đề 1 do you agree witth the idea that marriage should be based on love or not and why in 12 english textbook about 140 words bạn có đồng ý với ý kiến hôn nhân nên dựa trên nền tảng tình yêu hay không tại sao

phân tích tình hình quản lý vật tư tài sản cố định

phân tích tình hình quản lý vật tư tài sản cố định

Kinh tế - Quản lý

... Tạm ứng 11 0 11 1 11 2 11 3 12 0 12 1 12 8 12 9 13 0 13 1 13 2 13 3 13 4 13 5 13 6 13 8 13 9 14 0 14 1 14 2 14 3 14 4 14 5 14 6 14 7 14 9 15 0 15 1 2.228.507.989 1. 047.5 41. 500 1. 180.966.489 12 .19 2.488.337 12 .096 .19 3.028 ... 22.564.725 - 16 .545. 817 .305 16 .5 01. 654 .12 7 23.000.000 21. 163 .17 8 14 .372.252.8 51 9.909.083.593 95.583 .10 4 463.022.000 4.682.869.835 31. 694. 319 19 6. 414 .11 5 41. 949 .11 5 - 34 Website: http://www.docs.vn Email ... 330 3 31 332 333 400 410 411 412 413 414 415 417 418 419 420 4 21 422 423 424 425 430 942.994.370 306.946.769 3.033.586. 513 3.033.586. 513 17 .408.385 17 .408.385 1. 179.400.735 14 .238.779.032 14 .238.779.032...
 • 43
 • 536
 • 0

Phân tích tình hình quản lý & sử dụng tài sẩn cố định của Xí nghiệp Xây Lắp1

Phân tích tình hình quản lý & sử dụng tài sẩn cố định của Xí nghiệp Xây Lắp1

Kế toán

... 38.698. 719 .388 -584,558, 512 98, 51 96, 21 95,74 Tiền 589.760 .10 5 211 .573.876 13 5,87 1, 44 1, 98 0,00 0,00 8 01. 333.9 81 Các khoản đầu t tài ngắn hạn Các khoản phải thu 20.429.635 .12 1 22.940.063.806 2. 510 .428.685 ... nghiệp B TSCĐ đầu t dài hạn 1. 546.274.085 1. 720.659 .14 9 17 4.385.064 11 1,28 3,79 4,26 Tài sản cố định 1. 537.074.085 1. 709.459 .14 9 17 2.385.064 11 1,22 3,76 4,23 2.000.000 12 1,74 0,02 0,03 Các khoản ... 98,56 + Sản xuất khí 13 . 210 9. 817 15 .774 5.957 16 0,68 54.0 81 59.292 5. 211 10 9,64 2. 317 2.588 2 71 111 ,70 Chỉ tiêu Sản lợng ( công trình) Giá vốn hàng bán Chi phí QLDN 51. 532 2 .10 2 So sánh 2003/2002...
 • 93
 • 792
 • 0

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÍ VỐN VÀ TÀI SẢN TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÍ VỐN VÀ TÀI SẢN TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÔ THỊ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU

Quản trị kinh doanh

... 4 .13 3.9 31. 207 5.482. 715 .650 8. 918 .922.696 1. 348.784.443 3.436.207.046 - 3.504 .13 2 18 3.500.503 3.504 .13 2 17 9.996.3 71 9. 910 .568 1. 3 01. 918 486 .12 1. 01 (8.608.650) 484. 819 .10 0 (9. 910 .568) 2.202. 214 ... 2.202. 214 (302.620. 515 ) 12 .11 2.782 (304.822.729) 4 .12 4.020.639 5.484. 917 .864 8. 616 .302 .18 1 1. 360.897.225 3 .13 1.384. 317 1. 154.725.779 1. 535.777.002 756.304.847 3 81. 0 51. 223 (779.472 .15 5) hành Chi phí ... 2.406.6 91. 816 2.678.492.5 51 1.850.562.396 2.433 .19 4.2 41 0.77 0, 91 22.335.886.294 24.443.855 .19 8 8 .10 2.5 31. 597 14 .379.274.704 2008 2009 1. 1 01. 879.282 0 ,15 0, 21 1 .11 0. 415 .493 0,38 0,58 cụ quản lý Tổng...
 • 36
 • 432
 • 14

Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định và tình hình trang bị sử dụng tài sản cố định trong xí nghiệp giầy Kiêu Kỵ

Tổ chức công tác kế toán tài sản cố định và tình hình trang bị sử dụng tài sản cố định trong xí nghiệp giầy Kiêu Kỵ

Kế toán

... TK 13 3-Thuế GTGT đợc khấu trừ(nếu có) Nợ TK 635-CHi phí tài TK 214 -Hao mòn TSCĐ TK 11 1-Tiền mặt TK 15 2-Nguyên kiệu, vật liệu -Tiền thu cho thuê đợc hạch toán: Nợ TK 11 1 ,11 2 ,13 8, ... Các chi phí lý đợc hạch toán vào chi phí khác, kế toán ghi: Nợ TK 811 - Chi phí khác TK 11 1 ,11 2, 14 1-Chi tiền tạm ứng TK 15 2 ,15 3- Chi vật liệu, CC-DD TK 334,338- Chi phí công nhân - cuối ... vốn khấu hao cho đơn vị cấp theo phơng thức ghi giảm vốn không đợc hoàn trả, kế toán đơn vị cấp dới ghi: Nợ TK 411 -Nguồn vốn kinh doanh TK 11 1 ,11 2, Đồng thời ghi đơn TK 009-Nguồn vốn khấu...
 • 77
 • 399
 • 1

Tổ chức Kế toán tài sản cố định & phân tích tình hình trang bị & sử dụng tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện 1

Tổ chức Kế toán tài sản cố định & phân tích tình hình trang bị & sử dụng tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện 1

Kế toán

... cấp : Nợ TK 411 TK 11 1, 11 2 đồng thời ghi: TK 009 Nguồn vốn khấu hao - Khi nhận vốn khấu hao đơn vị cấp dới nộp lên, kế toán ghi Nợ TK 11 1, 11 2 TK 13 6 (1) phải thu nội Đồng thời ghi: ... bán TK 211 TK 214 (1) Nguyên giá TSCĐ TK 33 31 TK 811 (5) (2) TK 711 TK 11 1, 11 2, 15 2, (4) (3) Chú thích: (1) - GTHM TSCĐ lý, nhợng bán (2) - GTCL TSCĐ lý, nhợng bán (3) - Các chi phí lý, nhợng ... dụng TK 15 4: Giá trị TSCĐ SX xong đa vào sử dụng Đồng thời ghi tăng TSCĐ HH 21 Nợ TK 211 : NG TK 512 : Giá thành thực tế SX Chi phí lắp đặt chạy tử Nợ TK 211 : TSCĐ HH TK 11 1, 11 2, 3 31, ...
 • 89
 • 290
 • 1

14 Tổ chức Kế toán tài sản cố định & phân tích tình hình trang bị & sử dụng tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện 1

14 Tổ chức Kế toán tài sản cố định & phân tích tình hình trang bị & sử dụng tài sản cố định tại Công ty Truyền tải điện 1

Kế toán

... cấp : Nợ TK 411 TK 11 1, 11 2 đồng thời ghi: TK 009 Nguồn vốn khấu hao - Khi nhận vốn khấu hao đơn vị cấp dới nộp lên, kế toán ghi Nợ TK 11 1, 11 2 TK 13 6 (1) phải thu nội Đồng thời ghi: ... bán TK 211 TK 214 (1) Nguyên giá TSCĐ TK 33 31 TK 811 (5) (2) TK 711 TK 11 1, 11 2, 15 2, (4) (3) Chú thích: (1) - GTHM TSCĐ lý, nhợng bán (2) - GTCL TSCĐ lý, nhợng bán (3) - Các chi phí lý, nhợng ... dụng TK 15 4: Giá trị TSCĐ SX xong đa vào sử dụng Đồng thời ghi tăng TSCĐ HH 21 Nợ TK 211 : NG TK 512 : Giá thành thực tế SX Chi phí lắp đặt chạy tử Nợ TK 211 : TSCĐ HH TK 11 1, 11 2, 3 31, ...
 • 89
 • 311
 • 0

