đề ôn thi học kỳ 2 lớp 1

40 đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 pdf

40 đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 pdf

Toán học

... nnn nn 2 2 2 1 1( 1) 1 ( 1) 1 ( 1) 1 lim lim lim 2 2 2 1 2( 1) 2 −− + −−= = =+ ++Bài 6a: y x x y x xsin2 2cos 2cos2 2sin′= − ⇒ = +PT y x x x x 2 ' 0 2cos2 2sin 0 2sin sin 1 0= ... OKaOK OC OS OC OSOC 2 2 2 2 2 2 2 2 2 14 1 1 1 7 7 2 16 4 2 2=⇒ = + ⇒ = = ⇒ =+========================= Đề số 7ĐỀ ÔN TẬP HỌC2 – Năm học Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài ... vuông tại O ⇒ aAK OA OK 2 2 2 254= + =• aAI 2 264=• aIK 2 24=• ∆AIK vuông tại K ⇒ ·IKAIKAI 1 cos6= =Bài 5a: nnn n n n 2 2 2 2 1 2 1 1lim lim (1 2 3 ( 1) ) 1 1 1 1...
 • 37
 • 830
 • 28

đề cương ôn thi học kỳ 2 lớp 11 rất hay

đề cương ôn thi học kỳ 2 lớp 11 rất hay

Toán học

... 1 1 10 10 10 nnS−−= − + − + + + 2/ S = 2 2 2 2 1 10 0 10 0 10 0n+ + + + +Bài tập 2: Tính các giới hạn sau: 1, () 2 2lim 5 1 xx→−+ − 2, 3 1 lim 2 xxx−→+−3, 3 2 1 lim3xxx−→−−4, ... Bài tập 1: Tìm đạo hàm các hàm số sau: 1. 12 3+−= xxy 2. 3 2 25+−=xxy 3. 2 4 2 10 xxy += 4. )1) (2( 3++= xxy 5. 32 )3( )2) (1( +++= xxxy 6. 1 2 2−=xxy 7. 42 5 62 2++−=xxxy ... (2x+3) 10 2 TRƯỜNG THPT-NGUYỄN TRÃI-TT ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC KỲ II LỚP 11 TỔ TOÁN -TIN Phần Đại số & Giải tích: Chương 4 : Giới hạnBài tập 1: Tính tổng 1/ ( ) 2 1 1 1 1 1 10 ...
 • 3
 • 430
 • 0

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 22 docx

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 22 docx

Toán học

... +0 ,25 3WWW.VNMATH.COM Đề số 22 ĐỀ THI THỬ HỌC2 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần chung: (7,0 điểm)Câu 1: (2, 0 điểm) Tìm các giới hạn sau:a) xxx x 2 33lim 2 15 →−+ ... có ít nhất 1 nghiệm c 2 (0 ;1) ∈0 ,25 c c 1 2 ≠ ⇒ PT có ít nhất 2 nghiệm trên khoảng ( 1; 1) 0 ,25 6b a) 2 3 2 2( 1) ' 3 2y x x y x x y x x= + ⇒ = + ⇒ = +0 ,25 BPT 2 ' 0 3 2 0y x x≤ ... 1, f (2) = 23 ⇒ f(0).f (1) < 0 0,50⇒ f x( ) 0= có ít nhất 1 nghiệm thuộc (0; 1) 0 ,25 6a a)y x x x3 2 2 5 7= − + + − ⇒ y x x 2 6 2 5′= − + +0 ,25 BPT y2 6 0′+ >x x x x 2 2 12 ...
 • 3
 • 594
 • 1

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 35 pdf

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 35 pdf

Toán học

... aAHABABa b⇒ = = =+0 ,25 5a 1 2 2 1 2 1 1. 1 2 2 2 2 1 lim lim 1 3 3 3 3 1 1.3 1 nnn n++−+ + + +−= =+ + + + −−0,50 1 1 1 1 1 2 2 2. 3 2. 2 2 3lim lim 0 1 3 1 13nnnnn+++++ − ... ⊥0 ,25 = + = + = = + 2 2 2 2 2 2, ' 2 2 2AB AC BC a b AB AB a b0 ,25 Trong ∆ACB’ vuông tại C: ′ ′⊥ ⇒ = 2 .CH AB AC AH AB 2 2 2 2 2 ' 2 2( )AC a aAHABABa b⇒ = = =+0 ,25 5a 1 2 2 ... WWW.VNMATH.COM Đề số 35ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HỌC2 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútCâu Ý Nội dung Điểm 1 a) 2 3 33 3lim lim( 3)( 1) 2 3x xx xx xx x→−...
 • 4
 • 507
 • 1

