl metacrylat). C. Poli(vinyl clorua). D. Polibutađien. Câu 25: Bằng phương pháp hóa học, thuốc thử dùng để phân biệt ba dung dịch: metylamin, anilin, axit axetic là A. quỳ tím. ... quan trọng trong thức ăn của con người. D. Axit stearic là một axit béo. Câu 38: Công thức hóa học của kali đicromat là A. KNO3. B. K2CrO4. C. KCl. D. K2Cr2O7. Câu 39: Kim loại...
 • 4
 • 326
 • 1

Đề thi - Đáp án môn Hóa học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 425 doc

Đề thi - Đáp án môn Hóa học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 425 doc

Cao đẳng - Đại học

... Trang 2/2 - Mã đề thi 425 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐÁP ÁN Môn thi: HÓA HỌC – Giáo dục thường xuyên Mã đề thi Câu số 273 ... là kim loại kiềm thổ? A. Fe. B. Cr. C. Al. D. Ca. Câu 39: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Cr (Z = 24) thuộc nhóm A. IA. B. VIIIB. C. IIA. D. VIB. Câu 40: Đốt cháy hoàn ... dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là A. 7,50. B. 11,25. C. 3,75. D. 15,00. Câu 36: Công thức hóa học của kali đicromat là A. KNO3. B. K2CrO4. C. KCl. D. K2Cr2O7. Câu 37: Chất nào...
 • 4
 • 315
 • 0

Đề thi - Đáp án môn Hóa học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 531 pot

Đề thi - Đáp án môn Hóa học - Tốt nghiệp THPT Giáo dục thường xuyên ( 2013 ) Mã đề 531 pot

Cao đẳng - Đại học

... ĐÀO TẠO ĐỀ THI CHÍNH THỨC (Đề thi có 02 trang) KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 Môn thi: HOÁ HỌC - Giáo dục thường xuyên Thời gian làm bài: 60 phút. Mã đề thi 531 Họ, ... thức hóa học của kali đicromat là A. KNO3. B. K2CrO4. C. KCl. D. K2Cr2O7. HẾT Trang 2/2 - Mã đề thi 531 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC ... CHÍNH THỨC KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2013 ĐÁP ÁN Môn thi: HÓA HỌC – Giáo dục thường xuyên Mã đề thi Câu số 273 364 425 531 716 958 1. A A D C D D 2. C B A B A D...
 • 4
 • 280
 • 0

tổng hợp đề thi tốt nghiệp môn toán trung học phổ thông

tổng hợp đề thi tốt nghiệp môn toán trung học phổ thông

Trung học cơ sở - phổ thông

... Đặt ( ) ( )20112011 2 012 20111 1 1 1t x x t dx dt x x t t t t= − ⇒ = + ⇒ = ⇒ − = + = +• Đổi cận: •( )002013 2 012 2 012 2011111 1 12013 2 012 2013 2 012 2013.2 012 t tI t t dt−− ⇒ ... thi n và vẽ đồ thị của hàm số trên.2/ Tính diện tích hình phẳng giói hạn bởi đồ thị (C) và đường thẳng y = -xGiải : 1/ - TXĐ : D = R- Sự biến thi n :+ chiều biến thi n : y’ = - 3x2 +12x ... ( ) ( )33 36 661.sin sin 2 3 1 cos 2 3 1 1 3 12 12 2I x x xdx xππ ππ πππ π⇒ = − = − + = − + −∫• Kết luận: ( ) ( )12 3 1 1 3 12 2Iπ= − + −47- Khi đó: 2 22 0,5 2 2 2 22...
 • 99
 • 1,760
 • 49

Xem thêm