Tài liệu về " mẫu công văn " 11 kết quả

MẪU PHIẾU MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

MẪU PHIẾU MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ

Biểu mẫu

PHIẾU MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ (Ban hành kèm theo Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam) 1. Tên công nghệ 2. Thuộc nhiệm vụ khoa học và công nghệ... . PHIẾU MÔ TẢ QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ (Ban hành kèm theo Quy t định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2012 của UBND tỉnh Quảng Nam) 1. Tên công nghệ. 8 ...
 • 2
 • 1,263
 • 1

MẪU PHIẾU NGHIÊN CỨU HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

MẪU PHIẾU NGHIÊN CỨU HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Biểu mẫu

PHIẾU NGHIÊN CỨU HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC (Ban hành kèm theo Quyết định số 1237/QĐ-BHXH ngày 18/9/2012 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam) Phiếu số: ………….. …………., ngày……tháng……..năm…….. 1. Họ và tên, chức . mục tài liệu cần nghiên cứu trong thành phần hồ sơ công chức, viên chức TT Tên, nội dung tài liệu Ghi chú 6. Hình thức nghiên cứu hồ sơ (tại chỗ hoặc mượn):. PHIẾU NGHIÊN CỨU HỒ SƠ ...
 • 1
 • 1,128
 • 2

MẪU SỐ CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG (6 tháng, năm)

MẪU SỐ CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG (6 tháng, năm)

Biểu mẫu

Biểu số: 19a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. SỐ CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG (6 tháng, năm) Đơn vị . tháng 10 hàng năm. SỐ CÔNG CHỨNG VIÊN VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Phòng Công chứng/ Văn phòng công chứng ……………… Đơn vị. ...
 • 3
 • 126
 • 0

MẪU SỐ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm)

MẪU SỐ NGƯỜI GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (6 tháng, năm)

Biểu mẫu

Nguồn số liệu: Từ sổ sách ghi chép ban đầu và hồ sơ giám định tại các tổ chức giám định tư pháp ở địa phương. Biểu số: 22b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 . GIẢI THÍCH BIỂU SỐ 22b (Số người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh) 1. Nội dung: - Phản ánh số lượng người giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. - Giải thích. ngữ: + Người ...
 • 3
 • 259
 • 0

MẪU SỔ THEO DÕI KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

MẪU SỔ THEO DÕI KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC

Thủ tục hành chính

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do- Hạnh phúc ----------------- SỔ THEO DÕI KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Cơ quan, đơn vị:…………………………………………………… .NĂM………….. HƯỚNG DẪN . ----------------- SỔ THEO DÕI KHAI THÁC, SỬ DỤNG HỒ SƠ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Cơ quan, đơn vị:…………………………………………………… NĂM………… HƯỚNG DẪN CÁCH GHI SỔ THEO DÕI KHAI THÁC, SỬ. cứu, khai thác và sử dụng hồ sơ ...
 • 5
 • 2,614
 • 8

MẪU TIỂU SỬ TÓM TẮT

MẪU TIỂU SỬ TÓM TẮT

Biểu mẫu

TIỂU SỬ TÓM TẮT 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): …………………………………………. 2) Tên gọi khác : ……………………………………………………………………. Ảnh màu (4 x 6 cm) 3) Sinh ngày…….tháng……năm……, Giới . TIỂU SỬ TÓM TẮT Ảnh màu (4 x 6 cm) 1) Họ và tên khai sinh (viết chữ in hoa): ………………………………………… . 16) TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC, HỌC TẬP CỦA BẢN THÂN Từ ...
 • 2
 • 8,538
 • 50

MẪU TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm)

MẪU TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm)

Thủ tục hành chính

Biểu số: 17b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm.. TÌNH HÌNH ĐĂNG KÝ NUÔI CON NUÔI TRONG NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân huyện/thị xã/thành phố ............ (Phòng Tư pháp) Đơn vị nhận báo cáo: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang . 12 tháng 10 hàng năm ...
 • 3
 • 385
 • 0

MẪU TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 6 tháng, năm)

MẪU TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 6 tháng, năm)

Thủ tục hành chính

Biểu số: 20d Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 6 tháng, năm) Đơn vị báo . báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG LUẬT SƯ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 6 tháng, năm) Đơn. Đoàn ...
 • 5
 • 311
 • 0

MẪU TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CẤP HUYỆN (6 tháng, năm)

MẪU TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA HỘI ĐỒNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CẤP HUYỆN (6 tháng, năm)

Biểu mẫu

Biểu số: 21a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 07 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 07 tháng 10 hàng năm. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN CỦA HỘI ĐỒNG BÁN . MẪU 21a (Tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản của Hội đồng bán đấu giá tài sản cấp huyện) 1. Nội dung: *. Phản ánh số liệu về tình hình tổ. BC năm: ...
 • 2
 • 478
 • 0

MẪU TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 6 tháng, năm)

MẪU TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ( 6 tháng, năm)

Biểu mẫu

Biểu số: 21c Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH . động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh) 1. Nội dung *. Phản ánh số liệu về tình hình tổ chức và hoạt động bán đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh trong. cáo ...
 • 4
 • 445
 • 0

MẪU TÌNH HÌNH tổ CHỨC và HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG (6 tháng, năm)

MẪU TÌNH HÌNH tổ CHỨC và HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG (6 tháng, năm)

Biểu mẫu

Biểu số: 19b Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… . Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng: ngày 12 tháng 4 hàng năm; BC năm: ngày 12 tháng 10 hàng năm. TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG CHỨNG (6 tháng, năm) Đơn vị báo cáo: . BIỂU MẪU 19b (Tình hình tổ chức và hoạt động công chứng) 1. Nội dung *. Phản ánh số liệu về tình hình tổ chức và hoạt động công chứng trong kỳ báo cáo (6 ...
 • 2
 • 557
 • 3
< 1 2 3 4 5 >