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 34 pdf

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 34 pdf

Toán học

... WWW.VNMATH.COM Đề số 34ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HỌC2 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútCâu Ý Nội dung Điểm 1 a)3 1 143 4 1 14lim lim 2 2.4 2 1 2 2nn nnn n ... cách giữa BB′ và AC′.0,50 2 WWW.VNMATH.COM Đề số 34ĐỀ THI THỬ HỌC2 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần chung: (7,0 điểm)Câu 1: (2, 0 điểm) Tìm các giới hạn ...  1, 00b)( ) 2 2 1 1lim lim lim 2 1 1 1 x x xxx x xx x xx→+∞ →+∞ →+∞− −− − = = =− +− + 1, 00 2 xkhi xxf xkhi xx 2 339( ) 1 3 12 −<−=≥x x xxf xxx 2 3...
 • 3
 • 371
 • 0

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 33 pptx

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 33 pptx

Toán học

... n n n nnn n 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 3 3.5 (2 1) (2 1) 2 3 3 5 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1  + + + = − + − + + − ÷− + − +  = − = ÷+ + 0,50 1 1lim lim 1 2 1 2 2nInn= = =++0,506a ... 5,5 2 5 10 ∆ ∆ ⇒ = = = − = − =:IK a IH SI IK a a a 2 2 2 2 2 2 2 2 1 100 1 1 1 4 20 32 45 3 9 9⇒ = ⇒ = + = + =a aIH IH 2 29 3 32 32 32 ⇒ = ⇒ =0,505a 1 1 1 lim 1. 3 3.5 (2 1) (2 1) In ... WWW.VNMATH.COM Đề số 33ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HỌC2 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútCâu Ý Nội dung Điểm 1 a)x xx x x xx x3 2 2 1 1 2 3 1 ( 1) (2 1) lim lim 1 1→− →−+...
 • 4
 • 420
 • 1

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 32 docx

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 32 docx

Toán học

... n nn n n n 2 2 2 2 1 2 1 1 2 ( 1) 1 1 1 1 − + + + −+ + + = ÷+ + + + n n n nn n 2 2 (1 1)( 1) ( 1) 2( 1) 2( 1) + − − −= =+ +0,50 2 2 2 1 1 1 lim lim 2 2 2 2 2 n nnInn−−⇒ ... WWW.VNMATH.COM Đề số 32 ĐỀ THI THỬ HỌC2 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần chung: (7,0 điểm)Câu 1: (2, 0 điểm) Tìm các giới hạn sau:a) xxx x3 2 1 2 8 1 lim6 ... q 1 0, 0≠ ≠0 ,25 3qq q qq q66 4 2 2 4 1 5 5 5 4 0 1 +⇒ = ⇔ − + − =− +0 ,25 Đặt t q 2 =t t t q q q3 2 2 4 2 5 5 4 0 ( 4)( 1) 0⇒ − + − = ⇔ − − + = 2 2qq=⇔= −0 ,25 Với 1 6 325 ...
 • 4
 • 373
 • 2

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 31 pot

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 31 pot

Toán học

... WWW.VNMATH.COM Đề số 31 ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ HỌC2 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútCâu Ý Nội dung Điểm 1 a)x xx x x xx x 2 1 1 2 ( 1) ( 2) lim lim 1 1→ →− − − ... AC0 ,25 ⇒ ···SC ABCD SC AC SCA( ,( )) ( , )ϕ= = =0 ,25 SAC∆ vuông tại A nên , AC = ( )·0 2, 2 45a SA a gt SCAϕ= ⇒ = =0,505a( ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .2 2.3 3.4 2 2 3 1 1 1 n ... giác SAD và SAB đều vuông tại A0 ,25 CD ADCD SD SDCCD SA⊥⇒ ⊥ ⇒ ∆⊥ vuông tại D 0 ,25 2 WWW.VNMATH.COM Đề số 31 ĐỀ THI THỬ HỌC2 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm...
 • 4
 • 367
 • 1