227 Tổ chức công tác Kế toán tài sản cố định và tình hình trang bị sử dụng tài sản cố định trong xí nghiệp giầy Kiêu Kỵ (78tr)

227 Tổ chức công tác Kế toán tài sản cố định và tình hình trang bị sử dụng tài sản cố định trong xí nghiệp giầy Kiêu Kỵ (78tr)

Kế toán

... TK 13 3-Thuế GTGT đợc khấu trừ(nếu có) Nợ TK 635-CHi phí tài TK 214 -Hao mòn TSCĐ TK 11 1-Tiền mặt TK 15 2-Nguyên kiệu, vật liệu -Tiền thu cho thuê đợc hạch toán: Nợ TK 11 1 ,11 2 ,13 8, ... Các chi phí lý đợc hạch toán vào chi phí khác, kế toán ghi: Nợ TK 811 - Chi phí khác TK 11 1 ,11 2, 14 1-Chi tiền tạm ứng TK 15 2 ,15 3- Chi vật liệu, CC-DD TK 334,338- Chi phí công nhân - cuối ... Nợ TK 15 2, 15 2, TK 711 - Thu nhập khác 24 + Trờng hợp bán phế liệu thu tiền đơn vị áp dụng phơng phá khấu trừ thuế: Nợ TK 11 1 ,11 2 (Số tiền thu đợc) TK 711 - thu nhập khác TK 33 31 Thuế...
 • 75
 • 236
 • 0

378 Tổ chức công tác Kế toán tài sản cố định và tình hình trang bị sử dụng tài sản cố định trong xí nghiệp giầy Kiêu Kỵ (78tr)

378 Tổ chức công tác Kế toán tài sản cố định và tình hình trang bị sử dụng tài sản cố định trong xí nghiệp giầy Kiêu Kỵ (78tr)

Kế toán

... TK 13 3-Thuế GTGT đợc khấu trừ(nếu có) Nợ TK 635-CHi phí tài TK 214 -Hao mòn TSCĐ TK 11 1-Tiền mặt TK 15 2-Nguyên kiệu, vật liệu -Tiền thu cho thuê đợc hạch toán: Nợ TK 11 1 ,11 2 ,13 8, ... Các chi phí lý đợc hạch toán vào chi phí khác, kế toán ghi: Nợ TK 811 - Chi phí khác TK 11 1 ,11 2, 14 1-Chi tiền tạm ứng TK 15 2 ,15 3- Chi vật liệu, CC-DD TK 334,338- Chi phí công nhân - cuối ... Nợ TK 15 2, 15 2, TK 711 - Thu nhập khác 24 + Trờng hợp bán phế liệu thu tiền đơn vị áp dụng phơng phá khấu trừ thuế: Nợ TK 11 1 ,11 2 (Số tiền thu đợc) TK 711 - thu nhập khác TK 33 31 Thuế...
 • 75
 • 288
 • 0

Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư phục vụ sản xuất

Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư phục vụ sản xuất

Kế toán

... hoạt động quản lý chất lượng công tác bảo quản: 21 Một số vấn đề quản lý kế toán nguyên vật liệu sản xuất: 21 1 .1 Đặc điểm vị trí nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh: 21 -3- Chuyªn ... lý chất lượng công tác bảo quản yếu tố quan trọng cho chất lượng sản phẩm, yếu tố: .13 1. 1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu công ty: .14 1. 2 Thủ tục nhập kho vật liệu mua : 14 1. 3 ... công: 15 1. 4 Thủ tục nhập kho vật liệu xuất dùng cho sản xuất không dùng hết: 15 Thủ tục xuất nguyên vật liệu công ty: 16 Các phương pháp quản lý hàng hoá xuất nhập: 19 II...
 • 4
 • 543
 • 0

Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư phục vụ sản xuất

Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư phục vụ sản xuất

Kế toán

... http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0 918 .775.368 nghiệp sản xuất kinh doanh Hiện giới nhiều tài liệu lí thuyết đợc áp dụng đơn vị sản xuất để đáp ứng yêu cầu Nhng vấn đề đơn vị lại ... I -Bộ máy quản lý: Đặc điểm máy quản lý: Công ty xếp lại theo hớng tinh giảm máy quản lý, tránh cồng kềnh, xoá bỏ khâu trung gian không cần thiết, sát nhập phòng ban theo hớng tinh gọn phục vụ ... Kinh doanh bất động sản * Đầu t phát triển nhà khu công nghiệp * Kinh doanh dịch vụ vờn cảnh, non bộ, công viên xanh, vờn giải trí dịch vụ khác liên quan đến môi trờng sinh thái công cộng - Do...
 • 6
 • 413
 • 0

Luận văn tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở công ty và đưa ra 1 số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư phục vụ sản xuất

Luận văn tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở công ty và đưa ra 1 số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư phục vụ sản xuất

Kế toán

... 72. 519 .305 52. 213 .900 2004 7.800.045.932 5.286.925.220 1. 180.267.258 3.722.830.743 4.238.746.555 233 .13 1.0 61 167.854.364 2005 8 .16 3.969.6 91 6.462.558.598 1. 414 . 816 . 313 2.880.699.734 2 .12 2. 212 .647 ... tùng d h hng theo thi gian, không sn xut ph tùng không cn cho khâu sn xut tip theo Nhng nguyên liu li thi theo cách t chc nh xng c cn c thi loi v c tin hnh qun lý - 17 - công vic theo 5S Nhằm ... nguyên vật liệu tác động mạnh mẽ đến hoạt động sản xuất kinh doanh 1. 2 Yêu cầu quản lý hạch toán nguyên vật liệu: Do đặc điểm, vị trí nguyên vật liệu sản xuất kinh doanh nên doanh nghiệp cố...
 • 57
 • 370
 • 0

Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản

Tập trung nghiên cứu tình hình quản lý và kế toán nguyên vật liệu, tài sản cố định phục vụ sản xuất ở Công ty và đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao hiệu quả công tác quản

Kế toán

... 4.238.746.555 2 .12 2. 212 .647 6-Lợi nhuận trước thuế 72. 519 .305 233 .13 1.0 61 116 .7 21. 696 7-Lợi nhuận sau thuế 52. 213 .900 16 7.854.364 84.039.6 21 Từ bảng ta thấy năm gần công ty đạt doanh thu cao Năm ... 12 .250 2003 DON VI: $ 2004 2005 18 .250 14 .560 12 .250 * Kết tài đạt được: Danh mục 2003 2004 2005 1- Tổng tài sản 5.492.080.3 01 7.800.045.932 8 .16 3.969.6 91 2-Tài sản lưu động 3.4 81. 210 .669 5.286.925.220 ... thực tập Kinh TÕ Quốc Dân Trường Đại Học 3-Tổng số tài sản nợ 1. 518 .464.722 1. 180.267.258 1. 414 . 816 . 313 4-Tài sản nợ lưu động 2.092.493.322 3.722.830.743 2.880.699.734 5-Doanh thu 1. 318 .532.822...
 • 70
 • 503
 • 0

Phân tích tình hình quản lý vật tư và xây dựng các biện pháp quản lý vật tư ở Công ty May Phù Đổng.doc.DOC

Phân tích tình hình quản lý vật tư và xây dựng các biện pháp quản lý vật tư ở Công ty May Phù Đổng.doc.DOC

