đề tài  hãy nêu ra ý kiến của mình về câu nói của chủ tịch hồ chí minh không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên

câu nói của Hồ Chí Minh: không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên

câu nói của Hồ Chí Minh: không sợ thiếu chỉ sợ không công bằng, không sợ nghèo chỉ sợ lòng dân không yên

Tư liệu khác

... Đề tài: Hãy nêu ý kiến câu nói Chủ tịch Hồ Chí Minh: Không sợ thiếu, sợ không công bằng, không sợ nghèo, sợ lòng dân không yên Nội dung 1.Những nét tiêu biểu Chủ tịch Hồ Chí Minh 2.Xuất ... Chí Minh 2.Xuất xứ câu nói Hồ Chủ tịch : “ Không sợ thiếu sợ không công Không sợ nghèo sợ lòng dân không yên ý nghĩa câu nói 3 .Ý nghĩa câu nói trường hợp cụ thể 3.1 Trong công tác lưu thông ... dân tộc Người • Tài sản vô giá Người để lại cho dân tộc 2.Xuất xứ ý nghĩa câu nói Hồ Chủ tịch : “ Không sợ thiếu sợ không công Không sợ nghèo sợ lòng dân không yên • Đó lời Bác Hồ nói ngày 29-...
 • 33
 • 2,563
 • 7

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay: vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó pdf

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ Tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay: vừa khéo léo vừa kiên quyết lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó pdf

Cao đẳng - Đại học

... ý nghĩa lịch sử to lớn: tuyên bố thủ tiêu chế độ thực dân phong kiến đất nước ta, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở kỉ nguyên độc lập, tự dân tộc Bản "Tuyên ngôn Độc lập", Hồ Chí Minh ... đầu đặc sắc "Tuyên ngôn Độc lập" có kết cấu phần chặt chẽ: định đề - phản đề - tuyên bố Ở phần định đề, Hồ Chí Minh trích dẫn hai đoạn văn tiêu biểu nói nhân quyền dân quyền "Tuyên ngôn Độc lập" ... tưởng đoạn văn mở đầu "Tuyên ngôn Độc lập" trở nên sâu sắc từ quyền thiêng liêng người, Chủ tịch Hồ Chí Minh nâng lên quyền dân tộc: "tất dân tộc giới sinh bình đẳng, dân tộc có quyền sống, quyền...
 • 6
 • 3,857
 • 30

Luận văn đề tài hãy đưa ra một vài bình luận về sứ mạng tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của trung nguyên

Luận văn đề tài hãy đưa ra một vài bình luận về sứ mạng tầm nhìn và chiến lược kinh doanh của trung nguyên

Kinh tế

... Thuột, Trung Nguyên trỗi dậy thành tập đoàn hùng mạnh với công ty thành viên: Công ty cổ phần Trung Nguyên, công ty cổ phần cà phê hòa tan Trung Nguyên, công ty TNHH cà phê Trung Nguyên, công ty cổ ... sản phẩm công ty gì? - Thị trường: công ty cạnh tranh đâu? - Công nghệ: công nghệ có mối quan tâm hàng đầu công ty hay không? - Sự quan tâm vấn đề sống còn, phát triển khả sinh lợi: công ty có ... có ý tưởng khác cách cạnh tranh khó thấu hiểu hành vi nhau, tránh phản ứng sai lầm chiến tranh IV STARBUCKS CÓ PHẢI LÀ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH CỦA TRUNG NGUYÊN HAY KHÔNG? Những đối thủ cạnh tranh công...
 • 30
 • 1,070
 • 0

Phân tích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác,con đường cách mạng vô sản’’ Ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở VN.docx

Phân tích câu nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc không có con đường nào khác,con đường cách mạng vô sản’’ Ý nghĩa đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở VN.docx

Quản trị kinh doanh

... Đề ra: Phân tích câu nói Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn cứu nước giải phóng dân tộc đường khác,con đường cách mạng vô sản’’ Ý nghĩa công đổi Việt Nam? Bài làm: I.ĐẶT VẤN ĐỀ: 1.Cơ sở ... hóa vấn đề dân tộc với vấn đề giai cấp gắn độc lập dân tộc với định hướng chủ nghĩa xã hội.Vì lý luận cách mạng giải phóng dân tộc Hồ Chí Minh hệ thống luận điếm sáng tạo lý luận đắn.Cũng lý luận ... Chủ tịch Hồ Chí Minh, tâm, sẵn sàng toàn dân, với lực lượng vũ trang làm nòng cốt, có vai trò định thắng lợi Tổng khởi nghĩa Tháng Tám Nghệ thuật đạo tài tình Đảng ta Chủ tịch Hồ Chí Minh việc...
 • 13
 • 24,990
 • 98

