Tài liệu Mẫu quyết định về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần docx

tailieuhay_4889
tailieuhay_4889(14444 tài liệu)
(5 người theo dõi)
Lượt xem 72
0
Tải xuống
(Lịch sử tải xuống)
Số trang: 2 | Loại file: PDF
0

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 21/01/2014, 04:20

Mô tả: Mẫu số 12 – TT2 UBND Tỉnh, thành phố ……………………………. Sở lao động – Thương binh và Xã hội Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc …… , ngày … tháng … năm……. Số / Số hồ sơ:………………. Quyết định Về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội - Căn cứ Nghị định số 54/2006/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; - Căn cứ Nghị định số ……/200 /NĐ-CP ngày … tháng … năm 200 của Chính phủ quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; - Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Quyết Định Điều 1. 1. Trợ cấp đối với: Ông (bà): Nguyên quán: Trú quán: Quan hệ với người có công với cách mạng từ trần:…………………………… 2. Chế độ trợ cấp gồm: - Mai táng phí: …… đồng - 3 tháng trợ cấp, phụ cấp (nếu có):……………… … đồng - Trợ cấp tiền tuất hàng tháng cho những thân nhân có tên dưới đây kể từ ngày tháng năm như sau: + sinh năm là + .sinh năm là + sinh năm là Cộng: định xuất x đồng = … đ (Bằng chữ:……………………………………………………………………) Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Phòng Kế hoạch Tài chính, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội…………………………… …. và ông (bà)………………………… chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. Nơi nhận: giám đốc - Như Điều 2 (ký tên, đóng dấu) - Cục TBLSNCC-Bộ LĐTBXH - Lưu . Quyết định Về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần giám đốc Sở lao động – Thương binh và Xã hội - Căn cứ Nghị định. quy định về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng; - Xét đề nghị của Trưởng phòng Chính sách Thương binh Liệt sĩ, Quyết Định

— Xem thêm —

Xem thêm: Tài liệu Mẫu quyết định về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần docx, Tài liệu Mẫu quyết định về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần docx, Tài liệu Mẫu quyết định về trợ cấp đối với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần docx

Lên đầu trang

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

123doc

Bạn nên Đăng nhập để nhận thông báo khi có phản hồi

Bình luận về tài liệu tai-lieu-mau-quyet-dinh-ve-tro-cap-doi-voi-than-nhan-cua-nguoi-co-cong-voi-cach-mang-tu-tran-docx

Mục lục

Tài liệu liên quan

Từ khóa liên quan

Đăng ký

Generate time = 0.16576099395752 s. Memory usage = 18.55 MB