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 30 ppsx

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 30 ppsx

Toán học

... tiếp tuyến là y = 2x + 1 0 ,25 4WWW.VNMATH.COM Đề số 30ĐỀ THI THỬ HỌC2 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần chung: (7,0 điểm)Câu 1: (2, 0 điểm) Tìm các ... xx xx x 2 2 1 4 3lim 2 3 2 →− +− +b) xxx x 2 0 2 1 1lim3→+ −+Câu 2: (1, 0 điểm) Xét tính liên tục của hàm số sau tại điểm x0 2= :xkhi xf xxkhi x 1 2 3 2 ( ) 2 1 2 − −≠=−=Câu ... f(x) = 2 5 (1 ) 3 1m x x− − − ⇒ f(x) liên tục trên R 0 ,25 f(0) = 1, f( 1) = m f f 2 1 ( 1) . (0) 0+ ⇒ − <0,50⇒ phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm thuộc ( 1; 0)0 ,25 Câu 6a: (2, 0 điểm)a)...
 • 4
 • 351
 • 1

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 29 pdf

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 29 pdf

Toán học

... −−0 ,25 Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là: y x3 1 4= − +0 ,25 3ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 10 – 20 11 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 29 WWW.VNMATH.COMCÂU Ý NỘI DUNG ĐIỂM 1 a) 2 2 2 1 ... 0 ,25 6b a) 2 2 1 1 2 ' ' 2 x xy x x y yyx x− −= − ⇒ = ⇒ =−0 ,25 y x y y x x x x xyy y y y 2 2 2 2 2 3 3 3 (1 ) (1 ) 2 1 2 1 ′− − − − − − − + − + − −′′= = = =0,503 33 1 " ... 33 1 " 1 . 1 1 1 0y y yy−⇒ + = + = − + = (đpcm) 0 ,25 b)xyx 2 1 2 −=−( C )xy x x xx 2 1 1 1 2 1 1 0 1 −= ⇔ = ⇔ − = − ⇔ =− ⇒ A(0; 1) 0,50( )( ) 2 3 3' 04 2 y k fx−=...
 • 3
 • 301
 • 0

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 28 ppt

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 28 ppt

Toán học

... −0,50xx3lim( 1) 2 →= − =0,50b)( )x xxx xx xx 2 2 2 lim 1 1 lim 1 . 1 1→−∞ →−∞+ + − =+ − +0,50xxx 2 2lim 1 1 1 1 1 →−∞= −− + − +0,50 2 x xx xf xx 2 1 1( 1) ( 2) lim ( ) lim 1 → →− ... WWW.VNMATH.COM Đề số 28 ĐỀ THI THỬ HỌC2 – Năm học 20 10 – 20 11 Môn TOÁN Lớp 11 Thời gian làm bài 90 phútI. Phần chung: (7,0 điểm)Câu 1: (2, 0 điểm) Tìm các giới hạn sau:a) xx xx 2 34 3lim3→− ... . . . . . . . . . 1 ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 10 – 20 11 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 28 WWW.VNMATH.COMCâu Ý Nội dung Điểm 1 a)x xx x x xx x 2 3 34 3 ( 3)( 1) lim lim3 3→ →−...
 • 3
 • 618
 • 1

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 27 potx

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 27 potx

Toán học

... nghiệm thuộc ( 1; 0)0 ,25 6a a)y xcot2= ⇒ yx 2 2sin 2 ′= −0 ,25 y y xx 2 2 2 2 2 2 2cot 2 2sin 2 ′+ + = − + +0 ,25 x x 2 2 2( 1 cot 2 ) 2cot 2 2= − + + +0 ,25 2 2 2 2cot 2 2cot 2 2 0x x= − ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 10 – 20 11 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 27 WWW.VNMATH.COMCâu Ý Nội dung Điểm 1 a)x xx x x x xx x3 2 2 1 1 2 3 1 ( 1) (2 1) lim lim 1 1→− →−+ − + ... 2 ( 1) ( 2) 1 → → →−= = =− − − (1) 0,50f (2) = 2 (2) 0 ,25 Từ (1) và (2) ta suy ra f(x) liên tục tại x = 2 0 ,25 3 a)x x xy yxx 2 2 2 2 1 2 8 1 ' 2 ( 2) − − += ⇒ =−−0,50b) 2 2 2 2...
 • 3
 • 308
 • 0

