đề thi môn tư tưởng hồ chí minh hutech

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

ĐỀ CƯƠNG ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... xung đột 9/42Chương 6 - tưởng đạo đức Nhân văn và Văn hoá Hồ Chí Minh 1. TTHCM về đạo đức TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH I. tưởng đạo đức Hồ Chí Minh (Bài Text do bộ phận ... thực dân 21/42ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  • BÀI 1 : TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH• BÀI 2 : TTHCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH ... tộc.• tưởng HCM về Quân sự.• tưởng HCM về Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.• tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.• tưởng đạo đức HCM.• tưởng...
 • 42
 • 1,022
 • 1

Giáo án Bài giảng về: Đề cương ôn tập thi môn tưởng Hồ Chí Minh (Full)

Giáo án Bài giảng về: Đề cương ôn tập thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh (Full)

Cao đẳng - Đại học

... chủ nghĩa Mác - Lê nin và tưởng Hồ Chí Minh. tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CM Việt Nam. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc ... Pháp đã chứng minh hùng hồn tính khoa học đ.đắn, tính CM s.tạo của tưởng HCM Tư tưởng về D.tộc và CM G.phóng D.tộc là một nội dung lớn nổi bật trong hệ thống tưởng HCM. Với tưởng này HCM ... CM. Thực tiễn CM VN đã chứng minh tưởng này của HCM. Tư tưởng về D.tộc và CM G.phóng D.tộc là một nội dung lớn, nổi bật trong hệ thống tưởng HCM. Với tưởng này HCM chẳng những đã...
 • 26
 • 1,119
 • 4

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.doc

ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH.doc

Cao đẳng - Đại học

... cũng phải chống 3 kẻ thù trên.2. TTHCM về nhân văn TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH (tt)II. tưởng nhân văn Hồ Chí Minh (Bài Text do bộ phận kỹ thuật cập nhật chỉ có tính ... dựng được khối đại đoàn kết thực hiện mục tiêu nêu trên những lệch lạc tưởng tả hoặc hữu đều trái với tưởng Hồ Chí Minh. 3. Chăm lo xây dựng khối đại đòan kết dân tộc, giải quyết tốt mối ... hoạt động Cách mạng phong phú của Người. tưởng Hồ Chí Minh hình thành và phát triển qua 5 giai đoạn: 1. Giai đoạn hình thành tưởng yêu nước và chí hướng Cách mạng 1890 – 1911:Thời trẻ...
 • 54
 • 3,422
 • 22

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

TÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

Cao đẳng - Đại học

... khoa học, đại chúng: đề cương văn hóa 1943 của Đảng.Ngày nay: tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Huyønh Minh Thoâng Trang22 Tư tưởng HCMTÀI LIỆU ÔN THI MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu 2: Nguồn ... liêu trước hết.Câu 13: Trình bày tưởng phẩm chất đạo đức cơ bản của người VN trong thời đại mới trong tưởng HCM. Tư tưởng về đạo đức:Nguồn gốc: Tư tưởng đạo đức HCM bắt nguồn từ truyền ... hình thành tưởng HCM?Nguồn gốc: 4 nguồn gốc.a /Tư tưởng văn hóa truyền thống VN: 4 nội dung:1. CN yêu nước & ý chí bất khuất đấu tranh để dựng nước & giữ nước of dt.2. tưởng lạc...
 • 22
 • 4,719
 • 55

Đề cương môn tưởng hồ chí minh

Đề cương môn tư tưởng hồ chí minh

Cao đẳng - Đại học

... với tưởng Hồ Chí Minh. 5. Giai đoạn hiện thực hóa TTHCM:7/42Chương 6 - tưởng đạo đức Nhân văn và Văn hoá Hồ Chí Minh 1. TTHCM về đạo đức TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC, NHÂN VĂN VÀ VĂN HÓA HỒ CHÍ MINH I. ... học thuyết26/42ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH ĐỀ CƯƠNG MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH  • BÀI 1 : TTHCM KHÁI NIỆM, NGUỒN GỐC, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH• BÀI 2 : TTHCM VỀ VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ CÁCH ... tộc.• tưởng HCM về Quân sự.• tưởng HCM về Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.• tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.• tưởng đạo đức HCM.• tưởng...
 • 42
 • 554
 • 7

Tài liệu Ôn thi môn tưởng Hồ Chí Minh pdf

Tài liệu Ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh pdf

Cao đẳng - Đại học

... kết quốc tế.4. Ý nghĩa tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh. Đại đoàn kết dân tộc là tưởng lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc với cách mạng nước ta. tưởng này có nhiều giá trị, ... giai cấp sản dân tộc. Để chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa năm 1945, Người thành lập “Mặt trận Việt Minh …Nguyên tắc nhất quán trong tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh là: Lấy liên minh công ... tiêu là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội…. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết là một chiến lược cơ bản, lâu dài của cách mạng Việt Nam, tưởng đó mãi mãi là một sức mạnh làm nên thắng...
 • 3
 • 882
 • 4