Phân tích câu nói của chủ tịch hồ chí minh nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập khôngý nghĩa

Phân tích câu nói của chủ tịch hồ chí minh nước được độc lập mà dân không được hưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập không có ý nghĩa

Cao đẳng - Đại học

... để đoàn kết nhân dân lao động dân tộc để đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc độc lập dân tộc tiến xã hội 1.2.2 Lý luận Về vấn đề giải phóng dân tộc, Lênin đề cao vai trò liên minh công- nông Theo ... đại đoàn kết đông đảo phải lấy liên minh công nông làm gốc Chủ tịch Hồ Chí Minh thành công 6 việc đề chiến lược, sách lược đại đoàn kết toàn dân Mặt trận dân tộc thống Trong khối đại đoàn kết ... lối trị quân đắn Đảng ta đứng đầu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đó đường lối chiến tranh nhân dân, chiến tranh toàn dân toàn diện chống lại chiến tranh xâm lược thực dân Pháp, đế quốc Mỹ giúp sức Đường...
 • 17
 • 834
 • 0

Trong diễn văn tại lễ kỷ niện 105 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh có viết: "Người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ, tự lực, tự cường đổi mới và sáng tạo"

Trong diễn văn tại lễ kỷ niện 105 ngày sinh của chủ tịch Hồ Chí Minh có viết:

Lý luận chính trị

... dân tộc dân chủ nhân dân cách mạng xã hội chủ nghĩa Hai giai đoạn tường ngăn cách, mà gắn bó chặt chẽ với Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, độc lập dân tộc bao gồm nội dung dân tộc dân chủ Không phải ... Không phải độc lập dân tộc tạo sở, tiền đề để tiến lên chủ nghĩa xã hội Theo Hồ Chí Minh, để tạo sở, tiền đề cho việc tiến lên chủ nghĩa xã hội, cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân phải thực cách ... thể điểm dân tộc phải có quyền bình đẳng Ngay từ lựa chọn đường cách mạnh vô sản, Hồ Chí Minh có gắn bó dân tộc giai cấp, dân tộc quốc tế, độc lập dân tộc chủ nghĩa xã hội Tư tưởng Hồ Chí Minh vừa...
 • 11
 • 917
 • 0

Đề tài triết học " Xây dựng và chỉnh đốn Đảng – “việc cần phải làm trước tiên” trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh " potx

Đề tài triết học

Báo cáo khoa học

... Hưì Chđ Minh khưng qụn cùn (7) Hưì Chđ Minh Sàd., t.5,tr.239 (8) Hưì Chđ Minh Sàd., t.9, tr.290 (9) Hưì Chđ Minh Sàd., t.9, tr.289 (10) Hưì Chđ Minh Sàd., t.9, tr.285, 283 (11) Hưì Chđ Minh Sàd., ... vúái niïìm tin “cấc àẫng anh em vâ cấc (12) (13) (14) (15) Hưì Hưì Hưì Hưì Chđ Chđ Chđ Chđ Minh Minh Minh Minh Sàd., Sàd., Sàd., Sàd., t.12, tr.498 t.6, tr.175 t.12, tr.498, 503 t.12, tr.498 13 ... dûång Àẫng ta thânh mưåt Àẫng àẩo àûác, vùn minh Vúái quan niïåm coi àẩo àûác cấch mẩng lâ “quët têm sët àúâi” àêëu tranh cho Àẫng, cho cấch mẩng, ra sûác lâm viïåc” cho Àẫng, giûä vûäng k låt...
 • 8
 • 335
 • 3

Đề tài triết học " VỀ ĐÔI ĐIỀU TRĂN TRỞ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG DI CHÚC " pptx

Đề tài triết học

Báo cáo khoa học

... điều Chủ tịch Hồ Chí Minh dặn lại Di chúc sau: Dù không bỏ hai chữ "cộng sản" không xa rời chủ nghĩa Mác - Lênin I Nói Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh nói tới Di chúc vị “anh hùng giải phóng dân ... VỀ ĐÔI ĐIỀU TRĂN TRỞ CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TRONG DI CHÚC BÙI THANH QUẤT(*) Trong viết này, tác giả luận chứng nhằm làm rõ thêm quan niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh cách mạng, chủ nghĩa ... “Trước hết nói Đảng” Trong điều Hồ Chí Minh nói Đảng, muốn nhấn mạnh ý Người dặn “phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau” việc “thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên nghiêm chỉnh tự phê...
 • 11
 • 348
 • 0