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 26 potx

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 26 potx

Toán học

... ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 10 – 20 11 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 26 WWW.VNMATH.COMCâuÝ Nội dungĐiểm 1 a)3 3 2 0 0( 2) 8 6 12 lim limx xx x x xx x→ →− + − +=0,50 2 0lim( 6 12 ) ... ⊥ (SAM)0 ,25 SBC SAM SM AH SAM AH SM AH SBC( ) ( ) , ( ), ( )∩ = ⊂ ⊥ ⇒ ⊥0 ,25 d A SBC AH( ,( )) ,⇒ =0 ,25 2 aaSA AM aAH AHAH SA AM SA AM aa 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 233 . 1 1 1 . 345334= ... yxx 2 2 2 2 2 2 5' 2 1 (2 1) + − + += ⇒ =++0,5040 ,25 a)Tam giác ABC đều, ,M BC MB MC AM BC∈ = ⇒ ⊥ (1) 0 ,25 ( ). .SAC SAB c g c SBC∆ = ∆ ⇒ ∆cân tại S SM BC⇒ ⊥ (2) 0 ,25 Từ (1) ...
 • 3
 • 357
 • 0

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 25 potx

Đề ôn thi học kỳ 2 môn toán lớp 11 - Đề số 25 potx

Toán học

... x 2 2 1 1lim 10 2 2→−=+ +0,50b)( )x xxx x xx x x 2 2 2 1 lim 2 1 lim 2 1 →+∞ →+∞−+ − − =+ − +0,50= 2 1 2 1 2 1 1 1 xxx−=+ − +0,50 2 f (1) = 2 0 ,25 x xx xf xx 2 1 1 2 ... ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II – NĂM HỌC 20 10 – 20 11 MÔN TOÁN LỚP 11 – ĐỀ SỐ 25 WWW.VNMATH.COMCâuÝ Nội dungĐiểm 1 a)x xx x x xx x x x x 2 3 2 2 2 3 2 ( 1) ( 2) lim lim 2 4 ( 2) ( 2 2)→ →− ... xx 2 1 1 2 3 1 lim ( ) lim 2( 1) → →− +=− = x xx x xx 1 1( 1) (2 1) 2 1 lim lim 2( 1) 2 → →− − −=− = 1 2 0,50Kết luận hàm số liên tục tại x = 1 0 ,25 3 a)3 4 3( 2) ( 1) 2 2y x x y x...
 • 3
 • 327
 • 0

Xem thêm

Tìm thêm: hệ việt nam nhật bản và sức hấp dẫn của tiếng nhật tại việt nam xác định các nguyên tắc biên soạn khảo sát chương trình đào tạo của các đơn vị đào tạo tại nhật bản xác định thời lượng học về mặt lí thuyết và thực tế tiến hành xây dựng chương trình đào tạo dành cho đối tượng không chuyên ngữ tại việt nam điều tra đối với đối tượng giảng viên và đối tượng quản lí điều tra với đối tượng sinh viên học tiếng nhật không chuyên ngữ1 khảo sát thực tế giảng dạy tiếng nhật không chuyên ngữ tại việt nam khảo sát các chương trình đào tạo theo những bộ giáo trình tiêu biểu nội dung cụ thể cho từng kĩ năng ở từng cấp độ phát huy những thành tựu công nghệ mới nhất được áp dụng vào công tác dạy và học ngoại ngữ mở máy động cơ rôto dây quấn hệ số công suất cosp fi p2 đặc tuyến mômen quay m fi p2 đặc tuyến tốc độ rôto n fi p2 đặc tuyến dòng điện stato i1 fi p2 sự cần thiết phải đầu tư xây dựng nhà máy thông tin liên lạc và các dịch vụ từ bảng 3 1 ta thấy ngoài hai thành phần chủ yếu và chiếm tỷ lệ cao nhất là tinh bột và cacbonhydrat trong hạt gạo tẻ còn chứa đường cellulose hemicellulose chỉ tiêu chất lượng theo chất lượng phẩm chất sản phẩm khô từ gạo của bộ y tế năm 2008