Kế toán

... 5.256.5 31. 785 Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 3 21 322 MST: 010 0598947 Số đầu năm Số cuối kỳ 1. 980 .14 4 .11 7 1. 168 .10 2 .15 9 700.000.000 3.449.694.945 2.628.663.997 1. 697.073. 312 ... Vải năm2003 quý quý quý quý Tổng kế hoạch lợng % 60.000 54,5 25.000 22,7 11 .000 10 ,0 14 .000 12 ,7 11 0.000 10 0 thực nhập lợng % 23. 711 21, 6 48.586 44,2 45.2 41 41, 1 6.395 5,8 12 3.933 11 2.7 chênh lệch ... 719 .433.689 719 .433.689 Chi phí quản lý doanh nghiệp 31 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 32 11 8. 013 .522 11 8. 013 .522 Thu nhập khác 40 11 8. 013 .522 11 8. 013 .522 10 Chi phí khác 50 6 01. 420 .16 7 6 01. 420 .16 7...
 • 85
 • 1,041
 • 4

báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước

Kế toán

... cáo tình hình thực công khai quản lý, sử dụng tài sản nhà nước năm 2 011 : theo Thông tư số 89/2 010 /TT-BTC Bộ Tài chính, bao gồm: - Biểu 01 Thông tư 89/2 010 /TT-BTC; - Biểu 02 Thông tư 89/2 010 /TT-BTC; ... 03 Thông tư 89/2 010 /TT-BTC; - Biểu 04 Thông tư 89/2 010 /TT-BTC; - Biểu 05 Thông tư 89/2 010 /TT-BTC; - Biểu 06 Thông tư 89/2 010 /TT-BTC ( Kèm theo biểu mẫu ) 3.Thời gian gửi báo cáo chậm đến 31/ 01/ 2 012 ... chậm đến 31/ 01/ 2 012 Trong trình thực phát sinh vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh Sở Tài (Phòng Quản lý Công sản.Giá - Điện thoại số 3.852.308) truy cập vào trang http://www.stc.dongthap.gov.vn...
 • 2
 • 4,693
 • 7

Phân tích tình hình quản lý vật tư và xây dựng các biện pháp quản lý vật tư ở Công ty May Phù Đổng

Phân tích tình hình quản lý vật tư và xây dựng các biện pháp quản lý vật tư ở Công ty May Phù Đổng

Quản trị kinh doanh

... 5.256.5 31. 785 Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 3 21 322 MST: 010 0598947 Số đầu năm Số cuối kỳ 1. 980 .14 4 .11 7 1. 168 .10 2 .15 9 700.000.000 3.449.694.945 2.628.663.997 1. 697.073. 312 ... Vải năm2003 quý quý quý quý Tổng kế hoạch lợng % 60.000 54,5 25.000 22,7 11 .000 10 ,0 14 .000 12 ,7 11 0.000 10 0 thực nhập lợng % 23. 711 21, 6 48.586 44,2 45.2 41 41, 1 6.395 5,8 12 3.933 11 2.7 chênh lệch ... 719 .433.689 719 .433.689 Chi phí quản lý doanh nghiệp 31 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 32 11 8. 013 .522 11 8. 013 .522 Thu nhập khác 40 11 8. 013 .522 11 8. 013 .522 10 Chi phí khác 50 6 01. 420 .16 7 6 01. 420 .16 7...
 • 85
 • 390
 • 1

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN

MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VỐN VÀ TÀI SẢN

Quản trị kinh doanh

... động kinh doanh, nhân lực, tổ chức quản lý… 3.2 .1 Giải pháp hoạt động tài Hoạt động tài nội dung chủ yếu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp nhằm giải mối quan hệ kinh tế phát sinh trình kinh doanh ... hợp lý thuyết nghiên cứu nhận thấy kì vốn cố đònh công ty sử dụng không hết Tuy nhiên, hợp đồng ký kết với đối tác thường 01 năm số kéo dài thời gian 01 năm nên chưa đưa vào chi phí được, đồng ... lớn bò hỏng hóc nên công ty cần quy đònh trách nhiệm công nhân, nâng cao trách nhiệm họ với loại máy móc thiết bò Đồng thời sách khen thưởng, kỉ luật thích đáng làm cho họ ý thức phải giữ...
 • 7
 • 249
 • 1