Sưu tập tài liệu báo cắt dán “ ba xây, ba chống” có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh

Sưu tập tài liệu báo cắt dán “ ba xây, ba chống” có bút tích của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại kho cơ sở Bảo tàng Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

... chống” có bút tích Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu giữ bảo tàng Hồ Chí Minh với tư cách nguồn sử liệu quan trọng, di sản văn hóa dân tộc Trên sở đó, đề xuất ý kiến cho việc giải vấn đề cấp thiết nhằm ... Nội Hồ Chí Minh toàn tập, tập 5, Nxb CTQG, H, 1996 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 6, Nxb CTQG, H, 1996 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 7, Nxb CTQG, H, 1996 Hồ Chí Minh toàn tập, tập 8, Nxb CTQG, H, 1996 Hồ ... việc tốt” có bút tích chủ tịch Hồ Chí Minh từ 1956 đến 1668 bảo tàng HCM, Hà Nội 17 Nhóm hồ sưu tập tài liệu vật chủ tịch Hồ Chí Minh với phong trào Ba xây ba chống – tài liệu lưu trữ phòng...
 • 8
 • 308
 • 0

Phân tích “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Ý nghĩa sâu sắc của phần tuyên ngôn. Lập luận chật chẽ, giọng vân hùng biện đẩy sức thuyết phục

Phân tích “phần tuyên ngôn” trong bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: Ý nghĩa sâu sắc của phần tuyên ngôn. Lập luận chật chẽ, giọng vân hùng biện đẩy sức thuyết phục

Trung học cơ sở - phổ thông

... lời văn trang trọng giọng văn đanh thép, dứt khoát, khẳng định Tất làm nên sức thuyết phục mạnh mẽ “phần tuyên ngôn” Tuyên ngôn Độc lập lịch sử Đó tài nghệ tác giả, nguồn gốc sâu xa lại lòng yêu ... Đó tài nghệ tác giả, nguồn gốc sâu xa lại lòng yêu nước nồng nàn, tha thiết ý chí độc lập tự trở thành máu thịt tâm hồn người viết Xem thêm: Video giảng môn Văn học >>>>> Luyện thi ĐH-THPT Quốc ... trúc Bộ GD&ĐT Thầy Cô uy tín, tiếng đến từ trung tâm Luyện thi ĐH hàng đầu Hà Nội, Trường THPT Chuyên Trường Đại học ...
 • 2
 • 371
 • 0

Đề tài triết học đầu TIÊN là CÔNG VIỆC đối với CON NGƯỜI vì dân một tư TƯỞNG lớn của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH

Đề tài triết học đầu TIÊN là CÔNG VIỆC đối với CON NGƯỜI  vì dân  một tư TƯỞNG lớn của CHỦ TỊCH hồ CHÍ MINH

Khoa học tự nhiên

... từ dân, từ công cán Đảng Chính phủ có sách phù hợp với nguyện “phải học dân chúng, phải hỏi dân vọng dân, nghĩa sách chúng, phải hiểu dân chúng" Hồ Chí dân ủng hộ dân sức thực Minh, tư tưởng dân, ... này, có ý nghĩa Những điều Hồ Chí Minh nói thật đơn giản vô chí lý! Muốn nêu hiệu đúng, muốn đề sách phải hiểu dân, phải hỏi dân Muốn thực thời sự, giữ giá trị, học vô quý báu thiết thực cho cán ... nước, Hồ Chí Minh phải hỏi cách hình thức, qua loa nghĩ đến nhiều việc hệ trọng khác mà chiếu lệ, dân nói nói thật; toàn Đảng, toàn dân toàn quân cần phải làm sau chiến tranh kết thúc (6) Hồ Chí Minh...
 • 13
 • 143
 • 0

Mấy nét quan điểm lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Mấy nét vê quan điểm lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... điểm “lấy dân làm gốc” Nho gia quan điểm “lấy dân làm gốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh Sở dĩ có giống Chủ tịch Hồ Chí Minh kế thừa yếu tố tích cực tư tưởng Nho gia Còn có khác mà khác bản, lý sau đây: ... Ngược lại, quan điểm “lấy dân làm gốc” hay lý tưởng sống dân Chủ tịch Hồ Chí Minh thể hoạt động Người Người không nói mà làm Người suốt đời phấn đấu không ngừng cho lý tưởng Người tổ chức, lãnh ... Chủ tịch Hồ Chí Minh quan điểm “lấy dân làm gốc” Sau xin đề cập đến điểm khác Điểm thứ nhất: thái độ người dân, người lao động chân tay cách sống gần dân Nho gia miệt thị người dân lao động Về...
 • 3
 • 2,260
 • 41

Phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo.doc

Phương pháp dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh qua bài báo.doc

Cao đẳng - Đại học

... tin, dân theo “đẩy thuyền đi” ngược lại dân không tin, không theo ta có “vận” dân không “động”, đến lúc dân không chịu “lật thuyền” Có thể nói câu, chữ tác phẩm Dân vận” Chủ tịch Hồ Chí Minh ... mà Chủ tịch Hồ Chí Minh thường dặn cán dân vận đến với dân, nói với dân phải chân thành, bình đẳng, không độc thoại Tay làm, phương pháp quan trọng thiết thực cán nói chung cán làm công tác dân ... tác dân vận nói riêng Nói đôi với làm phạm trù đạo đức tất Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề Người có hàng loạt viết, nói phê phán cán bộ, đảng viên nói không đôi với...
 • 5
 • 1,303
 • 5

Tìm hiểu về tư tưởng thân dân của chủ tịch Hồ Chí Minh so với các bậc tiền bối. Vấn đề này được Đảng và nhà nước hiện nay giải quyết như thế nào

Tìm hiểu về tư tưởng thân dân của chủ tịch Hồ Chí Minh so với các bậc tiền bối. Vấn đề này được Đảng và nhà nước hiện nay giải quyết như thế nào

Cao đẳng - Đại học

... 12 Hồ Chí Minh nghĩa dân chủ nhân dân người chủ Điều Hồ Chí Minh nhiều lần nói rõ nước ta nước dân chủ địa vị cao dân dân chủ chế độ ta chế độ dân chủ tức nhân dân người chủ Nước ta nước dân chủ ... dân chủ cốt lõi chất tư tưởng Hồ Chí Minh dân Nước ta nước dân chủ, chế độ ta chế độ dân chủ câu Hồ Chí Minh không nói lần mà người nhắc lại nhiều lần nhiều hoàn cảnh khác tác phẩm khác Dân chủ ... vậy, Hồ Chí Minh thường xuyên nhắc nhở biết dựa vào nhân dân việc xong dân chúng đồng lòng việc làm được, dân chúng không ủng hộ việc làm không nên Hồ Chí Minh khẳng định bầu trời quý nhân dân, ...
 • 19
 • 1,003
 • 7

Tư tưởng thân dân của chủ tịch Hồ Chí Minh

Tư tưởng thân dân của chủ tịch Hồ Chí Minh

Cao đẳng - Đại học

... liêm, để nhân dân noi theo Chủ tịch Hồ Chí Minh phải lấy dân làm gốc, phải gần gũi nhân dân, dựa vào lực lượng nhân dân, xa rời nhân dân tài tình không làm Cả đời nước dân, Bác không quan tâm ... Nam, Hồ Chí Minh rõ “Nước ta nước dân chủ, lợi ích dân, quyền hạn dân, công đổi mới, xây dựng trách nhiệm dân, nghiệp kháng chiến, kiến quốc công việc dân, quyền từ xã đến phủ trung ương dân cử ra, ... tuởng thân dân Chủ tịch Hồ Chí Minh bậc tiền bối Tư tưởng thân dân Hồ Chí Minh tiếp thu dòng chảy tư tưởng thân dân Nho gia từ thời đại phong kiến Trước hết tư tưởng gặp thái độ quý trọng dân, thấy...
 • 21
 • 781
 • 0

Nội dung và bản ý nghĩa di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Nội dung và bản ý nghĩa di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khoa học xã hội

... dung ý nghĩa di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh _ - Về dân chủ, ngày ta hay nói phát huy dân chủ XHCN, Hồ Chí Minh nhấn mạnh thực hành dân chủ rộng rãi, mở rộng dân chủ ... một mong muốn tuột bậc này TÀI LIỆU THAM KHẢO • • • • GIÁO TRÌNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH HỒ CHÍ MINH TOÀN TẬP DI CHÚC CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH TÀI LIỆU TỪ MỘT SỐ TRANG WEB : VNEXPRESS.COM , TAILIEU.VN…… ... Nội dung ý nghĩa di chúc chủ tịch Hồ Chí Minh _ LỜI MỞ ĐẦU Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta Di chúc vô quý báu Di chúc công bố...
 • 21
 • 8,738
 • 36

Xem thêm