Tài liệu 7 câu hỏi ôn thi môn tưởng Hồ Chí Minh doc

Tài liệu 7 câu hỏi ôn thi môn tư tưởng Hồ Chí Minh doc

Cao đẳng - Đại học

... 2: Nguồn gốc ra đời tưởng HCM.Câu 3: HCM quan niệm thế nào là vấn đề dân tộc. Vận dụng tưởng của Người về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.Câu 4: tưởng HCM về cách mạng ... hộ của CM vô sản thế giới, CM Nga, thậm chí với CM vô sản Pháp. Tư tưởng về CM bạo lực gắn liền với tưởng về xây dựng lực lượng vũ trang được Hồ Chí Minh suy nghĩ từ sớm và khi trở thành chủ ... dựng được khối đại đoàn kết thực hiện mục tiêu nêu trên những lệch lạc tưởng tả hoặc hữu đều trái với tư ng Hồ Chí Minh. 3. Chăm lo xây dựng khối đại đòan kết dân tộc, giải quyết tốt...
 • 21
 • 1,652
 • 20

Tài liệu Đề cương môn Tửơng Hồ Chí Minh pptx

Tài liệu Đề cương môn Tư Tửơng Hồ Chí Minh pptx

Cao đẳng - Đại học

... tộc.• tưởng HCM về Quân sự.• tưởng HCM về Xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.• tưởng HCM về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại.• tưởng đạo đức HCM.• tưởng ... người,bao gồm:• tưởng HCM về dân tộc và Cách Mạng giải phóng dân tộc.• tưởng HCM về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam.• tưởng HCM về Đảng Cộng Sản Việt Nam.• tưởng HCM về Đại ... lấy tưởng Lenin, tưởng HCM làm nền tảng tư tưởng, làm kim chỉ nam cho hành động.Đến Đại hội Đảng lần thứ 9 (4/2001) Đảng ta lại khẳng định và làm rõ thêm những nội dung cơ bản của tưởng...
 • 43
 • 811
 • 14

đề cương môn tưởng hồ chí minh

đề cương môn tư tưởng hồ chí minh

Cao đẳng - Đại học

... niệm tưởng - Khái niệm nhà tưởng b) Định nghĩa và hệ thống tưởng Hồ Chí Minh - Định nghĩa tưởng Hồ Chí Minh - Hệ thống tưởng Hồ Chí Minh - Cốt lõi của tưởng Hồ Chí Minh 2. Đối ng ... đầuĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ Ý NGHĨA HỌC TẬP MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 1. Khái niệm tưởng tưởng Hồ Chí Minh a) Khái niệm tưởng và nhà tưởng - ... TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 1. Cơ sở khách quana) Bối cảnh lịch sử hình thành tưởng Hồ Chí Minh - Bối cảnh lịch sử Việt Nam...
 • 26
 • 619
 • 2

Đề cương môn tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... này mà thực hiện tốt thì đẻ ra con cháu đều tốt”. Đoàn kết của 10 ĐỀ CƯƠNG ÔN THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN TƯỞNG HỒ CHÍ MINH Câu 1: tưởng Hồ Chí Minh đã trải qua những giai đoạn hình thành ... – 1969: tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hòan thi n * Đến năm 1930, tưởng Hồ Chí Minh về con đường cách mạng Việt Nam được hình thành về cơ bản. Bởi vì, đến đây, Hồ Chí Minh đã ... tưởng Hồ Chí Minh về cơ bản được hình thànhCâu 2: Chứng minh rằng sự ra đời tưởng Hồ Chí Minh là một tất yếu lịch sử- Bối cảnh lịch sử xã hội Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XXHồ...
 • 22
 • 800
 • 11

Ôn thi môn tưởng Hồ Chí Minh

Ôn thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Văn học - Ngôn ngữ học

... lại các đặc trưng trên theo tưởng Hồ Chí Minh hiện nay được Đảng và nhà Câu 10 tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa. Hồ Chí Minh với cách là một nhà nhân văn chân chính, nhà văn hóa kiệt xuất ... Việt Nam đều đứng lên chống thực dân giành quyền độc lập. Câu 5: NỘI DUNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VẤN ĐỀ ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Trong những cống hiến to lớn của to lớn của tưởng Hồ Chí Minh đối ... của cách mạng.4. Ý nghĩa tưởng đại đoàn kết của Hồ Chí Minh: Đại đoàn kết dân tộc là tư tưởng lớn, có giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc với cách mạng nước ta. tư ng này có nhiều giá...
 • 42
 • 2,023
 • 1

Đề cương môn tưởng Hồ Chí Minh

Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Tư tưởng Hồ Chí Minh

... gồm tưởng triết học ,tư tưởng kinh tế ,tư tưởng chính trị ,tư tưởng quân sự ,tư tưởng văn hóa đạo đức và nhân văn.- Thứ hai tưởng HCM là hệ thống các quan điểm về cách mạng VN bao gồm :tư tưởng ... người”Dù định nghĩa như thế nào tưởng HCM đều được nhìn nhận với cách là một hệ thống lý luận.Hiện nay tồn tại hai phương thức tiếp cận tưởng HCM.- Thứ nhất tưởng HCM được nhận diện như ... VN.-Nguồn gốc tưởng lý luận của tưởng HCM:Chủ nghĩa Mác Lê nin,giá trị văn hóa dân tộc,tinh hoa văn hóa nhân loại.-Nội dung cơ bản nhất của tưởng HCM bao gồm những vấn đề có liên quan...
 • 36
 • 589
 • 0

Xem thêm