Tài liệu Biểu mẫu "Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp" doc

1 62 0
tailieuhay_689

tailieuhay_689

Tải lên: 14,691 tài liệu

Tải xuống (Miễn phí)
  • Loading...
1/1 trang
Tải xuống (Miễn phí)

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 24/01/2014, 05:20

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúcTỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT)[01] Kỳ tính thuế: Năm ……… [02] Người nộp thuế : [03] Mã số thuế: [04] Địa chỉ: [05] Quận/huyện: [06] Tỉnh/Thành phố: [07] Điện thoại: [08] Fax: [09] Email: Đơn vị tiền: đồng Việt NamSTTChỉ tiêuHàng hoá, dịchvụ chịu thuếsuất 5%Hàng hoá,dịch vụ chịuthuế suất 10%1 Hàng hoá tồn kho đầu năm [10] [11]2Giá vốn của hàng hoá, dịch vụ mua ngoàisử dụng cho SXKD hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra [12] [13]3Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT bán ra [14] [15]4Giá trị gia tăng phát sinh trong kỳ [16]=[14]-[12]; [17]=[15]-[13][16] [17]5Thuế GTGT phát sinh phải nộp của năm[18]=[16]x5%; [19]=[17]x10%[18] [19]6Số thuế GTGT đã khai 12 tháng trong năm[20] [21]7Chênh lệch số thuế GTGT phải nộp của năm so với số thuế GTGT đã khai 12 tháng trong năm[22]=[18]-[20]; [23]=[19]-[21][22] [23]Tổng số thuế GTGT kê khai thiếu: ([24]=[22]+[23]>0): Tổng số thuế GTGT kê khai thừa: ([25]=[22]+[23]<0): Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật vềsố liệu đã khai./. , ngày tháng năm NGƯỜI NỘP THUẾ hoặcĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)Mẫu số: 04/GTGT(Ban hành kèm theo Thông tưsố 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) . Hạnh phúcTỜ KHAI QUYẾT TOÁN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG(Dùng cho người nộp thuế tính thuế theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT) [01] Kỳ tính thuế: Năm ………. Tổng số thuế GTGT kê khai thừa: ([25]=[22]+[23]<0): Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật vềsố liệu đã khai. /.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tài liệu Biểu mẫu "Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp" doc, Tài liệu Biểu mẫu "Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp" doc, Tài liệu Biểu mẫu "Tờ khai quyết toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp" doc

Bình luận về tài liệu tai-lieu-bieu-mau-to-khai-quyet-toan-thue-gtgt-theo-phuong-phap-truc-tiep-doc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập
× Nạp tiền Đã
xem
RFD TOP