phân tích tình hình quản lý vật tư của điện lực phú thọ

phân tích tình hình quản lý vật tư của điện lực phú thọ

Kinh tế - Quản lý

... 12 0,9 0,2 - 21, 485 1, 445 1, 1 1, 239 380,32 47,4 34,058 18 8, 61 46,93 33, 716 18 8,79 0,47 0,297 17 1,74 10 0 27,358 12 1,8 Sè ci n¨m Sè tiỊn 80,463 78,467 0, 315 1, 6 81 72,494 71, 783 0, 711 15 2,957 Nhận xét ... 413 779 066 10 7 576 640 306 202 426 711 303 18 9 12 9 279 806 582 023 383 798 084 993 460 243 933 -1 469 18 4 330 13 295 593 013 649 408 667 314 795 10 0 314 795 10 0 680 718 264 680 718 264 680 718 ... 2 61 533 5 31 88 15 6 243 664 13 5 696 7 01 006 16 4 8 81 200 8 71 -63 435 16 7 475 -76 724 957 207 527 759 006 830 757 596 697 0 01 410 658 365 874 830 757 596 827 608 278 12 5 598 999 654 15 2 956 3 41 148...
 • 89
 • 566
 • 1

Luận văn phân tích tình hình quản lý vật tư và xây dựng các biện pháp quản lý vật tư ở công ty may phù đổng

Luận văn phân tích tình hình quản lý vật tư và xây dựng các biện pháp quản lý vật tư ở công ty may phù đổng

Quản trị kinh doanh

... 2 41 250 Mã số 300 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 3 21 322 323 330 3 31 332 333 400 410 411 412 413 0) 3) 3.969. 010 .945 5.256.5 31. 785 MST: 010 0598947 Số đầu năm Số cuối kỳ 1. 980 .14 4 .11 7 ... 40.006.092.686 Chỉ may m 16 .5 01. 40 12 . 214 .75 18 9 515 4, 011 19 8 716 2 312 72686 811 23 .14 8.832.452 24.272.686. 811 Chỉ đính m 225 50 282328,0444 11 90476,2 63523 810 14 .11 6.402 59.523. 810 Chi nhãn m 324.5 942.85 ... 719 .433.689 719 .433.689 Chi phí quản lý doanh nghiệp 31 Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh 32 11 8. 013 .522 11 8. 013 .522 Thu nhập khác 40 11 8. 013 .522 11 8. 013 .522 10 Chi phí khác 50 6 01. 420 .16 7 6 01. 420 .16 7...
 • 72
 • 495
 • 0

Quản trị vật tư tại cty khí Z179

Quản trị vật tư tại cty cơ khí Z179

Quản lý dự án

... 10 4 317 1 18 1800 363635 534087 526330 99 817 5 12 26787 909000 7454785 10 611 26 513 500 210 000 337626 833834 29 919 3 15 910 8 282835 410 835 17 3 812 4 554072 14 05068 6744000 11 216 32 652 314 15 113 4 82536 11 7508 ... 11 7508 12 5 613 5 18 00 619 30 213 5 7680 21 632009 500 612 15 0 412 0 853 210 5 12 32743 715 425 16 52245 90759 12 9250 13 67246 19 80729 330349 844832 695 210 550726 16 50523 10 659873 17 43954 9 812 30 20844 31 95 711 13 2842 ... 4643 16 8 91 1747 36 711 12 148 5608 25404 15 000 60269 33383 319 9 510 7 18 580 19 22 40382 13 363 616 9 31 27944 16 500 7 210 3 513 88 17 200 919 3 7830 4842 412 83 15 830 4 210 33 412 15 998 Tổng cộng 60727 - 8 313 0...
 • 65
 • 1,525
 • 11

Xem thêm